16
Yisufa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainainara qaoo qinau.
(Mak 8:11-13; Ruk 12:54-56)
Farisai amaana ufa qimarusa faqa Sadikai amaana ufa irimarusa faqa misa Yisunara kuqaa Anutuna amaaku fee maridanoo fee qianeera uneemaana qimasee amanammasee qafaaneera qiqau. Firaa ainaina mookira ainaina innaarunaindaraa ainaina uqaqifiqasainaqa qafamasee kuqaa aniara Anutuna faiqi fee qianauranoo.
Yisufa minara iriseenoo qimanniminau. Eendifanoo innaaruna taatuqeendifaqa duna ufidaannoommifoo qidaqa qimariafanoo. Iqaqaifanoo kananaana asukuna arifaqa aaku rirarammifoo qimariafanoo. Innee innaaruna qafaidaqa irimariafanoo maqee maa aukuanna qinee marunna aukuana innee mina qafamasee sia irimariafanoo. Innee nanaree miqi qimariafaqee. Mandainaina mareemariasa faqa maqee maqee inneeqa Anutuna minnisee mariasa miqi mariasa innaarunaindaraa ainaina faiqí sia amanaiki maria ainaina auqamasee uqaqifiqainaqa aniara kuqaa mindaraa fee qianauree qimariafanoo. Qinee fuka innaarunaindaraa ainaina sia uqannifiqaanaura. Nauraafa ooqai kuqu fasiqafa Yoonaanaindi mifa kai kaqi maridanoo mifa qaaramoo faasaana faqa qaaramoo eendaki faqa noodaanna firaana aranandaki marinau. Mi ufana qimaseenoo quqasee finau.
(Yisufa narí kuqufinoo qaaramoo eenda faqa faasaana faqa madikaki marianinnanara quandaseenoo miqi qinau.)
Unna ufara manda ooruku anoonara foora eerairiaqa.
(Mak 8:14-21)
Yisufa narí faiqi namufaqa nammari faruma dinnafainni kanuqaki oonu raqau. Mina faiqi namu feemuara randoosia qiqau. Oo doo aunusee kaqi samu aniqa.
Miqi qimasoofanoo Yisufa qimanniminau. Innee Farisai amaana ufa qimariasa faqa Sadikai amaana ufa irimariasa faqa misa atiqee mari ooruku anoonara foora rufieeqa eerairiaqa.
Misa iriseeqa narí qimami narí qimamimasee qiqau. Oo maasa feemuara randaunanoo mifa ooruku anoonara qidaqinoo.
Yisufa mi ufana iriseenoo qimanniminau. Innee qinisaa irirana rusirana sia amana maridanoo. Innee nanaree sia feemu maraanara narí qimami narí qimami qidee. Innee sia fee iridee. Moodaannai qisauku (5) feemu faqa faifa tauseena (5,000) fasiqa noonara, doo aunidee sia fee iridee. Mikari naquma ataraasa uqa fee riqau. 10 Kafaa moo kari moodaannai qisauku taikasee dinni oonu qaaramarasee (7) feemu faqa maqi tauseena (4,000) fasiqa faqa noonara doo innee mina faqa aunidee sia fee iridee. Mikari naquma ataraasa uqa fee riqau. 11 Innee nanaree sia qini oosanara iridee, sia qinee feemuara qunaqa. Farisai amaana ufa irimariasa faqa Sadikai amaana ufa qimariasa faqa misa manda oosanara rufiaaqee qimasee ooruku anoonara qiqa.
12 Misa mi ufana iriseeqa mi ufa oosanna doo naaqooki iriqau. Mifa sia ooruku anoonara eerairiranara qinau. Farisai amaana ufa qimariasa faqa Sadikai amaana ufa qimariasa faqa misa manda irirana uqannifiqaranara quandasee ooruku anoona kikiqa usinau.
Peetooroofa Anutuna asauku mundiranara koorooinau.
(Mak 8:27-30; Ruk 9:18-21)
13 Yisufa Seeseeria Firipai maqa maaqaki oorureenoo narí faiqi namu irammirinau. Faiqí misa faiqí nimaaku qiniara nana fasiqee fee qidee.
14 Misa iriseeqa qimamiqau. Moo fannoo aniara Yoohaneefa nammari nimimarufa kuqiranakiqari findifinoo marifa maridanoommifoo qidaqa. Moo fannoo tamummaqara fasiqa Eeriaa fee qidaqa. Moo fannoo tamummaqara fasiqa Yeerimaiaa fee qidaqa. Moo fannoo Anutuna tamummaqara fasiqauqakiqari moo fannoo fee qidaqa.
15-16 Yisufa misa ufa iriseenoo quandafinoo narí faiqi namu irammannimaqanau. Innee qiniara yafasiqanee fee qidee qimasoofanoo Simoona moo auqu Peetooroofa Yisuna qimaminau. Anee ooqai Anutuna asauku mundirafa mariananoo anee kaqi marira Anutuna amaaku mariananoo.
17 Yisufa iriseenoo narí qimaminau. Oo Simoona Yoonaana amarana amaaku, maqasaa fasiqa sia miqi qimasee ani qimamiaqini. Innaarunai qini qikoofa mifa kai ani aaqoosaa rinoo. Minara anee asasimarianafa mariananoo ani qimaminoo. 18 Qinee ani qimamidaqa. Anee Peetooroofa ani auqu oosana oonifa mariananoo. Qini qikoofa qiniara uqafiqainasaa mi ufafa firaa ooniara foora marinara qinee mi firaa ooninasaa qini amaana maqa usakaanaura. Qini saqariki mariasa qumareeqa qeeqa amaana maqaikamandaanaura. Mi ooninasaa qini maaqa usakaanaura. Kuqirafa sia amana mi amaana maqana rafaaqa fuannoo. 19 Peetooroofa, qinee innaaruna kooqi atuasee keeqeemariana kiqa anoonara foora ani amianaura. Anee maa maqanasaa moo ainainara anee iriseenana mandaikammi ifoo qinaqa qinee faqa innaarunnai miqi kai iqa mandaikammiifoo qianaura. Anee amiqi ifoo qinaqa qinee faqa innaarunai miqi kai iqa amiqimmi ifoo qianaura.
20 Miqi qimaseenoo Yisufa narí faiqinamu qimanniminau. Afeekaikamasee qumee uqannandaaqa. Qinee ooqai Anutuna asauku mundira fasiqa marunausa minara sia moosa qimannimiaqa, kukeeqaaqa.
Yisufa narí kuquaninnanara kooroo inau.
(Mak 8:31–9:1; Ruk 9:22-27)
21 Mikari oosanarasee miqooqari narí kuquaninnanara qimannimi maree finau. Mifa Yeerusareenni ooru firanara faqa qimanniminau. Faiqí firaasa faqa amaana maqasaa rakisimarusa faqa Mooseena sandufa uqannifiqee marusa faqa misa firaa dinee miqoo narí Yisuna amiranara qimanniminau. Kuqariranara faqa qaaramoo faasaana findi fuaninnanara faqa qimanniminau.
22 Peetooroofa maa ufana iriseenoo Yisuna kaqinni mareeqee quqaseenoo aaqooki qaoo qinoo qimaminau. Oo karaambaiqa, saa. Ani kuqiranara Anutufa qaoo qiannoo maa ainainausa siamma ani arifaranoo. 23 Yisufa iriseenoo quandaseenoo Peetooroona qimaminau. Sadanna see maree fua, qinaaqiannai aiqaree fua anisaa qikuamaki aqufuanoora. Anee sia Anutuna irirana maree marianafa, fifau faiqí irirana maree marianafa.
24 Qinee aunirira saqarisaa kuquanaura. Faiqí anaasee moo fannoo qini iriranamau finafa miqi kai iannoo. Narí marira ainaina mai uturuqu quqaseenoo qiqa duqusaara qiqa ufasaara, qiqa daanna ramasee kaqi kuqariranaki keeqaani. 25 Moo fannoo narí kaqi mariranara tatamaqianinafa narí kaqi marirana taikaannoo. Moo fannoo qiniara narí maaqoo marirana minnisainafa mifa narí kaqi marirana kasooqaqee paquriannoo. 26 Faiqí moo fannoo aiqama maqa maaqa nariara maraseenoo aiqama minaki mari ainaina nariara kai afapitee marifa kuqinoo narí aunduraindaraafa kuridiranaki finanoo narí uriqaraidanoo fee. Oo sia uqanna uriqaraidanoo. Kuqiranakiqari mi fasiqafa nana feefauru Anutuna amiseenoo kaifaa narí ainainannoo fee narí aunduraindaraana idakinaana kaifaa maraannoo fee. Sia amana maraannoo. 27 Minara qinee faiqí nimaaku qumuanaura, qini qangiroo namufaqa qini qikoona kaaqa areenaranaki qumuanaura, aiqama faiqí anaasee misa saika auqee mariana akiaqara nimirara qumuanaura. 28 Kuqaa anoona ufa qinee qimannimidaqa innikiqari faiqí qaaramoo sia kuqirai kaqi marifaqa qinee faiqí nimaaku qeeqa innaaruna ququsa uriqarara ququsa namufaqa inni nifusaa qumuanaura.