15
Sia nisaauqirai narana noonara ufa kambiqanau.
(Mak 7:1-13)
Farisai amaana qimarusa faqa Mooseena sandufa irimarusa faqa Yeerusareendari Yisufa maruqoo irammiriqau. Nanaree ani faiqi namu ooqeenaasa faiqí firaasa sandufa rukiee fee sia narana nisaauqusee nee fee.
Yisufa iriseenoo qimanniminau. Innee faqa nanaree Anutuna sandufa rukiasee fee inneeqa sandufa kai afeekaikidee. Anutufa maa sandufana quqanau. Inneeqa ninausa nikausara asasamandee amiqidaqa misa nuqu uqeeraaqa. Kaifaa moo quqanau, faiqí moo fannoo narí anoona akoonara manda ufa qinanoo arusaina kuquannoo. Anutufa mifa miqi qimasoofaqa innee maaqi qimasee mi ufana moomau fimariafanoo. Faiqí moo fannoo mina anoofa akoofa sarauida mandaikida amiqiannee qinna sandufanara doo qinee Anutuna amiseeqa sia ani amana amianaura. Miqi qimaria fasiqa aanaaseesara innee doo andeeqaidammiafoo qimariafanoo mifa narí anoofa akoona sia dadaaqianifeera qidaqa aaqee mariafanoo. Miqi kai mandee fifau inniqa ufa fannoo Anutuna sandufa arimariafanoo. Innee kaaqa ufa qimannimisaida maqandanai manda oosana maraqanuasa. Anutuna tamummaqara fasiqa Eesaia, kuqaa uqanna inniara qimasee akara rinau. Mifa maaqi qinau.
Maa maqannaa fasiqa anaaseesa nifauru fannoo kai unnaqimasee qini duqu uqeereemariasa, nimuqusa kaqinni ubeekarausa mariafanoo. Misa faiqí qimaria sandufana qumaree unnaqimasee Anutuna sandufammifoo qimaseeqa faiqí anaasee naamuaqidaqa. Miqi qimasaidaqa Anutunara innaaru qifanoo siammiriannoo.
Tamummaqara fasiqa Eesaiaafa inniara miqi qimasee akara rinau.
Nookiqari urimari mandufafa faiqí putaamma nimaqaidanoo.
(Mak 7:14-23)
10 Miqi qimaseenoo Yisufa faiqí anaasee aiqama naaramaseenoo qimanniminau. Farisai amaana ufa qimariasa nári faiqi namuara sia nisaaqusee neeaafoo qunara qimanniminau. Iriaqa, innee maa ufana oosana iriaqa. 11 Nooki fimari naranainainafa sia faiqí putaamma nimaqaidanoo. Nooki qari urimari mandufafa mifa faiqí putaamma nimaqaidanoo.
12 Miqi qimasoofaqa mina faiqi namu anireeqa qimamiqau. Sia fee iridanee. Farisai amaana ufa qimariasa misa ani ufa iriseeqa noori runidammia.
13 Misa miqi qufanoo Yisufa qimanniminau. Aiqama ainaina innaarunai qikoofa sia ummaqu ainaina moo fannoo qummaquqaifanoo Anutufa rarakuannoo. Sia misara rufiaaqa, Anutufa rarakuannoo. 14 Saina misa kaqi mariaqa. Misa nifu qimbarausa nisaadaki mariasa. Afu qimbarafa kai afu qimbarana asaadakinoo fifi inoo aiqamaqara kai madikaki aqufifaranoo.
15 Peeteeroofa qinau. Maa quandara ufana qiannana qimaqiminaqa irianaura.
16 Yisufa iriseenoo qimaminau. Aneenna faqa irirana siai fee maridanee. 17 Aiqama ainaina ooki quqasaananoo aranandaki ooqureenoo umiqaree fimarinara sia fee iridanee. 18 Aiqama ookiqari urimari mandufafa amuqusakiqari uridanoo. Mi mandufausa kai faiqí anaasee putaamma nimaqaidanoo. Mi ufanara qidaqa. 19-20 Amuqusakiqari manda irirana faqa faiqí narirana faqa moona anaasee maree mariafa faqa maanaaqa kumaara rarisee mariafa faqa ummuari mariafa faqa fifau akaru qimasee quandasee qimariafa faqa aqoonnanara mandufaqiranara faqa mifauqa kai faiqí putaamma nimaqaidanoo. Sia nisaaqumaseeqa narana neemariafa sia mifa faiqí anaasee putaamma nimaqaidanoo.
Anaasee moo fannoo narí araamunara andeeqaqisaanifee qimaseenoo sandanainai qimarinau.
(Mak 7:24-30)
21 Yisufa miqooqari Taia maqa maaqa faqa Sidoonna maqa maaqa faqa marutinai finau. 22 Miqooqari Kannaana maqannaa anaasee fannoo aanaamuru anaasee anireenoo Yisuna qimaminau. Anee Dafidina ati karaambaiqa mariananoo. Anee qiniara amuqusiani. Qini qiraamuna ooqeena aakinoo marifaqa ooqeena fannoo maqee maqee qini qiraamuna mara furufari marifaqa aurirana amimarifaqa minara ani qimamidaqa.
23 Yisufa iriseenoo sia irinoora foora kaqi finau. Mina faiqi namu anireeqa Yisuna fukifaaki qiqau. Anee mina aqiqaa maqee maqee mifa maasara faaqari marifanoo qikooqaidanoo. 24 Misa maaqi qimasoofanoo Yisufa qimanniminau. Dapikamambiqa Isaraee maqannaa sipsipara foora mariasa, misara kai dadaaqirara qumidaqa.
25 Qimasoofanoo mi anaaseefa mina oorinni ani ooqumarifufanoo qiki raqaida qimaminau. Karaambaiqa anee qini dadaaqia.
26 Yisufa iriseenoo qimaminoo qinau. Kamaa suqasee faiqiuqaindi nimiraree qimasee sia quandaki faini nimia, sia mi oosanafa miqinoo maridanoo.
27 Qimasoofanoo mi anaaseefa qinau. Kuqaa qiananoo. Kuqaa ani dadaaqira ainaina Isaraee maqannaasaindi maridanoo. Kuqaa qinee moo maqannaasa fainiara foora maridaqa. Anee iria, faini fannoo narí akoofa kamaa naida kakasamasaina andaana suqunaidaqa. Anee andaana kai qiminanoo qini qiraamuna dadaaqiani.
28 Yisufa mi ufana iriseenoo qimaminau. Imboo maa anaaseeo̱o Anee qinisaa irirana rusirana firaafa marianafa. Anee aneenna innainaina mifa kai kambiqaannoo. Miqi qimasoofanoo mi anaaseena araamuna mikari kai nianai marunnai ooqeena taikasoofanoo mi manaaqafa amiqinoo marinau.
Yisufa moomoo aurirausa andeeqannisanau.
29 Yisufa miqooqari findimeeqeenoo Kariree nammari afaiqara ooru finoo aaqanai akaranau. Akaramafufanoo ooqu marinau. 30 Faiqí anaasee qafamasee moomoosa mina afaqee ooru fiqau. Misa niku arirutimarusa faqa misa nifu qimbarausa faqa niku eendirausa faqa sia ufa qusa faqa oosana oosana teeroomaree marusa faqa maree oorureeqa Yisuna aikusaqa quqasoofanoo mifa aiqama misa aurirana andeeqa taikannisanau. 31 Faiqí anaasee mina qafamaseeqa naaquqanau. Sia ufa qusa ufa qufaqa niqafamaseeqa arirutimarusa nimarufaqa niqafamaseeqa nifu qimbarausa faqa nifu maqasoofaqa niqafamaseeqa maa faiqi anaaseesa ooqai mandaikimarusa maqee amiqiqa maridaqa misa niqafamaseeqa naaquqoofaqa misa aiqama Isaraee maqannaa Anutunara asasiqau.
Faiqí anaasee kafaa moomoosa narana niminau.
(Mak 8:1-10)
32 Yisufa narí faiqi namu naaramasee qimanniminau. Qinee maa maria fasiqa anaaseesara qimuqusifaqa narana sia marifaqa qaaramoo faasaana mariaasa. Qikoo misa fifau niqiqarara aanai kudoosaapee foora.
33 Mina faiqinamu iriseeqa qimamiqau. Yaqoo fee narana marinaqee misa nimianauree andandakinai marifaqa moomoosa mariafaqa.
34 Yisufa iriseenoo irammirinau. Naquma feemu fee innee maqee̱ idee qufaqa misa qiqau. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee feemu marifaqa noodaanna faqa kaqikaafa qaaraqanda marifaqa.
35 Mifa iriseenoo faiqí anaasee aiqama maqasaa ooqumariaqee qufaqa ooqu mariqau. 36 Ooqu marifufanoo Yisufa feemu dinni qisauku taikaseenoo dinni ani qaaraqanda maraseenoo (7) mi feemuna faqa noondaana faqa maraseenoo Anutuna dufi dufi qimaseenoo ruqi ruqi maseenoo narí faiqi namu nisaukuki quqasoofaqa qumareeqa faiqí anaasee nimiqau. 37 Faiqí anaasee noofanoo nimuaquqinau. Nimuaqumambufaqa Yisuna faiqi namu andaanauqa suqeeqee uqaki riqau. Dinni qisauku taikasee dinni oonu qaara marasee uqa (7) qumbiqaqau. 38 Faiqí neemarusa ooni saqari auqiqa maqi tauseena (4,000) mariqau. Anaasee faqa faiqi faqa ootupamafufanoo meeraqoo marinau. 39 Yisufa misa niqiqamaseenoo sipaki keeqafinoo Makadana moo maqusanai finau.