7
Niqoonausa fifau nimanira oosanara qaoo qira ufa.
(Ruk 6:37-38,41-42)
Yisufa qinau sia inneeqa niqoonausa aaqaranara maqee maqee misa niqiaqa. Anee miqinanoo Anutufa miqi kai inoo ani aaqaranara ani faqa aqiannoo. Anee mi aikana kai raquru niminaqa Anutufa mi aikanannai kai ani faqa raquru amiannoo. Anee nana aqira ufa faiqí anaasee akaqausa niminanoo Anutufa mi ufanannai kai aninna rafaaqafu amaqaannoo. Anee nanaree aneenna akaqaafasaa afuki saqari arai marifanee ufa qidanee. Mee ani afuki muduka saqari akatia marinara anee sia fee iridanee. Aneenna akaqaafasaara nana oosana maraidanee mai anirainaqa mee ani afuki saqari arai marina mara aquanee qidanee. Aneenna afuki firaa saqari akatia marinara siamma iri mariananoo. Qaaraiki marianafa mandaiki marianafa. Aneenna naaree aneenna afukina mee firaa saqari akatia marina mara aquseenana andeeqaseenana afu maqaseenana miqoo quandafinana aneenna akaqaafasaa afuki kaqikaa saqari arai marinnana mara aqinanoo andeeqara oosana mariannoo.
Innee amiqira narana faini nimidee. Sia nimimariafanoo. Faini sia mi amiqira naranna aminnanara iriannoo amina namaseenoo kaqi quandafinoo ani ukaqa amiannoo. Aneenna afaaqa auqira ainaina kuarauqa nimidee, sia nimi mariafanoo rakeekaamminoo doona ramasaannoo. Miqi kai masee innee furufarira fasiqa anaasee irimari ainainna sia nimiaqa. Sia irifaranoo. Faini kuara rakeekaa inoo doona ramasaani.
Sarauqimaria ainainara innaaru qinanoo amiannoo mi ufafa.
(Ruk 11:9-13)
Anee ainainara sarauqinana Anutunara innaaru qinanoo ani amiannoo. Ainainara sarauqinana Anutufinnai randainanoo mifa uqafiqaani. Ainainara sarauqinana Anutuna kooqi arinanoo mifa kooqi rafaqaamasee ani amiani. Aiqama ireemariasa mareefaranoo. Randeemariasa paqurifaranoo. Kooqi arimarifa mifa kai kooqi paqurinoo maaqaki keeqafinoo irai ainaina maraannoo. 9-10 Innee faiqi nikausa qimannimidaqa inneeqa nimaaku aniara naranara innaaru qifaqa ooni nimifaree. Sia ooni nimifaranoo inneeqa nimaaku noodaannara innaaru qifaqa amanee innee manda sakani nimifaree. Sia sakani nimifaranoo. 11 Innee manda oosana maree mariasa mariafanoo inneeqa faiqi namu innaaru qiafaqa amiqira ainaina kai nimimariafanoo. Innaarunai nikoofa amiqirafa uqanna maridanoo minara innaaru qimarinausa minara narí firaaqoo amiqirana amana kai amiqira ainaina kai nimiannoo.
12 Anee nana oosanaree aididanoo fee faiqí anaasee ani amifaree, anee amiqira oosana kai qimia qee qimariananoo. Doo anee naaree miqira amiqira oosanna kai faiqí anaasee maqee maqee kaqi nimia. Mooseena sandufa faqa tamummaqarausa ufa faqa misa ufa anoona mi ufanaki kooroo inoo maridanoo.
Tiqeera kooqiara faqa firaa kooqiara faqa minara qirafa.
(Ruk 13:24)
13 Innee innaaruna aatata fiqa tiqeera kooqiki keeqafi fuaqa. Idaki fimaria kooqifa firaafa maridanoo. Mi aanafa faqa firaafa kai maridanoo. Nianasaa mafi aqirafa firaaqoo maridanoo. Faiqí anaasee moomoosa maqee maqee miqoo fimariaqoo maridanoo. 14 Kaqi marira kooqi tiqeeraikinoo maridanoo, mi aanafa faqa tiqeeraikinoo maridanoo, afeeka aatata maridanoo. Faiqí anaasee moodaa moodaa mi tiqeera kooqina paqurida fimariafa maridanoo. Innee miqoo kai fuaqa.
Unna amaana ufa qimariasa oosana qira ufa.
(Ruk 6:43-44)
15 Innee unna qira amaana ufa qimannimira fasiqauqara eerairiaqa. Misa maaqeena faini reendeenira faini apata afisirafa aniraannoo, minara rufiaaqa. Aundurai kaasau faini miqirafa maridanoo. Ukaqa nimiandoora minara rufiaaqa. 16 Maaqimmasee misa oosana iriaqa. Naqimmasee saqari qafararee. Anee oonureenana qaqamma kai qafaa. Moo saqari qafainanoo qaqamma iranoo marinara amiqira fee qinnaranoo. Moo saqari fannoo amiqira amanee maridanoo qaqamma siaifa, adusa maridanoo. Unna amaana ufa qimannimimaria fasiqausara miqi kai inoo saqari kikiqa usirafa maridanoo. Kamukamuna qaqamma fannoo amuka faqaa sandasaa iranoo marinanee diqinnaree. Sia miqoo iranoo mariannoo. Faafisa qaqamma fannoo reereeroondaanasaa iranoo marinanee tiqinnaree. Sia miqoo iranoo mariannoo. 17 Amiqira saqari fannoo amiqira qaqamma kai iraidanoo. Mina dinni manda saqari fannoo manda qaqamma kai iraidanoo. 18 Amiqira saqari fannoo sia amana manda qaqamma iraannoo. Kafaa mina dinni manda saqari fannoo sia amana amiqirana iraannoo. 19 Saqari moo fannoo manda qaqamma adusa iraifaqa ateeka idaraidaqa. 20 Amaana ufa qimannimimaria fasiqausa saqariara foora mariannoo. Minara qinee inni qimannimida. Amaana ufa qimannimimaria fasiqausa naaqa oonuree misa marinna oosana nimarinna oosana qafaa. Qafamasee andeeqee mari fasiqanara amiqira amaana ufa qimari fee qiaqa. Mina dinni aaqee mari fasiqanara manda amaana ufa qimari fee qiaqa.
Fifau Yisunara karaambaiqee qimariana.
(Ruk 13:25-27)
21 Yisufa kafaa maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí fifau misa nookiqari qiniara karaambaiqee karaambaiqee qimariasa sia innaaruna ququsaki fifaranoo. Qini innaarunai qikoona iriranamau fimariasa misa kai innaaruna ququsaki keeqeefaranoo. 22 Innaarunai keeqeemaria aukuanafa kambiqafinaqa moomoosa maaqi qimasee qimaqimifaranoo. Oo karaambaiqa karaambaiqa. Maasa maqasaa maridaqa aniara maasa ani amaana ufa qimannimiaafanausa maridaqa. Maasa fueenasana aruna ani auqu ramasaida innaaru qimasee mara aqunniseeunausa maridaqa. Maasa miqi mariafanausa maridaqa. Doo maasa ani auqu ramaseeqa moomoo firaa afeeka ainaina auqimariafanausa maridaqa, doo anee minara irisee maasa faqa innaaruna ququsaki mara quqaqisaa. 23 Misa miqi qifaqa qinee maaqi qimasee misa nifusaa qimannimianaura. Qinee sia uqanna inniara irimariafanausa. Doo qini qifusaaqari fuaqa. Inni oosana eendaandirafa maridanoo. Doo fuaqa.
Qaara maqara quandara ufa.
(Ruk 6:47-49)
24 Faiqí moo fannoo qini dookinaa ufa iriseenoo sanafaunaana anoona qinee qimaqaunamau kai andeeqasee fimarifa, mifa nana ainaina fooqaa fee maridanoo fee. Mifa amiqirafa irira fasiqa fooqaafa maridanoo. Narí maaqa atuna meemai ooniki mapukusee arusaifa maridanoo. 25 Mi maqafa marifanoo aaku firaafa riri ifanoo nammari maaqa ameemaanai taatarunna mandi maree ooqufinoo ufai firaafa uqinoo sia mi maqana rapee inoo. Ooniki maaqa usakaqoonara sia rapeeinau. Faiqí moo fannoo qini ufa irimarifa mi maqana akoofara foora mariannoo. 26 Faiqí moo fannoo maa ufana maa qinee qunnufana qini dookinaana iriseenoo minnisee marifa mifa nukudasaa maaqa usakeemari fasiqafara foora maridanoo. 27 Mi maqafa marifanoo aaku firaafa riri ifanoo nammari aufinoo maaqa ameemaanai taatarunna mandinoo ooqufinoo ufai firaafa uqinoo maaqa arinoo rapeepaa inoo maqasaa pauta qifanoo maqa rakeemaseenoo aqufinoo. Qini ufa irisee minnisee reereeroondaana arakana aufeena faiqi mariasa mi maqana akoofara foora marifaranoo.
Yisufa nariara Anutufara foora qimannimi ufafa.
28 Yisufa mi ufausa qimaqoosa faiqí anaasee moomoosa irufanoo naaquqee marufaqa qiqau. 29 Maa fasiqafa sia maasa uqannifiqee mari fasiqausara foora maridanoo. Maafa nariara Anutufara foora maridee qidanoo qimannimidanoo.