9
Yisufa aiku asauku pipisaaqa usirana andeeqa aisanau.
(Mak 2:1-12; Ruk 5:17-26)
Miqi qufanoo Yisufa narí faiqi namufaqa sipaki kafaa keeqafufanoo nammariki fifiufanoo narí maqusai Kapeeranauma nammari amuaqumau oonuranau. Oonuroofaqa faiqí mi maqusanaindari moo auruna aiku asauku pipisaaqa usufufanoo maruna aindusu mareeqa Yisufuqoo maree aniqau. Misa irirafa Yisunaki marunara Yisufa mina qafamaseenoo quandafinoo aurira faiqi qimaminau. Sia rufiaqa rufiaqa ia. Afaaqa quqaa. Doo qinee ani mandainaina numoo minnaiseeqa.
Mooseena sandufa irimarusa miqoo marusa mi ufana iriseeqa maaqi qimasee narí qimami narí qimami qiqau. Maafa nariara Anutusa maridee qidanoo. Akasaa. Maasa faiqí firaasa faiqí miqi qiasa kuqa nárí marunausa maridaqa.
Yisufa misa ufa iriseenoo quandafinoo maaqi qimasee qimanniminau. Naqi fee qifaqee mi manda irirana inneeqa nitikuraki maraqa nidee. Innee qiniara maa fasiqafa sia numoo taikarana amana fee qidee. Qinee moo firaa afeekainaina inni nifusaa iananoo anoona kambiqainaqa qafamaseeqa qiniara kuqaa faiqí numoo taikarana amanammifoo qifaranoo sia kambiqainaqa unnammifoo qiaqa. Anutufa kuqaa uqanna numoo taikarana qini qiminoo. Miqi qimaseenoo quandafinoo pipisaaqa qusirana qimaminoo qinau. Aneenna qaindasaaqari findifinana aneenna qaari qamunna raqandaammamareenana doo akumaree amaaqa fua. Miqi qufanoo mi aurira fasiqafa findimaqee narí amaaqai doo finau. Faiqí anaasee misa mina qafamaseeqa niminaandi raqeeqa nisausi kambiqoofaqa nimudaani qumooqukamambufaqa miqoo Anutufa narí afeeka Yisuna amunara minara oonumafi irisee amooqidaqa asasiqau.
Mataioona aaroofanoo Yisuna faqa finau.
(Mak 2:13-17; Ruk 5:27-32)
Yisufa miqooqari moosaa fimarufanoo faiqí moo fannoo mina auqu Mataioo narí oopisaki marufanoo Yisufa qafanau. Mi oopisana takisa aqimaru oopisanaki marinau. Takisa maree maru fasiqausa ummuari marusa misa moomoo maraseeqa akaqana naríara quqasee dinni ati kaamanna amimariqau. Minara faiqí anaasee kaaqa nikooqee marinau. Mataioofa mi munnimma ainainna maree marufa marinau. Yisufa Mataioona qafeenoo aaramaseenoo qinau. Doo qini faqa ania. Mataioofa Yisuna ufa iriseenoo findimeeqeenoo mina faqa finau.
10 Yisufa marikinoo Mataioona maaqai mina faqa narana narara finau. Yisufa narí faiqi namufaqa mina maaqaki ooqumarifi narana neemarufaqa faiqí maqusa maqusa munnimma takisa maraqanusa faqa oosana oosana mandainaina maraqanusauqa faqa Mataioona faqa ani ooqumarifufaqa narana naqau. 11 Ooqumarifufaqa narana nee marufanoo Farisai amaana ufa qimarusauqa anirama qafamasee Yisuna faiqi namu qumee naaramasee qimannimiqau. Naqi fee qifanoo fee inni rakisirafa manda fasiquaqa faqa ummuariqanuasa faqa naidanoo fee.
12 Yisufa misa ufa iriseenoo quandafinoo maaqi qimaseenoo nári qimanniminau. Sia amiqirausa tutaqa finnai fidaqa aurimariasa kai tutaqa finnai fidaqa. Maa namusa auruasara foora maridaqa qinee tutaqausara foora maridaqa. 13 Innee tamummaqara fasiqa akara anoonara oonu randasee qafaaqa. Mifa maaqi qimasee akara rinau. Qinee Anutusa sia tatufira aandau aina fee oosana oosana ainaina fee qimiranara dididanoo, faiqí anaasee nariara nariara nimuqusifaqa nifauee mariana minauqara qini dididanoo, Anutufa miqi qimaqoofaqa qinee Yisusa mimau fidaqa maaqi qidaqa. Sia qinee andeeqee mariasa naarararee qimasee qumu maridaqa innee manda fasiqa anaasee fee qimasee nifaqee mariasa misa Anutufinnai ubeekaaqeera naarararee qimasee qumuafanausa maridaqa.
Naarara maridaqa innaaruqira oosanara irammiriqau.
(Mak 2:18-22; Ruk 5:33-39)
14-15 Mi kamusaqa Yoohaneefa nammari nimimaruna faiqinamu Yisufinnai anireeqa irammiriqa qiqau. Maasa Yoohaneefa nammari nimimarina faiqi namufaqa Farisai amaana ufa irimariasa misa faiqi namufaqa nári narana minniseeqa naararee marifaqa Anutunara innaaru qidaqa. Ani faiqi namu naqi fee ifaqee sia miqidee kaqi narana naidee qufanoo Yisufa iriseenoo qimanniminau. Amundara fasiqa faqa aqoondi namufaqa maqusai ani marinaqa naqimasee naararee marinee kaqi marifaree, sia miqifaranoo asasammasee narana suqasee neefaranoo. Minara qini faiqi namu qini faqa amundara fasiqara fooqaasa maridaqa asasammasee qini faqa naidaqa maridaqa. Kaqikaa qoo mi anaaseena afaaqi qini rumbamaree munu darusaifaqa mikari kuqaa nimuqusa mandaikinaqa naararee marinaqa innaaru qifaranoo. Yisufa Yoohaneena faiqi namu kaqi qimannimidanoo qinau.
16 Ooqeenaa qamunna anaqinoo marina fuka qamunna ati qumaree sia nauraa qamunnasaa akunirafa maridanoo. Fuka qamunna ati fannoo nauraa qamunna doo firaaqoo anaqiannoo.
(Yisufa maqasaa maru aukuana misa uainna nammari tatisee aandau apatannai auqira taquki adiasee kisaaqasaa maaqaki quqasoofanoo marinau. Marikinoo amiqinoo marufaqa mina mara maree maqee maqee neemariqau. Uainna nammari misa maqee maqee nee maru nammarifa marinau. Mifa aandau apatannai auqira taquara qufaqa, maasa qeeqa ufakiqari taqu uqannee qidaqa.)
17 Yafee faiqí moo fannoo nauraa tunda taqu maraseenoo fee fuka nammari adiaannoo fee. Sia miqiannoo. Ruqia finanoo aiqama nammari qumiqaraandoora. Fuka taqu andasee fuka nammari minaki adiasainanoo mina amana mariannoo.
(Yisufa narí fuka ufa fuka taquara faqa qamunnara faqa mina kikiqa usinau. Farisai amaana ufa faqa Yoohaneena amaana ufa faqa amana maridanoo ooreeqanoo maridanoo. Qini fuka ufa uriqararafa maridanoo. Misaindi sia amana qinindi fabaqa irafa mariannoo.)
Yuda maqannaa uriqararana araamuna andeeqaisanau. Kisaaqandaika imaru anaasee Yisuna qamunna ati auqanau.
(Mak 5:21-43; Ruk 8:40-56)
18 Yisufa Yoohaneena faiqi namu ufa qimannimi marufanoo amaana maqasaa rakisirafa moo fannoo Yisufinnai anireenoo oorindari mapamufufanoo Yisuna qimaminau. Doo qini qiraamuna maqee uqanna doo kuqinoo. Anee anireenana aneenna asauku minasaa mundusainanoo mifa findifuani. 19 Miqi qufanoo Yisufa findifinoo narí faiqi namufaqa mina faqa finau.
20 Fimarufanoo anaasee moo fannoo aanaaqianaindari oonureenoo mina qamunna ati ireeda auqanau. Mi anaaseefa kisaaqandaikufa qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda aukuana marasoofa marinau. 21 Mi anaaseefa narí kai qimmirinau. Qinee oonuree mina qamunna atikai umee auqamasaananoo qini fidika taikaannoo. Miqi qimasoofa maridanoo oonuree mina aanaaqianaindari faiqí anaaseekiaqa qumee oonuree mina qamunna ati kai ireeda auqaanau. 22 Mina qamunna auqamasoofanoo Yisufa quandafinoo qafamaseenoo qinau. Qini qiraamuna sia rufia afaaqa quqasee maria anee aneenna irirana qinisaa rusiranannai kai ani aurirafa doo taikeenoo, mifa kai. Miqi qimasoofanoo miqoo kai mi anaaseena aurirafa taikanau.
23 Taikafufanoo Yisufa miqooqari fifiufanoo amaana maqasaa rakisirana maaqa marunnai mina araamuna kuqinoo maru maqanaki oonureenoo faiqí anaasee moomoosa tutuqidaqa ikifaafau qidaqa ufireena aina fuaqaidaqa iki raqeemarufanoo Yisufa oonu nindafanau. 24 Oonurama nindafeenoo qimanniminau. Doo raudamaki fuaqa, aiqama fifainiaqa maa manaaqafa sia kuqinoofau faiqaqee idanoo. Miqi qimaseenoo quandara ufa qimannimisoofaqa misa quandafiqa naanaidara uteeti qidaqa qiqau. Unna qia. Doo kuqinoo maridanoo. 25 Yisufa misa aiqama niqiqamaseenoo mina maaqaki keeqafinoo mi manaaqana asauku qumaroofanoo doo findifinau. 26 Miqooqari aiqama maqusa maqusa fiqu fiqu iqa marusa Yisufa mi manaaqana findifumasoo ufafa aiqamai daraanufaqa iriqau.
Nifu qimbaraqanda andeeqannisanau.
27 Mi manaaqafa findifufanoo Yisufa moosaa fimarufanoo faiqí qaaraqanda nifu dimbaraqanda aanaaqiana fidaqa faaqariqa fida qiqau. Oo Dafidina ati anee maaqanda qiqafainanoo ani amuqusinana maaqanda dadaaqia.
28 Yisufa maaqaki keeqafufaqa mi fasiqaqanda mina aanaaqiana keeqaqau. Keeqafufanoo Yisufa irammirinoo qinau. Inneeqara qini afeekara nanee fee qidee. Inniqara nifu andeeqaranara qiniara amaneefee fee qimasee anidee, sia amanaikiannoo fee qidee qufaqa miqanda qiqau. Eeoo maaqanda aniara amanafee qidaqa.
29 Yisufa mi ufana iriseenoo qimanniminau. Inneeqara qiniara amanafee qianara miqi qianara sia nipatiani andeeqannisaanaura.
30 Miqi qufanoo mikari kai miqanda nifu andeeqannisanau. Miqanda nifu maqasoofanoo Yisufa maaqi qimasee qimanniminau. Nimambaina qimaseenoo qimanniminau. Doo inneeqara sia uqanna faiqi anaasee akaqausa qimannimiaqa. Maa ufana kukeeqammasaaqa.
31 Miqanda mi ufana iriseeqa minufa rukiasee maqusai oonureeqara faiqí anaasee aiqama atinai qimannimiqaniqau.
Ufa ititarana ufa rakeemma aisanau.
32 Miqanda fufanoo mi maqusanaasa moo fasiqa afiqee aniqau. Ufa sia qimaruna aanna apeequnirana afaanna faqa mina aundurai maruna afiqee aniqau. 33 Minisoofanoo Yisufa mina aundurakinaa afaanna aqiqamasoofanoo afaanna fannoo raudamakufanoo mi fasiqafa ufa andeeqasee qinau. Miqiufaqa faiqí anaasee mina qafamasee nimudaani qumooqukammafinoo nifaaqa sia qumaroofaqa mina qafeeqa qiqau. Isaraee maqannaa sia ooqai maa ainainafa maruna, maqee kai.
34 Miqi qufaqa Farisai amaana ufa irimarusa minara kaukaata qimaseeqa qiqau. Yisufa afaannauqa firaanannai faiqí naundurakinaa afaannauqa niqiqaidanoo.
Maqusa maqusa nidanoo Anutuna ququsara qimanniminau.
35 Miqooqari Yisufa maqusa maqusa kaqikaa maqusa firaa maqusa amaana ufa innaaruna ququsaki fimaria ufana qimanniminooninau. Kaqikaa aurirana faqa firaa aurirana faqa andeeqannisanooninau. 36 Yisufa faiqí anaasee nindafamaseenoo firaaqoo amuqusufanoo qinau. Boo faiqí anaasee sia rakisirafa marisa, kaqi fifau tia maridaqa. Sipsipauqa fooqaasa rakisirana siaisa maa fasiqa anaaseesa maridaqa. Kaasau fainiara foora marida, aukuana aukuana sia amiqimmasee marida, mi manda kaasau faininara rufiaqa rufiaqa kaimmidaqa, aukuana aukuana miqi kaimmida marida, dadaaqirana siaisa rakisirana siaisa maridaqa.
37 Yisufa mi ufana qimaseenoo quandafinoo maaqi qimaseenoo ufa qinau. Doo afuqakinaa narana tatafinoo rairaainoo maridanoo. Dadaaqi aiqira fasiqa sia amanaiki mariafaqa. 38 Minara innee suana akoofinnai innaaru qiaqa. Innaaru qifanoo Anutufa aiqifandinausa niminaqa dadaaqiqa suana aiquaqeera. Dadaaqifaqa innaarunai ufa qimannimifaqa innaaruna ququsaki fuaqeera suana kikiqa usuqoofanoo maridanoo.