25
Qisaukuqara taikasee maanaaqauqa misara quandara ufa.
(Yisufa maru aukuana maanaaqa moo amundararee qimasee kaqi aqoonnanaikammaqoo fasiqafa mina áqoonafa narí maqusai kaqi marufanoo mi fasiqafa narí akoona maqusai nariara maaqa usaka taikaseenoo narí aqoonnana maqusai tautumannimaqararee qimasee oonureenoo narí anaaqa afiqeenoo doo narí maaqai afiqee finau. Misa oosana miqinoo marunara Yisufa iriseenoo maa ufana qimanniminau.)
Qinee qumuanna aukuana anirainanoo innaaruna ququsa maaqimminoo mariannoo. Qisaukuqara taikasee maanaaqa mariqau. Misa nári rambi uqirausa maqusasaa asukuna rakisi marufanoo amundara fasiqa anufaqa misa faqa firaa maqaki narana naani qimasee afeesimariqau. 2-3 Moodaannai qisaukunamu furufari marusa maridaqa nári rambi kai uqusee marida afeesimariqau. Moodaannai qisaukunamu irirana faqaasa rambi faqa minaki adiee maria nammarina faqa uqusee maridaqa afeesimariqau. Amundara fasiqa sia dauni ani marufaqa, afeesimarufanoo nifuki aunduarufaqa mandaiki mariqau.
Eenda amuqusaikufanoo faiqí moo fannoo fifi qimaseenoo qimanniminau. Doo amundarafa ani ifoo. Doo deedaqiaqee qufaqa, mi manaaqausa findifufaqa qooma quumbeeqee rambisaa muqurusoofanoo qanau. Rambi nammari siaisa quandafiqa nammari faqaasara innaaru qiqau. Maasa faqa adia qimia, maasa qooma qimbafifaqa nammari sia marifaqa. Nammari faqaasa misa qaoo qimasee qiqau. Sia amana inni adia nimianaura inni adia nimiseeqa maasa faqa randaanoora innee sandeeqa sutuaqai oonu feefauriaqa. Miqi qufaqa misa eedoo qimasee sutuaqai nammariara fiqau. 10 Misa fufanoo amundara fasiqa irirana faqaasa maruqoo anireenoo ai misa nifiqeenoo firaa maqaki keeqaqau. Keeqafufaqa misa kooqi ititaseeqa narana neemariqau.
11 Neemarufaqa furufari maru manaaqausa anireeqa naaraqau. Oo karaambaiqa kooqi atuasainaqa maasa faqa keeqafi naanaura. 12 Miqi qufanoo mifa iriseenoo qimanniminau. Sia qinee inniara iridaqa innee yai mariaasee, doo see fuaqa doo kooqi ititaseeqa. 13 Yisufa maanaaqauqa kikiqa qususeenoo narí faiqi namu qimanniminau. Innee sia qinee qumira aukuanara irimariafanoo sia deedaqifoora. Minara inni qimannimidaqa innee iridaqa qiniara rakisiaqa.
Qaaramoo ainainira fasiqauqa misa quandara ufa.
(Ruk 19:11-27)
14 Mi ufana taikaseenoo Yisufa innaaruna ququsara moo ufa kikiqa usinoo qinau. Innaaruna ququsa maaqimminoo maridanoo. Ainaina faqaafa moo atinai fuani qimaseenoo narí ainainira fasiqauqa suquseenoo ufaasu narí ainaina faqa maqa maaqa faqa misasaa quqaseenoo rakisiaqee qinau. 15 Moo fasiqa narí ainainirana amana moodaannai qisauku koondaa amanee firaana aminau. Moo fasiqa narí ainainirana amana qaaraqanda koondaa amanee oorudupirana aminau. Moo fasiqa oorudupimasee narí ainainirana amana moodaa koondaa amanee amiseenoo qimanniminau. Innee maa munnimmana qumareeqa minannai inneeqa ainainirana uqeeraaqanani. Kasooqaqee aniraanaqa mina anoona munnimma faqa mina ati munnimma faqa qimiannee qimasee moo saa finau. 16 Moodaannai qisauku koondaa amanee qumaroofa minannai aiqama ainainirana nimisaidanoo nimimarufanoo dinni qisauku amanee mi ainainiranasaa aniranau. Moodaanakikufanoo qisukuqara amanee marasee marinau. 17 Qaara koondaa amanee maroofa miqi kai inoo kafaa qaara faqa qaara faqa aniranau. 18 Moodaa koondaa amanee maroofa mifa siamma ainaininau. Mifa madika indufuseenoo munnimma minaki quqasee kukeeqasanau sia furufarianifeera idaaqinoo marianifeera kukeeqanau.
19 Naaru kasooqaqee misa rakisirafa anireenoo naaramaseenoo munnimma oosana oosanara irammirinau. 20 Moodaannai qisauku koondaa maroofa anireenoo narí rakisirana maaqi qimasee qimaminau. Oo qini rakisirafa anee moodaannai qisauku koondaa kai qimunnana. Minannai ainainammasaunanoo dinni qisauku faqa mina ati munnimma faqa aniraifaqa doo qisaukuqara animmamidaqa.
21 Mina rakisirafa minara iriseenoo doo qimaseenoo irinau. Iriseenoo maaqi qimasee narí ainainira fasiqa qimaminau. Oo anee amiqira fasiqa oori runuseenana ainaini marianafa andeeqara fasiqa uqanna, anee kaqikaa ainainasaa faqa andeeqasee rakisimarianafa mariananoo. Minara qinee firaa ainaina aiqama ainainasaa rakisirana anisaa kai quqaanaura. Sia anee kaqi ainainira faiqifau marinnandia. Anee qini faiqiara foora marinnaranoo. Anee faqa qinee faqa moodaanaki asasirausa marianaura.
22 Miqi qimasoofanoo qaara koondaa amanee maroofa anireenoo narí rakisirana maaqi qimasee qimaminau. Oo rakisirafa anee qaara amanee qimunaqa minannai ainainammasaunanoo qaara faqa qaara faqaikamafifaqa, doo animmamiqa. 23 Narí rakisirafa mina ufa iriseenoo qimaminau. Oo anee faqa amiqira fasiqa oori runusee ainaini marianafa andeeqara fasiqa uqanna, anee kaqikaa ainainasaa faqa andeeqasee rakisi marianafa mariananoo. Minara qinee firaa ainaina aiqama ainainasaa rakisirana anisaa kai quqaanaura. Sia anee kaqi ainainira fasiqafau marinnandia. Anee qini faiqiara foora marinnaranoo.
24 Miqi qimasoofanoo moodaa koondaa amanee maroofa anireenoo narí rakisirana maaqi qimasee qimaminau. Oo rakisirafa qinee ani oosana iridaqa. Kaaqa anee munnimmara rimarianaqa qinee qafamaqaunausa. 25 Qinee ani koondaa amaneennai ainainammasaananoo ani munnimma furufariandoo qimasee minara rufiasee madika indufuseeqa minaki quqaqaunanoo mariina doo mina kai anamiqa.
26 Mina rakisirafa mina ufa iriseenoo raiqasee qimaminau. Anee manda fasiqa uqanna mariananoo, kudi uqanna aarara marianafa mariananoo. Anee qiniara kaaqa munnimmara rimariana fee q inanee. 27 Anee qini oosana miqinoo marinana anee qini munnimma naqaa fee ifanee qini munnimma beenaki quqaaqaana. Anee beenaki quqasainanoofau qini munnimma faqa ati munnimma faqa marinaqau qeeqa marani. Anee madikaki kai akundoonnanara kudi uqanna mariananoo.
28 Rakisirafa miqi qimaseenoo ainainimaru fasiqa namusa qimanniminau. Innee mina moodaa koondaa amanee mareeqee qisaukuqara mareemari fasiqana mina amiaqa. 29 Moo fannoo ainaina uaqee innana moo faqa amifanoo rairaa inoo mariani. Ainaina siainnana sia akaqa ainaina amifara, minaki oodaa marinnana mina rafia maraifanoo kaqi mariani. 30 Doo maa manda kudi fasiqana rarisameeqeenoo madaanai asukunaki aqusaaqa. Mi asukunanaki maridanoo ikiraqaidanoo afai riqidanoo mariani.
Taikara faasaana ufa irira faasaana mi ufana.
31 Qinee faiqí nimaaku qumuanna kari qeeqa rakisira afeeka namufaqa qeeqa qangiroo namufaqa maa maqanasaa qumuanaura. Qumureeqa ufaqira qaari amiqira qaari ufiqisee eekara ariranasaa ooqu marifinaqa maqasaaqaraasa ufa irisee andeeqannimaqaanaura. 32 Qinee ooqumari fuanaqa maqusa maqusa aiqama suqeeqee qeeqa doorisaa quqasee nindafeeqa qeeqa iriranannai inni rainannimaqaanaura. Qinee sipsipasaa rakisirausa fooqaasa marida. Misa sipsipa raineeqee aaduma quqaidaqa mimmi raineeqee aaduma quqaidaqa. Qinee qumuanna aukuanna qinee miqianaura. 33 Qinee sipsipa fooqaasa raineeqee qisauku uqannai quqaanaura. Mimmi fooqaasa qisaaqai raineeqee quqaanaura.
34 Rainannimaqaseeqa qinee firaa karaambaiqa quandafinaqa qisauku uqannaindaraasa maaqi qimasee qimannimianaura. Qini qikoona amaakummara mariasa aniaqa anireeqa aiqaree mina amiqira ququsaki keeqafi mariaqa. Ooqai maa maqa maaqafa sia marufanoo mi ququsana inniara quqaqoofa maridanoo. 35 Qini daararoofaqa narana qimusa mariafanoo. Qini nammariara didimarufaqa nammari qimusa mariafanoo. Qinee aanaamuru fooqaasa mariafana innee qini aqoondikiusa mariafanoo. 36 Qinee kaqisamu mariafana innee qamunna qimusa mariafanoo. Qinee aurimariafana innee aniree qini qiqafee sukudaakutiqa, qimudaoo qimaqimaqeeusa mariafanoo. Qinee karafusaki mariafana innee qini undara anireeqa aiaaee qimaqimaqoosa mariafanoo. Qinee minara iriseeqa inniara Anutuna amiqira ququsaki fuaqee qidaqa.
37 Miqi qianaqa misa qisauku uqannaindaraasa maaqi qimasee ufa qini qimaqimifaranoo. Oo karaambaiqa mina anee fee yairee fee ani aararee marufaqee narana amiqiafana. Nammariara aidufaqa yairee fee ani amiqiafana. Maasa sia ani qafaqiafana. 38 Yairee fee anee aanaamuru fooqaafa marunaqee ani aqoondikiqiafana. Yakari fee kaqisamu marunaqa qamunna ani amiafannanara qidanee. 39 Yairee fee aurimarunaqee maasa oonu ani qafaqiafana. Yakari fee anee karafusaki marunaqee maasa oonu ani qafaqiafana. Anee qinaqa maasa iriaqa. 40 Qinee misa ufa iriseeqa quandafiqa kooroo qimannimianaura, maa qini qikaqaafasauqa misaki ureeqarausa innee misa amiqimmannimaqaidaqa qini faqa amiqimmaqimaqee marusa mariafanoo minara amiqira ququsaki keeqaaqeera qimannimidaqa.
41 Qinee misa qimannimiseeqa quandafinaqa qisaaqaindaraasa maaqi qimasee qimannianaura. Innee Anutuna aqira ufa innisaa marisa innee idaki aqufuaqa. Anutufa Sadannanara faqa narí manda qangiroouqa faqa afaannauqa faqa ida aqufuanifeera auquqoofa maridanoo naaru naaru qeemari idafa sia qimbeemari idafa, innee minaki aqufuaqa. 42 Qini daararee marufana naranara qaoo qimasee sia qimusa mariafanoo. Qini nammariara didufaqa qaoo qimasee sia qimusa mariafanoo. 43 Qinee aanaamuru fooqaasa mariafana innee qini aqoondikiranara qaoo qusa mariafanoo. Qinee kaqisamu mariafana, qaoo qimasee sia qini qamunanda qimusa mariafanoo. Qinee aurida mariafana innee sia oonu qini qiqafoosa mariafanoo.
44 Qinee miqi qimasee misa qimannimianaqa misa quandasee maaqi qimasee qini qimaqimifaranoo. Oo karaambaiqa yakari fee naranara aararanoofee inau nammariara aidinoo fee inau. Yairee fee aanaamuru fooqaafa marunaqee kaqi samu marinee inau. Yairee fee aurimarinee inau. Yairee fee anee karafusaki marinee inau. Anee yakari fee miqunaqee maasa sia amiqi amiqiafana. Anee qinaqa maasa irianaura. 45 Qinee misa ufa iriseeqa maaqi qimasee kooroommasee qimannimianaura. Maa qini qikaqaafasauqa misaki ureeqarausa sia innee amiqimmannimaqaidaqa qaoo qunara mi fasannai qini faqa sia amiqimmaqimaqoonara, qaoo qunara minara qinee inniara idaki fuaqee qidaqa. 46 Miqi qimasaina misa naaru naaru nariranaki keeqafina marifaranoo. Andeeqee mariasa misa naaru naaru mariranaki keeqafi marifaranoo.