31
Maa ufausa karaambaiqa Reemueerana anoofa qimaqoofa maridanoo.
Anee qini didira qimaaku qinee aniara innaaru qiafana kambiqoonafa mariananoo. Qinee nana ufa fee ani qimamianauree.
Sia aneenna afeeka aanaaseesaa taikaa. Sia aneenna munnimma aiqama aanaaseesaa taikaa. Anaaseeuqa karaambaiqauqa faqa narimaria ainainausa maridaqa.
Reemueera maa ufana iria. Karaambaiqauqa sia uainna nammari naaqa. Sia afeeka nammariara indaandi qiaqa.
Misa mina nammasee sandufa qaunifoora. Faiqí nimeemaanai oorudupiqa mariasa ufa sia irisee mandaikamma nimaqeefoora.
Afeeka nammari faiqí qusasaa kuqifaninausa ainaina maridanoo. Firaa ummaaraki mariasa ainaina maridanoo.
Kuqifandinausa amana namaseeqa narí kudikiranara aunuaqa. Misa namaseeqa noori runiranara aunuqaqa.
Anee ufa qiranaki ufa mammaqi mariasa aneenna kai dadaaqi andeeqannisaa. Anee dadaaqirana siaisa ufa qiranaki dadaaqiaqa.
Anee ufa qiranaki misa dadaaqira ufa qinana andeeqara rakisirafa marinnaranoo. Anee kudi fasiqauqa faqa ainaina siaisa faqa itita nimaqainaqa andeeqaranaki mariaqa.
10 Amiqira anaasee andeeqara irirana faqaa anaasee mararafa kaaqa kadaapi maridanoo. Mina feefauru amiqira oonda faqa uraaqararafa kaaqa firaa feefauru maridanoo.
11 Mina afaaqi irirafa mi aanaaseenasaa kai mundinoo marifanoo sia moo ainainara sarau iannoo.
12 Mi anaaseefa mari kamuqoo narí afaaqi amiqi amiqi kaimma amaqaidanoo.
13 Mi anaaseefa sipsipa asausinnai faqa amiqira sandannai faqa moomoo qamunna auqidanoo.
14 Mi anaaseefa sipara foora nianaindaraa narana maree anidanoo.
15 Kananaana eendai findinoo narí maaqaki mariasa narana suqasee narí ainainira maanaaqauqa auqee fandinna saikanara qimannimidanoo.
16 Mi anaaseefa amiqira maqa qafamasee feefauridanoo. Narí ainaina nimisee maraqai munnimmanannai feefaurummaseenoo narí asaukunnai anukamasee adiafaa ira ainaina uainna ummaqidanoo.
17 Mi anaaseefa oori minaki munduseenoo amudaanai qimasee ainainidanoo. Mifa afeeka anaasee kaaqa amudaanai qimarifa maridanoo.
18 Mi anaaseefa narí ainainara anoona kai fee qidanoo. Qooma qumbiqaidanoo qeemarifanoo ainaininoo fifiifanoo eenda amuqusai munu taikaidanoo.
19 Mi anaaseefa narí sanda sufuseenoo narí qamunna auqidanoo.
20 Mi anaaseefa kudi fasiqauqa faqa ainaina siaisa faqa afaarinoo nimidanoo.
21 Suara aaku aukuana mi anaaseefa faasai deedaqammaqaina asausi faqaa qamunna narí maaqaki mariasa aiqama nimifaqa afisusee amiqimmasee maridaqa.
22 Mi anaaseefa faiqara qaarisaa ufiqira qamunna auqidanoo. Mifa aakianda amiqira sandannai auqira qamunna kai afisidanoo.
23 Aiqama uriqararausa mina afaaqiara uriqararafee qidaqa. Mi fasiqafa maqusa qambaanai faiqí firaasa faqa marida ufa qimarifaqa aiqamausa mina ufa iridaqa.
24 Mi anaaseefa qamunna faqa nooiqandi mariana faqa auqi marifaqa ainaina faqaasa ani feefauridaqa.
25 Mi anaaseena afeeka faqa andeeqarana faqa mifa qamunnara foora afisinoo maridanoo. Mifa kasooaqee kambiqaaninna mandainainnara sia rufiaidanoo paasoosidanoo.
26 Mina ookiqari firaa amiqira irirafa kai uridanoo.
27 Mi anaaseefa narí faiqi namu faqa narí afaaqi faqa ainainasaa rakisidanoo. Sia kudoosaapaidanoo.
28 Mi anaaseena faiqi namu nári ninoonara asasiafanoo mina afaaqi fannoo faqa mina amooqidanoo idiki keeqaidanoo maaqi qidanoo.
29 Moomoo anaasee amiqira ainaina auqee mariasa maridaqa, anee misa narusee uriqararafa mariananoo.
30 Moo anaasee fifau reendeenirafa maridanoo. Amiqira afaaqa faqaafa mina amiqirafa dauni taikaannoo. Yaaweena ufa mau fimari aanaaseena kai amooqiaqa.
31 Mifa auqai ainaina akiiqara uriqarara auqu amia. Mifa auqai ainainna fannoo mina auqu uqeerarana amidanoo.