24
Yisufa Yeerusaree amaana maqa rapee ianinnanara qimanniminau.
(Mak 13:1-2; Ruk 21:5-6)
Yisufa Yeerusareenni naaquqara amaana maqakiqari raudamakufanoo moosaa fimarufaqa mina faiqi namu Yeerusaree amaana maqa ooni maqa minakinaa amiqira usakara usakaqoona oosana oosana uqafiqee mariqau. Yisufa misa ufa iriseenoo quandafinoo qimanniminau. Innee maa ooninannai afeeka usakara usakaqoona qafaidee, innee qini ufa iriaqa. Kaqikaaqoo sia uqanna maa ooniuqa aaku aaku irafa maqee marindee iannoo sia moodaa kaqi mariannoo aiqama qumbaqi aquseefaranoo. Miqi qimasee quqasee moosaa nifiqee finau.
Kasooqaqee kambiqaaninna deedeepa oosanara qimanniminau.
(Mak 13:3-13; Ruk 21:7-19)
Yisufa Oorifa aaqanasaa ooru ooqu marifufaqa mina faiqi namu oorureeqa naríara marufaqa ooru irammiriqau. Anee faasai amaana maqara qiannana yairee fee miqiannoo fee. Maasa anee qumira aukuana nana ainainee qafamasee fee oo Yisufa qumira aukuana doo adeedi reenoo fee qianauree. Maasa maa aukuanna naqi fee inaqee maasa miqoo qafee fee maa marunna aukuanafa taikaannoo fee qianauree.
4-5 Yisufa iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Innee rufiaaqa moo fannoo unna ufa inni qimannimisee kaqi runna mara quqaani. Moomoosa anireeqa unna qimasee maasa asauku mundirausa maridee qifaranoo. Faiqí anaasee moomoosa misa ufa iriseeqa eedoo qimaseeqa fifaqa rarisameeqee kaqitinai ubeekeefaranoo. Innee nianaindaraa rakira ufa irifaranoo adeedi rainnaqoo rakirana tutuqirana innee irifaranoo. Mi ufana iriseeqa siamma qiniara qumira aukuana doo aiqaree maqi qiaqa. Rakirafa kuqaa maqusa maqusa kambiaanifeera qidaqa. Maa marira aukuanafa sia dauni taikaannoo kaqikaaqoo kisaaqasaa mariannoo. Maqusa maqusa firaa maqusa faqa kaqikaa maqusa faqa findifinaqa narari narari ifaranoo. Maqusa maqusa aandaroo naruannoo maqusa maqusa maqa kasiannoo. Mi ainainausa mandaukuana oorisaa kai mariannoo kasooqaqee firaafa mariannoo.
Mina aanaaqiana faiqí anaasee maqusa maqusa inniara Yisuna faiqi namu fee qimasaida fidiaqaamma nimaqeefaranoo. Aiqama maa maqa maaqanaki mariasa inni nidafirana nimisee inni kuqannarifaranoo. 10 Moomoosa mina qafamasee rufiasee qini Yisusaki mariasa quqasee minniseefaranoo. Moomoosa narí ueeqee narí ueeqee qifaranoo narí akooqee narí akooqee ifaranoo. 11 Faiqí moomoo misa nariara Anutuna tamummaqara fasiqa fee qimariasa misa findifiqa faiqí anaasee qumareeqee kaqitinai ubeekeefaranoo. 12 Aiqama ainaina qumuarirana oosana oosana deedeepirana oosana oosana kambiqafinoo qumbiqeenoo maqa maaqa amana kai mariannoo. Miqi kai inoo moomoosa nariara nariara amuqusirana minniseeqa quandafinaqa narí ueeqee narí ueeqee ifaranoo. 13 Yafa uqannee narí akoona faiqi uqanna mi manda aukuanna aiqama ainaina kambiqainanaki finnaaqara maseenoo fifi inanoo taikara kooqi uqanna raquramisainafa mina akoofa Anutufa qumareeqeenoo asumu mariranaki quqaannoo. 14 Maa amiqira fasaasa ufana qini innaaruna ququsa ufa maqusa maqusa faiqí anaasee aiqama qimannimisaifaqa misa aiqama irisaifanoo mi kamuqoo taikara aukuana aniannoo.
Kaaqa fidiaqaa imari manda ainainara Yeerusaree amaana maqaki kambiqaaninnanara aaquqimannimaqanau.
(Mak 13:14-23; Ruk 21:20-24)
15-16 Misa kaaqa fidiaqaa imaria manda ainaina qumareeqeeqa Yeerusaree naaquqara amaana maqakina quqasaifaqa Anutuna tamummaqara fasiqa auqu Danieerafa mifa minara akara rinau. Innee mina asaana rumasee amiqimmasee iriaqa. Misa mi mandainainna quqasaifaqa innee Yuda maqa maaqaki mariasa quqasee sandamaqaraasamasee aaqana aaqana daraaniaqa. 17 Faiqí maqusasaa mariasa sia nári maaqaki keeqafinaqa nári ainaina mareefaranoo náriara kai quqasee sandeefaranoo. 18 Afuqaki mariasa sia nári uqainara randasee maraaqa. Kaqi quqasee sandaaqa. 19 Nimuaqu uqafaqaa anaaseeuqa faiqi aanaaqi faqaasa faqa misa mi aukuanna mandaikammifaranoo. Naqimmasee amiqimmasee sandeefaree. 20 Innee maaqi qimasee innaaru qiaqa. Oo Anutufa sia mi sandara aukuanafa amaanasaa kambiqaani. Aaku aukuana faqa sia kambiqaani. 21 Yisufa mi aukuannara qimanniminoo qinau. Mi manda aukuanafa aninna aukuana aupurarana inaakufa kambiqaannoo. Ooqai aupurara aukuana faqa kasooqaqee aupurara aukuana faqa sia mi manda aupurarana amana mariannoo, ooreeqanoo mariannoo mifa uriqaranoo firaaqoo rafaaqafusee mariannoo. 22 Doo Anutufa mi manda aupurara aukuanna doo qusa mariannoo fee qinau. Sia qusaikinanoo faiqí anaasee sia amana kaqi marifara, aiqama kuqifara. Anutufa narí qutaaqamaqoosara narí ufamau fimariasara irinoo, misa sia kuquaqeera qusa kamu ramannisaannoo.
23 Mi aukuanna faiqí moo fannoo inniara mai qafaaqa Anutuna asauku mundirafa miqinni mari mirinni mari fee qinana siamma iriaqa, mina unnaqiannoo. 24 Mi aukuanna unna nisauku mundirausa faqa unnaqi maria tamummaqira fasiqausa faqa moomoo kambiqeefaranoo. Misauqaindi aninna aukuana misa qaini qainiqira ainaina mookira ainaina naaquqara ainaina auqamasee uqannifiqasainaqa Anutuna qutaaqamasee mina ufamau fimariasa nikaru qimasaana qinindi kiaqeera miqifaranoo. 25 Yisufa mi aukuannara mi unna fasiqausara maaqi qimasee narí faiqi namu qimanniminau. Innee mi aukuannara oonumafi iriaqa, eerairiaqa rufiaaqa. Doo maqee kamu doo kooroomma nimaqaunnana iriaqa.
26 Faiqí moo fannoo maaqi qimaseenoo ani qimaminoo. Asauku mundirafa aadana maqusa maridanoo, qinana siamma oonu qafaaqa minnimasaaqa, unna qidanoo. Faiqí moo fannoo asauku mundirafa maaqoo kukeeqanoo mari ifoo qinana sia uqanna oonu qafa. Anee minara unna qiifoo qia. 27 Qinee faiqí nimaaku sia kukeeqasee qumuanaura. Aakuasaara foora aiqamai innaarufa rakeemamaree fifaininanoo qinee faiqí nimaaku miqirafa tautumasee kaifaa qumuanaura, aiqama qiqafaaqeera.
28 Aandau kuqinoo maridanoo afundifaqa meemoonauqa sia minniseefara kuqaa uqanna dauni uqanna qumureeqa mi aandauna naidaqa.
(Qini ufa irimariasa maqusa maqusa yatinai fee marifaree sia qiniara randeefaranoo. Qinee qumidaqa misa marifandinaqoo qeeqa kai irisee tautumasee akooqoo qumuree misa uqeeraanaura.)
Faiqí nimaaku innaarunaindari qumuaninnanara qimanniminau.
(Mak 13:24-27; Ruk 21:25-28)
29 Nimoosau maasau ira aukuana mi aukuanna taikasainanoo suani qimbafinanoo asukuna aruannoo. Quqoona faqa asukuna aruamaqaannoo. Fasau aiqama innaarunaindari kakasammifaranoo. Fasau faqa quqoona faqa maruqoo ooqeenaa marirafa rapikamafuannoo. 30 Mi kamu qoo qinee qumuanna kari innaarunai moo kira ainaina uqannifiqara ainaina quqasaanaqa mina naaree qafaifaqa qumuanaura. Faiqí anaasee aiqama maqasaa fasiqa anaasee aiqama qafamaseeqa nisaurusee ikifaafau qimarifaranoo. Mikari qinee asuruki qeeqa kaaqa qarananamu faqa qeeqa afeeka firaana faqa qumuanaqa faiqí anaasee maqusa maqusa aiqama qini qiqafamasee qiniara rufiasee ikiraqeefaranoo. 31 Mikari qinee ukeena firaa qoo fuaqaanaqa qini qangiroouqa daraanifara, aiqama maa maqa maaqana afaaqasasa qini qiku qisauku qinee qutaaqama nimaqaafanausa suqeeqeeqa moodaa saqa qinee marianannai suqu quqeefaranoo.
Saqari amanee ammuni quandara ufa.
(Mak 13:28-31; Ruk 21:29-33)
32 Yisufa kaifaa minara qimanniminoo qinau. Innee faafisa ammuni marina qafaaqa sia kaqinni ammunidanoo, narí aukuana narana aukuana ammunidanoo. 33 Aiqama ainaina qinee qimannimiqaunandee faafisa fooqaafa aiqama ainaina kambiqainaqa doo qinee kaifaa qumira aukuana adeedi afaisaammifoo qiaqa. 34 Maqee maria fasiqa anaaseesa akaqausa kaqi maridaqa aiqama ainaina qinee qimannimiafannandee kai inoo kambiqaannoo. 35 Innaaruna faqa innaarunakinaa ainaina faqa maqa faqa maqasaaqaraa ainaina faqa aiqama taikafuannoo. Qini dookinaafa sia taikarana amana naaru naaru anoona uqanna mariannoo miqi kaimminoo mariannoo.
Sia moo fannoo mifa qumuaninna faasaanara iridanoo.
(Mak 13:32-37; Ruk 17:26-30,34-36)
36 Qinee qumira aukuanee qinee qumira faasaanee sia uqanna faiqí moo fannoo irimariafanoo. Innaarunai qangiroouqa faqa Anutuna amaaku qinee faqa siamma iridaqa, qini qikoofa narí kaimma qinee qumira aukuanara iridanoo. 37 Qinee faiqí nimaaku qumira aukuana Nooana aukuana fooqaasa marianaura. 38 Nammari samu naruna ataufakai mina maariqoo faiqí anaasee qoomaqandauru uqi mariqau. Miqida faiqí anaasee naramundee naramundee ida mariqau. Misa miqimmamaree fubaqa Nooana firaa sipaki keeqeemaru faasaana misa miqikaimmimariqau. 39 Misa mana mana idaqa amiqi amiqidaqa marufanoo nammari radiqinoo ooqi misa fatikaneenoo ooqufinau. Qinee qumuanna aukuana miqimmifaranoo. Mana mana imarifaqa kaqi qinee tautumannimaqaanaura. 40 Mikari moodaa afuqaki qaara fasiqa ainainimarifaranoo qinee tautummannimaqasee moo qumaree innaarunai ooru fuanaura moo quqasaanaura. 41 Qaara anaasee sana qaindi rimarifaqa qinee tautummannimaqasee moo qumaree innaarunai ooru fuanaura moo quqasaanaura. 42 Minara qinee inni qimannimidaqa. Deedaqida mariaqa. Sia kaqi mariaqa. Qinee inni karaambaiqa qumira aukuanara sia irimariafanoo. Minara innee deedaqiaqeera qidaqa. 43 Ummuari mari fasiqafa maaqa kooqi atuaseenoo ainaina ummuaramammaree fidanoo. Maaqa akoofa mifa ummuarira aukuana iriseenoofau rakisini. Sia irisaifanoo tautummamaqasee doo ummuaramammaree fifinoo. 44 Innee minara iriseeqa rakisida mariaqa. Innee qiniara faiqí nimaaku sia qumirarammifoo qimasee manoo manaa imarifaqa qinee tautumasee qumuanaura.
Andeeqasee ainainasaa rakisimari fasiqanara quandara ufa.
(Ruk 12:41-48)
45 Ainaini mariasasaa rakisirafa amiqira fasiqa oosana maaqimminoo maridanoo. Mina firaafa minara qinoo. Anee qini ainainira faiqiuqasaa rakisida narana ainaina andeeqasee amiqimmasee nimisee rakisi marinaqa qinee moosaa fuanaura. 46 Mi ainainira fasiqausasaa rakisirafa narí firaana ufamau andeeqasee fimarinanoo mina firaafa ani paqurinanoo sia mina afusaa asauruannoo asasiannoo. 47 Iriaqa qinee anoona qimamidaqa mi fasiqana firaafa mina andeeqarana qafamaseenoo, narí aiqama ainainasaa rakisira saika mina amiannoo. 48-49 Ainaini mariasasaa rakisirafa moo manda fasiqa narí firaafa moosaa finanoo mifa minara sia dauni aniannoo fee qimasee narí ainainira faiqi namu sia amiqimmasee narana niminoo, misa narinoo misa kaukaata qimannimaqaidanoo quandafinanoo naríara qoomaqanduquseenoo faiqí akaqausa naaramaseenoo misauqa faqa namafinoo afeeka nammari moomoo misa saimbaqa namafidanoo furufaramma qafeenoo. 50 Miqi marinanoo sia rakisi marinna aukuana mina firaafa tautummamaqaseenoo anirama qafeenoo arusee ateeka ateekamma aqusaannoo. 51 Mi manda ainainira fasiqafa qaaraiki mariasa namufaqa mandainainaki mariannoo. Mifa miqoo misa faqa maridanoo ikifaafau qidaqa nifai riqidaqa marifaranoo. Qinee Yisusa qumira aukuana miqimminoo mariannoo. Tautumannimaqaanaura.