18
Faiqi aanaaqiara maqi reendeenirafa innaaruna ququsaki uriqararafa mariannoo.
(Mak 9:33-37; Ruk 9:46-48)
Mi aukuanna mina faiqi namu Yisufuqoo aniree irammirida qiqau. Innaaruna ququsaki yafee uriqararafa maridanoo fee. Mifa iriseenoo faiqi aanaaqi moo miqoo maruna aaroofanoo aniroofanoo mareeqeenoo narí faiqi namu qambaanai quqaseenoo qimanniminau. Qinee kuqaa anoona ufa inni qimannimida. Innee sia oonu quandakinaqa sia kafaa aanaaqi aanaaqi kammafinaqa innaaruna ququsaki sia fifaranoo. Moo fannoo narí kai maa kaqikaa faiqiara foora fifimandeenoo marinafa mifa innaaruna ququsaki uriqararafa mariannoo. Yafee moo fannoo qini ufara iriseenoo quandafinoo faiqi aanaaqi maaqaairana asasammasee aqoondikinafa mina faqa qini faqa miqi kai inoo qiqoondikiannoo.
Yisuna mandaaqa saannanakinaana faiqi aanaaqi mandainainaki quqasainafa numoo mariannoo.
(Mak 9:42-48; Ruk 17:1-2)
Faiqí moo fannoo qinisaa atooqee mari kaqikaa faiqina mandoosana uqafiqainanoo mi faiqifa saamurinanoo, mi fasiqana mi mandoosanna uqafiqeemari fasiqana mina numoo uriqaranoo mariannoo mandainainaki maridanoo. Faasai mi fasiqafa ooni firaatia qumareenoo narí anukaki ususeenoo nammariki aqufinoo narí kai narí arinoofau narí numoo oorudupinoo mariqini. Mi faiqi anaaqina manda oosanna uqafiqainanoo mi numoofa firaafa mariannoo. Maa maqanasaa manda ainaina moomoo minaki mariannoo. Mi manda ainainna aukuana aukuana sia taikaannoo kaqi mariannoo, faiqí mara quqaidanoo. Minara numoo firaatia mari ifoo qidaqa qimudao̱o qidaqa. Mandainaina oosana oonu rarisainafa mi fasiqanaki faqa firaa numoo tia mari ifoo qidaqa. Minara qinee qimudaoo qidaqa.
Ani asauku fannoo fee, aiku fannoo fee ani ani rarisameeqeenoo manda oosanaki quqeemarinnana mina ateeka aqua. Aiku asauku siainafa marira maqaki keeqafinana amana marinnaranoo. Aneenna aiku asaukuara amuqusinana kaqi manda oosana marasee mari inafa mifa naaruara marira idaki rafuseeqee aqusainafa sia amana marinnaranoo. Mandaikamminnaranoo. Ani afu aaqoo fannoo fee ani rarisameeqee manda oosanaki quqaidanoo fee mina diqi aqua. Anee moodaa afu aaqoo faqa kaqi mariranaki keeqarafa amana marinnaranoo. Aiqama afu aaqooqara kaqi maridanoo ani rafuseeqee idaki aqusainana sia andeeqeennaranoo. Mandaikamminnaranoo.
Sipsipa aanaaqi auianoo mari quandara ufa.
(Ruk 15:3-7)
10 Innee aufariaqa. Sia uqanna faiqi aanaaqi moo fannoo maaqirafa akoo uqannaqaani. Innee mi oosannara eerairiaqa. Minara qimannimianaura. Innaaruna maqusai qangiroouqa maqasaaqaraa faiqi aanaaqi misa naadu naadu rakisinnimaqara qangiroouqa qini innaarunaindaraa qikoona oorisaa kikiqidaqa nári faiqi aanaaqi maa maqanasaaqaraasa rakisinnimaqaranara Anutuna qimamidaqa mina oorisaa maridaqa. 12 Innee maaqianna ufana nana iraranee irifaree. Faiqí moo mina sipsipa moomoo marida moodaannai qisauku fasiqa arusee marufanoo misakiqari moodaa kai auianau. Misasaa rakisi maru fasiqafa aiqama sipsipa anusaa suqu quqaseenoo misakiqari moodaa auianoo marunara randarara finau. Qinee kuqaa ufee qida fee. Kuqaa, aiqama sipsipasaa rakisi mari fasiqausa miqifaranoo. 13 Mi fasiqafa mi sipsipana paqurimaseenoo kaaqa minara asasiannoo. Moomoo sia auianoo mariasara mana maniannoo. 14 Miqi kai mandee qini innaarunai qikoofa faiqi aanaaqi moo kuridiranara akooqaidanoo. Aiqama uqanna kaqi naaruara mariranara innaarunai nikoofa aididanoo.
Ani akaqaafasaa ani mandaikammamaqaina ufafa.
15 Ani aqoonafa ani mandaika mamaqainana anee mi finnai oonuree narí mandoosanara qimamia. Inneeqara kai mariaqa sia moo fannoo mariani. Mifa ani ufa irisainana doo anee aneenna aqoonnana kafaa aqoondikina marinnaranoo. 16 Mifa ani ufa sia irinana anee Mooseena sandufamau finana faiqí qaara fee moodaa fee nifiqeenana aqoonna finnai fua. Misa maasa faqa ani mandainaina qafee fee qiaqeera, ani dadaaqiaqeera ani ufa anoonaikianifeera. 17 Mifa misa ufa faqa sia irinana amaana maqaki keeqeemariasa qimannimiaqa. Amaana maqaki keeqeemariasa ufa sia irifaqa aamina maqannaara foora mamaqaa sia mina faqa ufa qia, manda takisa maree maria fasiqausara foora fidiaqaa mamaqa.
Moo ainainara Anutunara innaaru qinanoo amiannoo.
18 Qinee anoona ufa inni qimannimidaqa. Innee maa maqanasaa moo ainainara iriseenana mandaikammiifoo qiafaqa qinee faqa innaarunai miqi kai iqa mandaikammiifoo qianaura. Innee amiqimmiifoo qiafaqa qinee faqa innaarunai miqi kai iqa amiqimmiifoo qianaura. 19 Qinee kaifaa moo ufa qimannimidaqa. Qaara fasiqa maa maqanasaa maqasaaqaraa nana ainainaree moodaaqoo naundura quqasee iraifanoo innaarunai qini qikoofa mi ainainna nimiannoo. 20 Yai fee qaaraqanda fee qaaramoo fee qini duquara iriseeqa suqiqa misa qambaanai qeeqa faqa qumee maridaqa inniki marida dadaaqianaura.
Mandainainira faiqiara quandara ufa.
21 Qimasoofanoo Peetooroofa anireenoo qinau. Oo karaambaiqa naquma kari fee qini qiqoonafa manda oosana qiminaqee mina akiaqara minnaisaanauree. Moodaa qisauku taikasee dinni oonu qaara marasee kari fee minnaisaanauree.
22 Yisufa qimaminoo qinau. Sia moodaa qisauku taikasee dinni oonu qaara marasee kari fee qidaqa. Moodaa fasiqa aiku asauku taikasee moo fasiqa oonu moodaannai qisauku taikasee fasiqa aiku asauku miqumma kari aqoonnana manda oosana akiaqara minnaisaaneera qidaqa. Fiqaramasee moomoo kari minnaisaaneera qidaqa.
23 Minara qinee moo ufa qimamianaura. Innaaruna maqusa maaqimminoo maridanoo. Firaa rakisirafa moo marinau. Mi rakisirafa narí dadaaqi maru fasiqausa suqusee ufaasu nimiafanna munnimmana andeeqaanauree qimasee suqinau. 24 Suqusee ireemarufanoo misakiqari moo fannoo narí karaambaiqa munnimma moomoo fiqaramasee nariara firaa munnimma moomoo rafaaqafinau. 25 Mi fasiqafa sia amana narí karaambaiqa amufanoo narí faiqi namu qimanniminau. Moosa mina anaaqa faqa faiqi namufaqa nimisee innee minasaaqaraa feefauru mareeqee qimiaqa, mi munnimmana akiaqariani. 26 Mi fasiqafa iriseenoo amuqusufanoo oorindari maqasaa rupaita mafufanoo qiki raqaidanoo iranau. Oo qini karaambaiqa, qiniara kasooinaqa qinee aiqama ani munnimma amianaura. 27 Mina karaambaiqa iriseenoo amuqusufanoo mina aika tatuseenoo idukuseenoo quqaisanau.
28 Mi dadaaqira fasiqafa raudamakufanoo maqusai ooqureenoo aqoonna dadaaqira fasiqa qafeenoo anukaki qumareenoo qinau. Qinee munnimma kaqikaana amiafannana kaqi kaqi mara qimia. 29-30 Miqi qufanoo mina dadaaqimaru fasiqafa maqasaa aqufinoo reendeenamandee qinau. Oo qiniara kasoo inaqa qinee ani munnimma amianauree qimasoofanoo mina aqoonafa afeekaikamaseenoo mi fasiqana karafusaki quqanau. Qini kaqikaa munnimma qiminaqa idukuanee qinau. 31 Karafusaki quqasoofaqa mina aqoonausa qafoofanoo nimuqusa kaaqa mandaikufaqa misa nári karaambaiqinnai oonuree aiqama mifa auqoo oosana oosanara qimamiqau. 32 Karaambaiqa fannoo iriseenoo mina dadaaqira fasiqa aaramaseenoo qimaminau. Anee manda dadaaqira fasiqa mariananoo. Anee qini reendeenamasee qima qimianaqa ani aika aiqama tatu aqiqa. 33 Naqaa fee ifanee sia fee anee miqikai inana aneenna aqoonnanara amuqusinanee. Qinee aniara miqunandee iaqaana. 34 Miqi qimaseenoo aranaqoofanoo arira maqaki quqasee qinau. Misa miqoo ani ariisaifana kaifaa qini firaa munnimma qiminaqa idukuanaura.
35 Yisufa mi ufana qimaseenoo narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau. Innee faqa sia inneeqa niqoonausa inneeqa naundurannoo misa nikiaqara mi aikana sia tatiqa aunifanoo qini innaarunai qikoofa faqa miqi kai inoo inni aika sia tatuannoo.