3
Yoohaneefa nammari nimimarufa qimannimi ufana.
(Mak 1:1-8; Ruk 3:1-18; Yoh 1:19-28)
Yisufa kumaaraa marufanoo mi fasannai Yoohaneefa nammari nimimarufa kooroomafinoo afeekaikamaseenoo Anutuna ufa faiqí anaasee maqusa maqusa qimanniminoo ninau. Yuda maqannaasa aadana maqannai faiqí oodaa marunnai Yoohaneefa miqoo oonureenoo qimannimimarinau. Mifa maaqi qimasee fuki faaki qidanoo qimannimimarinau. Anutuna ququsa qusasaa innisaa ititafuannoo. Minara innee aiqamausa inneeqa mandainainara quqasee quandafina Anutufinnai noori ubeekaaqa. Yoohaneefa miqi qimasee qimannimimarufanoo ooqai Anutuna tamummaqara fasiqa Eesaia mifa qimaqoo ufafa anoona Yoohaneenaki kambiqanau. Mifa maaqi qimasee akara rinau.
Faiqí moo fannoo faiqí sia marunnaindari aadana maqannaindari ufa fifi qimasee faiqí anaasee maaqi qimasee qimannimidanoo.
Karaambaiqa anianifeera mina aana afisuaqa. Aana eendirana andeeqasaifanoo karaambaiqa fuani.
Miqi qimasee akara rinau.
Mi fasiqafa Yoohaneefa qamunna sia amiqirana afisimarinau. Aadaika aadaikirafa kammeera kisaaqa asausinnai auqirana afisirafa nimarinau. Tamummaqara fasiqa naanna ramasee miqimmasee marinau.
(Kammeera fannoo firaa aandau qoosara foora maridanoo. Asausi kisaaqandauqa maruna mina marasee sufusee qamunna auquqaqee afisimariqau.)
Yoohaneefa aandau apatannai qamunanda rafaaqafu rumbanau. Mina narana sia narana uqanna. Ookasaasa anoona faqa kaasau oofaafana faqa mina auqu pandaaqa oofaafana mina kai neemarinau. Misa Yeerusaree maqusanaasa faqa Yuda afumakinaasa faqa Yooradanna nammari dinni dinni afainni marusa faqa aiqama Yoohaneefa maruqoo suqiqa marida Yoohaneena ufa irimariqau. Suqumaraidaqa misa nári mandainainara akooroomaseeqa minnisarara kooroo qimarufanoo Yoohaneefa nammariki rafusu ooqu marinnimaqasee marufaqa rumannimaqoofaqa nammarikiqari findifiqau.
Farisai amaana ufa qimariasa faqa Sadikai amaana ufa qimariasa misa faqa nammari mararara aniroofanoo Yoohaneefa niqidanoo qimanniminau. Innee sakani faiqi ukadiqa faiqi namuara foora nári nariranara rufiamaree sandee mariafanoo. Yafee innee qumee aaquqima nimaqaifaqee innee Anutuna aranaqaranara rufiamareeqa unna qimasee nammari rumannimaqaannanara qinisaa mandaaqeefaree. Innee kuqaa naundura quandarausee maridaqee. Unna qimariafanoo. Andeeqara oosana maraifaqa qafeeqa inniara kuqaa naundura quandarausee qianaura. Yoohaneefa kaifaa qimanniminau. Innee inneeqara maasa Abarahaana aiku asauku maridaqee sia Anutufa daruannoo fee qimariasa. Maasara amiqirausee qimariasee qimariafanoo. Miqi qimaria ufana sia qiaqa. Qini ufa iriaqa Anutufa maa fifau ooniuqara qinanoo amana Abarahaana aiku asauku kambiqeefaranoo. Nanaree innee fifau maasa Abarahaana aiku asauku maridee qida fee. Fifau faafau ufa dapi ufa qimariafanoo. 10 Doo Anutuna saasunara foora saqari atuka ateekarara rauqiaqee idanoo. Sia naundura quandainausa Anutufa narirafa qusandaannoo. Yasaqari fee sia andeeqasee qaqamma irainafa kudi saqari Anutufa mina ateeka idaraannoo.
11-12 Kuqaa qinee Yoohaneesa nammari kai inni rumannimaqaida. Inniqa mandainaina minnisee Anutuna ufamau firanara koorooianifeera fifau nammari kai rumannimaqaida. Kasooqaqee qini qinaaqiannai moo fannoo kambiqaannoo. Mifa qini uridaaqaraannoo. Qinee ooreeqarausa mina ameemaanai marianaura. Naqimmasee fee qinee mina dadaaqianauree mifa firaafa qini faqa uridaaqararafa maridanoo. Mifa sia fifau nammarinnai kai inni ooqumarinimaqaannoo. Mifa Anutuna kaaqa areenara maraquna inni naakunnimaqaannoo. Mifa kudimakirana idaqaanifeera idannai faqa inni rumannimaqaannoo Yoohaneefa oofaafana kikiqa usuna maa maqanasaaqaraasara qidanoo qinau. Innee Yisuna asaukuki faiqí anaasee oofaafanara foora doo maridaqa. Kaqikaaqoo utitiqamanniseenoo mina adi fuaqa aquannoo. Anoona narí mareeqeenoo narí maaqaki quqaseenoo aanaaqmaara mandoosana maree mariasa idaraannoo. Ida firaana sia dimbeemari idanaki araannoo.
Yisufa nammari maroo ufafa.
(Mak 1:9-11; Ruk 3:21-22)
13 Mi fasannai Yisufa Karidaiaandari qumureenoo Yooradanna nammari afainni Yoohaneefa nammari rumamaqaanifeera quminau. 14 Qumuroofanoo Yoohaneefa saa qimaseenoo Yisuna qimaminau. Qinee ani nammari rumamaqaananoo siamma amanaikiannoo. Anee qini rumaqimaqainanoo amana mariannoo.
15 Miqi qufanoo Yisufa maaqi qimasee qimaminoo qinau. Maqee kaqi rumaqimaqaa, Anutuna ufamau kai fidaqa maaqanda andeeqaanauranoo. Miqi qufanoo Yoohaneefa irinoo eedoo qimaseenoo Yisuna nammariki ukuqnamaseenoo mara uqeeranau.
16 Yoohaneefa Yisuna nammariki keeqa amaqasoofanoo findifufanoo mikari kai innaaruna rakeeufanoo Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo Yoohaneefa qafoofanoo nakipurunara foora mambufanoo qumureenoo Yisunasaa quqanau. 17 Quqamafufanoo innaarunaindaraa ufa maaqi qimaseenoo akooqoo Yisunara qinau. Maa fasiqafa kaaqa qini qimuqusira qimaaku marifaqa minara qini qimuqusa asooaifaqa susuidaqa.