6
Amuqusinana qumee nimira ufa.
Yisufa narí faiqi namufaqa faiqí anaasee faqa maaqi qimaseenoo qimanniminoo qinau. Innee qini ufa irimariasa Anutunara iriseeqa moo amaana saika fee aqoonausa dadaaqira fee mina auqarara sia aiqamausa nifusaa auqaaqa. Kukeeqasee reendeenamasee auqaaqa. Aiqamausa nifusaa mi ainainna auqainafa minara faiqí anaasee aiqamausa qiqafaaqeera miqinnaranoo. Miqinana Anutufa siamma innaarunai mina akiaqara ani feefauru amaqaannoo. Qumee kai aiqama ainaina narí Anutuna afusaa kai dadaaqinanoo Anutufa doo narí qafaida mina akiaqara ani feefauru innaarunai quqammamaqaannoo.
Qaaraiki mariasa misa moo amiqira ainaina dadaaqinoo aqoonausee Anutunee nimiani qimaseenoo maqusa qambaana oonuree ukeena fuaqasee faiqí anaasee nifusaa dadaaqinaqa qiqafamaseeqa qimooqiaqeera qimariasa doo nariqa miqoo taikaida miqidaqa. Innee sia misa naanna raaqa. Innee moo amiqira ainaina dadaaqammamianeera qumee kai maqandanai amia, faiqí nifusaa qafee foora. Qumee kai amimarinanoo inni nikoofa aiqama qumee ainaina qafee marifa mina akiaqara ani feefauru quqammamaqaannoo.
Innaaru qira ufa oosana iroo ufafa.
(Ruk 11:2-4)
Innee innaaru qidaqa misa qaaraiki mariasa naanna sia raaqa. Misa amaana maqaki kikiqamafidaqa qimariasa maqusa qambaanai kikiqama fidaqa qimariasa innaaru qidaqa. Faiqí anaasee aiqama qiqafaaqee qidaqa miqidaqa. Qinee anoona ufa uqanna inni qimannimidaqa. Doo misa miqiana akiaqara doo faiqí nimooqirana kai maraidaqa. Miqoo taikaida miqidaqa. Innee innaaru qidaqa inneeqa maaqaki inneeqa kai keeqafinana kooqi ititaseenana qumee kai inneeqa nikoonara innaaru qifanoo, aiqama ainaina kukeeqarana faqa qafee marifa ani qafamaseenoo mina akiaqara amaqaannoo.
Innee innaaru qidaqa aanaamuru mariasa naanna sia raaqa. Misa sia ufara randaidaqa ufa fannoo urirara kai urirara kai qidaqa. Misa Anutufa maasara amiqimmasee irianifeera qimasaida miqidaqa. Misa naanna sia raaqa. Inni nikoofa sia innee irammiriaqoo kai iridanoo. Ooqai mifa irimarifa maridanoo. Minara fifau ufa urirara kai urirara kai qidaqa sia innaaru qiaqa. Innee innaaru qirara maaqi qimasee innaaru qiaqa.
Oo innaarunai qikoofa faiqí anaasee aiqama ani auquara uriqaramasee naaquqaani.
10 Ani innaarunai ququsa maa maqanasaa kambiqaani, innaarunai ani aiku asauku mariasa ani iriranamau kai andeeqasee fimariasa maridaqa maasa maa maqanasaa qaraasa misa naanna ramasee mi iriranamau kai fuaqaana.
11 Anee maqee faasaana maasa qimanasaa narana qimia.
12 Akaqausa maasa manda ainaina qimimariana maasa minnisaanana miqikai inana anee faqa maasa manda ainaina akiaqara maraqu qisa.
13 Sia anee maasa rarisameeqeenana afeeka nimaniraqoo quqaqisaa. Manda fasiqa asaukuki marunnana anee Anutufa uqeereeqee kaqinni amiqiraqoo quqaqisaa.
14 Yisufa mi ufanara kaifaa maaqi qimasee qimanniminoo qinau. Innee inneeqa niqoonausa faqa aanaamuru faqa manda oosana akiaqara mininnisaifanoo innaarunai nikoofa inni manda oosana akiaqara faqa minnisaannoo. 15 Innee inneeqa niqoonausa faqa aanaamuru faqa manda ainaina sia mininnisaifanoo inni nikoofa miqi kai inoo sia innindi faqa mara aqunnisaannoo.
Aararee marina innaaru qira oosana mi ufafa.
16 Innee narana minnisee naararee marinaqa innaaru qidaqa qaaraikimariasa naanna sia raaqa. Misa narana minnisee innaaru qiaqeera noori runusee doona akiiseeqa maridaqa faiqí anaasee sia narana naidammiafoo qiaqeera miqidaqa. Qinee anoona ufa uqanna inni qimannimidaga. Misa miqoo kai taikaida miqidaqa. 17-18 Innee narana minnisee innaaru qiaqeera sia miqi iaqa. Innee nammari auqamasee qamunna amiqirana afisusee nikiaqa auqamaseeqa naanaidara qidana faiqí anaasee ani qafamasee maaqi qifara, maafa sia narana minnisaidanoo innaaru qidanoo miqi qiaqeera miqinnaranoo. Anutufa kai inni nikoofa aiqama qumeendaraa ainaina faqa qafee marifa mifa kai qafamasee mina akiaqara animmamaqaannoo.
Oosana oosana qumiasana innaarunai kai afeedira ufa.
(Ruk 12:33-34)
19 Innee maa maqa maaqanasaa sia aiqama qumiasana oosana oosana mareeqee quqaseeqa afeediaqa. Taafi aruani, atauku aruani, qooqoosa aukuani, ummuara fasiqa aniree ummuara mareefaara. 20 Innaarunai kai qumiasana oosana oosana afeedi iseenana miqoo marinanoo sia taafi aruannoo sia qooqoosa aukuannoo sia ummuara fasiqa mareefara amiqira qoo kaqi mariannoo. 21 Inni irirafa inni nimuqusa inniqa qumiasana mariqoo kai miqoo kai irirafa mariannoo. Minara innaarunai kai qumiasana afeediaqeera qidaqa. Inni irirafa miqoo kai mariannoo.
Afu afaaqa qoomarafoora maridanoo.
(Ruk 11:34-36)
22-23 Faiqí nifiriki niqafeemarifa afaaqa kaaqa qarafa maridanoo narí ainainara sia tatamaqifa kaqi paapaa idanoo nimimarifa. Faiqí moo fannoo oori akooqarafa narí ainaina kaaqa tatamaqimarifa maridanoo. Inni noori nifu miqifaqa innee asukunakinai mariafanoo.
Nifaaqasaaqaraa ainainara indee indee irana qaoo qira ufa.
(Ruk 16:13; 12:22-31)
24 Moodaa fasiqa fannoo sia amana qaara rakisiraqanda moodaa kari ainainamma nimaqaannoo. Mifa indaaruqaa rakisiranara akooqaannoo moo rakisiranara aidiannoo. Sia miqinoo mifa moo rakisiranasaa atooqaannoo moo rakisirana minnisaannoo. Innee miqi kai iqa mariafaqa sia amana Anutunara faqa maqasaa qumiasanara faqa moodaanaki sia amana ainainamma nimaqeennaranoo.
25 Minara qinee qimannimidaqa. Innee sia inneeqa kaqi mariranara nimuqusiaqa. Inni narana neemariana faqa nammari neemariana faqa qamunna afisimarianara faqa sia minara yai fee maraanau yai fee maraanau qiaqa. Qamunna narana oorudupirafa marinara sia minara irinanoo umaara raani. Anee sia kuqimariananoo kaqi mariannanara minara kai asasiaqa. Aneenna kaqi mariannanara mina akiaqara firaa ainaina maridanoo narana faqa nammari faqa qamunna faqa oorudupirafa maridanoo. 26 Innee kaaqa qamunna naranara rimariasa qinee nindafaidaqa. Qufini sia narana ummaqidaqa sia aiqidaqa, sia afeedidaqa, kaqi narana naidaqa. Anutufa misa nimidanoo. Anutufa ufini ririmma kaqikaa ainaina dapi ainaina narana niminoo inani. Innee faiqí firaa ainaina mariafanoo uriqaraqa mariafanoo inni faqa nimiannoo. 27 Amanee anee aneenna kuqirana amuqusiranannai aneenna marirana firarisamasee kisaaqasaa marinnaree. Sia amana. Doo nanaree fifau naranara ummaara raidanoo fee.
28 Nanaree fifau qamunnara yai fee maraanau yai fee maraanau qidanee. Innee nandaki kaasau taatuqee tamookeena qafamasee minara iriaqa sia ainainidaqa sia qamunna akunusee afisidaqa. Anutufa taatuqee qamunnara foora afisuamaqaidanoo. 29 Ooqai Sooroomoonafa mifa amiqira qamunna qaueesa reemaru qamunnana afisimarufa, koora ainaina faqa afisimarufa, sia mifa maa kaasau taatuqeena afufeenaara imarindee sia mina qamunna uriqararafa marinau, mina qamunna ureeqarafa marinau, doo saa qamunnara ummaara raranara doo minnisaaqa. 30 Kaasau qusau ainaina Anutufa qamunnara foora nimidanoo. Sia mina kisaaqasaa marira ainainau nimidanoofau. Maqee kasidanoo duna ateekasee ida araseefandinna ainainafa maridanoo. Innee faiqí sia miqirausa. Innee kisaaqasaa inni aukuana marifara. Anutufa qusau ainaina ririmma qamunna nimidanoo inni faiqí fiqaramasee nimiannoo. Innee faiqí qamunna ainara kai nimuqusimarianara Anutunara kaqikaaqoo kai irirana Anutunasaa rusi mariafanoo, aaqaida miqimariafanoo.
31 Innee sia nimukaina maaqiaqa nana qamunnee afisuanauree nana naranee naanauree, nana nammari fee naanauree. Sia miqi qiaqa. 32 Anutuna ufa sia irimariasa misa miqi qidaqa. Innee sia misa naanna raaqa. Innee inni innaarunai nikoonara kai iriaqa. Mifa faasai inni narana inni qamunna ainainara faasamma iridanoo. 33 Innee Anutuna ququsara faqa inni andeeqarafa Anutuna andeeqara fara foora marinaqa mi irirafa kai marinanoo niqinaaqa mara quqaseeqa fifanoo maasa narana aina faqa qamunna ainaina faqa Anutufa qimiannoo. 34 Minara qinee inni qimannimidaqa maqeera kai iriaqa. Duna faasaana ainainara sia irinanoo ummaara raani. Duna narí kai narí aiqama kambiqaaninna ainainara rakisiannoo. Faasaambaasaana maqee ainainara kai iriqa fuaqa qidaqa.