3
Yisufa Nikoodeemusanandiri ufaqu ufafa.
Farisai amaana ufa qimarusaki faiqí moo auqu Nikoodeemusafa Yuda maqannaasa uriqararafa moo fannoo marinau. Mi fasiqafa moo eenda asukunaki kukeeqakufanoo Yisufa maruqoo anireenoo qimaminoo qinau. Oo ufasaa rakisirafa anee Anutufinaindari anianafa ufasaa rakisirafa marianaqa maasa minara iridaqa. Sia fifau fasiqa narikai qinanoo faiqí teeroo ainaina aaqee taikaannoo, anee ianandee qiananoo taikaannoo. Anutufinaindari anianafa mariannanara mi afeeka ainaina auqimarianaqa maasa iridaqa. Anee nanufa fee maasa qimaqiminnaree.
Yisufa iriseenoo narí qimaminoo qinau. Qinee anoona ufa ani qimamianaura. Faiqí Anutufinaindari kafaa fukasaa aanaaqi aanaaqi kamafinausa kai Anutuna ququsaki keeqeefaranoo. Kaqi marinausa sia amana fifaranoo.
Nikoodeemusafa mi ufana iriseenoo kafaa Yisuna irammirinoo qinau. Naqimasee faiqí firaafa kafaa aanaaqi kamambinoo fee, narí anoona aranandaki keeqafinanoo fee kafaa maqaannoo fee. Yisu sia amana, sia minara qimariananoo.
Yisufa iriseenoo qimaminoo qinau. Qinee anoona ufa ani qimamidaqa. Faiqí kaqimarinausa sia uqanna Anutuna ququsaki keeqeefaranoo. Anaasee aranandaki kambiqainausa quandafi Anutuna maraqunannai faqa fukasaa aanaaqi kamafinausa kai Anutuna ququsaki keeqeefaranoo. Faiqí nimaqifaqaasa quandaki nimaqifaqaasa maqeefaranoo. Anutuna maraquna fannoo quandaki maraquna faqaasa Anutunara irirana faqaasa maqaannoo. Qinee aniara kafaa fukasaa aanaaqikinana kambiqaannee qunana sia anee minara irisee tautia. Ufai oosana iria. Yaindari anidanoo fee. Yai fee fidanoo fee. Narí iriranamau fifana anee ufa kai irimariananoo. Anutuna maraqunannai faiqí moo fukasaa aanaaqi kirausa miqi kai idaqa. Anee sia mina oosana qafeennaranoo.
Nikoodeemusafa mi ufana iriseenoo Yisuna qimaminau. Naqimasee maa ainainnafa anee qianandee iannoo fee. Sia qinee minara iridaqa.
10 Yisufa iriseenoo maaqi qimasee narí qimaminau. Anee Isaraee maqannaa rakisirafa firaafa moo fannoo marianafa mariananoo anee naqimaseenee maa ufana oosana sia iridanee. 11-13 Qinee kaifaa anoona ufa ani qimamidaqa. Maasa irunna ufana kai ani qimamidaqa. Maasa qafee marunna ainainara kai inni qimannimiafaqa innikina moo fannoo sia maasa ufa irimariafanoo. Sia moo fannoo innaarunai ooru fimariasa maridaqa. Qinee faiqí nimaaku kai innaarunaindari qumuafanausa mindaraa ainainara irida maridaqa. Qinee maa maqanasaaqaraa ainainara ani qimamianana sia irinana naqimasee innaarunai ainainara qimamianana irinnaree.
14-15 Yisufa kafaa Nikoodeemusana qimamidanoo qinau. Ooqai aadana maqa maaqaki sakaniuqaindi Isaraee maqannaasa moomoo ukaqannimisoofaqa kuqimariqau. Mooseefa mina qafamasee koopaa saunu naaree auquseenoo mina aanaaqianna minannai kai sakani auquseenoo mi saununasaa kukukukuqamaseenoo doo uqeerasoofaqa kuqirarimarusa mina qafamaseeqa sia kuqiqau findifiqau. Qini faiqí nimaaku miqi kai masee qini darusee aunirira saqarisaa uqeera quqeefaranoo. Qinee miqoo airiqa marianaqa aiqamausa qini qiqafamasee irirana qinisaa rusirausa Anutufa narí naaru marirana nimiannoo. 16 Anutufa maa maqanasaa mariasara amuqusa firaaqoo qunara narí amaaku moodaa uqanna amiqirana maqasaaqaraasa nimuna mina saqarikinausa sia kuridiranaki fifaranoo Anutuna naaru mariranaki fuaqeera narí amaaku niminau. 17 Anutufa sia maa maqanasaaqaraa fasiqa anaasee narí ufa firaanaki mara aquanifeerau narí amaaku maa maqanasaa quqannisanau. Mifa faiqí anaasee nariranakinaana qumbaqeeqee naaru asumu mariranaki quqannisaanifeera Yisuna quqanau.
18 Maqasaa fasiqa anaasee Anutuna faiqi namukinausa mina saqarikinausa Anutuna narirafa sia misasaa maridanoo. Sia Anutuna faiqi namukinausa sia mina saqarikinausa doo ooqai Anutuna narirafa misasaa maridanoo. Misa Anutuna moodaa faiqiara sia misa nári irirana minasaa rusirai Anutuna narirafa minarakai doo misasaa maridanoo. 19 Anutuna narira oosana maaqimminoo maridanoo. Anutuna kaaqa qara qoomara foora Yisufa maa maqanasaa doo ani maridanoo. Faiqí nári oosana mandainaina maree marifanoo minara irinoo kaaqa qara qoomara Yisunara akooqaifanoo asukunara ridanoo. 20 Faiqí moo fannoo mandainaina maree marifa mifa kaaqa qaranara fidiaqaa imarifa sia faasaana kooroo iannoo. Narí manda oosana kooroo qianoo qimasee asukunaki kaqi maridanoo. 21 Yafa yafee moo fannoo anoona oosana marainafa mifa suanisaa qooma mariqoo aninafa narí Anutuna ufamau fimari oosanna akooqoo kooroo ianifeera akoosaqa anidanoo.
Yisufa Yoohaneena nammari nimimaruna faqa ufaqu ufafa.
22 Mi aukuannai Yisufa narí faiqi namufaqa Yudeeaa maqa maaqaki ooquree marikinoo Yisufa qufaqa mina faiqi namu faiqí anaasee nammariki keeqamannimaqee mariqau. 23 Yoohaneefa nammari nimimarufa mifa faqa mi aukuanna moosaa faiqí anaasee nammariki keeqamannimaqee marinau. Mifa Saarimma maqusa aaqa Aeenoona nammariki keeqamannimaqee marinau. Miqoo nammari moomoo mandinoo marunara faiqí anaasee moomoo suqiqa marufanoo Yoohaneefa nammari auqamannimaqee marinau. 24 Yoohaneefa mi kamuqoo kaqi maru kamuqoo nammariki keeqamannimaqee marinau. Eeroodeefa sia karabusaki quqoo kamuqoo miqi marinau.
25 Yoohaneena faiqi namu faqa Yuda maqannaa fasiqa moo fannoo faqa Yuda maqannaa nammari keeqannimaqee maru oosannara ufa rainaqau. 26 Miqidaqa Yoohanee funnai oonuree qimamiqa qiqau. Oo ufasaa rakisirafa. Ooqai anee Yooradanna nammari dinni afainni qimannimuna fasiqafa Yisufa doo Yeerusareendari qumureenoo faiqí anaasee nammari auqamannimaqee marifaqa minni faiqí anaasee moomoo fidaqa.
27 Yoohaneefa mina iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Sia moo fannoo kaqi iannoo. Anutufa aminafa kai miqiannoo. 28 Innee mi fasiqanara qini ufa qiafannanara irimariusa mariafanoo. Qinee minara maaqi qiafanafa. Qinee sia asauku mundirausa maridaqa. Qinee mina oorinni aniafanausa kai maridaqa. 29 Aqoondi fannoo amundara fasiqa aaqa maridanoo mina ufa iriseenoo asasidanoo. Narí aqoondi anaasee maree marinara asasidanoo. Qinee Yoohaneesa Yisunara iriseeqa asasidaqa. Mifa amundara fasiqara foora marifaqa qinee mina aqoondiara foora maridaqa mina ufa iriseeqa qini asasirafa firaafa maridanoo. 30 Mifa maqee maa fasannai uriqararafaikamambi mariannoo. Qinee qeeqa ooru dupirausaikamafi marianaura.
Innaarunaindari qumu fasiqana ufa.
(Yoohaneefa nammari nimimarufa mi ufana Yisunara qimasoofanoo maa papiqana akara rimarufa mina amarafa Yisuna faiqi namukinaa moo Yoohaneefa narí amarana ufa iriseenoo akara rumaseenoo kafaa narí ufa Yisunara maaqi qimasee akara rinoo qinau.)
31 Mirindari qumifa mifa aiqamausa uriqararafa maridanoo. Maa maqanasaa qaraafa maa maqanasaa qaraanara kai qidanoo. Innaarunaidari qumifa mifa aiqamausa uriqararafa maridanoo. 32 Yisufa innaarunaindari qumifa minni maridanoo mindaraa ainainara narí afu qafainara narí aaqoo irinara qimannimimarifaqa sia irimariafanoo. 33 Mi ainainna qimannimina irisee kuqaa anoonee qimasee marainna fasiqa aanaaseesa Anutunara kuqaa fee qimariasa maridaqa. 34 Anutufa innaarunaindari aqiqamasaifa Anutuna ookinaa ufa kai qimannimidanoo Anutufa narí maraquna muduka amiqaifanoo miqidanoo. 35 Yisuna akoofa Anutufa narí amaakuara amuqusifanoo minara ridanoo aiqama ainaina mina aramandunnai quqaidanoo. 36 Anutuna amaaku ufa irisee mara mina saqarikinafa doo mifa Anutuna naaru marirana marasee minaki maridanoo. Anutuna amaaku ufa irisee rukiainafa Anutuna firaaqoo aanooqirafa minasaa naaru mariannoo.