17
Aaqanasaa Yisuna afaaqa mookinoo kaaqa qamaqinau.
(Mak 9:2-13; Ruk 9:28-36)
Miqi qimaseenoo qisauku dinni taikaseenoo dinni oonu moodaa marasee faasaana taikaseenoo Yisufa Peetooroona faqa Yameesana faqa mina akaqa Yoohaneena faqa minamusa nifiqeenoo aaqanai náriaraa naadumai ooru fiqau. Miqoo misa ooru roofanoo Yisufa moo afaaqa amiqira afaaqa maranau mina afiri suaniara foora kaaqa amaqinau mina qamunna faqa eekara aruaqinau nifu qafoofanoo nifu faqa daroodaraa inau.
Miqi masoofanoo ooqai taikaseeqa Anutuna faqa innaarunai maruqanda Mooseefa faqa Eeriaafa faqa akooqoo maqasaa misa nifusaa anireeqa Yisuna faqa ufa qiqau.
Peetooroofa qafamasee Yisuna qimaminau. Karaambaiqa, dufi dufi anee maasa qifiqee adiafaa irannai mai uruananoo. Anee qinaqa kaqikaa uiqaana maqa qaaramoo auquanaura. Anindi moo, Mooseenaindi moo, Eeriaanaindi moo. Peetooroofa kaqi qimarufanoo kaaqa qarana asuru fannoo aiqama rafaaqa finau. Ufa moo, asurukiqari Yisunara qimanniminau. Maafa qini qimaaku qini kaaqa minara qimuqusidanoo. Qini didirafa minasaa maridanoo, mina ufa iriaqa.
Yisuna faiqi namu mi ufana iriseeqa kaaqa rufieeqa noorindari maqasaa aqufiqau. Maqasaa mapamiqa marufanoo Yisufa anireenoo asauku misasaa mundinoo qinau. Findi fuaqa sia rufiaaqa. Miqi qufaqa misa kaqi kaaqoo uqeerafufaqa murufi Yisuna kai qafaqau sia faiqí moo marinau.
Misa miqooqari Yisuna saimbaqa aaqanaindari qumimarufanoo Yisufa maaqi qimasee afeekaikamasee qimanniminau. Innee aaqanasaa mee qafaa ainaina sia innee moosa qimannimiaqa. Qinee faiqí nimaaku kuqiranakiqari findi fuanaqa miqoo kai qimannimiaqa.
10-11 Miqi qimasoofaqa mina faiqi namu iraida qiqau. Maasa Mooseena sandufa uqannifiqee mariasa ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa akara asaanarumasee moo fasiqara Eeriaana aanna ree marifa Anutuna asauku mundirana afunni aniannoo fee qidaqa. Misa yafasiqanaree miqi qidee qufanoo Yisufa qimanniminoo qinau. Misa kuqaa qidaqa. Eeriaana aanna ree marifa asauku mundirausa qini qifunni aiqama ainaina andeeqaanifeera indaaru aniannoo. 12 Qinee qimannimidaqa, iriaqa. Kuqaa Eeriaana aanna ree marifa qini qifunni doo aninoo. Aniroofaqa misa minara sia irirai narí iriranannai kai dapikamasoofanoo kuqinau. Miqi kai mandee qinee faiqí nimaaku kaqikaaqoo misasaa farindamaki aqufuanaura.
13 Miqi qimasoofaqa mina faiqi namu iriseeqa Yisufa Yoohaneefa nammari nimimarunara Eeriaana kikiqa ususeenoo qidaqinoo qiqau.
Yisufa qumureenoo kumaaraa aunduraki afaanna maruna afaqanau.
(Mak 9:14-29; Ruk 9:37-43a)
14 Misa aaqanaindari qumureeqa faiqí anaasee suqiqa maruqoo qumuroofanoo faiqí moo fannoo Yisuna oorinni rufiaidanoo ani aqoori saunara finoo tootoonasaa ooqu marifinoo qiki raqaidanoora foora Yisuna qimaminau. 15 Oo karaambaiqa, qini qimaakuara amuqusinana dadaaqia. Mifa fuseenasana arimarifaqa amiqimmasee auri marifaqa. Maqee maqee kaqi idaki aqufidanoo maqee maqee nammariki aqufidanoo. 16 Qinee qeeqa qimaaku afiqeeqa ani faiqi namu mariaqoo munusaunaqa sia amana misa mi aurirana taikaafaqa, minara ani qimamidaqa.
17 Yisufa mina iriseenoo aiqamausa qimanniminau. Innee qini ufasaa irirana rusirafa siaisa mariafanoo kaaqa foomboo rimariasa mariafanoo. Qinee kisaaqasaa inniki marunaqa innee sia dauni irimariafaqa. Kisaaqasaa fee ubiqafi inni manda oosana ummaara maraqa fuanauree. See mi kumaaraana maree mai aniaqa qufaqa miqimmiqau. 18 Yisufa mi afaannana aqiqoofanoo fufanoo mi kumaaraana mikari kai miqoo kai andeeqa aisanau.
19 Yisuna faiqi namu kaqikaaqoo marikiqa oonurandee qumee kai anireeqa Yisuna qimamiqau. Maasa nanaree afaanna aqiqaunanoo fee sia finoo fee. 20 Yisufa qinau. Innee qinisaa irirana rusirafa kaqikaafa marinara kai miqiafanoo. Qinee kuqaa anoona ufa qimannimidaqa. Inneeqa irirana rusirafa maqana qaqama miqirafa kaqikaafa marinaqau maa aaqannara qifanoofau meeqai fini. Innee miqi marifaqau aiqama ainaina amanammifoo qini.
Yisufa kafaa narí kuquaninnanara qimanniminau.
(Mak 9:30-32; Ruk 9:43b-45)
22 Yisuna faiqi namu Kariree maqa maaqai moodaarunna moodaasaa suqiqa maridaqa nimarufanoo Yisufa maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí nisaukuara qinee faiqí nimaaku fuanaura. 23 Misa qini kuqa darifaqa qaaramoo faasaana kaqi mariqa findi fuanaura. Miqi qimasoofaqa Yisuna faiqi namu minara oonumafi irufanoo nimuqusa mandaikinau.
Amaana maqa takisa nimimariana noodaanna ookinaana marasee niminau.
24-25 Misa Kapeeranaumma maqusa oonuroofaqa amaana maqa takisa maree marusa misa Yisunara nisauruseeqa Peetooroofa maruqoo oonuree iraidaqa qiqau. Ani firaafa amaana maqa takisa sia fee aqidanoo fee qimasoofanoo Peetooroofa eeoo aqidanoo qinau.
Miqi qimaseenoo kaqikaaqoo maaqaki keeqoofanoo Yisufa mina moo auqu ramasee qimaminoo qinau. Simoona maa maqanasaaqaraasa misa oosana maaqimminoo maridanoo. Moo maqannaasa namuqaa afeekaikamasee narirarammasaida namuqaandi kai fee takisa maraida fee, nárindi nári maqannaasaindi fee kai maraidee qufanoo Peetooroofa mina iriseenoo qinau. 26 Namuqaandi kai maraidaqa. Narí maqannaasa uriqararausa mariafanoo sia uqanna misaki maraidanoo.
Yisufa iriseenoo qinau. Kuqaa qiananoo, miqi marifaqa uriqararausa niku nisauku nifaaqa quqasee maridaqa. Maasa uriqararana Anutuna aiku asauku marunausa marida. Nanaree fifau Anutuna amaana maqa takisianauree. 27 Sia niminaqa maasara noori runifoora. Saina anee tafa mara maree nammariki ooquree aquseenana indaaruqaa noodaanna rarisamaseenana oo raqaseenana qafaa. Moodaa munnimma minaki mariannoo. Anee qiniara faqa aneennara faqa mi munnimmana mareeqeena amaana maqa takisa maree mariasa niminanoo ufa taikaani.