27
Yisuna afiqammaree Piratoofunnai fiqau.
(Mak 15:1; Ruk 23:1-2; Yoh 18:28-32)
Mi eendanaki iqaqoofaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa suqusee Yisuna arira ufa qiqau. Arira ufa andeeqaseeqa unna qimasee fifau sainanda qumarasee Yisuna asauku rumbamaree Roomma maqannaa kiapafa Piratoofa marunnai afiqee fiqau. (Firaaqoo mandoosana maraidanoo uriaqee marufa marufaqara foora sainandannai rumbamaree afiqee kiapafinnai fiqau.)
Yudasifa narí ataakiroo ufana.
(NiFa 1:18-19)
Piratoo finnai maree firari marufanoo Yudasifa Yisufa kuquaninnanara irufanoo narí afaaqakina akooqoofanoo Yisuna akiaqara munnimma amaana maqasaa rakisimarusa faqa faiqí firaasa faqa marunnai Yudasifa moodaa fasiqa aiku asauku taikasee moo fasiqa asaukuqara taikasee ooni mareenoo kafaa nimiraree qimaseenoo qinau. Oo qinee furufaramaseeqa. Andeeqara fasiqara asakadiki sia ikairi marinara kuquanifeera qinee dapikamandeeqa oosana araunnanara. Minara qinee kafaa inni munnimma nimidaqa. Miqi qufaqa misa qiqau. Anee kai qianaqa maasa amiqa, aneenna kai minara iria. Miqi qufanoo Yudasina aundura dapikufanoo munnimma mareenoo amaana maqakina aranaiqi teeqimmaquseenoo sandanau. Sandeeufanoo moosaa narí sanda anukaki ataakireenoo doo kuqinau.
Amaana maqasaa rakisimarusa Yudasina munnimma maraseeqa minaramma ufa qimariqau. Maasa maa munnimmana sia amaana maqaki quqaanaura, Mooseena sandufa miqimminoo maridanoo, fidika munnimma marifaqa. Misa minara ufa qiqi andeeqaseeqa mi munnimmana qumareeqee nammari sakasee nee maru qafeena auqimaru fasiqana kaqikaa maqa maaqa minaindi feefauriqau. Amisee náriara mi maqana maraseeqa misa moo maqannaasa maasaki kuqifaqa mi maqanaki nikundaanee qimasee maraqau. Minara miqimasooqooqari mi maqanara fidika maqa fee qimariqau.
9-10 Miqimaseeqa ooqeenaa tamummaqara fasiqa moo mina auqu Yeereemaia mina ooqeenaa ufa anoona kafaa maqee kambiqanau. Mifa maaqi qimasee akara rinoo qinau.
Isaraee maqannaasa faiqí akiaqara munnimma maraseeqa qafee auqimaru fasiqana maqa maaqa feefaurumasee mareefara. Moo fasiqa taikasee moo fasiqa asaukuqara taikasee aqusee mareefara. Qinee Anutuna ufa irisee maraunaqa misa miqiqau. Yeereemaiaafa ooqai akara rumaqoo ufafa miqinoo marufaqa sia irirai misa mi mau kai fidaqa mi maqana maraqau.
Piratoofa Yisuna iroo ufafa.
(Mak 15:2-5; Ruk 23:3-5; Yoh 18:33-38)
11 Misausai maree fiqau. Yisufa Piratoona koota maqaki kikiqinoo marufanoo Piratoofa anireenoo Yisuna irammirinoo qinau. Anee kuqaa Yuda maqannaa karaambaiqa fee maridanee. Miqi qufanoo Yisufa anee qiannana qinee miqimmiqa maridaqee qinau. 12 Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa minara iriseeqa Yisunara ufa oosana oosana qidaqa kiapana qimami mariqau. Miqi qimarufanoo sia Yisufa ufa qimarinau, kaqi kasoo inoo marinau. 13 Piratoofa minara mina qafamaseenoo qimaminau. Misa oosana oosana ufa aniara qimariafana anee naqi fee imarifanee sia ufa qidanee. 14 Miqi qimarufanoo Yisufa sia uqanna misa ufa itairiseenoo rukianau. Ufa sia qinau kaqi kasoo inoo marufanoo kiapafa qafeenoo aaquqoofanoo qafanau.
Piratoofa innee Yisuna aruaqee qu ufafa.
(Mak 15:6-15; Ruk 23:13-25; Yoh 18:39–19:16)
15 Mi kamusaqa kiapausa faiqí anaasee Anutuna qangiroo ainnaaqarara qoomaqa neemarufanoo karafusa fasiqa moo idukusoofaqa minara faqa asasiaqeera. Kiapausa oosana mi oosanna maqee maqee miqimmimariqau. 16 Mikari faiqí moo fannoo karafusaki marinau. Mina auqu Barabasifa. Sia kai fifaufau mina karafusa quqaqau. Faiqí akooqooqaraafa auqufaqaafa marufa karafusinau. 17 Piratoofa minara faqa iriseenoo Yuda maqannaasa miqoo suqiqa marusa naaramasoofaqa suqumaree moodaaqoo aniroofanoo qimanniminoo qinau. Qinee maa kari Barabasinee idukunauree, Yisuna inni karaambaiqee idukuanauree. 18 Yuda maqannaasa uriqararausa Yisunara sia anoona marunara fifau mina afairiqa nimarusa marunara Piratoofa misa miqi qimaruna iridanoo Yisunara idukuanee qinau.
19 Piratoofa ufa irira maqaki ooqumarifi marufanoo narí anaaqa fannoo narí maaqakiqari pasa akara rumaseenoo moo fasiqasaa quqasoofanoo minisoofanoo Piratoofa asaana rumaseenoo qafanau. Narí anaaqa fannoo qinoo. Sia Yisuna arua. Asauku raqandaamasee ireeda maria. Qaina daaquqara qaina qini qifunnareenoo. Mi andeeqara fasiqanara qainammaqaunanoo daunduraki mandaiki marifaqa. Sia anee mina aruanee qimasee akara rinau.
20 Amaana maqasaa aanaiqikirausa faqa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa Piratoofa Yisuna idukiraree quna iriseeqa quandafufaqa faiqí anaasee fukifaaki qiqa Piratoona qimamiaqeera qiqau. Barabasina kai idukuani Yisufa kuquani. 21 Piratoofa kaifaa faiqí anaasee aiqama irammirinoo qinau. Miqandakina yanee qinee idukuanauree. Miqi qimasoofaqa misa aiqama qiqau. Barabasina kai idukua.
22 Piratoofa minara iriseenoo kaifaa qimanniminoo qinau. Qinee Barabasina idukiqa asauku mundirana Yisunara nanee fee qianauree. Qimasoofaqa misa aiqamausa aunirira saqarisaa aruanee qiqau. 23 Piratoofa kaifaa misa irammirinoo qinau. Nana mandainainee marinaqee qinee aruanauree qimasoofaqa misa aiqamausa darara qimasee qiqau. Aunirira saqarisaa arua. 24 Misa ufa firaaqoo qidaqa tutuqimarufanoo Piratoofa misa sia qini ufa iriafaqammu qimaseenoo qafee maraseenoo nammari saka uqeera mareenoo misa nifusaa quqaseenoo asauku nammari uqinoo qinau. Maa fasiqana aruannanara doo qisauku nammari uqiqa. Mina fidika sia qini qisakadiki mariani. Doo innikina mariannoo doo.
25 Miqi qimasoofaqa faiqí anaasee moodaa kari faaqa quqasee qimamiqau. Doo mina fidika maasaki faqa maasa faiqi namuki faqa mariannoo. 26 Piratoofa minara iriseenoo Barabasina idukueeqeenoo niminoo Yisuna mareeqeenoo narí sundiauqa nimufaqa misa miqoo nariqa maqusasaa quqasee raitasaa qainna rumbeeqoo samuna ataufakaaqa aru ummooqukamaseeqa doo afiqee aunirira saqarisaa ariraree qimasee deedaqiqau.
Sundiauqa Yisuna amukafaqaa qa fee afisuamaqaqau.
(Mak 15:16-20; Yoh 19:2-3)
27-29 Piratoona sundiauqa miqoo naambeeqai Yisuna ariiseeqa kafaa anirandee kiapana maaqaki munuseeqa aiqama sundiauqa niqoonausa naaroofaqa moodaaqoo anireeqa maridaqa Yisuna qamunna raipaqusee moo qamunna Roomma maqannaa sundia qamunna taatuqee qamunna afisuamaqasee saatunanda fooqaana maraseeqa saaeemma qumaree Roomma maqannaa rakisirana qafeera foora saaeemma qumaree Yisuna akiaqasaa aranaiqi afisu amaqoofanoo akiaqa tapooqaanifeera miqiqau. Afisu amaqaseeqa Roomma karaambaiqa qunaana fooqaana Yisuna asauku uqannai quqamaqaseeqa noorindari fataafimafufaqa ataasataasa qidaqa qiqau. Oo Yuda maqannaa karaambaiqa. Maasa uriqararafa. 30 Miqi qimaseeqa firaaqoo ataasa ataasa qidaqa misa niqaara fidamaqaseeqa mina qunaana asaukuki naana rafia qumaree akiaqakinai ariqau. 31 Ataasataasa qiqi amaqaseeqa mina taikaseeqa taatuqee qamunna kaifaa raipaquseeqa kafaa narí qamunna afisu amaqaseeqa aunirara saqarisaa arifandinaqoo afiqee fiqau.
Yisuna aunirira saqarisaa ariqau.
(Mak 15:21-32; Ruk 23:26-43; Yoh 19:17-27)
32 Afiqammaree aanai fidaqa sundiauqa Sireenee maqusanaindaraa fasiqa mina auqu Simoona amarana moo Simoona aanai paqurufaqa misa nári oosana mareeqa nári faaqaana uqafiqaseeqa Yisuna aunirira saqari aku amaqeeqa afeekaikamasee qiqau. Maree maasa faqa ania. Miqi qufanoo misa faaqaanara rufiamareenoo Yisuna aunirira saqari akumaree finau. 33 Yisuna afiqee fifiufaqa Koorookata maqa maaqaki ooru fiqau. Koorookata mi ufana oosana faiqí akiaqa amudaani aaqana maridanoo.
34-35 Sundiauqa miqoo oorureeqa misa uainna nammariki sukaqeemaru saqari anoona afaaqa iri quqaanifeera uainna nammariki adiaseeqa Yisunara maana marasee naannee qufanoo Yisufa afaurusaa kai quqaseenoo qumboommasee qafeenoo minniseenoo sia noofaqa misa mina qumarasee aunirira saqarisaa rummamaqasee pirimma aruatukarasee uqeera rakiqaseeqa mina qamunnanda faasai raipaqu quqaqoona qumaree kaatara foora sararamandeeqa doo náriara náriara mi qamunnausa maraqau. 36 Qamunna mara taikaseeqa misa ooqu marifufaqa rakisimariqau. 37 Misa Yisuna arira ufa raufiqira saqarisaa akara rumaseeqa Yisuna akiaqai aunirira saqarisaa quqaseeqa pirimmannai ariqau. Maaqi qimasee akara riqau. Maa fasiqafa Yuda maqannaa karaambaiqa maridanoo fee qinau. 38 Moo qumuarimaru fasiqana Yisuna dinni atinni narí aunirira saqarisaa pirimmannoo aruseeqa uqeera rakiqaqau. Kafaa moo qumuari maruna narí aunirira saqarisaa Yisuna dinni atinai pirimmannoo aruseeqa uqeera rakiqaqau.
39 Faiqí anaasee mina aaqa fiqaree aiqaree imarusa misa Yisuna murufi qafaidaqa ataasataasa idaqa qufoonaridaqa qiqau. Anee fee amaana maqa moodaa faasaana rapeemasee qaaramoo faasaana kafaa usakararee qimariana fee. 40 Anee kuqaa fee Anutuna amaaku maridanee. Mina amaaku maridana aneenna kai tatuakinana quminaqa maasa aniara kuqaa Anutuna amaaku fee qianaura. 41 Amaana maqasaa aanaiqikirausa uriqararausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa misauqa faqa miqi kai masee ataasataasidaqa qufoonaridaqa qiqau. 42 Maafa faiqí anaasee mareeqee Anutuna asumu mariranaki mara quqannisaannee qimarifa nariara sia amanaikinoo. Kuqaa fee anee Isaraee maqannaa karaambaiqee maridanee. Kuqaa miqinana anee karaambaiqa maridana maqee maqasaa tatuaki aqufinaqa maasa aniara kuqaa karaambaiqee qianaura. 43 Mifa nariara Anutuna amaaku fee qimarifa Anutunasaa afaaqa quqarafa marifanoo Anutufa minara iridanoo fee sia fee iridanoo fee. Iridanoofau qumureenoo mina dadaaqinoofau asumu mariranaki quqani. 44 Qumuari maru fasiqaqanda dinni dinni nári aunirira saqarisaa maruqanda miqi kai qimaseeqa Yisuna ataasa ataasa qimamaqee mariqau.
Yisufa kuqu ufafa.
(Mak 15:33-41; Ruk 23:44-49; Yoh 19:28-30)
45 Mi faasaanna kai asukuna firaafa aiqama maqa maaqa ititannimaqanau. Suani afu urureenoo uriufanoo mina akiaqa amummaqa qambaanai ururoofanoo asukuna arunnimaqanau. Suani muqunni qubeekoofanoo asukuna taikoofanoo suani fannoo kafaa kaaqa qanau. 46 Suani afu muqunni qubeekoofanoo asukuna kaqi marufanoo Yisufa firaa kari faaqarinoo qinau narí ufakiqari qinau. Eeri eeri rama sabakatani. Mina oosana maaqimminoo maridanoo. Qini Anutu, qini Anutu, naqi fee ifanee anee qiniara minniseenanee. 47-48 Miqi qufaqa faiqí anaasee mi saqa marusa Eeriaana aaraidanoommi maqi qimasoofanoo moo fannoo paadura au fooqaana ateekamareenoo maara maaqanufasiqausa manda uainna nammariki raaraamaseenoo aika maraseenoo qundaqiseenoo minaki rutaquseenoo mara muru Yisuna ooki aakuamaqanau. Qumbifiqamma naanifeera afaurusaa quqasoofanoo qumbifiqamma nanau. 49 Miqi marufaqa akaqausa qiqau. Saa. Eeriaafa qumureenoo dadaaqiannoo fee. Kaqi kasooiqa marida qafaaqa. 50 Mikari Yisufa firaa kari faaqa quqaseenoo kuquqaraasinau.
51 Mifa kuqufanoo aaqee kai Yeerusaree amaana maqakina ititaqoo qamunnafa naaquqara maqasaa ititaqoo qamunnafa mirindari aiqama raaqumareenoo muqufi aqinau. Firaafa maqa kasinau, firaa ooniuqa afoo afaainau. 52 Faiqí madika faqa oo raqanau. Oo raqasoofanoo ooqai kuqusa Anutuna ufa irimaru fasiqa anaaseesa maqee kuqiranakiqari findifumafi miqoo mariqau. 53 Yisuna kuqiranakiqari findifufaqa mi kuqirausa akooqoo Yeerusaree maqusai oonuroofaqa faiqí anaasee moomoosa nindafaqau.
54 Maara maaqanu fasiqausa Yisunasaa rakisidaqa ooqumari fufaqa rakisiusa asukuna qoofaqa maqa kasufaqa qafamasoofaqa nimuqusufaqa kaaqa rufiaqau. Rufieemarufaqa qiqau. Oo kuqaa uqanna maafa Anutuna amaaku uqanna mariifa kuqinoo. 55 Yisufa aunirara saqarisaa marufaqa Kariree maqa maaqaindaraa aanaaseeuqa ururee Yisunara dadaaqiannee qimasee uru anaaseesa nianai uru kikiqiqa marida qafee mariqau. 56 Misakiqari Yisuna anoona amaraqanda mariqau, moo amarafa Makadara maqusaindaraafa faqa moo amarafa qaara kumaaraaqara Yooseefaasa Yameesasa ninoofa faqa (Maa Yooseefaafa sia Yisuna akoofau mina amarafa kumaaraa marinau) moo anaasee Seebeedina anaaqa faqa mi anaaseesa faqa miqoo ani kikiqiqa maridaqa Yisuna kuqirana qafee mariqau.
Yisuna ooni aamaraki akundoo ufafa.
(Mak 15:42-47; Ruk 23:50-56; Yoh 19:38-42)
(Yisuna aukuana narí maqannaasa maaqimmasee madika indufusaida kuqufusa nikundee mariqau. Misa ooni firaana kasaaqa aamara auquseeqa minaki keeqafufaqa dinni dinni moomoo aamara auqiiseeqa kuqusa minakiaqa naadu naadu nikundee mariqau. Moodaa kai moo kari akundeeqa mina afunda taikoofanoo kaifaa moo fannoo kuqufaqa miqikai imariqau. Sia moodaa karifau nikundee mariqau. Moo kari moo kari nikundee mariqau.)
57 Mi eenoonnai Aramatia maqusanaafa Yooseefaana amarana mifa faiqí firaafa ainaina faqaafa. Mifa Yisuna ufa irira faiqi kammafinoo kukeeqanoo marufa marinau. 58 Mifa Piratoona oopisai oonureenoo Yisuna iriara oonureenoo Piratoona irammirinau. Amanee Yisuna iri qinee marasee fee akundaanauree qufanoo Piratoofa irinoo narí maara maaqanu fasiqausa qimanniminoo qinau. Innee maa fasiqana Yisuna iri mara amifanoo akundaani. 59 Yooseefaana amarafa iriseenoo oorureenoo Yisuna iri auniriranasaa aruqoona tatuseenoo fuka qamunnasaa kukuqinau. 60 Kukuqamaseenoo Yuda maqannaasa oosana mareenoo narí ooni aamarakina quqanau. Yooseefaafa nariara kuquana misa qini iri minaki akundamaqisaaqeera ooni aamara auquqoonaki Yisuna iri minaki quqanau. Quqaseenoo firaa ooni quanda quandammeeqee aamarasaa ititaqau. 61 Miqi marufaqa aanaaseeqara oonaamara adeedi ooqu marida qafee mariqau. Miqanda nuqu moodaa nuqufaqaaqanda Mariana amaraqanda kai maruqanda mariqau. Miqanda madikee marufaqa ooqumarida qafeeufaqa eendufaqa maqusai fiqau.
Firisuaiqauqa Yisuna madikasaa rakisiu ufafa.
62 Yuda maqannaasa narana ainaina deedaqamaqoo faasaana taikoofaqa mi eenoonnai amaana maqasaa aanaiqikirausa uriqararausa faqa Farisai amaana ufa irimarusa faqa suqufufaqa rumbarausa Piratoo finnai narí oopisai oorureeqa irammiriqa qiqau. 63 Oo amiqirafa mi unna fasiqafa kaqi maridanoo qaaramoo faasaana mariqa findifuaqee qinoo. 64 Amanee aneenna maara fasiqausa niqiqainaqa ooni aamarasaa qaaramoo faasaana rakisiaqa. Mina faiqi namu ani qummuarammeeqee quqaseeqa unna qifoora. Doo findimmeeqee Anutufinnai fiifoo qimasee faiqí anaasee unna qimasee qimannimi foora. Indaaru unnaqimarifa marifaqa minara Yisuna faiqi namu kafaa unnufa qifanoo mi ufafa firaafaikiandoora. Minara ani qimamidaqa misa rakisiaqeera.
65 Piratoofa minara iriseenoo quandafinoo aanoomasee qimanniminau. Innee qini Roomma maqannaa rakisimaria maara fasiqausa maraaqa. Misa kai amiqimmasee rakisiaqa. 66 Miqi qufaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa ooni aamara maruqoo oonureeqa qima ainaina qumaree ooni kooqisaa faqa kooqi afainni faqa atukaraseeqa ititaqau. Moo fannoo mi ooni kooqina mara aquqaifaqa qafaanee qiqa mi qimana quqaqau. Miqimaseeqa maara fasiqausa miqoo quqasee amaana maqasaa aanaiqikirausa doo nimaaqa fiqau.