21
Yisufa doonkisaa Yeerusaree maqusai ooru finau.
(Mak 11:1-11; Ruk 19:28-40; Yoh 12:12-19)
Misa Yeerusaree maqusa adeedi ramasoofanoo kaqikaa maqusa moo auqu Beetapaisa mi maqusafa aaqanasaa maridanoo, mi aaqanna auqu Oorifa aaqana, miqoo oorureenoo narí faiqinamukiqari qaaraqanda naaramaseenoo qimanniminau. Inneeqara kaqikaa maqusaki oonureeqa muqutinai mi maqusanaki doonki maridanoo, narí aanaaqindiri maridanoo oonureeqara miqanda ninukaki sanda rumbaqoona idukuseeqa miqanda nifiqeeqa aniaqa. 3-4 Faiqí moo fannoo inni irainaqa maaqi qimasee qimamiaqa. Karaambaiqa maa doonkiqanda maraannee qifaqa maaqanda maraidaqa. Miqi qimasee qimamifanoo mifa maree fuaqee qiannoo. Mi ufana qufanoo ooqeenaa tamummaqara fasiqa ufa anoona kambiaanifeera miqi qinau. Mi tamummaqara fasiqafa ooqai Yisufa sia marukamuqoo maaqi qimasee papiqaki akara rinau.
Sioonna maqusanaasa maa ufana qimannimiaqa. Inni karaambaiqa innee iannai uridanoommi. Reendeenamasee doonkisaa uridanoommi doonki aanaaqi akoonasaa ooqu marifinoo uridanoommi.
Tamummaqara fasiqa akara miqimminoo maridanoo.
Yisuna faiqiqara Yisufa qimaqoo doonkina narí faiqi faqa nifiqee Yisufinnai fiqau. Nifiqee munusoofaqa nári qamunna doonki aanaaqi ataufakaaqa ufiqisoofanoo Yisufa minasaa ooqumarifufanoo Yeerusareenni ooru finau. Faiqí anaasee nári karaambaiqa miqi mandaida anianinna oosana marasee misa qamunna qumareeqa aatata ufiqimarufaqa akaqausa saqari asaana amanee namufaqaana ateeka ufiqí maree fiqau. Doonki fannoo mi mau fuanifeera miqiqau. Faiqí anaasee moomoo indaaru fufanoo aanaaqiana anufanoo mifa qambaanambinau. Misa aiqama Yisunara fifi faaqariqa kaanina mareeqa maaqi qimasee idi ramamaqaqau. Anee Dafidina ati marianafa Anutufa ani amiqi amiqimaisaani. Anutufa qufanoo animarifa Anutufa ani amiqi amiqiani. Innaarunai marinausa faqa ani amiqi amiqiaqa. Miqimmamareenoo Yeerusaree maqusaki Yisufa ooru keeqanau.
10-11 Yisufa Yeerusaree maqusai ooruroofaqa faiqí anaasee mi maqannaasa tutuqida qiqau. Maana yafee qufaqa mina faqa ooru fusa qiqau, ooqeenaa akara tamummaqara fasiqa maanara qinau maana mifa maridanoo. Mina auqu Yisufa Nasareetee maqusaindaraa fasiqa maridanoo. Nasareetee maqusai Kariree maqa maaqaki marifa maridanoo.
Amaana maqaki keeqafinoo mandainainauqa niqiqanau.
(Mak 11:15-19; Ruk 19:45-48; Yoh 2:13-22)
12 Yisufa Yeerusareenni oorureenoo Yeerusaree firaa amaana maqaki keeqanau. Keeqafufanoo aiqamai aiquqinau. Ainaina nimidaqa feefauru maree marusa faqa munnimma nimidaqa ainaina maree marusa faqa Yisufa nindafa masee aiqama rapatutu meeqeenoo nifaqasoofaqa fiqau. Kaqi munnimma qumareeqee amaana maqasaa munnimma kafaa nimimarusa Yisufa misa nindafamaseenoo misa qainda munnimma namufaqa teeqimma quqanau. Anutuna qaindasaa tatufira nakipuruna mini nimisaida munnimma maree marusa faqa misa ainaina faqa teeqimma quqanau. 13 Miqidanoo maaqi qimasee qimanniminau, ooqeenaa ufa maa amaana maqanara Anutufa maaqi qimasee akara rumaqoofa maridanoo. Qini maaqa faiqí anaasee qiniara innaaruqira maqa marianifee qimaqoofa maridanoo. Anutufa miqi qimaqoofaqa innee ummuarira maaqa aannandaafanoo innaaru qira maaqa mara quandeeqee ummuarira maqaikamandaafanoo.
14 Yisufa amaana maqaki kaqi marufaqa nifu dimbarausa faqa naununu apirirausa faqa Yisufa maruqoo aniree marufanoo nifu maqanniseenoo niku andeeqannimaqeenoo imarinau. 15 Miqi marufaqa faiqiuqaindi anikeeqafufaqa Yisunara maaqi qimasee idi raqau. Dafidina ati Anutu anee amiqi amiqimmanda. 16 Amaana maqasaa rakisi marusa misa Yisuna qafoofanoo, faiqí anaasee amiqi amiqimmanniseenoo faiqiuqaindi idi ramamaqoofanoo minara irufanoo niranaqanau. Niranaqoofaqa Yisuna qimamida qiqau. Anee maa idina iridanee, sia fee iridanee. Miqi qufanoo Yisufa iriseenoo nariqa qimanniminau. Eeoo qinee iridaqa, ooqeenaa akara ufa sia fee innee faqa iridee. Mifa maaqi qinau.
Anee faiqi aanaaqiuqa nári nimariasa faqa sakasee mariasa faqa nári nookiqari anoona nimooqira ufa uridanoo.
Sia fee innee mi ufana iridee. 17 Mifa miqi qimaseenoo misa faqa Yeerusaree maqusa faqa minniseenoo Beetani maqusai ooqu faiqanau.
Yisufa faafisa fooqaa saqari aqufanoo aadanusinau.
(Mak 11:12-14,20-24)
18 Iqaqoofanoo aatata ooqurandee kafaa Yeerusaree maqusai urimarufanoo aararanau. 19 Aararoofanoo aana afainni saqari misa nee maria saqari faafisa fooqaana qafamaseenoo qaqamara randoofanoo sia marinau, amanee kai marinau. Qafamaseenoo fifau saqari maaqi qimasee aqinau. Naaru naaru siamma anisaa qaqama iraani. Miqi qufanoo mikari kai mi saqarifa aadanusinau. 20 Mina faiqinamu mina qafamasoofanoo naaquqoofaqa qiqau. Naqi fee mandee kaqi kaqi mandee aadanusinoo fee.
21 Yisufa minara iriseenoo qimanniminau. Qinee anoona ufa inni qimannimidaqa. Innee Anutunasaa irirana rusiseeqa minara moodaa irirafa marinaqa innee sia oonumafi irifanoo sia qaara irirafa marinanoo, maa faafisana qunnandee kai iqa innee faqa miqi kai ifaranoo firaa ainaina faqa innee miqifaranoo. Maa firaa aaqana oorifa aaqanara faqa qifanoo uqeerakinanoo ooruku nammariki aqufuannoo. 22 Kaifaa anee nanainainaree Anutunara iraidanee anee aneenna irirana Anutunasaa rusisainafa marinana anee moo ainainara innaaru qinanoo mifa mi ainainna kai ani amiannoo.
Yisunara yafee ani aqiqeenoo fee qimasee irammirinau.
(Mak 11:27-33; Ruk 20:1-8)
23 Miqi qimannimiseenoo mifa Yeerusareenni ooru finau. Oorureenoo amaana maqaki kafaa keeqanau. Keeqafinoo faiqí anaasee qimannimimarufanoo amaana maqasaa rakisimarusa faqa Yuda maqannaasa faiqí firaasa faqa anireeqa maaqi qimasee quandasee Yisuna irammiriqau. Ya fasiqa fee aniara qifanee maasa ainaina maa amaana maqanakinaa teeqi taaqi maqi nanee. Yafee ani dadaaqifanee anee faiqí anaasee faqa andeeqannimaqaidanee.
24 Misa miqi qimasoofanoo Yisufa nariqa qimanniminau. Qinee inni moodaa ufa iraanaqa innee mina oosana qimaqimifaqa qinee faqa innee qini iraanara qini diqiqoo oosanara inni qimannimianaura. 25 Yisufa maaqi qimasee irammannimaqanau. Yoohaneefa nammari nimimarufa faiqí anaasee moomoo rumannimaqarana Anutuna ufamau fee rumannimaqeenoo fee faiqí moo ufamau fee rumannimaqeenoo fee innee minara nanee fee qidee.
Misa minara quandafufaqa Yisunara iriandoo qimasee naundaindari narí qimami narí qimami qiqau. Maasa Yoohaneena nammari nimiranara Anutuna ufamau fimaru fee qifanoo Yisufa maasara nanaree innee mina iriaqaanna sia iriqau. Miqi qiandoora. 26 Kafaa maasa Yoohaneena nammari nimimari fasiqanara faiqí ufamau fimaru fee qianaqa faiqí anaasee afeeka ufa maasa qimiqa darifoora, Yoohaneenara Anutuna kuqaa tamummaqara fasiqee qimariasa mariafaqa maasa darifoora.
27 Misa miqi qimaseeqa quandasee akooqoo Yisuna qimamiqa qiqau. Sia maasa ani irarufa iridaqa. Yisufa minara iriseenoo qimanniminau. Qinee iraunnanara sia innee kooroomasee qini qimaqimiafaqa qinee faqa innee iraanara qini diqiqoonara sia kooroomasee inni qimannimianauranoo.
Faiqí moo mina amaakuqandara quandarufa.
28-29 Yisufa maa ufana kafaa faiqí firaasa faqa amaana maqasaa rakisimarusa faqa quandasee qimanniminau. Qinee moo ufa inni qimannimianaqa innee irisee mi oosanna qini qimaqimiaqa. Faiqí moo marinau, mina amaaku qaaraqanda mariqau. Mi fasiqafa narí amaaku indaaruqaa faiqi qimaminau. Qini uainna qaqama afuqaki aqufinana ainainia qimasoofanoo indaaruqaa faiqi fannoo qaoo qimaseenoo minnisee mariufanoo kafaa oonumafi iriseenoo doo ainainai finau.
30 Mina akoofa qufanoo qaoo qufanoo quandafufanoo inaaqianaa faiqi qimaminau. Anee fua, ainainai fua. Miqi qufanoo mifa eedoo kai qimasee aanai oonureenoo oonumafi iriseenoo minnisanau. 31 Mi fasiqaqanda indaaruqaa fee inaaqianaa fee nári nikoona ufa aindusinoo fee qifaqa qinee irianaura.
Misa iriseeqa qiqau. Indaaruqaafa mifa narí akoona ufa aindusinau innaaqianaafa sia aindusinau.
Yisufa minara iriseenoo maaqi qimasee misara akooqoo qimanniminau. Miqi kaimmaseeqa kaaqa faiqí maraqanua anaaseesa faqa ummuarira takisa munnimma maree mariasa faqa misauqa Anutuna ufara eedoo qimasaidaqa inni indaaru kamannisee Anutuna ququsaki keeqaidaqa. 32 Yoohaneefa nammari nimimarufa inniara amaana maqasaa rakisirausara inniqa mandainaina ninaaqiannai quqasee nimeesuqusee noori Anutufinnai noori ubeekaaqa. Yoohaneefa miqi qimaseenoo inni qimannimisoofaqa innee siamma iriafanoo ummuarira takisa munnimma maree mariasa faqa kaaqa faiqí maraqanua anaaseesa faqa misa kaimma Yoohaneena ufa irisee Anutufinnai quandafiqa andeeqasee fiqau. Kaifaa innee amaana maqasaa rakisirausa misa andeeqasee fuana nikooqaifaqa Anutufinnai noori ubeekaranara qaoo qimasee mina ufara nikooqaifaqa inneeqa qimaqaamau kai fimariafanoo.
Uainna qaqamasaa ufaasu rakisimariasa quandara ufa.
(Mak 12:1-12; Ruk 20:9-19)
33 Yisufa mi ufana qimannimiseenoo kafaa moo ufa quandafufanoo maaqi qimasee qimanniminau.
(Yisufa nariqa munnimma maree maru saikanara irisee uainna sanda ummaqirana kikiqa ususeenoo narí arifandinnanara qimanniminau. Maaqoo maasa sia uainna saikara iridaqa. Maasa munnimma maree maria saikafa koofi kai marinara Yisuna uainna kikiqira ufara maasa quandasee koofi kikiqa usuanaura.)
Yisufa qimanniminoo qinau. Iriaqa, faiqí moo fannoo ainainafaqaafa ququsa auquseenoo koofi asumu ummaquseenoo nári oosana maraseenoo koofi qambaanai qainda afeeka meeraqoo sandaaqai auquseenoo minni maridanoo ummuarira fasiqara kaasau aandau ainainara rakisiaqeera qainda auqinau. Koofi nammaruqi maria difaani firaana faqa auqinau. Koofi innooqafufanoo mina akoofa rakisira fasiqausa qufaasu niminoo qinau. Innee qini koofisaa rakisiqisee marifaqa qinee qambaanai oosusaanaqa innee dindanai rafarisee nimiseeqa ooni maraaqa dindanai rafarisee nimiseeqa ooni mara qini qimaqaaqa qinee moosaa fuanauree qimasee moosaa finau. 34 Aiqama koofi anoona mafufanoo ainaina akoofa nianaindari narí ainainira faiqiuqa niqiqeenoo qinau. Innee ooquree qini oosukinaa koofi qini oondaraana tiqisee maree mini qimiaqa. 35 Mina ainainira faiqiuqa ooquroofaqa ququsasaa rakisimarusa mandoosana marasee misa nariqau. Moo saamu samu ariqau moo ooni samu ariqau moo kuqa ariqau. 36 Ainaina akoofa minara iriseenoo moomoo niqiqamasee qimanniminau. Innee ooqu qini oondaraa koofi itiqimaree mini qimiaqa qufaqa misa ooquroofaqa kaifaa narinau.
37-38 Koofi akoofa naqi fee masee qianaqee qini koofi mareefaree minara irusianoo. Inaaqiana uqanna narí amaaku uqannara iriseenoo qimaminau. Anee ooqu maree mini qimia. Misa aniara rufiaaqeera qimasoofanoo mina amaaku ooqu roofaqa ququsasaa rakisimarufa faqa mina aiku asauku faqa mina amaaku qafamasee qiqau. Maafa maa koofina akoona amaaku anireenoo marai mina faqa kuqarusaa, fafaa mifa maa maqana maraandoora mina arusee maasa kai maraanaura. 39 Misa miqi qimaseeqa mi faiqina qumareeqa rariseeqa aqoosai munusee kuqamma ariqau. Yisufa narí arifandinnanara qidanoo koofi akoona amaakuara qinoo.
40 Yisufa mi ufana qimannimiseenoo amaana maqasaa rakisirausa irammirinoo qinau. Ququsa akoofa miqoo ooqurainna kari naqi fee masee ainainira rakisirausara iannoo fee. 41 Misa minara iriseeqa qiqau. Mifa qumureenoo mi fasiqausa rairai qimannimiaqeenoo aanoo imannimaqeenoo kuqannaruannoo. Kafaa randaseenoo moo amiqira fasiqa mara quqasainanoo mifa ququsasaa andeeqasee rakisiannoo. Qaqama ireenoo akuqainna kari, ququsa akoofa narí oosaaqaraanara narí qinoo maramaree mini qimia qinanoo tiqisee mara maree munu amiannoo. 42 Misa miqi qimasoofanoo Yisufa mina iriseenoo misa narí arifandinnanara iriseenoo kafaa quandaseenoo nariqa qimanniminau. Ooqeenaa akara maaqi qimasee qimaqoofa marida.
Faandaamura auqi maria fasiqausa sabeena moo marasee qafamasee mandaikira fee qimasee minnisaqau, moo faandaamura auqimarusa mi sabeenna kai mara maree amiqira fee qimaseeqa faandaamura afeekaikamma umaraaninnana rakiaqau. Boo qafaaqa, Anutufa amiqira ainaina auquseenoo.
Ooqeenaa akara miqimminoo maridanoo sia fee innee asaana ridee. Doo aunidee.
43 Miqi kai inoo Anutufa narí ququsa inni Isaraee maqannaakinaana mara maree moo maqannaaki quqasaifaqa mi maqannaasa amiqimmasee Anutuna ufamau fifaranoo. [ 44 Maa ufana 44 qusa kamu sia ooqeenaa papiqaki marunara sia maaqoo akara riqa.]
45-46 Amaana maqasaa rakisimarusa faqa Farisai amaana ufa irimarusa faqa iriseeqa maasara quandaidanoommifoo qimaseeqa niranaqee marufaqa Yisunara rumbara ufa qimariqau. Faiqí anaasee moomoosa mina aaqa marufaqa misa minara Anutuna tamummaqara fasiqa maridanoo maasa minara rumbaanaqa faiqí anaasee maasa diqiqa tutuqi foora. Miqi qimasee minnisee sia Yisuna rumbaqau.