8
Yisufa karoora arimaru fasiqana andeeqanau.
(Mak 1:40-45; Ruk 5:12-16)
Yisufa amuaqu namusaa faiqí anaasee ufa qimannimiseenoo qumuroofaqa faiqí anaasee moomoo anireeqa Yisuna faqa aanaaqiana rumbarausa fimariqau. Fimarufanoo faiqí moo fannoo karoora arimarufa Yisuna oorinni ani mapamufufanoo Yisuna qimaminau, oo maasa rakisirafa ani afeeka amana maridanoo qinee minara iridaqa. Aneenna irirafa eedoo qimaseenana qini karoora rukaqisaa.
Yisufa mi ufanara iriseenoo narí asauku minasaa munduseenoo asasammasee qinau. Eeoo doo qiananoo amana qiqa irirafa eedoo qidanoo rukammaisaanaura.
Miqi qimasoofanoo miqoo kai mina karoora taikanau. Mina karoora taikasoofanoo Yisufa qimaminau. Simai sia uqanna moodaa fasiqa qimamia. Findifinana munu amaana maqasaa aanaiqikirana aneenna afaaqa karoora arimaruna uqafiqainanoo aiququmasainana Mooseefa ufa qimaqoomau ainaina mara maree amaana maqaki qaindasaa suqarana tatufinana Anutuna amia. Faiqí anaasee qafamasee doo mina karoora taikeefoo qimasee sia aniara eerairiaqeera.
(Ooqai Mooseefa karoora narinausa sia maqusai aniaqee qimaqoofa. Andandakinai kai nuaqee qimaqoofa. Faiqí moo fannoo narí karoora taikaseenoo amaana maqaki ani kikiqamafufanoo amaana maqasaa rakisirausa qafamasoofanoo doo maqusai fuannee qufanoo doo kaifaa maqusai finau. Kaqikaa ainaina amaana maqaki Anutunara dufi dufi qimasee nimiseenoo doo maqusai kaifaa finau.)
Roomma maqannaa Saideena ainainira faiqi andeeqoo ufafa.
(Ruk 7:1-10)
Yisufa miqooqari Kapeeranauma maqusai finau. Miqoo oonu marufanoo Roomma maqannaa sundia saideena moo fannoo Yisu finnai anireenoo dadaaqiranara irammirinau. Oo rakisirafa qini ainainira fasiqa maaqaki faiqaqee aurimarifaqa, minara ani qimamidaqa. Mifa aiku asauku pipisaaqa usufifanoo kuqiara foora inoo marifaqa. Aurirafa firaafa arimarifaqa, aupuree marifaqa. Amanee anee qini ainainira fasiqa idaaqamaqisaa.
Miqi qimasoofanoo Yisufa qinau. Amana qinee minni oonureeqa idaaqammianaura. Roomma maqannaa sundia saideena fannoo Yisuna findifinoo mina maaqai firanara iriseenoo qaoo qinau. Sia fua. Sia qini manda maaqaki anee keeqaanneera. Qinee aanaamuru fasiqa ooreeqarausa maridaqa. Anee qini uriqararafa qini maaqaki keeqafinaqa qisauruanoora. Qini uriqarara sundiauqa moomoosa mariafaqa qinee misa nimeemaanai maridaqa misa ufamau fidaqa. Qinee akaqa sundiauqa rakisirausa maridaqa. Qinee ufa kai moora fuannee qimarunanoo mifa doo fidanoo. Moora ufannai kai qimamimarunanoo mi ainainna auqaidanoo. Anee Yisufa faqa maqasaa ainaina faqa aurirana oosana oosana ainaina faqa uriqararafa marianaqa qimamidaqa. Minara anee miqooqari kai maridana ufannai kai aurirafa taikaannee qinanoo qini ainainira fasiqa aurirafa taikaannoo.
10 Yisufa mi ufana iriseenoo tautufanoo aaquqoofanoo faiqí anaasee mina faqa rumbarausa fifiusa qimanniminau. Qini ufa iriaqa. Maa Roomma maqannaa fasiqafa firaaqoo qini saqarikidanoo qinee Isaraee maqannaasaki qeeqa maqannaasaki maqusa maqusa nidaqa sia moo maaqira amiqira fasiqa paquriqa, aanaamuru maridanoommi. 11 Kaifaa minara qianaura qini ufa iriaqa. Suani oosanaindari faqa amuqundari faqa nianaindari faiqí anaasee moomoo aanaamuru aniree innaaruna ququsaki keeqafi Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa ooqumarifi Anutuna qoomaqa sakasee neefaranoo. 12 Maa Isaraee maqannaasa innee Abarahaamana aiku asauku marunausa kaqi innaarunai keeqaanauree qimariasa maqee sia keeqeefaranoo Anutufa inni nifaqeeqeenoo madaanai asukunaki aqunnisaannoo. Miqoo innee niranaqainaqa firaaqoo faaqa quqasee nifai sandurifaranoo. 13 Miqi qimaseenoo Yisufa faiqí anaasee qimanniminoo quandafinoo sundia saideena qimaminau. Doo aneenna maaqai fua. Aneenna irirana qinisaa rusisaannanara doo ani ainainira faiqi andeeqafinoo. Doo anirandee amaaqa fua.
Miqi qimasoofanoo mi kamuqoo kai mi aurira fasiqafa moosaa mariufa doo findifinau.
Yisufa faiqí anaasee moomoo andeeqannimaqoo ufafa.
(Mak 1:29-34; Ruk 4:38-41)
14 Yisufa miqooqari Peetooroona maaqai finau. Oonuree qafoofanoo Peetooroona airaamaku anaasee aurimarinau. Afaaqa ididi marufanoo aurida faiqaqee marufanoo. 15 Yisufa mina qafeenoo asauku qumaranau. Asauku qumaroofanoo aurirafa taikanau. Taikafufanoo mi anaaseefa aaqee findifinoo narana aina Yisuna aminau.
16 Mi eenoonnai mi maqusaanaasa nári aurimarusa faqa fueenaikimarusa moomoosa faqa nifiqee Yisufinnai minni quqee mariqau. Minni quqasoofanoo Yisufa ufannai fueena niqiqoofaqa quqasee fiqau. Aurusa Yisufa misa aurirana faqa taikannisanau. 17 Taikaseenoo ooqeenaa tamummaqara fasiqa moo auqu Eesaia mina ufa anoona kambiqanau. Mifa ooqai Yisufa sia kambiqooqoo maaqi qimaseenoo Yisunara akara rinau.
Mifa maasa auriranara faqa maasa kudoosaaparana faqa mara aquannoo. Maasa aurira ummaara narí kai mina uqeera qumaraannoo.
Miqi qimasee akara rinau.
Yisuna faqa fifandinausara maa ufana qinau.
(Ruk 9:57-62)
18 Moo faasaana nammari afainni marufaqa faiqí anaasee aiqama suqu maree Yisuna qafaanee qimasee ani marida qafee mariqau. Yisufa faiqí anaasee moomoo tatusee animarufanoo nindafeenoo narí faiqi namu qimanniminau. Doo uqeeraaqa doo inni saimbaqa kanuqaki keeqafi nammariki fitaqa maree muqafainai nianai fida innisaimbaqa kai mariaqa. 19 Misa findifi uqeeree marufanoo faiqí moo fannoo Mooseena sandufa irimarufa Yisufuqoo anireenoo qimaminoo qinau. Oo qini karaambaiqa anee yatinai fee maqusa maqusa finaqa qinee faqa ani faqa fuanaura, sia minnisaanaura.
20 Miqi qufanoo Yisufa narí maaqi qimasee qimaminau. Anee qiniara amiqira maaqaki faiqee mari fee qidanee qini faqa firaree qidanee. Kaasau fainiuqa oonaamarai faiqee mariasa maridaqa ufiniuqa aanaamuki faiqeemariasa maridaqa. Qinee faiqí nimaaku yai fee qeeqa qikiaqa rumasee fee faiqaanauree sia faiqara qoo marisa maridaqa. Doo qini faqa finnaree.
21 Miqi qimasoofanoo Yisuna faiqi namukiqari moo fannoo anireenoo qinau. Qinee ani faqa fuanaura kaqikaa qoo mariseeqa qini qikoofa kuqirarammi marifaqa. Mifa kuqufinaqa akundamasee ani faqa fuanaura. Amanee qinee miqianauree. 22 Yisufa mina ufa iriseenoo maaqi qimasee qimaminau. Maqee uqanna qini faqa ania. Naaruara kuqiranaki fifandinausa misa kai nári niqoonnana akundeefaranoo.
Yisufa ufai faqa nammari faqa qaoo qufanoo taikanau.
(Mak 4:35-41; Ruk 8:22-25)
23-24 Yisufa miqi qimaseenoo kanuqaki akaramafufaqa mina faiqi namu mina aanaaqiana akaraqau. Akaramafufaqa kanuqaki nammari amuaqumau fimarufanoo Yisufa minaki afaaqa umooqukufanoo faifufanoo nammari qambaanai oonuroofanoo ufai firaafa uqinoo nammari amakaurinoo kanuqa aundurai keeqanau. Kanuqa teeqi taaqufaqa Yisuna faiqi namu mina qafamasee kanuqa namufaqa nammariki ukuqnaana qimasee kaaqa rufiaqau. Yisufa sia minara irinau mana mana faiqaqee marinau. 25 Mina faiqinamu rufiamaree Yisufinnai oonuree afauramasee faaqa ridaqa qimamiqau. Oo maasa karaambaiqa maasa nammariki ukuqnaidaqa kuqirarammidaqa. Anee maasa qumaree qumbaqinnisaa.
26 Yisufa misa ufa iriseenoo qimanniminau. Oo kaaqa innee fifau rufiee mariasa. Sia qinisaa irirana rusimariasa mariafanoo. Miqi qimaseenoo findifufanoo ufai faqa nammariara faqa qaoo qufanoo nammari faqa ufai faqa kasoomafinoo dai qimafinau. 27 Miqi qufaqa ufai faqa nammari faqa firaaqoo uqiufa kasoomafufaqa mina faiqinamu naaquqoofaqa qiqau. Maa fasiqafa naqira fee maridanoo fee. Ufai faqa nammari faqa mina ufa irisee eedoo qidaqa.
Faiqí aunduraindaraa afaannauqa niqiqoofaqa kuarauqa naundurai keeqaqau.
(Mak 5:1-20; Ruk 8:26-39)
28 Miqooqari nammari dinnafainai nianai Kadareenee maqa maaqa munu kanuqa fannoo raquraminau. Maqasaa aqufufaqa mi maqusanaindari faiqí qaaraqanda aniqau. Faafasaaqa fueena miqanda naundurai maruqanda, faiqí madikee marunnai maruqanda, faiqí anaasee aiqama miqandara rufiee maruqanda mariqau. Faiqí narimaruqanda mariqau. Faiqí anaasee miqanda maruqoo sia fimarusa, kaaqa miqandara rufiee mariqau. 29 Miqanda Yisufunnai aniroofanoo naundurakiqari afaannauqa fannoo maaqi qimasee faaqa rumasee Yisuna qimamiqau. Anee Anutuna amaaku marianafa anee nanaree anidanee anee nanaree maasa soodaaidanee anee nanaree kaqiqoo kasaaqai anireenanee maasa idaki aquqiseennaree.
30-31 Kaqikaaqoo nianai akoosaqa kuarauqa eemani naida moomoosa misaqa naidaqa mariqau. Afaannauqa faiqí naundurakiqari kuarauqara Yisuna qimamiqau. Anee maasa diqiqainaqa amanee kuarauqaki keeqaanauree. 32 Miqi qufanoo Yisufa qinoo. Eeoo amana, doo innee misaki keeqafuaqa. Yisufa niqiqoona iriseeqa aiqamausa mi fasiqaqanda naunduraindari rafudamakufaqa doo kuarauqaki keeqafiqau. Keeqafufaqa kuarauqaindi munari minari ufaqa ameemai sandee ooqu fiqa nammari farumaki bururu qufaqa aqufufaqa aiqama kuqu taikaqau.
33 Kuarasaa rakisimaru fasiqausa mina qafamaseeqa naaquqoofaqa quqasee sandamaqaraasiqa maqusai kaimbiqau. Maqusai anireeqa Yisunara faqa afaanna naundurai keeqeemaru faiqi qandara faqa kuarauqara faqa faiqí anaasee aiqama qimannimiqau. 34 Misa iriseeqa mi maqusaanaasa faiqí anaasee aiqama tatufaqa nammarafainni Yisufuqoo ooqureeqa Yisuna qafamaseeqa qiqau. Doo maasa maqa maaqaki sia ania. Doo see moosaa fua. Maasa aniara rufiaidaqa.