3
Anoona andeeqaranara qidanoo.
Qini ufa taikarafa maaqimminoo maridanoo. Oo qini qikaqaafasaauqa Karaambaiqa asasirana firaana inni nimiani. Ooqai qinee akara rumannimaqaafanna ufanara sia rufiaidaqa mi ufafa inni ititannimaqee mari ufana kafaa qimannimidaqa minara maaqi qianaura. Innee mandoosana maree mariasara eerairida aufariaqa misa kaasau fainiara foora maridaqa misa Yuda maqannaa oosana marida fainanduqiranara afeekaiki mariasa maridaqa. Misa fainanduqirana nariqa faina kafaqianda uqiranara anoona ainainee qimasaidaqa miqidaqa aaqaidaqa miqidaqa, maasa kai anoona faina kafaqianda uqimarunausara foora maree marunausa maridaqa.
Maasa Anutuna maraqunannai Anutunara innaaru qidaqa minannai kai maasa asauku mundirana Yisunaki marunnanara asasidaqa, maasa sia misa naanna ramasee nifaaqasaa akooqoo mari ainainnara anoonee qidaqa. Akaqausa akooqoo faiqí nifusaa mari ainainnasaa mundusee minaki nifaaqa quqaida aaqaidaqa. Qini akooqoo qifaaqasaa amooqira ainaina moomoo maridanoo qinee minara fifau ainainee qidaqa minasaa mundufiqa qifaaqa quqarafa sia mariannoo.
Qini akooqoo qifaaqasaa amooqira ainaina maaqimminoo maridanoo qini Pauroosa maqooqooqari qisauku dinni ani qaara marasee qaaramooku faasaana marasoofaqa qini faina kafaqianduqi mariqau. Qinee Isaraee maqannaa kambiqarausa maridaqa Yakooboona amaaku Beensaminna ati maridaqa, Qeeburu maqannaasa uqanna mara maqarausa maridaqa. Qinee firaaqoo Yuda maqannaasa sandufamau fimariafanausa marunnanara firaaqoo sandanainai qimasee Yisuna ufara suqimarusa nárí mariafanausa maridaqa. Mooseena sandufannai Anutuna andeeqarana amanaikirafa sia amanaikiannoo. Mooseena sandufannai andeeqarana marararee qimarusakiqari qinee misa uriqararausa Farisai amaana ufa qimarunausa mariafannana.
Ooqai qinee Yuda maqannaa Anutufinnai firaree qimaru ainainausara uriqarara ainaina anoona ainainee qimariqiafana doo maqee asauku mundiranara irisee mi aiqama ainainausara aaqarafa fifau ainainee qidaqa. 8-9 Sia mi ainainausara kai miqi qidaqa aiqama ainainara kaaqa fifau sia mari ainainnee qimasee quandaki anoona ainaina tia firaa ainaina, asauku mundirana Yisuna maasa karaambaiqara irimariana minara kai anoona ainaina fee qimasee minakai qumareeqa. Minara maraannee qimasee aiqama ainaina doo aquseeqa asauku mundirana maraani qimaseeqa mina faqa moodaanaki marianauree qimaseeqa aiqama ainainara fifau madaapee ainainee qimasee aquseeqa quandaki Yisuna qumareeqa. Doo maqee qinee sia qeeqa andeeqarana maraqa nidaqa sia Mooseena sandufannai mi andeeqarana maraqa nidaqa. Qinee maqee moo andeeqarana asauku mundirana saqarikiafannanannai Anutufa andeeqarana qimuna mina kai maqee maraqa nidaqa. Mi andeeqarafa Anutunaindari anifa Yisuna saqarikiranasaa mundinoo marifa marifaqa maraqa nidaqa.
10 Qinee sia moo ainainara irianauree qidaqa, asauku mundiranara faqa Anutufa mifa kuqiranakiqari findifu afeekanara faqa iriraree qidaqa. 11 Yisufa kuqiranaki keeqafinoo minakiqari findifufaqa qinee faqa kuqiranakiqari findifiqa naaru mariranaki fuanee qimasee maqee kamuqoo Yisuna aupurarana faqa mifa kuqu aidafirana faqa qinee faqa qeeqa qifaaqasaa maraidaqa.
Pauroofa innaarunai feefauru marararee qimaseenoo sandaidanoora foora qinau.
12 Yisuna aupurarana faqa kuqu aidafirana faqa qeeqa qifaaqasaa maree marunnana qinee sia minannai amanaikiqa sia minannai kaaqa andeeqaidaqa. Qinee maqee maqee andeeqarana marararee qimasee sandaidara maqi qiara maqi idaqa. Asauku mundirafa Yisufa qiniara andeeqarafa marianifee qimaseenoo qini qumareeqeenoo naríndi kammaqaifaqa maridaqa. 13 Oo qini qikaqaafasaauqa qinee sia anoonaikamandee maridaqee qidaqa, sia amana miqianaura. Qinee maa moodaa ainainna kaimmidaqa qinee aiqaree inaaqiannai mari ainainara qeeqa aaqeeaafanna ainainnara aunumasee doorinni mari ainainna andeeqara oosana marirana kai qifu munduseeqa qumarararee qimasee fidaqa sandaidaqa.
14 Qinee narí amani narí amanira sandaranara foora taikaranasaa kai doori munduseeqa mi runna kai andeeqasee fidaqa miqoo feefauru marararee qimasaida sandaidaqa qini feefauru mararafa maaqimminoo maridanoo. Anutufa narí asauku mundirana Yisunannai maasa daarama sandaranara foora quqaqiseenoo maaqoo narí andeeqara mariranaki faqa naaru marirana faqa mariaqeera qifaqa mina mararara kai sandaidara foora masee fidaqa.
15 Maasa aiqamausa Yisuna ufa akoofasaikirausa mi irirana kai maraqa nuaqa. Innikiqari akaqausa moo irirafa marinanoo Anutufa inni minara qimannimiannoo. 16 Saina miqinoo mariani innisaimbaqa sia moo ufa irisee mi mau fuanaura maasa ooqai fuafannamau kai fuanaura.
17 Oo qini qikaqaafasaauqa innee aiqamausa qini kai qifaqee qini qimeemmeeriaqa, maasa inniara iriqa andeeqara aana uqannifiqaafanaqa doo maqee innee akaqausa innikiqari mi mau fimariasa niqafamasee innee faqa nifaqee mi mau fuaqa. 18 Qinee Pauroosa maa ufana ooqai moomoo kari inni qimannimiafanaqa doo maqee daukunu ree marifaqa inni qimannimidaqa, moomoosa asauku mundirana kuqirana mandaaqasee andeeqara oosana marasee fimarufaqa doo maqee quandaki mandoosana maraidaqa minannai asauku mundirafa aunirira saqarisaa kuqirana namuqaa kiqa mina kuqirana namuqaa kammamaqaidaqa. 19 Miqi mariasa maaqiqa fifi iqa idaki kai fifaranoo, nariqa aaqee maria nidirafa mifa misa Anutufara foora maridanoo, misa nisauri maria ainainnara kai amooqimasee noori uqeeraida nasuridaqa, misa maa maqanasaaqaraa ainainara kai iri mariasa maridaqa.
20 Innisaimbaqa sia miqirausa maridaqa maasa moo maqannaasara foora maridaqa innaaruna maqusanaasa marunnanara maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisuna maasa asumu marirana qimimarifaqa innaarunaindari qumuaninnanara asasammasee afeesida maridaqa. 21 Mifa miqoo maasa ummooqukira maqasaaqaraa qifaaqa mareeqeenoo quandaseenoo narí kaaqa areenara afaaqa fooqaanaikammiannoo. Mifa aiqama ainaina mareeqeenoo narí aramandunnai quqara afeekannai maasa maqasaa qifaaqa mara quandaqisaannoo.