4
Pauroofa amiqira oosanara naamuaqidanoo.
Oo qini qikaqaafasaa Firipi maqannaasa firaaqoo inniara qini qimuqusifaqa inniara daundurannoo oonu mafi iridaqa inniara dididanoo. Innee firaaqoo asasirana qimi mariasa mariafaqa innee qini moodaa fidikara foora marida qini asasirana qimimariafanoo. Minara inni qimannimidaqa Yisufa innaarunaindari qumuaninnanara asasammasee afeesida mariaqeera faasai qimannimiqa inni marifa miqimandee karaambaiqaki mapukusee mariaqa.
Oo aanaaseeqara Eeuoodiasa nammarifa faqa Sindikeesa nammarifa faqa inneeqara maqee maqee rairaiqirana minniseeqa aneenna aunannaasandiriara foora maridaqara karaambaiqaki amiqi amiqimasee moodaanaki mariaqa. Oo qini Firipi maqannaa qifaaqasaa qiqoondi moodaanaki qini qifaaqasaa ainaini marianafa ani faqa qimamidaqa anee mi anaaseeqanda andeeqasaifaqa moodaanaki mariaqeera. Miqanda ooqai Yisuna fasaasa ufa maqusa maqusa nidaqa qini dadaaqidaqa qimannimi maruqanda maridaqarammia anee miqanda andeeqannisaa. Miqanda faqa Kareemeendana faqa aiqamausa qini faqa moodaanaki ainainimariasa faqa misauqa aiqamausa nuqu Anutuna naaru mariranaki fimariana bukaki misauqa nuqu maridanoo.
Innee Karaambaiqaki marianara maqee maqee asasida kai mariaqa, kafaa qimannimidaqa, asasiaqa.
Innee aiqamausa sia ramoo ramaaiaqa ireeda kai nirana marirana aiqamausa nimiaqa. Karaambaiqa qusasaa qumuannoommi. Inneeqa oosana oosana sarauqira ainainara sia oonumafi irifanoo nimuqusiani, innee Anutunara innaaru qidaqa miqoo kai inneeqa sarauqi maria oosana oosana ainainara innaaruqiaqa. Innaaru qidaqa Anutunara dufi dufi qirana namufaqa innaaru qiaqa. Innee miqifanoo Anutuna aundura asooarafa firaa ainaina tia maridanoo faiqí faiqi irirafa sia mina amana maridanoo, mi asooarafa inni nimuqusa faqa irirana faqa asauku mundirana Yisunakina mariafanoo miqoo inni rakisinnimaqaannoo.
Oo qini qikaqaafasaauqa qini taikara ufa maaqimminoo maridanoo, inni iriranara qimannimidaqa, innee inneeqa kai amiqira ainainara irirafa faqa uriqarara ainaina faiqí amooqimaria ainainnara irirafa faqa minauqara kai maqee maqee naaqoo nitikuraki inni irirafa qumbiqaani. Kuqaa qimaria ufana faqa naaquqara amiqira ainaina faqa andeeqarana faqa anukara ainaina irirana faqa idaaqira ainainara irirana faqa amiqira oosana ainaina Anutufa amana iriaqaa ira ainaina faqa mi ainainausara kai nitikuraki qumbiqanoo mariani. Innee qini Pauroosasaaqaraa amiqira oosana qafeeusa mariafanoo minauqa maqee maqee qinee iafanandee kai iaqa. Qini ufakinaana faqa qinee iafanandee inafa mi mau kai fimarifanoo Anutufa naundura asooarana nimimarifa inni faqa nuani.
Pauroofa Firipi maqannaasa munnimma amunara dufi dufi qidanoo.
10 Qinee Pauroosa karaambaiqaki fidaqa maqee maqee firaaqoo inniara oonumafi iridaqa asisida maridaqa. Innee Firipi maqusanaasa ooqai narana feefaurira munnimma dadaaqiqa qimiqau. Doo miqoo kisaaqasaa marikiqa doo maqee kafaa qiniara iridaqa dadaaqi mariafanoo. Innee sia qiniara kaaqa aunusee mana mana imariafaqa minara qidaqa inneeqa maqusaindari nianaindari dadaaqirana sia amana maree animariafaqa minara innee sia qini dadaaqusa mariaasa maqee kaifaa dadaaqimariafanoo. 11 Sia qinee qeeqa daunduraki inniara minniqiseeaafoo qimasee ikiraqaidaqa, qeeqa marunnanaki marunnanara doo marida fee qimasee qifaaqa quqaidaqa doo mi ainainnara akoofasaikammidaqa. 12 Qinee sarauqiranaki marunnanara doo akoofasaikammiqa maridaqa, rairaa irinaki marunnanara faqa akoofasaikammiqa maridaqa. Qinee mi oosanna iridaqa doo irimarunausa maridaqa, qinee yai yai fee yaqoo aukuanee qimuaqu qumbiqanoo fee maridanoo fee daararee maridee, rairaa iranaki fee maridee sarauqiranaki fee maridee mi aiqama ainainausaki maridaqa sia munari minari idaqa doo qifaaqa quqasee mariranara akoofasaikammiqa maridaqa. 13 Asauku mundirafa narí afeeka qimufaqa minannai amiqiranee mandaikiranee kaqi maraidaqa.
14 Innee Firipi maqannaasa qini dadaaqianara dufi dufi qidaqa. 15 Ooqai indaaru inni maqa maaqa Maseedoonia minnisee amiqira fasaasa ufa maqusa maqusa qimannimiqa niniufaqa innee Firipi maqannaa Yisuna ufara suqimarusa kai sia moo maqannaasa inneeqa kai dadaaqiusa mariafanoo. Inneeqa kai narana munnimma qimufaqa minannai qeeqa narana aina maraseeqa namasaida ainainiqiafana. 16 Qinee Teesaroonika maqusai mariafanaqa innee moomoo kari qinee mandainainaki mariafanaqa innee dadaaqidaqa narana maree maria munnimmana qimaqee mariqau. 17 Qinee sia narana maree maria munnimma moo faqa moo faqa maraanauree qidaqa maa ufana qimannimidaqa, qinee inni nuquara afeedira ainaina innaarunai nimaqaanifee qidaqa maaqoo munnimma qimianara qidaqa. 18 Eepafarooditusafa inni maqusaindari inni maqannaafa maqee qunnanara inneeqa narana maree maria munnimmana minasaa soofanoo mini qimifaqa doo aiqama maraunnanara inni qimannimidaqa doo qini qimana kai maridanoo fiqaramasee faqa maridanoo. Mi munnimmana qimaqaafa tatufira aandau Anutuna suqa ami mariafara foora amiqira afunda aikiambu imarifara foora Anutufa asasammasee maree mari ainainna maridanoo.
19 Sia meerai kai inni afeedamma nimaqaannoo maaqoo faqa innee sarauqi maria ainainna inni nimana kai nimiannoo, narí innaarunai mari qumiasana moomoo marina narí asauku mundirana Yisunaki marina innee sarauqi maria narana ainainna inni nimana kai nimiannoo. 20 Maasa Anutufa maasa qikoofa mina amooqirafa naaru naaru mariani. Kuqaa.
Pauroofa nimandaidanoo.
21 Anutuna faiqi namu mina ufa irimariasa asauku mundirana Yisunaindi mariasa Firipi maqannaasa inni aiqamausa nimandaidaqa. Yisuna ufa iri maria qikaqaafasaasa qini faqa mariasa inni nimandaidaqa. 22 Maaqoo Anutuna ufa irimariasa aiqamausa inni Firipi maqannaasa nimandaidaqa, Roomma maqannaasa uriqarara fasiqa Sisaana maaqaki ainainimariasa misakiqari akaqausa Yisuna ufa irimariasa misa faqa inni firaaqoo nimandaidaqa. 23 Asauku mundirana Yisuna maasa karaambaiqa afaarirafa inniki aiqamausaki mariani.