26
Yisuna ariraree qimasee ufa tipundaariqau.
(Mak 14:1-2; Ruk 22:1-2; Yoh 11:45-53)
Yisufa maa ufana oosana oosana qimannimi taikaseenoo maaqi qimasee narí faiqinamu qimanniminau. Qaara faasaana taikainanoo maasa Yeerusaree maqusai ooruree ainnaaqarara qoomaqa sakasee naanaura. Anutufa maasa qifaqnausa qikeeku qikaaku Isipa maqa maaqai marufanoo sia narinau ainnaaqaramasee Isipa maqannaasa kai narinau. Minara maasa Yeerusaree maqusai ooruree afaarurumaanaanaura. Miqoo faiqí moo fannoo qini uqeeqainaqa aunirira saqarisaa pirimmannoo qini darifaranoo. Yisufa mi ufana narí faiqi namu qimannimimarufaqa amaana maqasaa rakisimarusa faqa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa moo atinai Kaiafasana maaqaki ufa suqidaqa Yisuna arira ufa suqidaqa qimmiriqau. Ireeda qumee kai Yisuna qumaree ariraree qimmirimariqau. Maaqoo Yeerusaree maqusai ainnaaqara qoomaqa suqa neemarinnana qambaana sia Yisuna qumaraanaura. Faiqí anaasee moomoo suqiqa mariasa qiqafamaseeqa ufa firaana qidaqa tutu qifoora.
Anaasee moo fannoo Yisuna fadameena adiamaqanau.
(Mak 14:3-9; Yoh 12:1-8)
Mikari Yisufa Beetani maqusai Simoona amarafa karoora arimarufanoo Yisufa taikaisoona mina faqa naidanoo mina maaqaki marinau. Maridanoo Yisufa misauqa faqa narana neemarufanoo anaasee moo fannoo mifa maru maqanaki keeqafinoo firaa munnimma aqimaru fadameena idaaqira taqukinaana amiqira afundimaruna Yisufa narana nee marufanoo akiaqa amoondunna kaqi adiamaqanau. Yisuna faiqi namu mina qafeeqa tautufanoo niranaqoofaqa qiqau. Maa fifau faafau ira anaaseefa naqi fee ifanee fifaunni rairaa inanee. Naqi fee ifanee munnimma fainausa nimiseenana mina akiaqara firaa munnimma maraseenana kudi fasiqa anaaseeuqa nimiaqaana. 10 Yisufa misa ufa iriseenoo quandafinoo narí faiqi namu qaoo qimannimaqaidanoo qinau. Nanaree mi anaaseenara qaoo qida fee. Qifaaqa idaaqa uqannamma qimaqaanifeera adiaqimaqeenoo. 11 Inniki kudi fasiqa anaaseeuqa naaru naaru marifandia. Innee amana moomoo kari misa amiqi amiqifaranoo qinee sia kisaaqasaa inniki marianaura, kaqikaa qoo fuanaura minara mifa qini adiaqimaqeenoo. 12 Qini qifaaqa madikaki fuaninnanara minara mifa maasa faiqí kuqirana oosana mareenoo qini qifaaqa kuquaninnanara deedaqidanoo fadameena adiaqimaqeenoo. 13 Mi anaaseenara Yisufa kaifaa qimanniminau. Naaru naaru maqusa maqusa maaqa maaqa maa qinee marunna kamuqooqaraa ufa, amiqira ufa, faiqí anaasee qimannimidaqa maa anaaseenara fadameena adiaqimaqoona sia aunifara mina faqa qimannimifaranoo. Minara faqa qimannimidaqa sia faafaa qiaqa, sia qaoo qiaqa.
Yudasifa munnimmara rumammareenoo Yisuna uqeeqararee qinau.
(Mak 14:10-11; Ruk 22:3-6)
14 Yudasi Keerioota maqusaindaraafa, Yisuna faiqi namuki marufa, mi fasannai amaana maqasaa rakisi marusunnai oorureenoo irammirinoo qinau. 15 Innee naqi fee mandee feefauru qimifaqee Yisunara ueeqaanauree. Irammirisoofaqa misa ooni amiqau. Moodaa fasiqa aiku asauku taikasee moo fasiqa asaukuqara taikasee miqi mandee ooni amiqau. 16 Miqooqari faasaambaasaana Yudasifa Yisuna qumee misa nisaukuki quqaanifeera apuree marinau. Fiqu faiqu fidanoo apuranoo nimarinau.
Ainnaaqarara qoomaqa sakasee naqau.
(Mak 14:12-21; Ruk 22:7-14,21-23; Yoh 13:21-30)
17 Yuda maqannaasa misa aiqama Yeerusaree maqusai suqumaree Anutuna qangiroo misa nikeeku nikaaku ainnaaqarara qoomaqa afaarurumasaida qaaramoo faasaana mi feemuna neemariqau. Ooruku siai feemuara fooqaana neemariqau. Mi indaaru faasaanna Yisuna faiqi namu Yisufuqoo anireeqa irammiriqau. Ya maqanaki fee maasa Anutuna qangiroo ainaaqaroo afaarurira naranna ooruku siai feemu suqaanauree.
18 Yisufa iriseenoo qimanniminau. Innee Yeerusaree maqusai oorureeqa muqutinai moo fasiqa oonu paqurimasee maaqi qimasee qimamiaqa. Ufasaa rakisira fasiqa ani maaqaki ainnaaqarara qoomaqa suqasee naannoo. Narí aukuana adeediraifanoo ani maaqaki narí faiqinamu faqa narana naanee qinoo. Miqi qimasee qimamifanoo narí maaqa inni nimiani. 19 Mina faiqi namu iriseeqa miqimmiqau, miqoo ooru qoomaqirara deeda iqau.
20 Mi eendanaki Yisufa faqa narí faiqi namufaqa mi maqanaki ooqu marifufaqa eendaki narana neemariqau. 21 Misa neemarufanoo Yisufa maaqi qimasee qimanniminau. Qinee anoona ufa inni qimannimidaqa innikiqari faiqí moo fannoo qini ueeqaaninafa maridanoo.
22 Misa minara irisoofanoo suara naakinau. Suara naakufaqa moodaa moodaa Yisuna irammiriqa qiqau. Moo fannoo Yisu qinee fee mi ufana qifee. Moo fannoo miqi qinoo qinee fee qifee. Miqi qimasee aiqamausa Yisuna irammiriqau. 23 Yisufa iriseenoo kaifaa nariqa qimanniminau. Innikiqari moo fannoo maa difaaninakina asauku aqusee mara neemarifa qini ueeqaannoo. 24 Tamummaqara fasiqauqa akara fannoo qiniara faiqí nimaakuara doo kuquani fee qinoo maridanoo. Kuqaa qinee kaqikaa qoo kuquanaura ueeqasainaqa kuquanaura. Qini ueeqaaninna fasiqafa kuqaa maaqi qimasee nariara iriannoo. Nanaree qini qinoofa qini maqaqisoofaqee maridee. Qini numoo firaafa maridanoo fee qiannoo. 25 Miqi qimasoofanoo Yudasifa Yisunara irammirinoo qinau. Oo qini qafee faqaafa qiniaree ueeqee maqi qidanee qimasoofanoo Yisufa qinau. Aneenna kai qiananoo.
Yisufa aafaqa oosana arasee noo ufafa.
(Mak 14:22-26; Ruk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)
26 Misa nee marufanoo Yisufa feemu maraseenoo Anutunara dufi dufi qimaseenoo ruqiruqi maseenoo narí faiqi namu niminoo qinau. Maana marasee naaqa. Maana qini qifaaqa qimaqi kikiqusira feemu maridanoo. 27 Nimiseenoo uainna nammari mara mareenoo miqooqaraasa maqee maqee neemaru nammarina Yisufa mi uainna kaafana uainna minaki qumbiqarana maraseenoo Anutunara dufi dufi qimaseenoo narí faiqi namu niminoo qinau. Innee aiqama maanaki marasee naaqa. 28 Maa uainnafa qini fidika kikiqusira uainna nammari maridanoo. Qini fidikannai uqanna Anutufa moomoosa numoo aununnisaanifeera maa qini fidika raannoo. Maana qini fidika fannoo Anutuna nariara faqa faiqí aanaaseera faqa noori runiranaki marunara fukasaa moodaanaki kira ufa mapukueeqeenoo doo rafaaqafusai fidikafa maridanoo. 29 Innee iriaqa. Qinee anoona ufa uqanna inni qimannimidaqa. Sia maa marunna aukuana maa uainnana kaifaa naanaura. Kasooqaqee qini qikoona ququsaki innaarunai innee faqa qinee faqa moodaanaki maridaqa fuka uainnara foora ququfiqa naanaura. 30 Yisufa miqi qimasee qimannimisoofaqa misa namaseeqa Anutunara idi ramaseeqa raudamakufaqa asukunai Oorifa aaqanai ooru fiqau.
Yisufa Peetooroofa qaoo qianinnanara qinau.
(Mak 14:27-31; Ruk 22:31-34; Yoh 13:36-38)
31 Miqoo ooru maridanoo Yisufa narí faiqi namu qimanniminau. Fafaa eendaki qini qumaraifandinnanara innee rufiasee quqasee sandeefaranoo. Anutuna tamummaqara fasiqa ooqai minara maaqi qimaqoofa maridanoo.
Anutufa sipsipa rakisirana arinaqa sipsipa aiqama quqasee furufarifaranoo qimaqoofa maridanoo.
32 Yisufa minara kaifaa qimanniminau. Qinee kuqiranakiqari findimeeqee Kariree maqusai inni nifunni fuanaura. Innee qini qinaaqiana oonuraifaqa miqoo inni nindafaanaura. 33 Yisufa innee quqasee furufarifandia maqi qimaqoona Peetooroofa minara iriseenoo qinau. Qinee sia sandaanaura. Misa aiqama quqasee sandaifaqa qinee sia sandaanaura, ani faqa apamma fuanaura. 34 Yisufa mi ufana iriseenoo qimaminau. Fafaa eendaki kookooraana sia ufa qinana anee qaaramookinana iraifana qiniara sia qinee mina qafaidee qinnaranoo. Miqi qinanoo kookooraana ufa qiannoo. 35 Peetooroofa minara iriseenoo qinau. Qaoo, sia qinee aniara sia qafaidee qianaura ani faqa kuquanaura. Yisuna faiqi namufaqa misa aiqama miqi kai qiqau.
Yisufa Keetaseemanee saqamaki innaaru qinau.
(Mak 14:32-42; Ruk 22:39-46)
36 Miqooqari Yisufa nindiqeenoo saqamai asukunaki finau. Mi saqamana auqu Keetaseemanee saqama marinau. Miqoo mifa narí faiqi namuara ooqumarifi rakisiaqee qimaseenoo naríara kaqikaa qoo finoo naríara innaaru qiraree qinau. 37 Qimaseenoo mifa Peetooroona faqa Seebeedina amaakuqara Yameesa Yoohaneesa minamusa faqa kaqikaa qoo saqamaki nifiqamaree fidanoo narí kuquaninnanara irimarufanoo aundura mandaikimarufanoo akoo akaa imarufanoo miqi marinau. 38 Miqidanoo minamusa qimanniminau. Innee maaqoo saqama qambaanai marida nifu maqaidaqa qinisaa faqa rakisi qimaqaaqa. Qini qikoofa qini minniqisaaninnanara firaa qoo qimuqusimarifaqa, mi qimuqusirafa daruannoo fee qidaqa. 39 Miqi qimaseenoo mifa kaqikaa qoo nariara oonu oorindari mi saqamanaki maqasaa aqufufanoo innaaru qinoo qinau. Oo qini qikoofa amanee anee sia qini minniqisainaqee sia kuquanauree. Sia qeeqa didiranara iridaqa ani aidiranara dididanoo, anee qinaqa kuquanaura.
40 Miqi qimasee innaaru qimaseenoo doo findifinoo qaaramoo namu maruqoo anireenoo nindafoofanoo misa nisuku kaaqa faiqaqau. Ani nindafamaseenoo Peetooroona aaramaseenoo qinau. Peetooroo anee sia fee kaqikaa qoo qiniara rakisinanee. 41 Rakisidana innaaru qidana maria sia kaqi maria. Aneenna iriranannai kai qini dadaaqi marianafa, aneenna uqanna sia amanaiki mariananoo miqi marifana kudoosaapee marianaqa qafaidaqa.
42 Miqi qimaseenoo Yisufa kaifaa kaqikaa qoo oonureenoo innaaru qinoo qinau. Oo qini qikoofa anee amanee sia kuquana nammarina qiminnaree anee sia minniqisainaqee sia kuquanauree. Sia qeeqa iriranannaifau qidau anee qinandee, qinaqa miqimmiqa kuquanaura. 43 Miqi qimaseenoo kaifaa narí faiqi namu unnai oonu nindafoofaqa misa kafaa nisuku faiqee mariqau. Misa nifuki aunduari marufaqa faiqaqee mariqau.
44 Nindafamaseenoo ani quandakufanoo kafaa oonureenoo kafaa qaaramookinoo innaaru qinau. Indaaru qundee kai kaifaa miqi kai inoo innaaru qinau. 45 Innaaru qimaseenoo findimeeqeenoo narí faiqi namu maruqoo anireenoo nindafeenoo qimanniminau. Innee faiqaqee maridee idooaidee. Qini mareeqee manda oosana maree mariasa nisaukuki quqaaninna eendirafa doo anireenoo. 46 Doo findifi qafaaqa. Qini ueeqee mari fasiqafa doo ani maridanoo.
Misa Yisuna qumaraqau.
(Mak 14:43-50; Ruk 22:47-53; Yoh 18:3-12)
47 Mikari kai mi ufana qimarufanoo eendufanoo asukunai narí faiqi namukiqari faiqí moo auqu Yudasifa aninau. Faiqí moomoo mina saimbaqa duru feefa saamu faaqaana indaaii maree aniraqau. Yuda maqannaasa faiqí firaasa rakisirausa niqiqoofaqa Yudasina faqa aniraqau. 48 Faasai Yudasifa qimannimiseenoo innee asukunai aaqee foora qinee oonuree amooqaanaqa qafeeqa innee mina kai qumaraaqa. 49 Doo maqeeufanoo Yisufuqoo oonu reenoo oo qini qafee faqaafee qimaseenoo Yudasifa Yisuna amooqanau.
50 Miqi marufanoo Yisufa maaqi qimasee qimaminau. Oo qini qiqoondi anee nanaree aninanee. Miqi qimasoofaqa faiqí Yudasina faqa anusa aniree doo Yisuna amiqimmasee rakisisimma qumaraqau. 51 Qumaree marufanoo Yisuna faiqi namukiqari moo fannoo nariqa rakira kisaaqa paipana moo qumareenoo nariraree qimaseenoo moo fasiqa aaqoo dindanai aiqama ateeka aqinau. Amaana maqasaa rakisirana ainainira faiqi mina aaqoo ateekanau.
52 Yisufa mina qafamaseenoo qinau. Doo rakira paipana quqaa. Aiqama rakira ainainannai narimariasa minannai kai nári narifaranoo. Minara rakira paipana quqaa saina qini kai daruaqa. 53 Qinee qeeqa qikoonara iraananoo qangiroouqa nukudara foora qiminaqa dadaaqifaqa sia kuqunaura. Anee minara sia fee iridanee. Doo aneenna rakira paipana quqasaa. 54 Qini qikoofa narí qangiroouqa qiminaqa dadaaqifaqa naqi fee masee qinee kuquananoo Anutuna tamummaqara fasiqa ufa kambiqaannoo fee.
55 Yisufa miqi qimasee narí faiqiara qaoo qimaseenoo quandafinoo narí qumaree marusa qimanniminoo qinau. Qinee maqee maqee inni amaana maqaki qimannimi mariafannaqoo innee mikari miqoo qini qumaraaqaana. Maqee eendaki innee qumee kai duru saamu namufaqa qini qumaree mariafanoo. Qinee qumuari maruna fasiqausara maqi marunaqa innee asukunaki qini qumaree mariafanoo. 56 Misa mi oosana oosana ainainna Yisunara amisoofanoo ooqeenaa Anutuna tamummaqara fasiqauqa ufa anoona kambiqanau. Yudasina faqa anusa Yisuna qumaroofaqa mina faiqi namu aiqama mina qafamasee quqasee daraaniqa sandaqau.
Kaiafasana maaqaki misauqa Yisuna iree mariqau.
(Mak 14:53-65; Ruk 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24)
57 Sandamafufaqa Yisuna qumaree marusa kaqi qumareeqa Kaiafasana maqusai maree fiqau. Kaiafasafa amaana maqasaa rakisirafa firaafa marunnai maree fiqau. Yuda maqannaasa faiqí firaasa misa faqa Kaiafasana maaqaki faasai suqimaruqoo miqoo maree fiqau. 58 Misa Yisuna afiqee fimarufanoo Peetooroofa ninaaqianna rufieenoo asukunai nifaaqmee nifaaqmee inoo finau. Misa Kaiafasana maaqaki Yisuna afiqee keeqafufanoo Peetooroofa naambeeqai aadumasaa sundiauqa saimbaqa ooqumarifi maridanoo Yisunara iridanoo imarinau. Misa arifaree naqi fee ifaree rumbeefaree, miqi qidanoo nindafee marinau.
59 Miqi marufaqa amaana maqasaa rakisimarusa firaasauqa faqa Yuda maqannaa kasoorauqa faqa miqoo suqiqa marida unna ufara randee mariqau. Miqidaqa qiqau. Ya fasiqa fee moo ufa oosana arasainaqee mina maree fee munu kiapana qimamifanoo fee aruannoo fee.
(Mooseena sandufa maaqi qimaqoofa, moodaa fasiqa fannoo qinnufafa sia anoonaikiannoo. Qaara fasiqa fannoo kikiqamafi qinafa mifa anoonaikiannoo. Misa minara iriseeqa faiqí qaaraqanda mi ufana qifaqa Yisuna ariraree qiqau.)
60 Faiqí moomoosa maridaqa unna ufa oosana oosana qimariqau. Miqidaqa Yisuna ufara randee mariqau. 61 Randee marufanoo qaara fasiqa moodaa ufa andeeqaqau. Miqanda maaqi qimasee qimannimiqau. Yisufa maaqi qimasee qufaqa maaqanda iriqiafana. Qinee Anutuna amaana maqa Yeerusaree naaquqara amaana maqa aiqama rambairi aqusee qaaramoo faasaana amana qinee kaifaa usakaanauree qufaqa iriafannaqanda maridaqa.
62 Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararafa mi ufana iriseenoo findifinoo Yisuna aaramaseenoo irammirinau. Anee miqanda ufa iridanee. Miqanda kuqaa fee qida fee. 63 Miqi qimasoofanoo Yisufa kaqi kasooinoo marinau. Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararafa Yisuna qafamaseenoo narí afusaa qimaminoo qinau. Kuqaa maaqanda Anutuna afusaa marunausa marida. Anee anoona ufa kai qini qimaqimia. Kuqaa fee anee Anutuna asauku mundirafa uqannee maridanee, Anutuna amaaku uqannee maridanee.
64 Miqi qimasoofanoo Yisufa qinau. Anee qiniara qiannana, qini ufa iria, maa maqee innee qini qiqafee mariafanoo. Kasooqaqee sia maa qirausau marianau qiqafeefarau. Uriqararana Anutuna asauku uqannai mina aaqa ooqumarifi marianaura, mari inaqa kasooqaqee asurukina qumuanaura. Innee miqimaseeqa qini faiqí nimaaku qiqafeefaranoo. 65-66 Amaana maqasaa rakisimarusa firaafa Yisufa miqi qufanoo irufanoo niranaqee marusa oosana maraseenoo narí qamunna parara qinoo anaqi aquseenoo aiqama suqiqa marusa darara qimasee qimanniminoo qinau. Doo innee aiqamausa mina manda ufa iridee. Nariara Anutuna amaaku fee qinoo iridee. Sia maasa kafaa arira ufara randaanaura. Doo aneenna qimannimianaqa innee minara nanee fee qidaqee. Misa aiqamausa doo kuquanifee ufa kai qima afeekaikiqau.
67 Misa mi ufana qimaseeqa Yisuna oorinni anireeqa niqaara fidiamaqaqau. Fidiamaqaseeqa asukunakiqari misa nisauku samu oori aridaqa qiqau. 68 Anee tamummaqara fasiqa mari inana aneenna kai tamummaqasee qinaqa iria, yafee ani arinoo fee.
Peetooroofa Yisunara qaoo ufa.
(Mak 14:66-72; Ruk 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27)
69 Amaana maqasaa rakisimarusa uriqararafa Kaiafasafa narí maaqa ainainirafa firaafa marunara ainainira maanaaqauqa akaqausa nifiqa quqasoofaqa ainainimariqau. Peetooroofa aadumai sukinni ooqufaaqeeufanoo ainainira maanaaqa moo fannoo Peetooroona paqurimaseenoo qimaminoo qinau. Anee faqa mi kariree fasiqana Yisuna faqa nimarianafa mariananoo.
70-71 Miqi qufanoo, Peetooroofa iriseenoo aiqamausa nifusaa mi manaaqana qimaminoo qinau. Sia ani ufa oosana iridaqa. Qinee sia mina faqa nunausee qimaseenoo naambeeqai ququsa kooqi marunnai ooquroofanoo maanaaqa moo fannoo kooqisaa rakisimarufa qafeenoo miqoo marusa qimanniminau. Maa fasiqafa Yisuna Nasareeteendaraana faqa marifaqa qafee marunafa.
72 Peetooroofa mi ufana iriseenoo kaukaata qimasee qaoo qinoo qinau. Sia qinee mi fasiqanara iridaqa. 73 Kafaa kaqikaa qoo marikamasoofaqa faiqí miqoo marusa anireeqa Peetooroona qimamiqa qiqau. Kuqaa anee mi fasiqana faiqi namuki mariananoo. Anee faqa mifa faqa kuqaa moodaa ufa qimariaqanda mariafanoo.
74 Peetooroofa mi ufana iriseenoo kaukaata qimaseenoo darara qimaseenoo niqinoo qinau. Sia uqanna qinee mi fasiqanara iridaqa. Nanaree unna qida fee. Miqi qimasoofanoo kookooraana ufa qinau. 75 Kookooraana ufa qimasoofanoo Peetooroofa Yisufa ufa qimamunara irinau. Yisufa qinoo. Qaaramoo kari ani iraifana anee qiniara sia fee qinanoo kookooraana ufa qiannoo. Peetooroofa mi ufanara oonumafi iriseenoo oo doo Yisuna ufa qiniara qifa anoona koorooinoo, qimaseenoo raudamakufanoo asauruseenoo firaaqoo ikiraqa mareenoo finau.