11
Yoohaneefa nammari nimimarufa nári faiqi namu Yisufinnai niqiqanau.
(Ruk 7:18-35)
Yisufa mina faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda marasee mi ufana oosana oosana qimannimiseenoo miqooqari misa maqusa maqusa nidanoo qimannimimarinau.
Yoohaneefa nammari nimimarufa karabusaki maridanoo asauku mundirana oosana oosana irinau. Iriseenoo amiqimmasee irianau qimaseenoo narí faiqi namu Yisufinnai niqiqanau. Yoohaneena faiqi namu Yisufa maruqoo oonuree irammiriqa qiqau. Anee ooqai tamummaqara fasiqa kambiqaannoo fee qimaqoofa anee mifee maridanee. Anee Anutuna asauku mundira fee maridanee. Maasa mooree afeesianauree. Qimasoofanoo Yisufa qinau. Maaqoo innee animariaqoo ainaina auqaunnanara faqa ufa qimannimunnanara faqa minara kai oonuree Yoohaneena qimamifanoo mifa qiniara iriannoo. Nifu dimbarausa maqannisaidaqa, niku eendirausa amiqimmannisaunaqa nidaqa. Karoora narimariasa rukannisaidaqa. Naaqoo aunirausa ufa iridaqa. Kuqimariasa findifumannisaidaqa. Kudi fasiqauqa qinee amiqira fuka ufa innaarunai ququsa ufa misa qimannimidaqa. Mi ufana oonuree Yoohaneena qimamifanoo mifa qiniara iriannoo. Moo fannoo sia qiniara qaara irirana irimarifa mifa asasimarifa mariannoo. Qinisaa mikimmaki marifa sia asasiannoo. Mi ufana faqa Yoohaneena qimamiaqa.
Yoohaneena faiqi namu fifufanoo Yisufa faiqí anaasee Yoohaneenara qimanniminau. Fifau maqa maaqa kaasau aadana maqa maaqa innee Yoohaneena qafarara fiqa innee nana qafararee fiqee iqau. Fifau andanda kasinaree fiqee iqau. Sia uqanna minara fiqau. Innee nana qafararee andandai fiqee iqau. Faiqí amiqira qamunna afisimarina mina qafararee fee qimasee fiqee iqau. Oo sia uqanna minara fiqau. Miqirausa sia kaasau maqa maaqaki maridaqa karaambaiqa maaqaki amiqiranaki maridaqa. Nana qafararee innee fiqee iqau. Anutuna tamummaqara fasiqa qafararee fee qimasee fiqee iqau. Kuqaa Yoohaneefa Anutuna tamummaqara fasiqafa marufa ooqu qafaqau. Sia misa kai, Yoohaneefa tamummaqarausa uriqaramasee tamummaqarafa marifaqa innee qafaafanoo. 10 Ooqeenaa akara minara kai qidanoo. Mi akaranaki Anutufa maaqi qimasee Yoohaneenara qidanoo.
Iriaqa. Qinee qini ufa maree marinnana ani Anutuna asauku mundirana ani oorinni aqiqaanauranoo mifa ani aana ani oorinni afisumaree finana anee mi mau fuanneera.
11 Akarakinaa ufa miqi qinoo marinara qinee Yisusa anoona ufa qimannimidaqa. Anaasee faiqiuqaindi moomoo maridaqa. Yaanaasee fee Yoohaneena uriqararana maqanoofee inau. Sia moo fannoo mina uriqararana maqanau. Innaaruna ququsa mariasa ureeqarausa misa kai Yoohaneena uriqararausa maridaqa. 12 Qinee anoona ufa qimannimidaqa. Yoohaneefa nammari nimimari aukuanaindari faiqí anaasee rakiranannoo maqusa maree mariandee miqi kaimasee nimudaanai qimasee innaaruna ququsaki keeqarara qimasee innaaruna ququsa maree mariasa maridaqa. 13 Anutuna ooqeenaa tamummaqeemaru fasiqausa faqa Mooseena sandufa faqa misa ooqai oosana arasee kasooqaqee kambiqaaninnanara tamummaqasee fifiufanoo Yoohaneenasaa taikaqau. 14 Misa Eeriaafa anirarammifoo qufanoo doo Yoohaneefa mifa ani maridanoo, innee mi ufanara nidinaqee irifaree sia fee nidinaqee sia irifara. 15 Aaqoo fainafa iriaqa, sia aaqoo fainafa sia iriaqa.
16 Maqee marunausa nanara foora maridaqee fee qianauree. Misa maqusaki faiqi uqaindiara foora maridaqa. Misa moosara maaqi qimasee naraqi naraqi qidaqa. 17 Maasa ukeena fuaqaunaqa innee faqa sia dadaaqi idi ree mariafanoo. Kaifaa maasa quandafiqa iki anai fakiki raunaqa sia mina faqa dadaaqi mariafanoo. Innee dapikammi mariafanoo. 18 Misa miqi qimasee miqi qiafaqa qinee Yisusa minara maaqi qidaqa. Maa maqee marunausaki miqimminoo maridanoo. Yoohaneefa anireenoo uainna nammari faqa narana uqanna faqa sia nanau, dapi narana kai noofaqa innee minara afaanna keeqafifanoo miqidanoommifoo qiqau. 19 Qinee faiqí nimaaku anireeqa narana faqa nammari faqa naunaqa innee qiniara manda fasiqa marida, kaaqa neemarifa, kaaqa nammari neemarifa, kaaqa ummuarimaria takisa munnimma mareemariasa niqiqeemariasa aqoondiki marifa, mandoosana mareemariasa aqoondiki marifa. Innee qiniara miqi qimariafaqa qinee minara maaqi qidaqa. Yoohaneefa nammari nimimarifa faqa qinee faqa maaqanda Anutuna iriramau andeeqasee fimarunanoo mina anoona koorooidanoo. Innee maqee mariasakiqari sia inni ufa fannoo anoonaikidanoo, qaaraikammida miqimariafanoo.
Qaara maqusanaasa sia ufa irimarunara niqinau.
(Ruk 10:13-15)
20 Mifa miqi qimaseenoo mi maqusa maqusana misaki nimarufaqa misakina aurirana andeeqannisanoo nidanoo firaa naaquqara ainaina firaa ainaina auqeemarufaqa qafeemariqau. Qafamasee irisee sia naundura quandaqau. Mi maqusa maqusanara maaqi qimasee Yisufa nuqu ramasee niqinau. 21 Koorasinna maqannaasa maqusa maaqa namufaqa qinee inniara qimudao̱o qidaqa inni narirafa firaafa mariannoo. Beetasaida maqannaasa maqusa maaqa namufaqa inniara faqa qimudao̱o qidaqa. Inni narirafa faqa firaafa mariannoo. Taia maqusa faqa Sidoonna maqusa faqa aanaamuru aamina mariasa qinee misakina miqimandee faiqí sia amanaiki maria ainaina misakina auqaanaqau naundura dauni quandaiqini. Misa danda doona nifaaqai nikiaqaki akuseeqa nári mandoosanara ikiraqasee minniseefau dauni quandasee qini ufamau fini. 22 Qinee kuqaa anoona ufa inni qimannimidaqa. Firaa numoo aukuana anirainanoo Anutufa Taia maqusanaasa faqa Sidoonna maqusanaasa faqa naridanoo kaqikaaqoo afauaanno. Innee Koorasinna maqusanaasa faqa Beetasaida maqusanaasa faqa sia afauaannoo firaaqoo inni naruannoo. 23 Kapeeranaumma maqusanaasa innee inneeqara uriqararausee qimasee inni maqusara faqa unna qimasee innaaruna amana kai maridee qimariasa. Kasooqaqee Anutufa ani mindari rarisammeeqeenoo idaki aqunnisaannoo. Soodooma maqusanaasa mandoosana maree marufanoo Anutufa narinau. Qinee Soodooma maqusaki faiqí sia amanaiki mari ainaina inni Kapeeranaumma maqusaki auqaafanandee iananoofau maqee mi maqusafa kaqi mariqini. 24 Firaa koota aukuana Soodooma maqusanaasa narirafa mariannoo kaqikaaqoo rauqi nimaqaannoo. Kapeeranaumma maqusanaasa inni narirafa firaatia uqanna sia rauqi nimaqaannoo. Qinee inniki maridaqa qinee qunnufana sia irimarianara inni narirafa firaafa mariannoo.
Naundura asooarana faqa idooarana faqa nimiraree qinau.
(Ruk 10:21-22)
25 Mikari Yisufa innaaru qimasee qinau. Qini qikoofa, maa maqana faqa innaaruna faqa rakisirafa dufi dufi ani ufa qinee maqee maqee maa ufana qimannimimarunnanara irirana faqaasa nifusaa rafaaqafunniseenana kaiqeesa nifusaa kooroo mannimaqee mariananoo. 26 Eedoo dufi dufi anee qini qikoofa ani aidirafa miqimminoo maridanoo.
27 Aiqama ainaina qini qikoofa qiminau. Yafa yafee amaakuara iridanoo fee sia moo fannoo. Akoofa kai minara iridanoo. Yafa yafee akoonara iridanoo fee, sia moo fannoo amaaku kai minara iridanoo amaaku fannoo narí kai irisee uqannifiqarausa misa minannai qini qikoonara iridaqa. 28 Aiqama kadaapiri mariasa faqa naudura qumaara firaana maree mariasa faqa, qinee unnannai aniraifaqa qinee naundura idooarana nimianauranoo.
29 Qini qumaara qainda dinni qumaree nifaariki rusisee qini dookinaa ufa maraaqa. Qinee reendeenirausa qimuqusa muqufi ubiqarausa maridaqa innee qini ufa oosana marasaifaqa naundura asooarana adooarana nimianaura. 30 Qini qumaara qainda siamma akumu aruannoo sia qumaara marinara asooarana adooarana paqurifaranoo.