4
Sadannafa Yisuna amanufafa.
(Mak 1:12-13; Ruk 4:1-13)
Miqooqari nammari mara mareenoo Anutuna maraquna fannoo Yisuna rarisameeqeenoo fifau saqanna aadana maqasaa oonikinai quqasoofanoo marinau. Sia fifaufau. Afaannauqa firaafa amanammasee qafaanifeera quqasoofanoo marinau. Oonu marufanoo afaannauqa firaafa Yisuna amanammasee qafaanee qimaseenoo anireenoo maaqi qimaseenoo amanammasee qafanau. Yisufa sia narana marufanoo, qaara fasiqa niku nisauku taikasee eenda faqa faasaana faqa aiqaroofanoo aararanau. Miqimmasee faasaana taikoofanoo firaaqoo aararoofanoo kudoosaapanau. Kudoosaapee marufanoo afaannauqa firaafa mandainainara amanammasee qafarara anireenoo Yisuna qimaminoo qinau. Anee kuqaa Anutuna amaaku mari inana maaqi qimasee kooroo inaqa qafaa, maa oonisara qinanoo feemu kamambinana nainanoo amuaqu inaqa qafaa. Yisufa iriseenoo afaannauqa firaana qimaminau. Anutuna akarakina minara maaqimminoo maridanoo. Faiqí narana kai namasee sia amana marifara. Anutuna ookinaa ufa namufaqa namaseeqa neeqa amana marifaranoo. Qinee mina Anutuna ufamau kai fuanaura. Ani ufa siamma irianaura.
Miqi qufanoo afaannauqa firaafa Yisuna afiqeenoo Yeerusareenni amaana maqa, Isaraee maqannaa naaquqara firaa amaana maqa meeraqoo sandaaqai maruna mina ataufakaaqa faakana kisaaqa atisaa muru quqasee qimaminau. Kuqaa anee Anutuna faiqi fee sia fee. Kuqaa Anutuna faiqi mari inana maaqooqari rafusakinana maqasaa meemai aqufinaqa aiqamausa ani qafaaqa Anutuna akara moo minara maaqimminoo maridanoo.
Anutufa narí qangiroouqa niqiqainaqa misa nisauku
qufiqisaifana minasaa aqufinaqa rafusifaranoo, sia oonisaa aiku rupaurinnaranoo.
Minara anee maaqooqari rafusaki aqufinaqa misa ani dadaaqifana sia maqasaa arinnaranoo. Faiqí anaasee qafamasee kuqaa anee Anutuna asauku mundira fee qifaranoo.
Afaannauqa firaafa miqi qimasoofanoo Yisufa qimaminau. Anutuna akara kafaa maaqimminoo maridanoo.
Anee aneenna karaambaiqa Anutuna sia amanammasee qafeennaranoo. Sia uqanna.
Yisufa miqi qimasoofanoo afaannauqa firaafa mina iriseenoo kaqi afeekaikamaseenoo Yisuna kafaa afiqamareenoo aaqana kisaaqasaa afiqee muruseenoo aiqama maqa maaqa maqusa maqusa misa nári areenaranaki marina Yisuna uqafiqaseenoo qimaminoo qinau. Anee maqasaa oorindari rupaitamafinana qini Anutusara foora qimooqinaqa qinee maa aiqama ainainna uqafiqasaunnana ani kaimmamianaura.
10 Yisufa mi ufana iriseenoo kaifaa qimaminoo qinau. Sadanna see maree fua. Anee iria. Anutuna akara moo maaqimminoo maridanoo. Innee inneeqa Anutuna kai amooqiaqa. Karaambaiqa Anutufa mifa qinnandee kai iaqa. Qinee mina ufa kaimma irianaura.
11 Yisufa miqi qimasoofanoo Sadannafa quqasee finau. Fufanoo qangiroouqa Yisufinnai qumureeqa narana aina amidaqa amiqi amiqiqau.
Yisufa narí saika oosana aroo ufafa.
(Mak 1:14-15; Ruk 4:14-15)
12 Mi kamusaqa rakisirafa Eeroodeefa Yoohaneena nammari rumannimaqee maruna karabusakina rumba quqanau. Yisufa minara iriseenoo Karidaia maqusai finau. Miqoo oonureenoo kaqikaa maqusa moo auqu narí maqusai Nasareetee, miqoo oonu marinau. 13 Kaqikaaqoo miqoo marinoo quqaseenoo Kapeeranauma maqusai Karidaia faruma atinni mi maqusanai ooqu marinau. Kapeeranauma maqusai Seepuruna maqa maaqa faqa Napatari maqa maaqa faqa miqoo Kapeeranauma maqusa maridanoo. 14 Yisufa Kapeeranauma maqusai ooqu marufanoo Anutuna tamummaqara fasiqa auqu Eesaia, mina ooqeenaa ufa anoona kambiqanau. 15-16 Mifa qinau.
Seepuruna maqa maaqaki mariasa faqa Yooradanna nammari dinnafai mariasa faqa faruma dinni, ooruku nammari dinni qambaana maqa maaqaki mariasa faqa Kariree maqa maaqaki aanaamuru oosana oosana mariasa faqa innee aiqama faiqí anaasee asukunaki mariasa maqee kaaqa qarana qafeefaranoo. Kuqiranakiara foora asukunaki mariasa inniki maqee kaaqa qarafa radiqifinoo mariannoo.
Tamummaqara fasiqa miqi qinau.
17 Yisufa Kapeeranauma maqusai ooqu maridanoo maa ufana oosana arasee faiqí anaasee maaqi qimasee qimannimimarinau. Innaaruna ququsa adeediranoo maridanoommi, innee inneeqa mandainaina kiqari quandasee Anutufinnai noori ubeekaaqa.
Noodaanna maree marusa naaroo ufafa.
(Mak 1:16-20; Ruk 5:1-11)
18 Yisufa Kapeeranauma maqusai maridanoo moo faasaana Kariree faruma afaiqara fidanoo qaara fasiqa narí qisafasaasa paqurinau. Miqanda nuqu Peetooroosa Andurusa mariqau. Miqanda firaa pateeuqa nammariki aqimariqau. Misa noodaanna kai arimarusa mariqau. Misa ainaina doo mi ainainna faqaasa mariqau. 19 Yisufa miqanda paqurimasee qimanniminoo qinau. Inneeqara qini faqa aniaqa. Inneeqara maqee maqee noodaanna maree mariaqanda mariafanoo qini faqa anireeqa faiqí noodaannara foora mareeqee Anutuna ququsaki quqeefaranoo. 20 Miqanda mi ufana iriseeqa nári pateeuqa ainaina faqa quqasee findimeeqee Yisuna faqa fiqau.
21 Yisufa miqanda nifiqeenoo miqooqari faruma afaiqara fidanoo kaifa qaaraiqisa fasasa paqurinau. Miqanda nuqu Yameesa Yoohaneesa miqanda nikoona auqu Seebeedi. Sia nammari nimimaru Yoohaneefa marinau, mina amarafa marinau. Miqanda nári nikoona faqa kanuqaki ooqumaridaqa fafaa eendaki nári pateeuqa nammariki aqusee noodaanna maraanee qidaqa deedaqimariqau. Misauqa faqa noodaanna ainainirana faqaasa mariqau. 22 Yisufa naaramasoofaqa miqanda findifufaqa nári kanuqa faqa nári nikoona faqa minnisee Yisuna faqa fiqau.
Kariree maqannaasa aurirausa andeeqannisoo ufafa.
(Ruk 6:17-19)
23 Mifa Karidaia maqa maaqa aiqama fiqu fiqu inoo nidanoo innaaruna ququsara fuka ufa qimanniminoo ninau. Aurimarusa faqa oosana oosana ainaina maree marusa faqa teeroouqee marusa faqa idaaqamannimaqee marianu. 24 Miqi marufanoo mina auqu aiqamai daraaninau. Siria maqannaasa faqa aiqama iriqau. Iriseeqa amiqi marusa misa aiqama oosana oosana aurirana maree marusa faqa kaaqa nidafi marusa faqa faiqí fueena naundurai keeqeemarusa faqa fuseenasana nári marusa faqa niku nisauku aadanusi marusa faqa aiqama Yisufinnai maraida munu quqee marufanoo Yisufa andeeqannisee marinau. 25 Mifa maqusa maqusa fimarufaqa faiqí anaasee moomoo suqumaree mina faqa fimariqau. Karidaia maqa maaqaindaraasa faqa qisaukuqara taikasee maqusa marunaki marusa faqa Yeerusaree maqannaasa faqa Yuda maqa maaqa afumaki marusa faqa Yooradanna nammari dinnafai marusa faqa suqu maree mina faqa fiqau.