13
Qaqama aaqasoofanoo kambiqoonara qinau.
(Mak 4:1-9; Ruk 8:4-8)
Mi faasaanna Yisufa mi maqanakiqari raudamakufanoo firaa taatarunna afainni ooqu reenoo miqoo ooqu marinau. Ooqu marifufaqa faiqí anaasee fifau andandara foora ruqufu aqufi ititafufanoo mifa kanuqaki akaramafinoo ooqu marifinoo minakiqari qimannimufaqa faiqí anaasee nammari afainni maridaqa mina ufa irimariqau. Mifa kanuqakiqari oosana oosana quandara ufa qimanniminau. Mifa maaqi qinau. Faiqí moo fannoo Yuda maqannaafa nári oosana maraseenoo raisa fooqaana ummaqirara maqa rumaqoonaki qaqama kaqi aaqee marinau. Mi fasiqafa aaqee marufanoo qaqamma akaqafa aanasaa niku ree maruqoo faqa aaqamaki aqufufanoo ufiniuqa aniree mina kai naqau kaqindaraana sia naqau. Akaqafa aaqamaki oonisaa aqufinau. Maqa sia moomoo marufanoo maqa tootooqi marunara dauni kambiqanau. Kambiqafufanoo suani urureenoo arusoofanoo maqa eeraqoo marufanoo atuka sia meemai keeqoonara suani arufanoo aadanusinoo kuqinau. Akaqafa amuka faqaa ainaina marunaki aqufufanoo amuka faqaa ainaina fannoo urureenoo rafaaqafinoo arusanau. Akaqafa amiqira maqasaa aqufufanoo qaqamma moomoo iranau. Akaqafa urureenoo qambaana irara iranau. Akaqafa urureenoo oodaa iranau. Aaqoo faqaafa irinana anee kai andeeqasee iria.
Yisufa narí quandara ufa oosana narí faiqi namu qimanniminau.
(Mak 4:10-12; Ruk 8:9-10)
10 Yisuna faiqi namu mina ufa iriseeqa mariufaqa mifunnai anireeqa irammiriqau. Naqaaifanee quandara ufa kai qimannimidanee, akooqoo kooroomasee qimannimiaqaana. 11 Yisufa iriseenoo qinau, innee innaaruna maqusa qumee irirana iriaqeera, misa sia iriaqeera quandara ufa qimannimidaqa. 12 Faiqí anaasee moo fannoo innaaruna maqusa irirana irinanoo Anutufa moo faqa mina amifanoo minaindi moomoo kammiannoo, faiqí anaasee moo fannoo innaaruna maqusa irirana siaifa moodaa marinnana Anutufa mina aiqama maree finanoo kaqisamu mariannoo. 13 Misa nifu maqaidaqa sia qafaidaqa, misa naaqoo marifaqa sia iridaqa, minara qinee quandara ufa qimannimidaqa sia iriaqeera qimannimidaqa. 14 Misara tamummaqara fasiqa Eesaia mina ufa anoona kuqaa kambiqeenoo. Minara qimasee akara rumaqoona anoona kambiqanau. Mifa minara maaqi qimasee qinau.
Kuqaa innee naaqoonnai qini ufa iriseeqa naunduraki sia irifaranoo. Kuqaa innee nifunnoo qinee auqee marunna ainaina tataqafi qafamaseeqa naaqoonnai siamma irifaranoo. 15 Maa maqannaasa nimuqusa kudoosaapanoo maridanoo. Misa naaqoo auninoo maridanoo, misa nári nifu nári tautasee maridaqa. Misa nifunnai qafamasee irifoora misa naaqoonnai irifoora. Misa naundura iriaraasifoora. Misa quandafinaqa qinee ianannai anifaqa qinee misa amiqianoora.
Tamummaqara fasiqa ufa miqimminoo maridanoo. 16 Innee qini faiqi namu inneeqa nifu qafee mariana inniqa naaqoo irimariasa marianara asasiaqa, inneeqa kai qafaidaqa, inneeqa asasiranaki mariafanoo inneeqa qini ufa oosana iridaqa. 17 Qinee anoona ufa inni qimannimidaqa. Tamummaqara fasiqauqa faqa reendeenirafa andeeqara fasiqauqa faqa misa ooqai maridaqa innee maqee maqee qafeemarianara kaaqa nimuqusufaqa minara qafaaqaa kaimmasee sia qafaqau. Misa innee maqee qini ufa irimariana kaaqa nimuqusifaqa iriraree qimasee iriaqaa kai qimariqau. Sia iriqau.
Yisufa aaqee maru qaqamara oosana kooroo inau.
(Mak 4:13-20; Ruk 8:11-15)
18 Qaqamma aaqee mari fasiqana quandara ufa oosana irisaifaqa qimannimianaura. 19 Moo fannoo qini ququsakinaa ufa iriseenoo sia irinoo manoo manaa imarifa, qaqamma mina amuqusaki kakasammasaifanoo manda faiqi fannoo animaree fifinoo. Maafa qaqamma fooqaana aanasaa kukupee marifanoo siara foorammidanoo. 20-21 Oonisaa kukupanoo marifa mina oosana maaqimminoo maridanoo. Misa Anutuna ufa irisaidaqa asasammasee mi ufana maraifanoo sia atuka misaki amiqimmasee ausinoo kaqi meeraqoo rusinoo maridanoo, qusasaa qimasee minnisaidaqa. Mi ufanasaara narirafa kambiqaifaqa misa quqasee fuaniqiana saamuridaqa. 22 Amuka faqaanaki aqufu qaqammafa moo fasiqara foora maridanoo. Mifa Anutuna ufa irinoo maqasaa kadaapirirana faqa kaaqa ainainara munnimmara amuqusirana faqa mi ainainafa mi ufana anukaki kukuqinoo sia qaqamma iraidanoo, sia anoona kambiqaidanoo. 23 Qaqamma amiqira maqasaa kakasinoo moo fasiqara foora maridanoo. Mifa mi ufana iridanoo oosana amiqimandee iridanoo. Mifa kuqaa qaqammara foora iraidanoo. Moo uriqararafa amiqimma qaqamma irafinoo irairaammidanoo. Moo qambaanai marifa narí amanasaa iraidanoo. Moo ureeqarafa miqi kaimidanoo narí amanasaa iraidanoo.
Namuqaa moona afuqaki manda qaqama aaqee marunara qinau.
24 Quandara ufa moo Yisufa faiqí anaasee noorinni mara quqanau. Manda oosana maree marusara faqa amiqira oosana maree marusara faqa misauqara quandasee qimanniminau. Innaaruna maqusai faiqí moora foora maridanoo. Mifa narí ququsaki amiqira qaqamma ummaqinau. 25 Faiqí misa faiqaqeeufanoo mina namuqaa fannoo anireenoo kukura asumu sakuma maruqoo ummaquseenoo finau. 26 Sakuma urureenoo uri rupipoosufaqa kukura faqa qafaqau. 27 Mina dadaaqira faiqiuqa ququsa akoona oonu qimamida qiqau. Rakisirafa, anee kuqaa fee ani amiqira qaqamma kaifee ummaqinee. Nanaindari fee kukura kambiqaidanoo fee. 28-29 Mifa iriseenoo qinau. Imboo namuqaa fannoo kai ummaqinoo. Qimasoofaqa mina faiqi namu qiqau. Amanee maasa oonuree rarakuanauree qimasoofanoo mifa qinau. Sia innee kukura rarakuaqa, sakuma faqa rarakifoora. 30 Saina kaqi mariani. Miqanda moodaa karammiqa mariafaqa. Aiqama akuqamafinaqa qinee qimannimianaqa innee kukura indaaru ateeka rumbasee ida araaqeera. Inaaqiana sakuma ateekasee qini maaqaki quqaaqa.
Yisufa kaqikaa qaqama kikiqammusinau.
(Mak 4:30-32; Ruk 13:18-19)
31 Yisufa moo quandara ufa misa noorinni quqanau. Innaaruna ququsaki fifandinausa qumini qaqama miqirausa maridaqa. Faiqí mina qaqama narí ququsaki ummaqinau. 32 Mina qaqama kaqikaana uqanna maridanoo. Mifa urureenoo qambaanai oorufinoo firaa saqariara foora aiqama aakaaqakinaa andanda uriqararafa maridanoo. Miqinoo marifaqa ufiniuqaindi anireeqa mina asaanai aanaamu usakaidaqa.
Yisufa ooruku anoona kikiqammusinau.
(Ruk 13:20-21)
33 Mifa quandara ufa moo qimanniminau, Anutuna ufa aiqamai daraaniranara qimanniminau. Innaaruna ququsaki fimariasa ooruku anoonara foora maridanoo. Anaasee mina marasee feemuki adiasaafanoo aiqama ati qaidanoo.
Yisuna ufa mina kikiqa usira ufa oosana.
(Mak 4:33-34)
34 Maa ufana faiqí anaasee moomoo marufanoo Yisufa quandara ufakiqari kai qimanniminau. 35 Yisufa maaqi qimannimisoofanoo ooqeenaa tamummaqara fasiqa mina ufa anoona mikari kambiqanau. Tamummaqara fasiqa qinau.
Qinee doo raqasee quandara ufa kai qianaura. Maqa quqoo aukuana kukeeqoo ufana kukeeqanoo mariifa qinee mi ufana maqee quandara ufakiqari kooroo qimannimianaura.
Tamummaqara fasiqa ufa miqi qimaqoo ufafa maridanoo.
Yisufa manda qaqama kikiqa usira ufa oosana kooroo inau.
36 Yisufa faiqí anaasee qimannimiseenoo minniseenoo maaqaki keeqanau. Mina faiqi namu mifunnai oonureeqa qiqau. Kukurara quandara ufa qimanniminaqa iriaqa.
37 Miqi qufanoo mifa qinau. Faiqí nimaaku qinee amiqira qaqamma ummaqi marunausa maridaqa. 38 Ququsaki maa maqanasaa mariasa maridaqa. Amiqira qaqamma karaambaiqa aiku asauku mariasa maridaqa. Kukura manda faiqi mina aiku asauku mariasa maridaqa. 39 Namuqaa kukura ummaqinafa Sadannafa kai maridanoo. Sakuma ateekara aukuana, maa maqee marira kamuqoo taikara aukuana maridanoo. Sakuma ateekara fasiqauqa misa qangiroouqa maridaqa. 40 Kukura ateekasee rumbeeqee idaki aqifanoo taikara aukuana miqimminoo mariannoo. 41-42 Mi aukuanna qinee faiqí nimaaku qeeqa qangiroouqa niqiqaanaqa misa Anutuna ququsakinaana manda findi fira findi fimariasa narí oosana uqannifiqanoonifa faqa manda oosana mariasa faqa maramaree auru firaafa imarinnanaki minaki aqifaranoo. Miqoo faiqí misa qikindaqeefara nifai riqifaranoo. 43 Miqooqari andeeqarausa suaniara foora kaimmifaranoo. Innaarunnai nári nikoona maqusaki maridaqa kaaqa qeefaranoo. Naaqoo faqaasa mariafanoo inneeqa kai andeeqasee iriaqa.
Koorakinaa maqa feefaurira ufa quandara ufa.
44 Innaaruna ququsaki keeqeemaria ufafa koora miqirafa maqaki kukeeqanoo maridanoo. Faiqí moo fannoo paqurimasee qafeenoo kaifaa kukeeqaannoo. Kukeeqaseenoo asasammaseenoo narí ainaina oosana oosana akaqausa nimiseenoo mina akiaqara munnimma maraseenoo quandaki koora mari maqa maaqana feefaurummasee mi koorana indufuannoo.
Oonda feefaurimaruna quandara ufa.
45 Kafaa innaaruna ququsaki keeqeemaria ufafa faiqí moora foora maridanoo. Mi fasiqafa koora aina feefaurimarifa koorara maqusamau randanoo nidanoo. 46 Oonda firaa feefaurimaria oondana paqurimaseenoo narí ainaina aiqama moosa nimiseenoo minasaaqaraa munnimma maraseenoo nariara mi firaa oondana maraannoo.
Noodaanna reemaria rainara quandara ufa.
47 Kaifaa Yisufa minara qinau. Innaaruna maqusa pateeree maria uqara foora maridanoo. Misa mi pateeuqana nammariki ramasee noodaanna oosana oosana minaki uqaridanoo. 48 Pateeuqa qumbiqafifaqa uqeereeqee afainni quqaidaqa. Quqaseeqa misa ooqu marifiqa amiqira noodaanna taquki mara upeekasee manda noodaanna mara teeqimmaqidaqa. 49 Maa marira aukuanna taikafinanoo miqimminoo mariannoo. Qangiroouqa rafudamafiqa manda oosana maree mariasa faqa amiqira oosana maree mariasa faqa raineefara. 50 Misa mandaikirausa ida firaa auruki mara aqifara, minaki iki raqaidaqa nifai riqifara.
Ooqeenaa anoona ufa faqa fuka ufa faqa mina akoofasara qinau.
51 Miqi qimaseenoo Yisufa narí faiqi namu irammirinau. Innee maa ufana oosana irida fee. Miqi qufaqa misa eedoo qiqau. 52 Yisufa iriseenoo kaifaa maaqi qimasee qimanniminau. Mooseena sandufa irimari fasiqafa moo fannoo Anutuna ququsaki mariranara irimarifa maridanoo mifa faiqí firaafara foora maridanoo narí maaqakiqari ooqeenaa amiqira irirana faqa fuka amiqira irirana faqa marasee ani uqafiqaannoo.
Nasareetee maqannaasa Yisunara nikooqanau.
(Mak 6:1-6; Ruk 4:16-30)
53-54 Yisufa maa quandara ufausa taikaseenoo mi maqusana minniseenoo narí maqusai uqanna oonureenoo misa amaana maqaki keeqafinoo qimanniminau. Misa mina ufa irisoofanoo naaquqoofaqa qiqau. Yai fee maa fasiqafa maa irirana faqa maa idaaqammannisarana faqa irinoo fee. 55 Maa fasiqafa kamundaa amaaku maridanoo. Mina anoofa Mariafa maasa faqa maaqooqaraafa maridanoo. Mina akaqaafasaa Yameesana amarafa faqa Yooseefaana narí akoona amarafa faqa, Simoonafa faqa, Yudasina amarafa faqa maasa faqa maridaqa. 56 Mina asooqmaakamara faqa kaqi misa maaqoo maridaqa. Maa fasiqafa yai fee maa amiqira irirana mareenoo fee. Maasa minara qikooqaidanoo.
57 Miqi qimasoofaqa misa minara oonumafi irisee ooimariqau. Yisufa misa ufa iriseenoo qimanniminau. Tamummaqara fasiqa maqusa maqusa mina fidanoo faiqí anaasee minara naaquqaifaqa ufa iriaqaa kai idaqa. Narí maqusanaasa uqanna faqa narí ainaina faqa sia irifara nikoo nikaa ifaranoo. 58 Yisufa miqi qimasoofaqa misa sia minaki irirana rusiqoonara Yisufa sia moomoo firaa ainaina naaquqara ainaina miqoo auqinau.