19
Yisufa faiqí anaasee nariara nariara minnisaranara qimanniminau.
(Mak 10:1-12)
Yisufa maa ufausa taikaseenoo Kariree maqa maaqa minniseenoo Yudeea maqa maaqai ooqu finoo Yooradanna nammari dinni afainni marinau. Miqoo oonu marufaqa faiqí anaasee moomoo afaqee oonu roofanoo misa aurirana taikannisanau.
Farisai amaana ufa qimarusa misa miqoo anireeqa Yisuna ueeqasee amanammasee qafararee qimasee qimamiqa qiqau. Amanee faiqí fannoo oosana oosana ainainara qimaseenoo narí anaaqa minnisaannoo fee, Mooseena sandufa rukiaseenoo fee miqiannoo fee.
Yisufa iriseenoo qinau. Sia fee innee Mooseena akara asaanaridee. Oosana arooqooqari Anutufa oosana araseenoo misa auqinau. Faiqí faqa anaasee faqa oosanaraseenoo auqinau. Sia fee innee mi akaranara iridee. Anutufa minara maaqi qinau, qinee oosana arooqooqari faiqi faqa anaasee faqa auquafannanara faiqí narí anoona akoona minnisee narí anaaqa faqa moodaanakikiannoo. Miqoo nariqa miqanda moodaa marifaranoo. Yisufa minara kaifaa qimanniminau. Miqanda sia qaaraqanda marifaqa moodaa amaqiara foora marifaranoo. Anutufa moodaanaki aquminafa sia uqanna faiqí idukuaqa.
Farisai amaana ufa qimariasa mina iriseeqa qiqau. Mooseefa sandufa akara ruma quqaqoofa marida. Minnisara papiqa akara rumeeqee anaasee amisee aqiqaa. Mooseefa miqi qimaqaifana Yisu anee naqi fee qidanee.
Yisufa iriseenoo qinau. Inni irirana mandaikinara inni nimuqusa sia amaqi marifa afeekaikinoo amatooki marinara minara kai Mooseefa akooqee marufanoo inneeqa ninaaqara minnisaaqee qinau. Indaaru kuradoo aukuana sia miqinoo marinau. Miqoo Anutufa miqandara apiqa mariaqee qinau.
Qinee qimannimidaqa, faiqí yafee narí anaaqa sia ummuarimari anaaseena andeeqara anaasee kaqi minniseenoo moo anaasee marainafa, mi fasiqafa qumuarammidanoo.
10 Mina faiqi namu aniree qimamidaqa qiqau. Faiqí anaasee miqiqa maridaqa amana faiqí nariqa kai maridaqa adeedaana mariaqaana. Maasa andeeqaidee sia fee andeeqaidee.
11 Yisufa misa ufa iriseenoo qimanniminau. Faiqí aiqama maa inni ufa sia amana maraaqeera. Anutufa miqiannee qinausa misa kai adeedaana amana marifara, sia aiqama miqifaqa. 12 Nifaandama itirausa misa maqookari kai nifaandama siaisa misa sia amana anaasee maraaqeera. Kaifaa akaqausa nifaandama itirausa faiqí kai nifaandama itinnimaqasoosa maridaqa. Misa faqa sia amana anaasee maraaqeera. Kaifaa anaasee siaisa moo, misa innaaruna maqusara kai irisee nariqa kai anaasee siaisa maridaqa. Andeeqasee marianauree qimasee Anutunara kai irisee miqidaqa. Misa faqa sia amana anaasee maraaqeera. Yafee mi sandufana amana marinafa mifa kai maraani.
Yisufa faiqi aanaaqiuqa nifaaqooqa qinau.
(Mak 10:13-16; Ruk 18:15-17)
13-14 Misa faiqí anaasee, nári faiqi aanaaqiuqa moomoo nifiqee Yisufuqoo aniqau. Yisunara mina asauku misasaa munduseenoo innaaru qianifeera nifiqee aniqau. Yisuna faiqi namu faiqí anaasee nári faiqi aanaaqi farafara qiaafoo qimasee niqiqamasoofanoo Yisufa qinau. Saifaqa maree aniaqa. Sia rafaaqafunnisaaqa. Innaaruna maqusa miqirausaindi maridanoo. 15 Miqi qimaseenoo narí asauku misasaa nikiaaqa munduseenoo nifaaqooqa qimaseenoo findimeeqeenoo moosaa finau.
Ainainafaqaa kumaaraa innaaruna aanara iranau.
(Mak 10:17-31; Ruk 18:18-30)
16 Faiqí moo fannoo Yisufinnai anireenoo qimamidanoo qinau. Qufasaa rakisirafa nana amiqira saika auqamamaqaananoo fee Anutufa innaarunai naaruara marirana qimiannoo fee.
17 Yisufa iriseenoo qimaminau. Anee naqaa ifanee qiniara amiqira ainainara iraidanee. Moodaafa kai Anutufa mifa kai amiqirafa maridanoo. Sia moo amiqirafa maridanoo. Anee naaruara mariranaki keeqararee qidanee. Doo amana, anee Mooseena sandufa asaana rumasee mi mau kai fua.
18 Miqi qimasoofanoo mi fasiqafa iraidanoo qinau. Nana sandufee maraanauree. Yisufa qimaminoo qinau. Innee sia kuqa naruaqa, sia faiqí anaasee ummuariaqa, sia ainaina ummuariaqa sia kootaki moosara unna ufa qiaqa. 19 Aneenna anoona akoona nuqu uqeeraidana nimuqusa idaaqammannisaa. Anee aneennara amuqusianandee kai inana aqoonausara amuqusiani.
20 Mi kumaaraafa iriseenoo qinau. Anee qianandee mi sandufausa doo aiqama maraqaunausa maridaqa. Nana saika fee moo faqa qinee auqamasaananoo fee Anutufa naaruara marirana qimiannoo fee.
21 Yisufa iriseenoo qimaminau. Anee innaarunai atisaa kai mariananoo. Anee aiqama maraannee qimaseenana aneenna qumiasana aiqama mara mareenana moo atinai nimiseenana feefauru maraseenana kudifasiqauqa nimisainanoo ani qumiasana ani afeesara innaarunai mariannoo. Miqinana doo ania, qini faqa fua. 22 Mi kumaaraafa mi ufana iriseenoo oori akooqamaseenoo finau. Narí ainaina moomoo marunara minara oonumafi iriseenoo oori akooqamaseenoo finau.
23 Mifa fifufanoo Yisufa narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau. Kuqaa ufa anoona ufa qinee qimannimidaqa. Faiqí moo fannoo ainaina faqaafa innaaruna maqa maaqaki keeqaaneera anuqinnara mammaqamminnaranoo. 24 Qinee kafaa qianaura. Amanee qoosa fannoo uka aamarai keeqaannoo fee. Sia amana fuannoo titiqiannoo. Doo miqi kai masee ainaina faqaa fasiqa innaaruna kooqiki keeqarara anuquannoo.
25 Mina faiqi namu mi ufana iriqa tautiqa qiqau. Ani ufa miqinoo marinanoo fee, yafee moo fannoo amana innaarunnai ooru fuannoo fee sia amana fuannoo. 26 Yisufa quandafinoo misa nári nindafamasee qimanniminau. Faiqiki maa ainainnafa sia amana maridanoo. Anutufa aiqama ainaina amana marifa maridanoo.
27 Peetooroofa iriseenoo qimaminoo qinau. Maasa qiqafa. Maasa aiqama ainaina quqasaunausa ani faqa fidaqa. Minara Anutufa nana ainainee maasa qimiannoo fee.
28 Yisufa iriseenoo misa qimanniminau. Qinee kuqaa anoona ufa inni qimannimidaqa. Fuka maqa maaqa Anutufa kasooqaqee auqusainaqa qinee faiqí nimaaku qini firaa kaaqa qara ufirira qaarisaa, qaari ufiqisee minasaa ooqu mari finaqa faiqí aanaaseesaa rakisi marianaqa innee qini faqa fimariasa innee qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee nári ufirira qaarisaa qini faqa ooqu marififaranoo. Innee miqooqari Isaraee maqannaa qikunni ooqu qaara marasee oosana Yakooboona faiqi namu atikiqari kambiqarausa misa niku nisaukusaa rakisifaranoo. 29 Yafee moo fannoo qini duquara iriseenoo narí maaqa faqa narí akaqaafasaauqa faqa narí asooqmaaka faqa narí anoona akoona faqa narí faiqi faqa narí saqamainaina faqa aiqama minnisainaqa sia mina akiaqara kai amianaura. Fifau faqa amianaura innaarunai naaruara marirana faqa amianaura. 30 Moomoosa maqee uriqararausa mariasa misa innaarunnai ooruree ureeqarausa marifaranoo. Moomoosa maqee ureeqarausa mariasa misa innaarunai ooruree uriqararausa marifaranoo.