2
Kannaana maqusai faiqí faqa anaasee faqa nimundoo ufafa.
1-2 Qaara faasaana aiqaroofanoo Kannaa maqusai Kariree maqa maaqaki moo maqusaki maanaaqa amundarafa marinau. Yisuna anoofa Mariafa mi qoomaqanaki dadaaqidanoo marinau. Qoomaqa suqoosa Yisuna faqa narí faiqi namu faqa naaroofaqa fiqau. Mi maqannaasa oosana maaqimminoo maridanoo. Maanaaqa nimundararee qimasaidaqa narana faqa uainna nammari nári maqee maqee nee maria nammarifa faqa namammaree munusaida nimundee mariqau. Mi qoomaqanaki uainna nammari namammaree kasaaqa munu taikasoofanoo Mariafa narí amaaku Yisuna qimaminoo qinau. Qini qimaaku doo uainna nammari taikanoo maridanoo. Yisufa mi ufana iriseenoo narí afeeka kooroomma nimaqaaninnanara iriseenoo qimaminoo qinau. Oo qinnaqeefoo nanaree anee qini iraidanee. Kasooqaqee qinee firaa ainaina oosana oosana faiqí sia auqee mariana auquanaura anee maqee kasaaqai qimariananoo. Yisuna anoofa mina iriseenoo quandafinoo qoomaqa dadaaqimaru fasiqausa mara quqaqoosa maaqi qimasee Yisunara qimanniminau. Nana ainainaree maafa qinaqa mifa qinandee kai iaqa.
Mi maqanaki ooni qafee firaafauqa dinni qisauku taikasee dinni ani moodaa marasee marinau. Yuda maqannaasa nári imarudeemasee minakina nammari marasee nisaaqumasaida narana neemariqau. Aiqama ooni qafee tintaramma miqirafa firaafauqa marinau. Nammari moomoo saka adiee marusauqa mariqau. Yisufa qoomaqa suqara faiqiuqa mara quqaqoosa qimanniminoo qinau. Innee nammari sakasee maa ooni qafeesaki adiee marifanoo afaisaa kai uruani. Yisufa miqi qimasoofaqa misa aiqama mi ooni qafeesaki saka adioofanoo afaisaa qumbiqaqau. Saka adia qumbiqasoofanoo Yisufa qimanniminoo qinau. Innee minakinaana sakamaree qoomaqasaa rakisimarina amifanoo namasee qafaani. Miqi qimasoofaqa misa miqimmiqau. Qoomaqasaa rakisirafa mi nammarifa uainnaikamafuna oosana siamma irinau. Qoomaqa suqeemaru ainainira fasiqausa misa kai iriqau. Qoomaqasaa rakisirafa namasee qafoofanoo amundoo aanaaseena afaaqi aaramaseenoo qinau. 10 Aiqama qoomaqa suqee mariasa amiqira uainna naaree indaaru nimiafaqa naidaqa. Neeneesaafaqa inaaqianna manda uainna nimidaqa. Anee sia miqiananoo amiqira uainna uqanna kai inaaqianna nimiananoo.
11 Miqinoo Kariree maqa maaqaki Kannaana maqusai Yisufa narí saika oosana araseenoo faiqí sia auqoo ainaina amiqira oosana auqamasoofaqa faiqí anaasee qafaqau. Mifa mikari narí afeeka firaana uqannifiqoofaqa mina ufa irimaru fasiqausa Yisunara kuqaa Anutuna amiqira afeeka uqannifiqee mari fee qiqau.
12 Miqooqari Yisufa narí anoona faqa narí akaqaafasaa faqa narí ufa irimarusa faqa Kapeeranaumma maqusai ooqu fiqau. Miqoo ooquree qaaramoo faasaana kaqi marinau.
Yisufa Yeerusaree naaquqara amaana maqaki keeqoo ufafa.
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Ruk 19:45-46)
(Ooqai Anutuna qangiroo moo fannoo Isaraee maqannaasa ainnaaqareenoo Isipa maqannaasa ooqa faiqiuqa kuqa narufaqa Isaraee maqannaasa quqasee sandaqau.)
13 Isaraee maqannaasa mi ainnaaqarara qoomaqana suqarara deedaqufanoo Yisufa minni Yeerusaree maqusai ooru finau. 14 Oorureenoo Yisufa naaquqara amaana maqaki keeqafinoo oonurama nindafoofaqa faiqí mi naambeeqanai marida Anutuna tatufirana suqararee qidaqa burimakau sipsipa nakipuruna narinni narinni feefaurimariqau. Miqidaqa firaa munnimma maraidaqa qummuaraikammi mariqau. Faiqí anaasee kaamanna munnimma mara maree munu nimufaqa misa naaquqara maqakinaa munnimma nári nimimariqau. Mina faqa amaana maqasaa rakisirausa nári faqa qummuaraikammi mariqau. 15 Yisufa anirama nindafeenoo sanda kukuqamma qumareenoo mi samuna burimakau sipsipa faiqí naru nifaqaaufaqa quqasee sandaqau. Munnimma kukuqimaru qaindausa ani qumareenoo teeqi maqusoofanoo mi munnimmausa maqandanandanamminau. 16 Mina miqimaseeno nakipuruna feefauru maree marusa maaqi qimasee qimanniminau. Maa ufinisa maanakinaana maanakiqari kai doo maree fifuaqa, sia mariaqa. Qini qikoona maaqa maa maqafa maridanoo. Innee sia mina marasee dapi feefaurira maqa fee qiaqa.
17 Miqi qimasoofaqa Yisuna faqa nimarusa ooqeenaa Anutuna tamummaqara fasiqauqa akarakinaa ufara oonumafi irisee qiqau. Ani maaqara qiqa didirafa idara foora qaidanoo fee qiqau. Yisuna faiqi namu minara iriqa maaqi qiqau. Ooqeenaa ufa anoona doo maqee Yisunaki kambiqeenoo fee qiqau.
18 Yisufa aandauqa amaana maqa naambeeqaindaraana niqiqamasoofaqa Yuda maqannaa uriqararausa quandafi Yisuna aqidaqa qiqau. Anee kuqaa karaambaiqa maridana faiqí sia amana auqeemaria ainaina firaa ainaina moo uqaqifiqainaqa maasa kuqaa aniara karaambaiqammifoo qianaura. 19 Yisufa mi ufana iriseenoo qinau. Amana, innee maa amaana maqana rapeemasaifaqa qinee qaaramoo faasaana kafaa uqeera kuradaanaura. 20 Yuda maqannaasa uriqararauasa minara iriseeqa qiqau. Akasaa maa maqana ooninnai auqimariafa firaafa maridanoo. Maasa qikeeku qikaaku (46) qaara fasiqa niku nisauku taikasee dinni taikasee dinni ani moodaa marasee aukuana aundurai maa afeeka maqana auquqoofa maridanoo. Anee naqimasee qaaramoo faasaana uqeera kuradarara qidanee. 21 Yisufa sia naaquqara maqara irinau. Narí afaaqara Anutuna naaquqara maqa fee qufaqa misa sia iriqau. 22 Yisuna faiqi namu faqa sia aaqee mi ufana oosana iriqau. Kasooqaqee Yisufa kuqiranakiqari findifufaqa miqoo Yisuna ufa irisee miqoo anoonara oonumafi iriqau. Miqoo faqa misa tamummaqara fasiqa akarara faqa Yisunara faqa kuqaa fee qiqau.
Yisufa aiqama fasiqa naundurai nindafoo ufafa.
23 Mi fasannai ainnaaqarara qoomaqa kamuqoo Yisufa Yeerusareenni marufaqa moomoosa mina sia faiqí amana auqeemaria ainaina qafamasee kuqaa Anutuna asauku mundira fee qimariqau. Maa fasiqafa Anutuna afeeka eeraarirana kooroo imarifa maridanoo fee qimariqau. 24 Yisufa minara irinoo sia misaki paasoosamandee afaaqa quqanau. Mifa faiqí naunduraki irufanoo sia amanaikufanoo. 25 Sia moo fannoo faiqí naundurakinaana qimamiqau. Narí kai amiqimandee aiqamausa naundura mandirirana niqafamaseenoo misaki sia afaaqa quqanau.