14
Eeroodeefa Yoohaneena akiaqa tuqinau.
(Mak 6:14-29; Ruk 9:7-9)
Mi aukuanna Eeroodeefa Karidaia maqannaa uriqararafa firaafa marinau. Roomma maqannaa kiapana ameemaanai ureeqanoo marida rakisinoo marinau. Faiqí anaasee misa Yisuna amooqimammaree anufanoo Eeroodeefa irinoo narí aiku asauku maaqi qimasee qimanniminau. Maafa Yisufa Yoohaneefa nammari nimimarufa kuqiranakiqari findifinoo Yisunaikinoo maridanoo, maa afeeka firaa ainainna auqaidaqinoo fee qinau.
3-4 Eeroodeefa narí akaqa anaaqa auqu Eeroodia nammarina maroofa mi anaaseefa qufanoo iriseenoo Yoohaneena rumbeeqeenoo karafusaki quqasoofanoo marinau. Yoohaneefa Eeroodeena narí akaqa anaaqa Eeroodia nammarina maroonara aqinoo qinau. Anee sandufa rukieenana mi anaaseena maraananoo. Miqi qufanoo mi ufanara aranaqoofanoo Eeroodia nammarina ufara karafusaki rumba quqanau. Eeroodeefa Yoohaneenara kuqaruani qinaqa faiqí anaasee minara irifoora. Misa aiqama Yoohaneenara Anutuna tamummaqara fasiqa fee qufanoo Eeroodeefa minara oonumafi iriseenoo minara rufieenoo sia arinau minnisee kaqi rumbanau.
Eeroodeena maqoo aukuanafa kindaaramambufanoo miqoo faiqí anaasee suqu maree oomaqammanee mariqau. Eeroodia nammarina araamuna fannoo sukuraki maridanoo aaduma idi rama akoofasa quqamaqoofa maridanoo qoomaqammanee maruna qambaanai faiqí anaasee nifusaa findifi idi ranau. Eeroodeefa mi manaaqafa idi roona qafoofanoo kaaqa amiqi amiqinau. Afaaqa amiqi amiqufanoo narí amana aqiqeenoo mi manaaqana qimaminoo qinau. Anee nanaree aidinana qimaqiminaqa qinee minakaimmamianaura idi raannana akiaqara amianaura.
Mi manaaqafa Eeroodeena ufa iriseenoo sandeenoo narí anoona Eeroodia nammarina oonu qimamisoofanoo irinau. Yoohaneefa Eeroodeena faqa mi anaaseena faqa niqunara mi manaaqana anoofa aranaqee marufanoo mariufa mari maridanoo narí araamuna fannoo oonuree narí anoona qimamufanoo mina anoofa mikari Yoohaneena arira irirana paqurinau. Oo doo maqee mifa qini diqufa kuquannoo. Miqi qimaseenoo Eeroodia nammarifa narí araamuna qimaminau. Anee oonuree qinanoo Eeroodeefa Yoohaneena akiaqa ituqu piritasaqa saka amiani qufanoo mi manaaqafa mi ufana iriseenoo ani randeenoo Eeroodeefinnai oonureenoo narí anoona ufa kai qimaminau.
9-10 Eeroodeefa mi ufana irisoofanoo aundura mandaikinau. Faiqí anaasee nifusaa qeeqa qimana aqiqamasaunnanara oonumafi iriqa qisauruanoo qimaseenoo eedoo kai qinau. Eedoo qimasee narí firisuaiqauqa niqiqanau, oonuree Yoohaneena akiaqa tuqumaree mina amiaqee qufaqa firisuaiqauqa misa iriseeqa karafusa maaqaki keeqafiqa Yoohaneena akiaqa tuqiqau. 11 (Mi maqannaasa mina fidika maqasaa aqufuandoo qimaseeqa piritaki sakaqau sia nararau miqiqau. Kaqi fifau fidika aqufuandoo qimasee miqiqau.) Yoohaneena akiaqa misa tuqu piritasaqa sakamaree mi manaaqana mina amiqau. Amisoofanoo mifa maree munu narí anoona aminau. 12 Yoohaneena faiqinamu mifa kuqunara iriqa ani karafusa maqakinaana ani mina iri mara mareeqa munu madikaqau. Madikamaseeqa misa Yisufunnai oonureeqa mi ufana qimamiqau.
Yisufa feemu faqa noodaanna faqa moomoosa niminau.
(Mak 6:30-44; Ruk 9:10-17; Yoh 6:1-14)
13 Yisufa mi ufana Yoohanee arunara iriseenoo ummaararoofanoo nammariki ooquree kanuqaki narí faiqi namufaqa akaramafufanoo nariara faiqí sia marutinai finau. Faiqí anaasee Yisuna sipa fannoo nammariki fimarufaqa qafamasee faiqí anaasee maqusa maqusa tatufufaqa maqamau afaindanai miqoombiqau. 14 Yisufa kanuqakiqari maqasaa aqufinoo nindafoofaqa moomoosa ani marufanoo. Oonureenoo misara amuqusufanoo misaki aurimarusa aurirana taikannisanau.
15 Eendi marufaqa mina faiqinamu mina ufa irimarusa anireeqa Yisuna qimamiqau. Maa maqa maaqanaki faiqí siai maqa maaqaki, suani doo keeqaidanoo. Anee faiqí anaasee niqiqainaqa maqusa maqusa narana feefaurummasee namasee faiqaaqa. 16 Yisufa iriseenoo maaqi qimasee narí faiqi namu qimanniminau. Innee fifau niqiqeefaara. Inneeqa kai narana nimiaqa.
17 Miqi qimasoofaqa misa qiqau. Maasaki feemu rumbarafa moodaannai qisauku kai maridanoo. Noodaanna qaaraqanda kai maridanoo. 18 Yisufa iriseenoo qinau. Doo mina kai qini qimiaqa.
19 Miqi qimaseenoo faiqí anaasee aiqama qimanniminau. Aiqama andanda rasoonookammasee ooqumariaqa.
Miqi qimaseenoo mifa feemu moodaannai qisaukunamu faqa noodaanna qaaraqanda faqa qumareenoo innaarunnai oori uqeeraseenoo Anutunara dufi dufi qimaseenoo feemu ruqi ruqimaseenoo narí ufa irimarusa nisaukuki quqasoofaqa misa qumareeqa faiqí anaasee nimiqau. 20 Faiqí anaasee aiqama namasoofaqa nimuaqufaqa Yisuna ufa irimarusa uqa qumareeqa misa ooqu maruqoo fiqu fiqu idaqa narana andaanauqa uqariqau. Qisaukuqara taikasee qikunni qaaraqanda uqa qumbiqasee maraqau. 21 Mi naranna noosa faiqí kai ooni saqari maqusa manda samu muquiqa mariqau. Faifa tauseenna mariqau. Anaasee faqa faiqi faqa ootupa mafufaqa maaqa maaqa qumbiqa maqiqau.
Yisufa nammari amuaqumau aiku ramasee finau.
(Mak 6:45-52; Yoh 6:15-21)
22 Namasoofanoo Yisufa narí ufa irimarusa niqiqeenoo qinau. Innee sipaki qini doorinni nammari dinni afainni fimarifaqa qinee faiqí anaasee niqiqamasee kasoo fuanaura. 23 Mifa faiqí anaasee niqiqamaseenoo nariara aaqanai innaaru qiraree qimasee akaramafinoo innaaru qinau. Mi eendanaki aaqanai naríara marinau. 24 Yisufa aaqanai marufaqa mina faiqi namu sipaki faruma qambaanai oonuroofanoo ufai firaafa noorindari uqinoo nammari amakaurinoo mina ufa irimarusa sipaki kadaapirida fimariqau.
25 Iqaqarafa qusaramafufanoo Yisufa nammari amuaqumau aiku ramammaree misa unnai finau. 26-27 Nammari amuaqumau fimarufaqa mina faiqi namu qafamasee afaanna fee qimaseeqa kaaqa rufiamaree faaqariqau. Yisufa iriseenoo qimanniminau. Sia rufiaaqa. Inneeqa nimuqusa ubiqaaqa. Qinee maridaqa. 28 Peetooroofa Yisuna ufa iriseenoo qinau. Karaambaiqa kuqaa anee maridana qinaqa anee ianannai nammari amuaqumau qinee faqa fuanaura. 29 Yisufa iriseenoo qinau. Doo ania. Peetooroofa iriseenoo sipakiqari raudamakufanoo nammari amuaqumau Yisufunnai finau. 30 Fimarufanoo ufai firaafa uqufanoo rufiamareenoo doo nammariki ukuqnanau. Nammariki ukuqnaidanoo faaqarumaseenoo Yisuna aaraidanoo qinau. Karaambaiqa qini qumaraa. 31 Yisufa iriseenoo dauni mina asauku qumareenoo qinau. Anee nanaree qaara aundura irinanee. Anee sia qinisaa irirana rusi mariananoo.
32 Miqi qimaseenoo miqanda sipaki akaraqau. Akaramafufanoo ufai taikanau. 33 Sipaki kaqi marusa misa mina qafamaseeqa naaquqoofaqa Yisuna oorinni anireeqa noorindari mapamufufaqa Yisuna amooqiqa qiqau. Kuqaa anee Anutuna amaaku mariananoo qiqau.
Keeneesareeta maqannaasa aurirausa andeeqannisanau.
(Mak 6:53-56)
34 Misa sipaki nammari dinni afainni taqakufaqa Keeneesareetee maqusai oonu raqau. 35 Mi maqusaanaa fasiqauqa oonuree mina oori qafamaseeqa maafa auruasa andeeqee marifa qimaseeqa ufa quqasoofanoo maaqa maaqa maqusa maqusa ufa finau. Aurimarusa aiqama suqeeqeeqa Yisufunnai quqaqau. 36 Aurimarusa misa anireeqa maasa moomoosa marida Yisufa sia maasa aiqama andeeqaqisaandoora qamunna atikai amanee maasa kaqi auqaananoo aurirafa taikaannoo fee qufanoo Yisufa eedoo qimasoofaqa mina qamunna ati auqamasoosa aurirafa aiqama taikeenoo amiqi uqannammannisanau.