10
Qisaukuqara taikasee qiku qaaraqanda marasee naaramammareembinau.
(Mak 3:13-19; Ruk 6:12-16)
Yisufa narí faiqinamu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda naaramma quqaseenoo Anutuna afeeka nimufaqa faiqí anaasee naunduraki maru afaannausa faqa misa aurirana oosana oosana faqa teeroouqee marusa faqa aiqama aiqaraanifee qimasee afeeka niminau. Mina faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni qaaraqanda ooqu marasee misa nuqu maaqimmasee mariqau. Indaaru Simoona mina auqu moo Peetooroofa faqa mina akaqa Andurufa faqa moo fasiqa Yameesafa faqa mina akaqa Yoohaneefa faqa miqanda nikoofa Seebeedifa marinau. 3-4 Moo fasiqa Firipifa faqa moo fasiqa Paatooroomaiufa faqa, moo fasiqa Toomasifa faqa moo fasiqa Mataioofa faqa mifa takisa maree marufa faqa moo fasiqa Yameesana amarafa mifa Arifaiusana amaaku faqa moo fasiqa Tadiusafa faqa, moo fasiqa Simoonafa sia indaaruqaa Simoonafa mina amarafa (mifa nári Isaraee maqannaa nári kaamanaikiaqeera qimaru fasiqafa) mifa faqa moo fasiqa Yudasifa faqa, mifa Keerioota maqusaindaraafa mifa kai Yisunara qumee queeqaaninafa maridanoo.
Yisufa niqiqoofaqa maqusa maqusa qimannimiqa fiqau.
(Mak 6:7-13; Ruk 9:1-6)
Maa namusa qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda marasee Yisufa Isaraee maqa maaqaki minakina niqiqeenoo qimanniminau. Anaamuru maqusai sia fuaqa. Samaria maqusai faqa sia fuaqa. Isaraee maqannaaki kai fuaqa. Misa sipsipara foora fifau faafau qiqanuasa misaki kai fuaqa. Innee fidaqa maaqi qimasee qimannimiaqa. Innaarunai ququsa fannoo adeediranoo maridanoo. Miqi qimasee qimannimiseeqa misa aurirana taikannisaaqa misa kuqirausa findifumannisaaqa karoora faqaasa rukannisaaqa afaanna naunduraki marisa afaqannisaaqa. Sia innee feefaurummasee maraasa. Kaqi maraasa. Doo miqi kai iqa kaqi nimiaqa. Munnimma sia aakauqaki rua. Kaqi fua. 10 Sia uqa tafu maree fua. Sia qaara siuta maraaqa. Sia niku aanaamu maraaqa. Sia saunu maraaqa. Ainainira faiqiuqa ainainidaqa minakinaa narana marasee naidaqa. Minara innee ainaini mariafanoo minakinaana naaqa. Sia narana ainaina maree innee faqa fuaqa. Kaqi samu fuaqa.
11 Innee moo maqusai oonureeqa irammiriaqa yafasiqa fee amana maridanoo maasa mina faqa marianauree qiaqa. Misa qimannimifaqa mi maqusanaki marinna kamuqoo mi fasiqana faqa kai mariaqa. 12 Mi fasiqana maaqaki keeqafinana qimamia. Anutuna amiqi amiqira asooarafa inni faqa mariani. 13 Mi maqanakinaasa amiqi amiqifana ani ufa sainanoo misa faqa mariani. Sia amiqi amiqifana aneenna afaaqooqa qira ufa oonurandee maree ania. 14 Yamaqusanai fee yamaqannaaki fee sia inni ufa irisee sia inni amiqi amiqifaqa innee mi maqusanakiqari raudamaki fiqa kookooma afaqa qumaree ninaamarasee fuaqa. 15 Qinee mi maqusanaasara anoona ufa qimannimidaqa. Numoo aukuana aninaqa inni ufa sia irifandinna maqusanaasa Anutufa naridanoo sia nifauaannoo firaaqoo naruannoo. Soodooma maqusa faqa Koomoora maqusa faqa misa naridanoo kaqikaaqoo nifauaannoo narirafa ooreeqanoo mariannoo.
Yisuna ufasaara narirana faqa rumbarana faqa kambiqaani fee ufa.
(Mak 13:9-13; Ruk 12:12-17)
16 Iriaqa, qinee inni niqiqaanaqa innee sipsipara foora kaasau faini qambaana inni niqiqaidaqa. Faiqí oodaa mariafanoo faiqí moomoosa inni narusee naaqaammidammia. Minara innee sakani maaso̱o aanna reeqa reendeenamasee nuaqa. Nakipurunara foora kaqi muquriqa marida, reendeenammida mariaqa. 17 Innee qini ufa maraqa nidaqa faiqiara rufiaaqa. Misa qini ufasaara innikinaana akaqausa mara maree Kansoora marinnannai munu quqasee inniara manda fasiqa fee qimaseenoo kootamannimaqeefara. Akaqausa amaana maqaki inniara Anutuna ufa rukiee mariafaqee qimasee sandasamu moomoo kari inni nifaaqa ateekeefaranoo. 18 Misa inni akaqausa kiapafinnai maree fifaranoo, mandaikammida ufa rukiee marifaqee unna qimasee nifiqee kiapafinnai fifaranoo, karaambaiqa marinnai kootara inni maree fifaranoo. Qini duqusaara miqifaranoo. Misa oosana oosana mandainaina qini ufa taikaanifeera miqimma nimaqeefaranoo. Anutufa qumee misa faqa aanaamuru mariasa faqa qiniara iriaqeera miqimannimaqaannoo. 19 Misa inni rumbamaree nári mariannai nifiqee fifaqa naqi fee qianau naqi fee qianau sia qiaqa. Mikari kai qini qikoona maraquna fannoo qimannimina ufana mi ufana kai qimannimiaqa. 20 Nana ufa fee innee miqoo qifaree sia innindi inni nikoona maraquna fannoo innikiqari ufa qiannoo.
21 Misa inniara qinisaa atooaranara fidiaqaammifaranoo. Nári nikaqaafasaauqa kuquaqeera narí uqeeqee narí uqeeqee ifaranoo. Nári qisakoosa faqa narí uqeeqee narí uqeeqee ifaranoo. Faiqiuqaindi quandasee nári ninausa nikausa kuquaqeera uqeeqeefaranoo. 22 Qini duquara aiqamausa inni fidiaqaama nimaqaannoo. Yafa yafee kaqi maraqa fifi iqa taikara aukuana paqurinausa, qinee mikari misa qumara asumu mariranaki quqaanaura. 23 Misa inni moo maqusaki narifaqa innee moo maqusai sandeeqa qiniara miqoo qimannimiaqa. Qinee anoona ufa qimannimidaqa. Innee Isaraee maqusa maqusa aiqama qiniara qimannimimarifaqa sia aiqama qimannimi taikainnaqoo qinee faiqí nimaaku kaifaa innaarunaindari qumuanaura.
24 Faiqí moo fannoo sia narí uqannifiqeemaria fasiqana amana maridanoo sia mina uriqararafa maridanoo ureeqarafa maridanoo. Ainainira fasiqa faqa sia mina rakisirana uriqaranoo maridanoo ureeqanoo maridanoo. 25 Faiqí qinee uriqararausa ufa qimannimi marunausa daruseeqa miqi kaimmiqa qini faiqi namu qini ureeqarausa inni narifaranoo. Faiqí misa rakisirana arusee mina faiqi namufaqa miqi kai iqa narifara. Misa nikoonara afaannee qimasee faiqi namuara faqa miqi kai iqa afaannee qifaranoo. Misa mi manda ainainna oosana oosana qini qimifara, miqi kai iqa inni faqa nimifaranoo.
Sia nifaaqa arimariasara rufiaaqee ufafa.
(Ruk 12:2-7)
26 Minara sia misara rufiaaqa. Aiqama ainaina maqee rafaaqafinoo marifa kasooqaqee Anutufa innaarunai aiqama kooroo iannoo. Aiqama kukeeqara ainaina faqa kasooqaqee Anutufa aiqamausa nifusaa kooroo iannoo. Minara sia maqee faiqí anaasee inniara mandufa qifandinnanara rufiaaqa. 27 Qinee asukunai kukeeqafi qimannimunnana mi ufana faasaana paasoosamasee qimannimiaqa. Nupinupi qimasee qimannimunnana findi fiqa mi ufana fifi qimasee firaaqoo qimannimiaqa. Sia faiqiara rufiaaqa. 28 Faiqí nipata kuqa narifandinausa sia misara rufiaaqa. Misa inni naunduraindaraa nimana sia amana kuqa narifaranoo. Moo fannoo Anutufa inni nipata faqa nimana faqa amana idaki kuqa narirana amanaiki marifa minara kai rufiaaqa. Faiqí nipata kai narifandinnanara sia rufiaaqa. 29 Manda ufini ririmma moomoo maridanoo. Kaqikaa ainaina fifau ainaina maridanoo. Mina feefauru sia maridanoo. Mi kaqikaa ufinifa sia fifaufau maqasaa aqufidanoofau, innaarunai nikoofa irimarifanoo maqasaa aqufidanoo. 30 Innee sia fifau rufiaaqa. Inni nikiaqa asausi ririmma Anutufa nisaana rumaqaisa mariafanoo. 31 Minara sia rufiaaqa. Inni feefauru uriqaranoo maridanoo. Dapi ufini feefauru sia maridanoo.
Yisunara faiqí nifusaa kooroo imariasara qinau.
(Ruk 12:8-9)
32 Yafa yafee qini Yisusara faiqí nifusaa sia rufieenoo qinee Yisunaindi fee qinafa qinee minara innaarunnai qikoona afusaa qinindi fee qianaura. 33 Yafa yafee qiniara faiqí anaasee nifusaa asaurusee sia qinee Yisunaindi fee qimasee kukeeqainafa qinee minara faqa innaarunnai qikoona afusaa kukeeqamma amaqaanaura.
Asooarafa sia mariannoo aanoo irafa mariannoo.
(Ruk 12:51-53; 14:26-27)
34 Innee qiniara tinoorirana asooarana mara maree maasa maqasaa fasiqa anaasee qimiannoo fee qida fee. Qinee sia tinoorirana asooararau qumidau duru feefara qumidaqa. 35 Faiqi namu nári nikoonara ameesa uqiranara qumidaqa. Fuka aanaaseeuqa nári ninoonara ameesa uqiranara qumidaqa. Fuka anaaseeuqa nári ninaakuquara nimeesa uqiranara qumidaqa. 36 Narí faqa moodaa maqaki mariasa narí mi fasiqana firaa namuqaa marifaranoo.
37 Yafa yafee mina anoona akoonara firaaqoo aididanoo fee qiniara ooreeqara fee qidanoo fee, mifa sia qini qimanasaa, sia amana qini faqa fifaranoo. Yafa yafee mina amaaku faqa araamuna faqa firaaqoo aididanoo fee qiniara ooreeqara fee, mifa faqa sia qini qimanasaa sia amana qini faqa fifaranoo. 38 Kasooqaqee misa aunirira saqarisaa qini darifaranoo. Yafee qini ufasaara qini dariranaki paasoosamandee fuaninafa, mifa qini qimanasaa mariannoo, qini faqa fuannoo. Faiqí anaasee moo fannoo qinee kuquannanaki rufiasee sia finafa, mifa sia qini qimanasaa mariannoo sia qini faqa fuannoo. 39 Faiqí anaasee moo fannoo narí kaqi mariranara tatamaqamandeenoo rakisi qumarainafa mi marirafa kai kukupamaki aqufuannoo. Faiqí anaasee moo fannoo qiniara iriseenoo narí maqee marirana aquaninafa narí maqee marirana maraannoo.
Niqoonausara nimuqusimariana akiaqara Anutufa quqannimaqaannoo.
(Mak 9:41)
40 Faiqí anaasee yafee moo fannoo inni dadaaqinafa mifa qini faqa qiqoondikidanoo. Qini dadaaqinafa qini qikoona qini diqiqoona mina faqa aqoondikidanoo. 41 Faiqí anaasee yafee moo amaana ufa nimimarinna fasiqanara oo Anutuna ufa qimannimimari fee qimaseenoo dadaaqinafa Anutufa amaana ufa nimimarina akiaqara innaarunai feefauru amiannoo. Faiqí anaasee yafee moo fannoo andeeqara fasiqara oo andeeqara fasiqa mari fee qimasee dadaaqinafa Anutufa minara andeeqara fasiqa mina feefauru innaarunai amaqaannoo. 42 Faiqí anaasee yafee moo fannoo maa faiqi anaaqisa asooara nammari neemariana niminaqa qinisaa atooeemariasa minara irisee amiqi amiqimmasee niminaqa, kuqaa anoona ufa qimannimidaqa, mifa sia uqanna mina akiaqara sia maraannoo. Anutufa amiannoo.