22
Faiqí uriqararafa narí amaaku amundara qoomaqa quandara ufa.
(Ruk 14:15-24)
Yisufa kafaa faiqí anaasee qimanniminau. Quandara ufa kai maaqi qimasee qimanniminau. Anutufa narí ququsakinaasara maaqi qimasee rakisidanoo. Firaa karaambaiqa moo kikiqa usuanaura. Mi firaa karaambaiqafa mina amaaku amundararee qimasee firaa qoomaqa suqanau. Suqaseenoo narí faiqi namu niqiqeenoo qinau. Maqusa maqusa fifainiqa eenda qimannimunausa nifiqee minisaifaqa narana naaqa. Qimasoofaqa fifainiqau. Faiqí oonu naaramasoofaqa misa qaoo qimasee minnisaqau. Karaambaiqa fannoo mina iriseenoo kafaa akaqausa niqiqeenoo qinau. Eenda qimannimunausa innee oonu nifiqaaqa. Narana faqa oosana oosana aandau faqa oonidakinaana faqa doo aiquaqa. Kaqi kaqi iaqa. Doo aiqama deedaqinoo maridanoo.
Qimannimunausa maqusa maqusa mariasa qimannimisoofaqa iriseeqa naanaidara qimasee minnisaqau. Moo fannoo narí ainainnai finau. Moo fannoo narí burimakau ququsa auqiraree qimasee finau. Moo fannoo narí situaqai finau. Moo maqusanaasa mina faiqinamu saamu samu nariqau, manda oosana nimiqau, kuqa nariqau. Karaambaiqa fannoo minara iriseenoo narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau. Innee findifuaqa, maqusa maqusa qini faiqi namu narimariasa aiqama naru taikasee misa maaqa idaraaqa miqi qufaqa misa miqimmiqau.
Miqimmasee aniroofanoo karaambaiqa qimanniminau. Amundarana qoomaqa deedaqinoo marida. Faiqí anaasee qinee indaaru naaraunaqa misa oosana sia andeeqanoo marifaqa sia ania. Doo innee kaifaa fuaqa. Aana kindooraki mariasa faqa aana fimariasa faqa uiqaana mariasa eenda sia qimannimunausa kai nifiqee aniaqa. 10 Mina faiqi namu minara iriseeqa faiqiara randarara fifainiqau. Amiqirausa faqa mandaikirausa faqa paqurinausa misa nifiqee aniaqa. Miqi qufaqa misa fiqau. Miqi kai iqa karaambaiqa maqusai faiqí anaasee qumbiaqa mariqau. (Mi aukuanna amundara qoomaqa sakaseenoo amundara qamunna kooqikinaana maraseenoo nimufaqa afisusee keeqafufaqa neemariqau.)
11 Faiqí anaasee mi qoomaqanaki ooqu marifufanoo karaambaiqa fannoo anireenoo faiqí anaasee nimandanoo fidanoo oonu qafoofanoo moo fannoo sia karaambaiqa qamunna afisirafa kooqisaa amu qamunna sia afisirafa kaqi ooqu marinau. 12 Oonurama qafeenoo qinau. Qini qiqoondi, naqi fee ifanee sia qinee qamunna kooqiki qamunna amunnana sia afis inanee. Naqi fee ifanee sia amundara qamunna afis inanee. Nanaree fifau ooqu marinanee. Miqi qufanoo mi fasiqafa kaqi kasoomafinau, sia ufa qinau. 13 Minara karaambaiqa fannoo qafamaseenoo aranaqoofanoo quandafinoo narí faiqi namu qimanniminau. Innee sanda qumaree maana aiku asauku ruumbeeqee aqoosai asukunai aquaqa. Aqoosai minni asukunai aqusaifanoo minni ooqumaridanoo iki raqaidanoo afai riqidanoo aupuraidanoo mariani. Aiqama aqoosai mariasa miqi kaimmidaqa. 14 Yisufa mi ufana maaqi qimasee rafaaqafinoo qinau. Anutufa moomoo naaramasaifaqa. Misa aniraifanoo Anutufa misakinaana moodaa kai moodaa kai nariara maraidanoo. Moomoosa sia amanaikidaqa.
Takisa munnimma kaamanna nimira ufa.
(Mak 12:13-17; Ruk 20:20-26)
15 Yisufa mi ufana faiqí anaasee qimannimisoofaqa Farisai amaana ufa irimarusa nári faiqi namu naaramaseeqa suqu quqaseenoo Yisuna rumbara ufa maaqi qimasee oonumafi irimariqau. Maasa irarufara fuseemmasee umaraanaura, oosana oosana ufara mina irammirifanoo mifa moo kaqikaa ufa manda ufa qinaqa doo miqoo tautumandee rumbaanauree qiqau. 16 Miqi qimaseeqa misa nári faiqi namu faqa Eeroodeena aqoondi mariasa faqa moodaanaki Yisufinnai oonu reeqa unna qimasee amiqira aqoondiara foora mafufaqa noori quqasee reendeenamaseeqa maaqi qimasee irammiriqau. Oo ufasaa rakisirafa, anee andeeqara ufa qimarianafa, sia unnufa qimarianafa anee sia moonara amiqira fee qimasee amiqira ufa qimamianafa, sia moonara mandaikira fee qimasee mandufa qimamianafa, aiqamaqara anoona ufa kai qimannimimarianafa andeeqarafa mariananoo. 17 Maasa iraanana anee iriseenana mina oosana maasa qimaqimia. Maasa maqee maqee Roomma maqannaa kaamanna takisa munnimma amimarunausa maridaqa. Maasa miqidaqa Mooseena sandufa rukiaidee sia fee rukiaidee.
18 Misa Yisuna ufa iriseeqa mina rumbaaneera qufanoo Yisufa narí faasai misa mandoosana iriseenoo maaqi qimasee niqinoo qinau. Innee qaara ufa qimariasa mariafanoo mandaiki mariasa mariafanoo. Faiqí anaasee innee naamua qimasee quandafi mandoosana maree mariasa mariafanoo. Innee nanaree fifau qini qifusaa ititaidee qinee inni nindafaida. 19 Inneeqa takisa munnimma mini qini qimifaqa qafaa. Miqi qimasoofaqa misa takisa munnimma marasee amiqau. 20 Misa takisa munnimma amufanoo Yisufa mi munnimmana maraseenoo amiqi maseenoo aiququmaseenoo qinau. Maanasaa yana oori amanee maridanoo fee. Yana auqu fee mina amana ameemaanai akara rinoo maridanoo fee qufaqa misa qiqau. 21 Roomma maqannaa rakisirafa mina auqu Sisaa mina amana faqa mina auqu faqa maridanoo. Miqi qufanoo Yisufa qimanniminau. Doo Sisaana auqu minasaa akara rinoo marinara minaindi uqanna maridanoo doo narí ainaina doo narí amiaqa amisee quandafiqa Anutuna ainaina doo mina faqa narí amiaqa. 22 Miqi qufaqa misa tautumaseeqa mi ufana oosanara randasee quqasee fiqau.
Kuqiranakiqari findifuanninanara iraqau.
(Mak 12:18-27; Ruk 20:27-40)
23 Mi faasaanna Sadikai amaana ufa irimarusa anireeqa Yisuna irammiriqau. Misa maaqi qimasee qimarusa. Faiqí kuqidanoo sia minakiqari findifidanoo, akundamasaafanoo doo minaki taikaidanoo. Sadikai amaana ufa irimarusa miqiqa marunara maaqi qimasee Yisuna irammiriqau. 24 Oo maasa uqannifiqara fasiqa. Mooseefa maaqi qimasee faiqiara akara rinau. Faiqí moo fannoo faiqi sia maqarai kuqinanoo mina akaqa fannoo mina anaaqa maraannoo. Maraseenoo minasaa faiqi maqasainafa findifinoo indaaruqaa akoona qumiasana maraseenoo mina maqa maaqaki fuannoo. Mooseefa miqimmasee maasara akara rumaqoona maridanoo anee minara irinaqa maasa moo ufa ani qimamianaura. 25 Faiqí moo fannoo qisauku dinni taikasee dinni oonu qaara marasee faiqi namu maqasoofanoo indaaruqaafa innooqafinoo aanaaseesaa amundasoofanoo sia faiqi maqarai kuqinau. Kuqufufanoo mina aanaaqianaafa mi anaaseena kai kafaa maranau. 26 Mifa faqa mi anaaseena maraseenoo sia faiqi maqarai kuqinau. Kuqufufanoo misa ninaaqianaafa mi anaaseena kai maraseenoo sia faiqi maqarai kuqinau. Miqi kai inoo fifiufanoo faiqí qisauku dinni aiqama taikasee dinni oonu qaara maraseenoo mi anaaseenasaa sia faiqi maqarai kuqiqau. 27 Kuqufanoo mi anaaseefa faqa kuqinau. 28 Aiqama fasiqa anaasee kuqiranakiqari findifira aukuana findififanoo mi fasiqausa faqa mi anaaseefa faqa findifinanoo yana aanaaqee mariannoo fee. Qisauku dinni taikasee dinni oonu qaara marasee mi anaaseena maroosa mariqau. Yana aanaaqee mi anaaseefa mariannoo fee.
29 Yisufa mi ufana iriseenoo niqidanoo qimanniminau. Innee Sadikai amaana ufa irimariasa aaqee mariafanoo. Innee ooqeenaa tamummaqarausa akarakinaa ufa faqa Anutuna afeeka faqa sia irisaidaqa aaqee mariafanoo. 30 Aiqama findififandinna aukuana findifiqa faiqí afaaqa faqa anaasee afaaqa faqa taikaannoo aiqamaqara amanamana kai qangiroora foora kai afeeka marifaranoo. Qangiroouqa sia faiqí faqa anaasee faqara foora marifaranoo mookirausa idaaqirausa maridaqa faiqí anaasee kuqufiqa innaarunai oorureeqa qangiroora foora mafiqa sia amana narí maree narí maree ifaranoo.
(Ooqai Abarahaafa faqa Isakeefa faqa Yakooboofa faqa maa maqanasaa maru kamuqoo Anutuna ufamau fimarunara Anutufa nariara minamusara Anutusee qinau. Minamusa kuqufiqa findifiqa doo Anutuna faqa innaarunnai ooru mariqau. Innaarunai Anutuna faqa kisaaqasaa marikufanoo Anutuna tamummaqara fasiqa moo fannoo Anutuna ufa minamusara quna iriseenoo akara rinoo qinau. Qinee minamusa Anutusa maridaqee qinau.)
31 Yisufa mi tamummaqarana aufakiana iriseenoo Sadikai amaana ufa qimariasa kaifaa maaqi qimaseenoo qimanniminoo qinau. Innee aaqamasee kuqiranakiqari sia findifiraree qiasa. Minara Anutufa inni qimannimiqoona sia fee innee mi akarana asaana rida fee. 32 Mifa kuqufusa findifi mina faqa marianara maaqi qinau. Qinee Abarahaana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa misa Anutusa qinee marunausa maridaqa. Anutufa sia ooqai misa maaqoo maru kamuqoo misa Anutusa mariafannaqee qinau. Ooqai kuqufusa doo findifiqa Anutuna faqa maqee marianara mi ufana misa Anutusa marunausa maridaqee qinau. Minara Abarahaana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa sia misara kuqiqa mariaafoo qiaqa. Kaqi Anutuna faqa innaarunai maridammiafoo qiaqa. Anutufa sia kuqirausa Anutufa maridanoo. Kaqi mariasa misa Anutufa maridanoo. Innee minara sia fee asaana rumasee irida fee.
33 Minara faiqí moomoosa iriseeqa mi ufanara anoona ufa fee qimasoofanoo naaquqanau.
Aiqama sandufakiqari uriqarara sandufa kooroo inau.
(Mak 12:28-34; Ruk 10:25-28)
34 Yisufa Sadikai amaana ufa irimarusa ufa arusoofaqa Farisai amaana ufa irimarusa minara iriseeqa minara ufa suquseeqa anireeqa Yisuna irammirianee qiqau. 35 Misakiqari sandufa oosana irimaru fasiqafa anireenoo Yisuna amanammasee qafaanee qimasee ufa quqanau. 36 Faiqí uqannifiqee marianna fasiqafa, Mooseena sandufa oosana oosana maridanoo. Nana sandufafee aiqama sandufa narusee urinaaqaranoo maridanoo fee.
37 Yisufa iriseenoo qinau. Uriqarara ufa maaqaamminoo maridanoo. Inni faakana Anutufa innee minara inneeqa nimuqusa nimana irirana mudukannoo minara nidinaqa minara ruaqa. 38 Mi ufafa aiqamufausa urinaaqaranoo maridanoo. 39 Mina aanaaqiana mina fooqaafa maaqimminoo maridanoo. Innee inneeqa nipatasaa amiqimmasee rakisidaqa rimariafanoo doo innee miqi kai iqa niqoonausara faqa rakisidaqa ruaqanani. 40 Mi ufaqandasaa aiqama ufa oosana oosana mi qandasaa mundidanoo. Ooqai Mooseena sandufa faqa Anutuna tamummaqarausa ufa faqa mi qandasaa faakana fooqaafa maridanoo mi qandasaa mundinoo maridanoo.
Asauku mundirafa Dafidina ati marunara qimanniminau.
(Mak 12:35-37; Ruk 20:41-44)
41 Farisai amaana ufa irimarusa miqoo suqiqa marufanoo, Yisufa misa nikiaaqa maa ufana qinau. 42 Ooqai asauku mundiranara innee minara nanee fee qida fee. Yana ati fee qidee. Miqi qimasoofaqa misa qiqau. 43 Dafidina ati fee qidaqa qufanoo Yisufa iriseenoo quandafinoo misa qimanniminoo qinau. Innee kuqaa Dafidinara Anutuna tamummaqara fasiqa fee qimariafanoo Anutuna maraquna fannoo Dafidina aakufufanoo maaqi qimasee akara rinau.
44 Anutufa maaqi qimasee qini karaambaiqa qimaminau. Anee qini Anutusa qisauku uqannai qini daaqa ooqumarifi marinaqa qinee ani namuqaauqa naru taikaseeqa ani aramandunna quqasaanana maria. Miqi qimasee Dafidifa akara rinau.
45 Yisufa mi ufana qimannimiseenoo kaifaa maaqi qimasee irammirinau, Dafidifa Anutuna asauku mundiranara qini karaambaiqa fee qunara naqimmasee asauku mundirafa moodaanaki Dafidina karaambaiqa faqa mina ati faqa mariannoo. Dafidifa andeeqaidanoo fee innee fee andeeqaidaqee aiqamaqara innee andeeqaidee. 46 Yisufa mi ufana qimannimufaqa sia mi ufana ati raqeeqee narí qimamiqau. Miqooqari nisaurusee sia kaifaa moo ufa Yisunara irammiriqau.