23
Mooseena sandufa akoofasauqa mandoosanara eerairiaqee qinau.
(Mak 12:38-39; Ruk 11:43,46; 20:45-46)
Miqi qukari Yisufa narí faiqi namufaqa faiqí anaasee moomoo faqa maaqi qimasee qimanniminau. 2-3 Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimarusa faqa Mooseena sandufa qimannimiranara qutaaqama nimaqarausa marida. Innee minara misa ufa amiqimandee iriseeqa mi mau kai andeeqasee fidaqa misa iandee kai sia iaqa. Misa nookiqari faiqí anaasee aana quqannifiqaidaqa quandafi moomau fimariana mi mau innee sia fuaqa. Farisai amaana ufa qimariasa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa misa amusufa moomoo firaa qumaarara fooqiara arapeeda arueeqeenoo faiqí anaasee nimidanoo náriara sia kaqikaaqoo nári nisauku amukannoo dadaaqidaqa misa iandee innee sia miqi iaqa.
(Mi aukuanna Isaraee maqannaasa Mooseena sandufamau fidaqa qisaaqamara foora ususeeqa minaki Mooseena sandufa papiqasaa akara rumasee ummauruara foora ususee nuaqee imariqau. Nariqa qamunna atisaa faqa faakasaa peepeenaana auquandee masee usuqirausa nimariqau. Kaqiqeesa faqa aiqamausa faqa miqimandee nimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa firaatia auqusee qiqafaaqee qimasee qisaaqamasaa faqa qamunnasaa faqa firaatia auqu uqirausa nimariqau. Miqi marunara Yisufa maaqi qimasee niqinoo qinau.)
Misa faiqí aiqamausa nifusaa aiqama ainaina auqaidanoo fifau tasimiramandaida auqaidaqa. Qisaaqama firaana ususee Mooseena sandufa akara minaki usuqirausa nidaqa qamunna kisaaqamaseeqa faiqí nifusaa tasimiramandaida fidaqa. Faiqí qoomaqa sakasee naidaqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimariasa faqa misa amiqira qoo kai ooqu marifidaqa naidaqa. Amaana maqaki faqa amiqira qoo kai faiqí nifusaa ooqu maridaqa faiqí anaasee qiqafaaqee qimasee miqimmidaqa. Faiqí anaasee suqidaqa makeeti marunakina narí anufaqa uqeera qafeeqa, Oo maasa faiqí firaafa anee fee anidanee miqi qufanoo narí fifau sumoo summidanoo. Misa aatata fidaqa maqusa maqusa nimarufaqa faiqí misa nindafeeqa, oo maasa ufasaa rakisirafa misa miqi qunara kaaqa nidufaqa asasammidaqa. Misa iandee innee sia miqi iaqa. Faiqí anaasee inniara maasa uqannifiqara fasiqa fee qifaqa qaoo qimasee qiaqa. Innisaimbaqa amanamana kai maridee qiaqa ooreeqarausa nikaqaafasaa kai maridee qiaqa. Anutufa kai innisaimbaqa uqannifiqara fasiqa maridanoo fee qiaqa. Miqi kai iqa sia maqasaaqaraasara qikoo fee qimasee nimandaaqa. Innaarunai Anutunara innisaimbaqa aiqamausa qikoo fee kai qiaqa. Miqiqa innee amanaika kaimmifaranoo. 10 Inni saimbaqaki sia moonara karaambaiqee qiaqa minara minnisaaqa. Inni karaambaiqa moodaa Anutuna asauku mundirafa mifa kai maridanoo. 11 Moo fannoo inniki uriqararafa marinafa narí kai eedoo qimaseenoo misa dadaaqira ainainira fasiqa mariannoo. 12 Faiqí anaasee náriara uriqararausee qimariasa Anutufa misa farindamaki saamuriqa nisauriranaki quqaannoo. Faiqí anaasee nariara oorudupirausee qimariasa misa faakanaikamma nimaqaannoo.
Mooseena sandufa akoofasauqa aaraikira ufa oosanara niqinau.
(Mak 12:40; Ruk 11:39-42,44,52; 20:47)
13 Yisufa kaifaa misa qimanniminoo qinau. Innee Farisai amaana ufa qimariasa faqa innee Mooseena sandufa akoofasauqa faqa inni narirafa firaafa marinara qinee oonumafi iriqa qimudao̱o qidaqa. Innee faiqí amaana ufa qimannimisaidaqa maqandanai inneeqa kaqi ummuari mariasa. Faiqí anaasee akaqausa innaaruna ququsaki keeqarariafaqa innee rafaaqafunnimaqaida innee faqa sia keeqeefaranoo.
15 Inni narirana firaafa marinara minara qinee firaaqoo qimudao̱o qidaqa. Innee amaana ufa qimannimisaidaqa maqandanai mandainaina oosana oosana maree mariana. Innee mandoosana maree mariasa. Innee maqusa maqusa faiqiara randaidaqa inni ufa iriaqaainnana mina paqurimasee inneeqa ufa oosana qimamisaifanoo irinoo mi fasiqana mandoosana inni mandoosana uraaqaranoo maridanoo.
16 Nifu dimbarausa maasa aana quqannifiqee marunausee qimasee innee faqa nifu dimbarausa kai mariafanoo. Inni narirana firaafa marinara inniara firaaqoo qimudao̱o qidaqa. Innee maaqi qimasee aaqamasee qimariasa. Faiqí moo fannoo narí amana Yeerusaree amaana maqasaa qimasee aqiqaqamasee moo ainaina auqararee qinafa mifa fifau ufa fee qimasee, siamma auqaannoo. Innee minara aaqee mariafanoo. Faiqí moo fannoo narí amana amaana maqaki koora marinanaki aqiqamasee moo ainaina auqararee qinafa koora uriqarara ainaina marifaqee qimasee kaqi auqaannoo, sia minnisaannoo. Minara faqa innee aaqee maqi qimariasa. 17 Innee nifu qimbarausa maridaqa furufari mariafanoo. Innee amaana maqakinaa koorara uriqarara ainainee qimariafa aaqee mariafanoo. Koora fee amaana maqa fee uriqararafa maridanoo fee. Amaana maqa naaquqara amaana maqa marinara fifau koora minaki marifa naaquqarafa maridanoo. Anee amaana maqasaa qimasee aneenna amana aqiqainafa kaqi auqa naaquqarafa amaana maqa maridanoo. 18 Innee kaifaa maaqi qimasee aaqamasee qimariasa. Faiqí moo fannoo amaana maqakinaa qaindasaa qimasee narí amana aqiqamasee moo ainainara auqararee qinafa kaqi fifau dapi qainda fee qimasee sia auqaannoo. Faiqí moo fannoo amaana maqakinaa qaindasaa quqeemarinanaki narí amana aqiqamasee moo ainaina auqararee qinafa kuqaa mi ainainna auqaannoo. Innee miqi qidaqa aaqee mariafanoo. 19 Innee nifu dimbarausa naaqoo nifu furufarirausa miqi qimariafanoo. Qini ufa iriaqa. Nana ainainee uriqararafa maridanoo fee qainda fee minasaa Anutuna amianinna ainaina quqeemaria fee uriqararafa maridanoo fee. Innee qaindasaa Anutuna amida quqee mari ainainara uriqarara fee qimariana aaqee mariafanoo. Qainda naaquqara ainaina marinara minasaa quqee mari ainainafa faqa naaquqaidanoo. Minara qainda uriqararafa maridanoo. Anee amaana maqakinaa qaindasaa aneenna amana aqiqamasee moo ainaina auqararee qinanoo mifa kuqaa ani afaaqa rumbasaannoo. Innee aaqaida sia rumbaidanoo fee qimariafanoo. 20 Faiqí moo fannoo amaana maqakinaa qaindasaa narí amana aqiqainafa sia fifau qaindara kai qidanoo. Aiqama ainaina qaindasaa marinnanara faqa minara faqa qidanoo. 21 Faiqí moo fannoo Yeerusaree amaana maqaki narí amana aqiqainafa sia fifau amaana maqara kaifau qidanoofau. Mi amaana maqanaki marifa Anutunara faqa qidanoo. 22 Faiqí moo fannoo innaarunai narí amana aqiqeemarinafa sia innaarunaira kai qidanoo. Anutuna maqusa maridanoo. Miqoo Anutufa karaambaiqa qaari ufiqiraqoo ooqu marifi maridanoo naaquqara maqusa maridanoo, sia fifau maqusa Anutufa narí mari maqusafa maridanoo.
23 Innee Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimariasa faqa inni Anutufa narirana firaanara qinee qimudaoo qimannimaqaidaqa. Innee faiqí anaasee uqannifiqaidaqa kafaa quandafi maqandanai mareemariasa. Innee inneeqa qafuqakinaana oosana oosana adiafaaira ainaina, kaqikaa fifau ainaina maqee maqee raineeqee ati Anutuna amimariasa, innee mi kaqikaa ainainnara fifau munari minarida, firaa ainaina Mooseena sandufakinaa anoona ainaina innee minnisaidaqa. Andeeqara oosanara faqa faiqí aanaaseera nimudaoo qira oosana faqa anoona ufa kai qira oosanara faqa mi firaa akooqooqaraa ainainnana innee minnisaidaqa. Innee mi firaa ainainnatia namufaqa iaqaana, kaqikaa ainaina namufaqa iaqaana. 24 Innee nifu dimbarausa nisauku qumaree aana uqannifiqaidee qimariasa, innee faqa nifu dimbarausa mariafanoo. Innee kaqikaa fifau ainainara fifau munari minaridaqa nammariki nunuka fooqaafa marifaqa naandoo qimasee mara aquseeqa kaifaa quandafifaqa firaa ainaina akooqoo ainaina qoosara foora firaa aandau tia sia irirai kaqi nambiqee mariasa.
25 Farisai amaana ufa qimariasa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa inni Anutuna narirana firaafa marifaqa minara qinee inniara qimudao̱o qidaqa. Inni marirana kaafara foora maridanoo, innee kaafara foora adisaa kai findaukarausa aunduraki madaapee usirausa mariafanoo. Innee faiqí nariranannai misa ainaina maree mariafanoo. Innee inneeqa fanandiranannai minannai inneeqara kaaqa moomoo ainaina afaqa usimarianara inni naunduraki madaapee usirausa mariafanoo. 26 Farisai amaana ufa qimariasa nifu dimbarausa kai mariafanoo. Innee naaree kaafa aunduraira foora findaukamasee mariaqaana. Miqi qimasaifaqau aiqama kaafa aundura faqa adisaa faqa findaukarausa mariaqaana. Innee sia miqiafaqa.
27 Farisai amaana ufa qimariasa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa inni narirana firaafa marifaqa qinee inniara qimudao̱o qidaqa. Innee faiqí madikara fooqaana mariafanoo aunirira saqariara fooqaana apatasaa amiqira qumisa akusaafaqa faiqí misa mina qafamasee boo amiqira fee qidaqa. Innee miqi mariafanoo faiqí nifusaa amiqirausa mariafanoo inni naundura madikaki faiqí putaainoo nimudaani fannoo mandaikinoo maridanoo, kudi makirana oosana oosana inniki maridanoo. 28 Innee miqirausa mariafaqa faiqí inni niqafamasee maasauqa andeeqarausa maridammiafoo qidaqa inneeqa naundurai sia qafee mariafanoo, naunduraki putaainoo maridanoo, maqandanai maree maria oosana faqa ufa rukiarana oosana faqa doo afai raqaramminoo maridanoo.
Mooseena sandufa akoofasauqa naruaninnanara koorooinau.
(Ruk 11:47-51)
29 Farisai amaana ufa qimariasa faqa papiqa akara rimariasa faqa inni narirana firaafa maridanoo minara qinee inniara qimudao̱o qidaqa. Inni nikeeku nikaaku nisaifaqausa Anutuna tamummaqara fasiqauqa narusee nikundaqau. Kaifaa innee misa faiqi namu quandafifaqa misa madikamaqoosa rukiseeqa qumisa qumaree saqarisaa fee oonisaa fee maqee maqee akusee amiqimariafanoo. Innee akidaqa maaqi qimasee qimariafanoo. 30 Maasa qikeeku qikaaku maru aukuana maridaqau sia maasa tamummaqara fasiqa naruafanaiqini misa fidika sia mariqini. 31 Oo innee miqi qidaqa inneeqa nikeeku nikaaku Anutuna tamummaqara faiqi nariusa misa faiqinamu maridee qimariafanoo. 32 Doo amana, inneeqa nikeeku nikaaku naanna raaqanani. Misa maroo mandainaina innee firaanaika masaaqanani. 33 Innee sakani faiqi namu mariafanoo ukadiqa faiqi namu mariafanoo Anutufa inni idaki aqiraree qinoo. Innee naqi fee masee umbaqaki fifaree. Sia amana miqifaranoo. 34-35 Yisufa kafaa Farisai amaana ufa qimarusa qimanniminau. Qinee tamummaqara fasiqauqa faqa Anutuna ufa irimariasa faqa Anutuna ufa uqannifiqeemariasa faqa qinee marunannai mariasa innee iannai niqiqaanaura. Innee misa nindafamaseeqa akaqausa aunirira saqarisaa narifaranoo. Akaqausa innee inni amaana maqaki raitasaa qainna ateekasaida rumbeeqoo samunannai nitaufakaaqa nariisaifanoo fidika radiqinoo qumuannoo. Akaqausa maqusa maqusa nifaqasaifaqa sandeefaranoo misa fidika faqa inni nikeeku nikaaku narusa misa fidika faqa inniki marianifeera, ooqai indaaru Abeerana fidika fifau kaqinni adianau. Miqooqari anidanoo moomoosa fidika fifausaqa adianoo ani ifanoo Seekariaafa Barakiana amaaku Yeerusaree amaana maqaki Anutuna naaquqara oosirana dinni marufanoo dinni qainda marufanoo, mi qambaanna fifau arusoofanoo kuqinau. Mi kamusaqa fidika moomoo fifau adianoo maridanoo. 36 Mi fidikafa inniki kai mariannoo inni nikeeku nikaaku nisaifaqausa misa maru kamuqoo numoo fifau faiqí nariu numoofa innee maa kamu saqa mariasaki mi numoofa inniki qumaara ramafuannoo.
Yisufa Yeerusaree maqannaasara amuqusimarinau.
(Ruk 13:34-35)
37 Oo Yeerusaree Yeerusaree firaa maqusa aniki mariasa Anutuna tamummaqara fasiqauqa narusa mariafanoo. Anutufa faiqí faiqi niqiqoosa ooni saamu narimarusa. Moomoo kari sia asaanarida qinee kookooraanara fooqiara qiqoosa qairisee Yeerusareenni faiqi namu mafi sakaanee runaqa misa rukiee mariasa. 38 Doo mina akiaqara kasooqaqee inniqa maqusa faqa amaana maqa faqa sia faiqí mari maqa maaqafa naakundu maqa maaqafa mariannoo. 39 Innee qini ufa iriaqa. Doo sia kafaa qini qiqafeefaranoo. Innee naaru kasooqaqee qiniara, Oo amiqirafa Anutunakinaafa maasaki qumidanoo fee qifaranoo. Mi aukuanna kai kafaa innee qini qiqafeefaranoo.