40
Uiqaana maqa usakasee Yaaweena utaaqama amaqaaqa.
Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Indaaruqaa quqoonasaa indaaruqaa faasaana innee qini naaquqara uiqaana maqa oosana arasee usakaaqa. Moodaanaki kira bookisaki qisaukuqara taikasee 10 sanda ufa marina kaaqa naaquqara oosiranaki quqasee ititee fandinnana firaa qamunna marasee minasaa ititaaqa. Aikufaqaa qainda maree mini quqaseeqa minasaa ainainifandinna ainainausa minasaa mini quqaaqa. Qooma saqari faqa mini quqaseeqa mina qoomauqa mina ati mau quqaaqa. Quqaseeqa koorannai auqira aidara amiqira afundi mari pauraqana suqee mariana mareeqee maamiqoo oosiranaki moodaanaki kira bookisa amummaqa quqaaqa. Quqaseeqa kooqiki ititee maria qamunnana maraseeqa kooqiki diriaqa.
Qaidara firaana aandau tatufirana suqee mariana uiqaana maaqa kooqi amummaqa ququsaki quqaaqa. Kafaa nammari difaani mareeqee maaqa kooqi dinni firaa qaidara dinni qambaana quqasee nammari adia umbiqaaqa. Ququsa dapu uiqaana maaqa aru fiqu fiqumma datimasee kooqiki qamunna diriaqa.
Yaaweefa Mooseena kafaa qimaminoo qinau. Qini naaquqara fadameena maraseenana uiqaana maaqa faqa minakinaa aiqama ainaina qini utaaqama qimaqaranasaa rurufa masainanoo naaquqanoo mariani. 10 Miqimmaseenana firaa aidara aandau tatufirana suqee mariana faqa minasaa qaraa ainainauqasaa faqa mi fadameenna rurufa masainanoo kaaqa naaquqanoo mariani. 11 Nammari difaanisaa faqa mina oosanasaa faqa miqi kai iaqa.
12 Miqi masee Aaroona narí faiqi namu faqa nifiqamaree uiqaana maqa kooqiki munusainaqa nammari auqaaqa. 13 Auqamasaifana aanaiqikirausa qamunna marasee Aaroona afisu amaqasee qini utaaqama qimaqara fadameena akiiqa amoondunna rurufammasainanoo naaquqanoo maridanoo qini aanaiqikira saikaki mariani. 14 Mina faiqi namu nifiqee miniseenana aanaiqikirausa qamunna afisu nimaqaa. 15 Miqi maseenana Aaroona ianandee inana mina faiqi namu faqa fadameena nikiiqa amoondunna rurufamma nimaqaa. Miqimmasainaqa qini aanaiqikira saikaki mariaqa. Mi fadameenafa misa naaruara qini aanaiqikira saikaki marirana nimiannoo. 16 Mooseefa aiqama ainaina Yaaweefa qimamundee kai masee auqanau.
17 Isipa maqa maaqa kiqari anukari moo aukuana aiqaroofaqa moo aukuana indaaruqaa uqoona mina indaaruqaa faasaanasaa Yaaweena naaquqara uiqaana maaqa usakaqau. 18 Mooseefa qufaqa uiqaana maaqa atuna amaaqauqa maqaki quqaseeqa maaqa atuna minakiaqa kuradamasee ausana auni rumasee kooqindanai atuna faqa rakiaqau. 19 Rakiqaseeqa indaaruqaa qamunna qairi akuseeqa mina amuaaqa qaaramoo mina rafaaqafuanifeera qairi akiqau. Yaaweena ufamau kaimbiqau.
20 Mooseefa sanda ufa akararira ooniqara bookisaki quqaseenoo mina aindusira aikaqara anaanuki upeekaseenoo mina nifauara afu rafaaqafinau. 21 Rafaaqafuseenoo mi bookisana mareeqeenoo uiqaana maqaki quqaseenoo qamunna qumareenoo dirisoofanoo minasaa itita amaqanau. Yaaweena ufamau kai miqinau.
22 Mooseefa aiku faqaa teeboora mareeqeenoo naaquqara oosiranaki suani afu dinni ataaqeenni North quqanau. 23 Quqaseenoo mi teebooranasaa Yaaweena amiraree qu feemuna quqaqoofanoo marinau. Yaaweena ufamau kai finau.
24 Miqi maseenoo Mooseefa qooma saqari uiqaana maqaki suani afu dinni ataaqeenni (South) maaqa atuna mammaaqai quqanau. Dinni taatatai aiku faqaa teeboora quqasee dinni taatatai qooma saqari quqanau. 25 Yaaweefa qumi maru uiqaana maqanaki qooma saqari quqasee qumbisoofanoo qanau. Yaaweefa qimamundee kai inau. 26 Miqi maseenoo Mooseefa koorannai auqira qaidara mareeqeenoo uiqaana maqa maamiqoo oosiranaki ititaqoo qamunnana aaqa quqanau. 27 Quqaseenoo mifa amiqira afundimaruna andaana rirana quqaseenoo idaranau. Yaaweena ufamau kai finau. 28 Mifa uiqaana maqa kooqiki qamunna d irinau.
29 Diriseenoo tatufirana suqee maru qaidarana uiqaana maqa kooqi amummaqa madaanai quqanau. Quqaseenoo Mooseefa aandau tatufirana faqa sakuma fooqaa irana qaindi rirana faqa tatufinau. Yaaweena ufamau kai miqinau.
30 Miqi maseenoo Mooseefa nammari difaani madaanai qaidara mianni marufanoo uiqaana maqa kooqi murunni marufanoo qambaana quqanau. Quqaseenoo nammari minaki adia qumbiqanau. 31 Mi nammarinaki Mooseefa faqa Aaroonafa narí faiqi namu faqa mi nammarinaki niku nisauku nammari uqi mariqau. 32 Misa uiqaana maqaki keeqararee qimasee fee tatufira qaidara aaqa firaree qimasee fee mi nammarinaki niku nisauku nammari uqusee fimariqau. Yaaweena ufamau kai miqi mariqau.
33 Miqimma taikaseeqa Mooseefa qufaqa uiqaana maqa faqa firaa qaidara faqa ququsa dapu fiqu fiqumma rakiqaqau. Rakiqaseeqa dapu kooqiki faqa qamunna ititaqau. Miqimmasee misa Mooseena faqa aiqama ainainirana taikaqau.
Qasuru fannoo Anutuna uiqaana maqa akiiqa amummaqa marinau.
(Namba 9:15-23)
34 Miqi masoofanoo qasuru fannoo uiqaana maqa dukunimambufanoo Yaaweena kaaqa qara daroo daraa irafa uiqaana maqaki qumbiqa finau. 35 Miqimmafunara Mooseefa sia uiqaana maqa keeqanau.
36 Qasuru fannoo uqeeree fukari kai Isaraee maqannaasa nári uiqaana maqa faqa Yaaweena uiqaana maqa faqa aiqama ainaina faqa tatu maree fiqau. 37 Qasuru fannoo kaqi miqoo marufaqa misa faqa kaqi miqoo mariqau. 38 Isaraee maqannaasa fida marufanoo qasuru fannoo aiqama faasaana Yaaweena uiqaana maqa akiiaaqa marinau. Aiqama eendaki idauruara foora mina akiiaaqa marufaqa qafee mariqau. Miqinoo marufaqa fifiiufaqa Yaaweefa nimiraree qu maqa maaqanaki oonu raqau.