4
Yisufa Samaria maqannaa anaasee faqa ufaqu ufafa.
Faiqí anaasee moomoosa Yisufunnai fimariafanoo nammariki keeqamannimaqee marinau. 2-3 Yisufa sia narifau keeqamannimaqee marinau. Mina faiqi namu mina ufasaa kai keeqamannimaqee mariqau. Yisufunnai moomoosa fimarufanoo Yoohanee funnai moodaa moodaa kai fimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa mi ufana iriseeqa munuqi miniqira ufa uqeeraaqaa ufanoo Yisufa iriseenoo Yudeeaa maqa maaqa mminniseenoo Kariree maqa maaqaki kafaa finau. Yudeeaa maqa maaqa minnisee Kariree maqa maaqaki fidanoo Samaria maqa maaqa namuqaa maruna qambaanai oonuranau.
Miqoo fidanoo Yisufa moo maqusa auqu Sikara mi maqusana paqurinau. Ooqai Yakooboofa miqoo maridanoo nammari sia marufanoo madika indufuseenoo minakinaa nammari neeneeufanoo narí amaaku Yooseefaana amu nammarifa marinau. Meemai uqanna indufu maree nammari paqurinau. Sikara maqusa mi nammari madikana aaqa marinau. Yisufa kisaaqa aatata fifi isoofanoo amudaani rufanoo miqoo Yakooboona nammari madika paqurimaseenoo mina afainni ooqu marinau. Suani qambaanaikufanoo madika afainni ooqu marinau.
Yisufa ooqu marifi marufanoo Samaria anaasee moo fannoo Yakooboona madikaki nammari sakarara ooqu finau. Ooquree nammari madikaki sakeemarufanoo Yisufa innaaruqinoo qinau. Maa anaasee anee nammari qini qimina naa. 8-9 Yisuna faiqi namu narana feefauriraree qimasee maqusai oorufufanoo Yisufa naríara mi nammarina afainni ooqufaaqee marida qafoofanoo mi anaaseefa nammari sakararee qimasee quminau. Qumuroofanoo Yisufa nammariara qufanoo mi samaria maqannaa anaaseefa tautinoo qinau.
10 Akasaa Yuda maqannaafammia. Sia Yuda maqannaasa Samaria maqannaasa kaafa piritaki naidammia. Qinee Samaria maqannaa maridaqammu. Anee naqi fee qidanee nammariara qiniara innaaru qidanee. Yisufa minara iriseenoo maaqi qimasee narí qimaminau. Anee Anutuna nimira ainainara faqa qiniara faqa irimarinafa maridanau qiniara irainaqau naaru marira nammari ani amini. 11 Mi anaaseefa mi ufana iriseenoo kafaa qimaminoo qinau. Oo maa fasiqa ani nammarianandaana faqa nammari rarisara sanda faqa sia maridanoo. Maa madikafa meemai kisaaqasaa maridanoo. Anee qianandee yaindaraanee naaru marira nammari mareennaree. 12 Maasa qisaifaqafa Yakooboofa ooqai maa madikana maasa indufu qisoona marifaqa maasa sakaidaqa. Narí faqa narí faiqi namu faqa narí sipsipauqa faqa maa madikanakinaa nammari neeneeusa mariqau. Anee aneennaraa Yakooboona uriqararausee qidanee.
13 Yisufa mi ufana iriseenoo kafaa qimaminoo qinau. Aiqamausa maa madikanakinaa nammari namasaifanoo kaifaa kaifaa sakasaida neemarifaranoo. Qinee nimianna nammarina naifandinausa sia kaifaa nammariara nidiannoo. 14 Qinee nimianna nammarina namasainafa mina aunduraindari naaru marira nammari maqee maqee uridanoo naaru marirana amiannoo.
15 Mi anaaseefa mi ufana iriseenoo Yisuna qimaminoo qinau. Maa fasiqa maqee kai mi nammarina qimina namasaananoo taikafinaqa sia maqee maqee qumu nammari saka, ireeda maria.
16 Yisufa mi ufana iriseenoo maaqi qimasee mi anaaseena qimaminau. Anee ooru aneenna afaaqi afiqee qumua.
17 Miqi qufanoo mi anaaseefa qinau, qinee faiqí siaisa maridaqa.
18 Miqi qufanoo Yisufa kafaa qimaminoo qinau. Oo doo anee ooqai moodannai qisauku fasiqa maroonafa mariananoo. Maqee maraqaanna fasiqafa sia ani afaaqifau maridanoo moona afaaqi maridanoo. Anee kuqaa anoona ufa kai qimaqimiananoo.
19 Mi anaaseefa mi ufana iriseenoo tautumaseenoo qinau Boo anee Anutuna tamummaqara fasiqa mariananoo qinee qafaidaqa. 20 Maasa Samaria maqannaasa maa aaqannasaa Anutunara innaaru qidaqa amooqidaqa. Innee Yuda maqannaasa Yeerusareenniara Anutuna amooqimaria maqusa fee qidaqa. 21-22 Mi anaaseefa miqi qufanoo Yisufa qimaminoo qinau. Innee Samaria maqannaasa fifau amooqi mariafanoo sia minara irimariafannoo. Maasa Yuda maqannaasa Anutuna amooqimarianara irimarunausa maridaqa. Anutufa Yuda maqannaannai aiqama aanaamuru Anutuna nariranakinaana uqeereeqeenoo narí aqoondikiranaki quqannisaannoo. Oo maa anaasee amiqimasee qini ufa iria. Qusasaa anira aukuana faiqí anaasee sia maa aaqannasaa fee Yeerusareenni fee Anutunara innaaru qifaranoo, fifau aiqamatinai qini qikoona amooqifaranoo. 23 Qusasaa anira aukuana doo maqee animaridanoo, faiqí anaasee kuqaa anoona Anutuna amooqimariasa kuqaa nári maraquna namufaqa kuqaa anoona ufa namufaqa amooqifaranoo. Anutufa miqiasara kai nariara qimooqidammiafoo qimaseenoo aididanoo. 24 Anutufa maraquna oosana faqaafa maridanoo. Minara Anutuna amooqimariasa nári maraqunannai faqa nári nimuqusa ookiqari faqa Anutuna amooqifaranoo.
25 Yisufa mi ufana mi anaaseena qimamufanoo mi anaaseefa quandafinoo Yisuna maaqi qimasee qimaminau. Anutuna asauku mundirafa mifa qumureenoo aiqama ainainara maasa qimaqiminaqa irianaura, qinee iridaqa. 26 Miqi qufanoo Yisufa qinau. Qinee misa maridaqa. Qinee ani faqa ufa qimarunausa misa maridaqa.
27 Yisufa miqi qimarufanoo doo mina faiqi namu Sikara maqusaindari qumuraqau. Qumuree qafoofanoo Yisufa Samaria anaasee faqa ufa qimarufaqa tautumaseeqa qumeekai qafee mariqau. Misa Yisunara nanaree randaidanee mina faqa ufa qidanee qianeerusia minnisaqau.
28 Yisuna faiqi namu maqusaindari qumufanoo mi anaaseefa narí nammariana miqoo quqaseenoo kaqisamu maqusai ooruree narí maqannaa akaqausa qimanniminoo qinau. 29 Innee qumuraifaqa muqusaanaqa qafaaqa. Ooqai aiqama ainaina qinee maree mariafanna ainainara kooroo ifaqa irunna fasiqafa Anutuna asauku mundira fee maridanoo fee. Doo mai qumuree qafaaqa. 30 Misa mina irisee doo nári maqusaindari ooqu Yisuna qafararee qimasee ooqu fiqau.
31-32 Mi anaaseefa maqusai oorufufaqa Yisuna faiqi namu Yisuna qimamiqau ufasaa rakisira doo narana naa qufanoo mifa nariqa qimanniminau. Qini narana moo maridanoo innee minara sia irimariafanoo.
33-34 Miqi qufaqa misa narí qimami narí qimami qiqau. Moo fannoo narana mina aminoo fee qufanoo Yisufa qinau. Qini narana narafa qini diqiqoonna Anutuna ufamau firafa maridanoo. Mina saika taikarafa qini narana maridanoo.
35 Innee maaqi qimariafanoo. Quqoona qaara faqa qaara faqa aiqarainaqa suana aiquanauree qidaqa. Qinee minara maaqi qidaqa. Innee oonu afuqaki qafaaqa doo maqee narana anaa maridanoo. Aiqira aukuana doo ani maridanoo.
(Yisufa miqooqaraa fasiqa anaasee Anutuna ufa qimannimifaqa irifandinnanara aiqirana kikiqusinoo maridanoo.)
36 Yisufa minara kaifaa narí faiqinamu qimanniminoo qinau. Faiqí moo fannoo narana aiqimarifa mifa mina akiaqara maraidanoo. Naranara foora faiqí anaasee suqueeqeenoo innaarunai quqasainaqa naaruara marirana maraaqeera. Misa naaruara marirana marasaifanoo ummaqimarifa faqa aiqimarifa faqa moodaanaki asasifaranoo. 37 Maasa ufakiqari maaqi qidaqa. Moo fannoo ummaqidanoo moo fannoo aiqidanoo. 38 Qinee Yisusa inniara faiqí anaasee aiquaqeera foora innaarunaanai ubeekaaqeera niqiqeeqa. Mi afuqanaki innee sia mina ummaqimariafanoo. Akaqa fasiqa anaasee Anutuna naaru marira asumu mi afuqanaki ummaquqoofaqa innee kaqi unakusee misa kadaapisaa innee fifau faiqí anaasee mareeqee naaru mariranaki quqannisaafaqa fifau feefauru mareefaranoo.
39 Yisufa narí faiqi namu faqa ufa qimarufanoo mi Samaria anaaseefa narí maqusai oorureenoo aqoonausa maaqi qimasee Yisunara qimanniminau. Mifa qinee ooqai maraafanna ainainara qimaqimifaqa iriqa. Miqi qufaqa mi maqannaasa moomoosa Yisunara kuqaa Anutuna asauku mundira fee qiqau. 40 Miqi qimasee ooqureeqa Yisunara maasa faqa ani marianneera afeekaika mandee fuki faaki qimasoofanoo Yisufa misa faqa qaara faasaana marinau.
41-42 Miqoo moomoosa Yisuna ookinaa ufa iriseeqa kuqaa anoonee qimasee quandafufaqa mi anaaseena qimamiqa qiqau. Doo maqee maasa sia ani ufara kaifau anoonee qifarau. Narí ookinaa ufa iriseeqa minara kuqaa aiqama maa maqa maaqanakinaasa mandaindainakinaana mareeqee asumu mariranaki quqannisaanina fee qidaqa.
Yisufa uriqarara fasiqa faiqi andeeqaisoo ufafa.
43 Yisufa Sikaa maqannaa faqa qaara faasaana marinoo quqaseenoo Kariree maqa maaqai narí maqa maaqai finau. 44 Yisufa narí maqa maaqara maaqi qinau. Tamummaqara fasiqa maqusa maqusa fidanoo faiqí anaasee minara aaquqaifanoo mina ufa iriaqaaifaranoo. Narí mina maqusanaasa nikoo nikaa masee sia minufa irifaranoo. 45 Yisufa Kariree maqa maaqai oonuroofaqa miqooqaraasa qafamaseeqa asasidaqamma minufa iriqau. Kariree maqannaasa akaqausa faqa Yeerusaree maqusai oorureeqa ainaaqarara qoomaqaki miqoo Yisuna qafamaqoosa faiqí sia auqaaqaa ira ainaina auqusoofaqa qafamaseeqa oorurandee qumu marufanoo Yisufa Kariree maqa maaqai qumuroofaqa asasamasee uru afiqee muquseeqa faiqí anaasee amiqimaseeqa minufa iriqau.
46 Yisufa Kariree maqa maaqakinaa kaqikaa maqusa auqu Kannaana maqusai ooqai nári uainna nammari taikafufanoo nammarinnai auqu maqusanaki oonuranau. Mi maqusanaki faiqí firaafa uriqararafa moo marinau. Mina amaaku kuqira aurira auridanoo Kapeeranaumma maqusai maridanoo kuqirari marinau. 47 Mi fasiqafa Yisunara Yudeeaa maqa maaqaindari Kariree maqa maaqaki animarunara iriseenoo miqoo oonureenoo Yisuna irammirinoo qinau. Oo ufasaa rakisirafa amanee anee qini faqa Kapeeranaumma maqusai oonuree qini qimaaku kuqira aurira aurimarina andeeqaqisaa. 48 Yisufa mina iriseenoo maaqi qimaseenoo narí qimaminau. Inniki sia moo fannoo qiniara kaqi kuqaa fee qimasee qinikina irifaranoo. Innee firaa ainaina faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqamasaanaqa qafeeqa kai qinikina irifaranoo.
49 Mi uriqarara fasiqafa minara iriseenoo qinau. Oo qini karaambaiqa qini faiqi kuqirarammidanoo doo qini faqa ania.
50-51 Yisufa iriseenoo maaqi qimasee qimaminoo qinau. Doo findifi fua ani maqusai doo ani amaaku findifuannoo. Mi fasiqafa mi ufana iriseenoo doo kuqaa fee qimasee doo quqaseenoo quandakufanoo aatata fidanoo qafoofaqa mi uriqarara fasiqana saika faiqiuqa aanai ani paqurimandee qimamiqa qiqau. Doo ani amaaku findifinoo, sia kuquannoo.
52 Mina akoofa mina iriseenoo findifuna oosanara irammirufaqa misa qiqau. Eenda suani qambaana mariifanoo miqinni qumifanoo doo ani faiqi afaaqa doo asooeenoo. 53 Mina akoofa Yisunara oonumafi iriseenoo qinau. Oo mi kamu qoo kai ani faiqi findifuannoo fee qifaqa irunna qoo kai doo findifinoo. Doo mi uriqarara fasiqafa narí faiqi anaasee faqa narí aiku asauku faqa Yisunara kuqaa Anutuna amaaku fee qimasee kuqaa mina saqarikiqau.
54 Doo Yisufa qaara kari Yudeeaa maqa maaqaindari anireenoo Kariree maqasaa qaara ainaina firaa ainaina kooroomasoofaqa qafaqau.