2
Suani oosanaindari anu fasiqausa.
Eeroodeefa rakisimaru aukuanai Yisufa Yuda maqa maaqaki moo maqusaki Beetareeqeemma maqusai kambiqanau. Yisufa kambiqoofaqa irirana faqaasa fasau asaana rimarusa, fasau asaana rumasoofanoo uqannifiqoofaqa suani afu oosana qaanaindari nianaindari faiqaqa aniufaqa Yeerusareenni aniqau. Misa aniree Yeerusaree maqannaasa irammiriqa qiqau. Inni Yuda maqannaa karaambaiqai kianinafa kambiqaina, yamaqusanaki fee maridanoo fee maasa qeeqa maqusai nianai maridaqa narí karaambaiqa maqooqoo fasau irafufaqa qafamaseeqa mi faiqinara dufi dufi qimamaqarara anidaqa.
Miqi qufanoo rakisirafa Eeroodeefa mi ufana iriseenoo maa fuka karaambaiqafa qini maqa maaqa maraandoo qimaseenoo aranaqoofanoo tautinau. Tautumasoofaqa Yeerusaree maqannaasa misa aiqama naaquqanau. Misa Eeroodeenara rufiaqau. Fuka karaambaiqa namufaqa maasa faqa daruandoo qimasoofanoo naaquqanau. Eeroodeefa tautumaseenoo aiqama amaana maqasaa rakisimarusa misa uriqararausa kai Anutuna sandufara irimarusa faqa aiqama suqu quqaseenoo irammirinoo qinau. Tamummaqarausa akarakinaana yamaqusanai fee Anutuna asauku mundirafa kambiqaannoo fee qufaqa misa qiqau. Yuda maqa maaqa Beetareeqeemma maqusaki kambiqaannoo. Anutuna tamummaqara fasiqa ooqai maaqi qimasee qimaqoofa Beetareeqeema maqusara akara rumaqoofa maridanoo.
Inni Yuda maqannaaki kaqikaa maqusa auqu Beetareeqeemma maridanoo kasooqaqee auqu firaa maqusa uriqarara maqusa mariannoo.
Mi kaqikaa maqusanakiqari karaambaiqa firaafa kambiqafinoo mariannoo.
Mifa qini Anutuna faiqí anaasee Isaraee maqannaasa rakisinnimaqaannoo.
Mi ufana Anutuna tamummaqara fasiqa qimaseenoo akara rinau.
Eeroodeefa mi ufana iriseenoo fasau asaana rimarusa qumee naaramma quqaseenoo irammirinoo qinau. Mi fasauna innee indaaru qafoofanoo kambiqoo kamuqoo mina oosanara idaaqamasee andeeqasee qimaqimiaqee qinau. Irammiriseenoo misa niqiqaidanoo unna qimaseenoo qimanniminoo qinau. Innee Beetareeqeemma maqusai oonu mi faiqinara amiqiuqanna masee randasee paqurimasee oonurandee aniree qini faqa qimaqimifaqa qinee faqa miqi kai iqa oonu amooqianaura. Mifa miqi qufaqa misa findimeeqee Beetareeqeemma maqusai fiqau. Aanai fimarufanoo fasau fannoo aana amummaqa uqannifiqanau. Mi fasaufa misa nariqa maqusai suani oosanaindari maridaqa qafoo fasaufa kai mi fasaufa kai nifiqanoo fifiufanoo faiqi aanaaqi maruqoo mina amummaqa kasoo inoo marinau. 10 Misa mi fasaufa faiqi aanaaqi maruqoo kasoo inoo marufaqa qafamaseeqa nimuqusa idaaqufaqa nimudaani itairi fufaqa susumamaqaqau. 11 Misa oonureeqa maaqaki keeqafufaqa faiqi aanaaqi kaqikaaqoo afeekaikinoo narí anoona Mariana faqa marufaqa ireeda rufia rufia idaqa ooru keeqafi qafaqau. Mi fasiqausa naaquqoofaqa ooqumarifufaqa noorindari maqasaa kummara mafufaqa amooqimamaqaida susumamaqaqau. Misa Yisunara amooqimaseeqa karaambaiqa nimimaru ainaina minammamiqau. Sia kaiqeesa nimimaruna Yisuna amiqau. Amiqira ainaina idukusee koora munnimma aabaa kai amiqau. Kaifaa afundimaru saqari anoona makaqa anoona fooqaana misa mina faqa aabaa amiqau nári maqusai firaa feefaurummamaree anuna maree mini aabaa amiqau. Kaifaa moo saqari anoona afundi maruna faqa, mandeefana anoona fooqaafa miqi kai iqa aabaa mina amiqau.
12 Miqimmasee marufanoo qaina nifu naroofaqa Eeroodeefa marinnai sia kafaa anirandee fuaqa. Anutufa miqi qufaqa misa moo aatata qumee nimaaqa fiqau.
Eeroodeena asaukukiqari Isipa maqusai sandanau.
13 Fasau asaana rimarusa misa fufanoo Anutuna qangiroo moo fannoo Yooseefaana qainasaa afunnareenoo qinau. Eeroodeefa faiqi aanaaqiara randasee rutukirara qidaqinoo. Anee faiqi qisanoosa nifiqeenana Beetareeqeemma maqusara rufiasee Isipa maqusai oonu marinaqa kasooqaqee qinee qianana ooqurandee urua. 14 Miqi qufanoo Yooseefaafa findifinoo eendamuqusai faiqi qisanoosa nifiqeenoo sandeenoo Isipa maqannai ooquree marinau. 15 Eeroodeefa kaqi marufanoo minni marinau. Maaqi qimasee Anutuna ooqeenaa ufa narí tamummaqara fasiqasaa qimaqoofa anoona kambiqanau. Maaqi qimasee mi fasiqafa qinau. Qinee qeeqa qimaaku Isipa maqanaindaraana aaraanauranoo qinau.
Eeroodeefa faiqiuqaindi rutukinau.
16 Eeroodeefa fasau asaana rimarusa nifeesida marusianoo akaru qimasee moo aatata fifufanoo Eeroodeefa minara irinoo aranaqeenoo sia kaiufanoo narí firisuaiqauqa niqiqoofaqa misa Beetareeqeemma maqusa faqa dinni dinni marusa faqa akoonaiqi aanaaqi kai aiqama rutuku taikanau. Eeroodeefa fasau asaana rimarusara mi fasaunara irammirusara minara oonu mafi iriseenoo faiqi naridaqa Yisuna faqa aruaqeera minaramma irinau. Minara irisee qaara aukuana mararausa faqa qambaana aukuana mararausa faqa aanaaqi maqee maqarausa faqa minara iriseenoo akoonaiqi kai aiqama rutuku taikanau. 17 Faiqi aanaaqi aiqama rutuku taikasoofanoo Anutuna tamummaqara fasiqa auqu Yeereemaia mina ufa anoona kambiqanau. Mifa qinau.
18 Innee iriaqa, Ramma maqusai aanaaseeuqa ufa anoona kambiqaannoo.
Ikifaafau faqa faaqa fuisee faqa mariannoo. (Yuda maqannaa anaaseera Raseerana araamummaakee qimariqau.)
Raseerana araamummaaka nári faiqi aanaaqiara ikiraqeefara moosa aniree nuqa maseeqa idaaqidaaqa maseeqa misara doo taikaaqee qifaqa siamma irifara.
Misa nimuqusa mandaiki marifaqa miqiqa maridaqa misa faiqiuqaindi sia mariafaqa miqidaqa.
Tamummaqara fasiqa ufa miqi qimasee akara rinau.
Isipa maqusaindari oonurandee aninau.
19 Yooseefaafa Isipa maqusai kaqi marufanoo Eeroodeefa kuqufufanoo Anutuna qangiroo moo fannoo Yooseefaana qainasaa afunnareenoo akooqoo qimaminau. 20 Findifi doo fua. Faiqi qisanoosa nifiqee kaifaa Isaraee maqusai ooru fua. Ooqai faiqi ariraru fasiqafa doo kuqinoo. 21 Miqi qufanoo Yooseefaafa irinoo faiqi qisanoosa nifiqeeno kaifaa anirandeenoo Isaraee maqasaa ooru finau.
(Isaraee firaa maqa maaqa marunaki minaki dinni atinai Yuda maqa maaqa marinau.)
22 Yuda maqasaa oonureenoo Eeroodeena mina amaaku auqu Aakeerausifa doo mifa narí akoona ainaina afapita qumareenoo rakisirafa marinau. Yooseefaafa minara iriseenoo rufiee marinau. Qainasaa afunnaroofanoo Isaraee maqa maaqa dinnatinni Kariree maqa maaqaki oonu marinau. 23 Miqoo kaqikaa maqusai Nasareeteenni naaruara marinau. Miqi qunara Anutuna ooqai maru tamummaqara fasiqauqa misa ufa kambiqanau. Yisufa sia kambiqoo kamuqoo ooqai maaqi qimasee minara akara riqau.
Misa minara Nasareetee fasiqa fee qifaranoo fee qiqau.