20
Ainaina faqaafa afaaramaseenoo ainainira faiqiuqa nimu quandara ufana.
Minara Yisufa qimanniminau. Anufufa innaarunai mariasa maaqi qimasee rakisinnisaidanoo maaqoo uriqararausa miqoo ureeqarausa marifaranoo kafaa maaqoo ureeqarausa miqoo uriqararausa marifaranoo. Qinee mina rakisira oosana ainaina faqaa fasiqa kikiqa usuanaura. Iriaqa. Faiqí ainaina faqaafa moo fannoo faiqí uainna qaqama ummaqimaru fasiqafa moo fannoo narí uainna qaqama akuqanoo marufanoo iqaqoofanoo raudamafinoo maqusai qumureenoo narí uainna qaqama diqi marusara randanau. Moodaa suanisaa ainainimaru fasiqausara ufaasu ainainimariasara randanau. (Mi aukuanna misa oosana maaqimminoo marinau. Qaqama akuqamafufanoo mi ainainna akoofa kananaana maqusai oonureenoo akaqausa qimanniminau. Innee qini qaqama tiqi qimifaqa maqee faasaanara kai eendi marinaqa moodaa faasaanara mi munnimmana kai nimianaura.) Mi fasiqafa paqurimandeenoo ainainira fasiqauqa faqa ufaasu ainainimarunana akiaqara mi munnimmanara ufa qimariqau. Ufa qiqiseeqa andeeqaseeqa doo narí ainaini marunnai niqiqoofaqa fiqau. Misa moodaa faasaana ainainiuna akiaqara moodaa munnimma deenariasee qimarusa minara andeeqaseeqa ainainai fiqau. Kananaana saarisufa namufaqa ainainai fimariqau.
Suani kaqikaaqoo urureenoo keekooqufanoo ainaina faqaa fasiqa fannoo maqusai kafaa oonureenoo nindafoofaqa faiqí moomoosa kai ooqu faaqee iqau. Nindafamaseenoo qimanniminau. Innee faqa qini uainna ququsaki fifaqa fafaa eenainaqa inni ainainirana akiaqara kai nimianaura. Qimannimisoofaqa eedoo qimasee fiqau. Suani qambaanai ainaina faqaafa kaifaa maqusai oonureenoo akaqausa qimannimisoofaqa misa faqa ainainirannai fiqau. Suani afu muqunni mara ubeekoofanoo kafaa oonureenoo kaifaa miqi kai masee akaqausa qimannimisoofaqa misa faqa fiqau.
Eenoofanoo mi fasiqafa kafaa maqusai oonuree nindafoofaqa faiqí akaqausa kaqi ooqufaaqee marufanoo nindafeenoo qinau. Naqaa fee ifaqee innee kaqi kai maa faasaanna mariafanoo, doo eeneenoommi. Misa iriseeqa qiqau. Faiqí moo fannoo sia qifaqa maasa mareeqa kaqi maridaqa. Miqi qimamufanoo mifa misa faqa narí ainainai nifiqee finau.
Eendufanoo mi fasiqafa narí rakisira fasiqa aaramaseenoo qinau. Anee maqee ainainiasa nifiqee miniseenana ainainiaana akiaqara feefauru nimia. Inaaqianna fimariasa misa indaaru nimia. Misa nifunni fimariasa misa ninaaqianna nimia. Kaifaa suani qambaanaikifaqa fuasa misa ninaaqianna nimia. Suani keekooqifaqa fuasa misa ninaaqianna nimia. Maqee iqaqaifaqa fuasa misa ninaaqianna uqanna nimiaqee qimasoofanoo miqimminau. Eeneemaru inaaqianna fuasa misa aniroofanoo deenariasa munnimma moodaa moodaa niminau. Miqi kai masee aiqamausa niminau. 10 Maqee iqaqoo fimarusa mina qafamasee misa náriara firaaqoo mararara qiqau. Misa aniroofanoo rakisirafa moodaa deenariasa munnimma kai niminau. 11 Misa maraseeqa noori runiqa naundaufa naundaufa qidaqiqau. 12 Maasa maqee iqaqaifaqa oonu maridaqa ainaini marunanoo suani dari marifaqa kadaapiridaqa qidaqa. Minara maasa munnimma moomoo qimia. Eenee marifaqa fuasa misa ainaina imariana amana oonu dupimasee nimia. 13 Ainaina faqaafa iriseenoo qimanniminau. Qini qiqoondiuqa sia qinee furufaramannisaida nimidaqa. Andeeqasee nimidaqa. Faasai kananaana innee faqa qinee faqa andeeqaqaunaqa innee moodaa deenariasee qiana kai doo mina kai nimidaqa. 14 Doo innee mina kai maraaqa, inneeqaindi uqanna doo maree fuaqa. Qinee indaaru maqee iqaqai fuasa faqa inaaqiana eeneemari fuasa faqa qeeqa kai irisee amana amana kai nimiqauna. 15 Munnimma qinindi uqanna marifaqa nimidaqa. Sia moonaindifau. Qeeqa kai iriseeqa amana afaaramma nimaqaanaura. Innee qini afaariranara minaree inni nikoo qaidanoo fee.
16 Yisufa minara narí faiqi namu qimanniminau. Miqi kai masee Anutuna ququsaki indaaru fimariasa misa nári ainainirana akiaqara marasee ureeqarausara fooqiara marifaranoo. Ninaaqianna fimariasa miqi kai masee nári akiaqara mareefaranoo misa uriqararausara foora marifaranoo. Aiqamausa amana amana kai mareefaranoo.
Yisufa qaaramookufanoo narí kuquaninnanara qimanniminau.
(Mak 10:32-34; Ruk 18:31-34)
17 Yisufa Yeerusaree maqusai oorufinau. Ooru fidanoo narí faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee faiqi namu faqa ooru finau. Faiqí anaasee aana ititafufanoo Yisufa narí faiqi namu nifiqeenoo faiqí anaasee irifoo qimaseenoo aanafaiqara fidanoo narí faiqi namu qimanniminau.
18 Maaqi qimasee qimanniminau. Innee iriaqa. Maasa Yeerusareenni ooru fidaqa, ooruraananoo faiqí moo fannoo munnimmara mamareenoo qiniara uqeeqasainaqa amaana maqasaa rakisirausa faqa Mooseena sandufa irimariasa faqa qini qumareefaranoo. Misa qini qumareeqee kuqiranaki quqaqimaqeefaranoo. 19 Misa qini qumare̱eqee Roomma maqannaasa kiapafa faqa narí sundiauqa faqa qini mara nimifara. Misa qiniara naanaidara qidaqa uteeti qidaqa qiniara amarau qidaqa raitasaa qainna ateeka rumbeeqoo samunannai amiqimandee daridaqa qifaaqa radiqisaifanoo fidika qumuannoo. Miqimmaseeqa misa qini mara maree aunirira saqarisaa quqaseeqa pirimma darusaifaqa kuquanaura. Kuqiranaki qaaramoo faasaana mariqa doo findi fuanaura.
Yameesa Yoohaneesa ninoofa Yisuna irammirinau.
(Mak 10:35-45)
20 Seebeedina amaakuqara Yameesa Yoohaneesa miqanda ninoofa Yisuna faqa fimarufanoo miqoo anireenoo asauridanoo reendeenidanoo kaqikaa ainainara qianeera qinau.
21 Yisufa iriseenoo qinau. Nana ainainee ani amianauree qimasoofanoo mi anaaseefa qinau. Amanee anee firaa karaambaiqaikinana qini faiqiqara mareeqeenana aneenna aaqa moo fannoo dinni moo fannoo dinni quqasainaqara mi qanda ani faqa karaambaiqaikiqa marifaqa mi qanda nuqu uqeeranoo mariani.
Miqi qimasoofanoo Yisufa maaqi qimaseenoo narí qimaminau. 22 Anee iraannanara mi oosannara siammiri mariananoo minarammiridaqa.
Miqi qimaseenoo mi fasiqaqanda maaqi qimasee irammirinau. Qinee manda nammari naannanara qiqa inneeqara faqa amanee namasee inneeqara qini faqa nipatara aupure̱efaree.
Mi qanda iriseeqa qiqau. Eedoo maa qanda amana naanaura.
23 Yisufa iriseenoo qimanniminau. Kuqaa inneeqara qinee naanna nammarina neefaranoo minara qinee iridaqa. Qini daaqa quqannimaqee fandinnanara sia qini saika sia qinindi, qini qikoofa mifa kai mi ainainna faqaafa maridanoo. Kasooqaqee qinee innaarunai karaambaiqaikianaqa ya fasiqanaree qini qikoofa qini daaqa marianee qinafa mifa kai qini daaqa mariannoo. Ooqai qini qikoofa narí kai irisee qimaqoosa kai misa kai qini daaqa quqannimaqaannoo.
24 Qisaukuqara taikasee fasiqa kaqi marusa mi ufana irufanoo miqandara niranaqanau.
25 Yisufa minara iriseenoo aiqama naarama quqaseenoo qimanniminau. Anaamuru mariasa nári karaambaiqauqa nári aanoonnai kaiqeesa rakisinnimaqasaifaqa nári uriqararausa amiqimmasee misa uriaaqarama nimaqaidaqa. Nári faiqí firaafa ufa nimisaifaqa sia auqaafanoo naridanoo. Ufa nimifaqa misa kaqi ainaina auqeemariasa. Anaamuru mariasa miqimmida maridaqa. 26 Inniki sia miqinoo marianifeera qidaqa. Yafasiqa fee inni karaambaiqaikiraree qinafa mifa inni ainainira faiqi kamambinoo mariannoo. 27 Yafasiqa fee inni uriqararafa mariraree qinafa mifa inni dadaaqira saika maree marinafa mariani. 28 Innee qini daanna raaqa innee qini qiqafaaqa. Qinee faiqí nimaaku firaasa maridaqa, sia faiqí anaasee qini ainainamma qisaaqeerau qumidau. Qinee inni ureeqarausa inni ainainamma nimaqararee qimasee qumiqa. Qeeqa kuqiranannai moomoosa aaqarana akiaqara idukiraree qimasee minara faqa qumiqa. Minara innee narinni narinni qini daanna raaqa.
Yisufa qaaraqanda nifu qimbaraqanda andeeqannisanau.
(Mak 10:46-52; Ruk 18:35-43)
29 Misa Yeerikoo maqusakiqari findifufaqa Yeerusareenni ooru fimarufanoo faiqí anaasee moomoosa mina faqa fimariqau. 30 Aana afainni qaara fasiqaqara nifu dimbaraqanda ooqu faaqee marufanoo. Yisufa moomoosa faqa mi aatata fimarufaqa miqanda misa nikufa iriseeqa Yisunara faaqa rumasee nameera qiqau. Oo, Dafidina ati marianafa maasa mandaikiqa marida maasara ani amuqusinana dadaaqia.
31 Miqi qimasee faaqa rumasee nameera qufaqa faiqí anaasee aiqama miqanda aanoo imasee nimambaina qimasee qaoo qiqau. Nimambaina qimasoofaqa miqanda siammiriqau firaaqoo uqanna nameera qiqau. Oo Dafidina amaaku faiqí firaafa maasara ani amuqusinana dadaaqia. 32 Yisufa misa maruqoo ooru kasoomafinoo iramma nimaqanau. Naqi fee inniqara mannisaanauree.
33 Qimasoofaqa miqanda qiqau. Faiqí firaafa anee maaqanda qifu maqannimia.
34 Miqi qimasoofanoo Yisuna kaaqa amuqusufanoo asauku nifusaa mundinau. Mikari kai misa nifu maqasoofaqa miqanda Yisuna faqa fiqau.