2
2:1-13 Asisi Kakarada Vovoruria Re.
Lev 23:15-21; Deut 16:9-11Jiusi enemboda banau einida ragaro “Pentikos” regegeta uria-da fefera buburiturieta, Iesu gaabee egegeta uria enembo bubua, danode kambo dabakova desuturie. Avo desea iririgutueta, gaimbo ambi, ero eini yaura jojabeda erogomi uutuvareta vorefuria kambo manduguturie. Aghade jo mino-mino gaga rea ningari inono egegambi re. Aghá uua-da rova mo, eini-eini eto-bato ivari buburago* Ivari buburago Baruga gaami rera mo, Saghaideda gaami ivari avevago reta rousue-tago, Baruga da erodu nundubuturota, ivari buburago gefirere. sirorea sarige-sarige ea aria, enembo daba-dabada beforova vasia janimbutueta gigiguturie. Aghá ea, Asisi Kakarami númandava asuguturieta, númanda neno roo beda urie. Ano ututurieta, enembo daba-dabada aveva kaveruturieta, númane gaa dumeni dumenimi regeguturie.
Fefera anava, Jiusi enembo God gaabee egegeta uria anami, roo enda nanjogo dano doa esega furia Jerusalem bubua, anava vitirie. Númane aná yavi niningiguturie-gea, mana-mana ea, enembo oruaruabe furia danode egeguturie. Anada bee mo, Iesu gaabee ari enembo aveva kaveruturieta, númane aná esega fufuguturia enemboda gaa airo-airomi regegutueta niningiguturie. 7-8 Aghá niningigea, númane duduku-dadaka egegea, eghá regeguturie, “Ená gaa eghá reisi-ria enembo, aná dano Galili enembo re. Avotago, daiyaghami aveva kaveretueta, namonde anda gaa manemi regegutueta reisi-niningo? 9-11 Namonde amó dumeni aná, Partia enembo, Media enembo, Ilam enembo, Mesopotemia enembo, Judia enembo, Kapadosia enembo, Pontus enembo, Esia enembo, Frijia enembo, Pamfilia enembo, Krit enembo, Arebia enembo kotú Isip enembo re. Namonde anda enembo dumeni, aná roo enda Libia, bogu naa Sairini kasa-kasavareta fufuguta. Kotú namonde amó, dumeni aná, Rom reta esega fufugutare. Namonde amó, dumeni aná, Jiusi mokó re. O dumeni aná, númanda otu-evovo doa namonde amó Jiusi enembodava rekimbea, namonde anda ambo nimbi ea vitie. Aghá re-tago, oreki daiyagha ea namonde dano reisi-niningora mo, God eini-eini jojabe donu urieta siroruturia ananu, namonde anda gaa ari gaa ari Galili enembomi regegutueta reisi-niningo?” 12 Mana-managha, númane duduku-dadaka egeguturie-gea, mino-mino uriga egeguturie, “Enada bee mo, doro?”
13 Avotago enembo dumeni númane, kuvia gegha regeguturota, eghá regeguturie, “Aná enembo uvu fakara undidigea, be vaive-vaive reisi-rie.”
2:14-42 Pita Da Minono Riria Re.
14 Aghá regeguturieta, Pita na erea, ambo nimbi 11 de jiria, be fugia natofodu eghá ririe, “Jerusalem enembo kotú anda ikoko mendi, ariri gharovu, Jiusi enembo, nímane dano ghanena rore. Gaga enanu anona raita roreta, ningia goghó egege! 15 Oreki 9 koroki fefera be fakara etue. Fefera eghago, aná jo uvu fakara undarida fefera irambi re. Aghá-gea, námane jo uvu fakara undidigea, ená yavi egegambi re. 16 Atá, ená yavi reisi-gerora amindu rea, seibe God ririeta, unda feroveta ragaro Joel na eghá gefirie,
17  Joel 2:28-32‘God na eghá reirie,
“Fefera ambova, anona anda Asisi averegota vorea,
enembo nanjogodava asugaita rouvie.
Asugea irota-gea, nímanda mendi ariridava anda gaga ifegota,
númanena isaghava regegaita rousue.
Yarata mane númanda dibe mokómi gigigaita rousue,
kotú nímanda embobokoko dira egegaita rousue.
18 Fefera aghade, anda Asisi Kakara
anda buro egegari enembo, embobode evevetudedava,
averegota vorota, anda gaga isaghava
regegaita rousue.
19 Aghá urota, anona ata, ivata uutuva
kotú endava siroruturota gigigea,
natofo duduku-dadaka egegaita rousue.
Anona ata-gea, tatangu ivari buburagha,
kotú dimbori jojabe siroraita rouvie.
20 Jojabeeda furaita rouvia fefera jojabeva,
umó duroghagha furaita rouvie. Anada dibe kena, fefera gotea
ya bingoi urota, marabe kaverea tatangugo aita rouvie.
21 Rifo aghade, enembo avona Jojabeeda ragarova jamono gatiturota,
sonembari-du benunu egegadua mo,
númane jebuga tambaita rousue,” ’
God aghá ririeta, Joel na gefirie.
22 Amindu rea, anda natofo Jiusi enembo, ená anda gaga rera, aná ningia goghó egege! Nasaret embó, ragaro Iesu, God da buro ari du rea, God na ninenguturieta furia siroruturie. Aná irugaita rea, God unda anomi sonembutuaveta, unona ari ivata dumeni dumeni eaveta sirorutuaveta gigigea, natofo duduku-dadaka egegeta urie. Iesu aná ari anogha urieta siroruturia, aná jo roo einiva ambi re. Eve siroreaveta, nímane gigigeta ureravore. 23  Mat 27:35; Mak 15:24; Luk 23:33; Jon 19:18Avore, God seibe nundubea simbugea, Iesu amburari-du rea ninenguturie. Amindu, nímane Iesu nandia bundia bua angera, ari-bari akokogo ari enembodava ututata, ifatarava dedegutata ambubuta. 24  Mat 28:5-6; Mak 16:6; Luk 24:5Avotago anada ambova, God na ritata, umó amburarida mema doa serigea jebugea erora. Anada bee mo, amburarida anomi umó buregari jo inono irambi re. 25  Ps 16:8-11Undú rea, Devit na eghá gefirie,
‘Fefera inono Jojabee anda dibe kenava gita rore.
Umó anda kasava irirota, amó sonembaita rouvia-du,
anda eka ingo rarovambi aita rouvie.
26 Amindu, amó neno gangoro urota, anda beemi undú raga reta rore.
Amó embó-gea, amburaita rore. Avotago, amburari-du jo oru ambi re,
27 Anada bee mo, imó jo amó doata amburari enemboda
kambesiva irambi aita rore. Inda Buro Kato kakarada tamo
jo doata ujeva betambi aita rouvie.
28 Jebuga barida emboro inona iruguturieta, amó rei-gerore.
Kotú inda dibe kenava irirota, gangoro urota iraita rore,’
Devit na Iesu du nundubuturota, aghá gefirie.
29 Avore-tago, anda ikoko mendi, ariri gharovu, namonde anda mambube Devit da kiki ananu isaghava raita roreta, niningige! Devit umó ambubuturieta enava furuguturie. Umó furuguturia beko oreki enanu vitie. 30  Ps 132:11; 2 Sam 7:12-13Avotago, umó jo amburambi irieta, God undava be gajiturota eghá ririe, ‘Inda imendi gamendi eini, anona rata kotofuko imongo aita rouvie.’ Devit umó God da feroveta eini re. Aghá-gea, God donu riria, ananu gaa bee urie. 31 God donu ambova aita rouvia, aná Devit umó gerurie. Aghá-gea, God daiyagha daiyagha ea rata, Keriso amburarivareta eraita rouvia gaga aná eghá ririe:
‘Umó jo doata ujeva irambi aita rouvie.
Unda tamo jo doata avo betambi aita rouvie.’
32 Ená gaa bee re. Iesu rera umó, God na ritata, amburarivareta jebugea erorata, námanda dibe mokómi gigigutare. 33 Gigigutara-da ambova, Iesu du raga rirota umó righota erari-du rea, God na umó bua, unda ingo bee kena itia, Asisi Kakara undava ututa. Ututata, unona bua righia jiria averegetueta, enava vorea oreki vitie. Nímane unda anonu gigiguturota reisi-niningoravore. 34-35  Ps 110:1Gaga eini, evere. Jo Devit na ambua uutuva yavambi re. Avotago, umó Iesu nundubuturota, ená gaga ririe.
‘God, unona anda Jojabeedu ririe,
“Fu anda ingo bee kena asumbadi-gea, anona inda gitofo dea
bundia bua furá, inda eka tuva ghandada gharari-du itota vasioe!” ’
Devit umó Iesu nundubuturota, aná gaga ririe. 36 Amindu rea, nímane Israel enembo, ená gaga nundubuturota, ningia goghó egegadi rere. Ená Iesu rera, nímanena bua ifatarava deraravore. Embó dabako umonu, God na gategea, namonde anda jebuga bua furari-du ninenguturieta furie. Kotú God na ririeta kotofuko ea, namonde anda sonembadu vitie,” Pita na aghá rea sidara urie.
37 Sidara urieta, enembo niningigea, oru ea mana-mana ea jarea, Pita kotú Iesu da ambo nimbidedu eghá regeguturie, “Avore, námanda ikoko mendi, nímane reisi-nundubutora, oreki námane daiyagha daiyagha egega?” 38-39 Aghá regeguturieta, Pita na númanda gaga mino eghá ririe, “God nímane sonembea unda Asisi Kakaranu vesa utaita rea, be gajiturie. Avore-tago, jo nímane nenuka sonembambi aita rouvie. Nímanda imemendide kotú abua-abua nanjogo beago, God da aghi aita rouvia-nu sonembaita rouvie. Amindu rea, nímane daba-daba, neno kaverea, fufuge, Iesu Keriso da ragarova bafutaito egeguturadi-gea, God nímanda ari-bari akokogo nundubea gia doae! Aghá uradi-gea, God da vesa esiko-esiko, aná Asisi Kakara nu utota bubugadi.”
40 Aghá rea doa, gaga dumeni dumeni rirota, númandu nghaĩ eghá ititurie, “God ari-bari akokogo enembo oreki sirorea vitia-nu data ambubugaita rouvieta. Amindu rea, nímanda ari-bari akokogo dodogea jebuga bubuge!”
41 Fefera dabako anava, natofo oruaruabe gaabee egeguturota, furia bafutaito egeguturie. Aghá uria enembo, dano 3,000 aghago re. 42 Kotú, Iesu da ambo nimbida donu iruguturia, ananu niningiguturota, unda ambo nimbide irirota, undari numonde dirota, Iesu gaabee ari enembo eghá egegeta uria-jogo. Númane danode desea undari undia, anada ambova, Iesu da ambubuturia-nu nundubuturota, Tamo kotú Tatangu Kakara ananu bubugeta uria-jogo. benunu danode egegeta urie.
2:43-47 Gaabee Eta Uria Enemboda Aito Daiyagha Fugeta Uria, Aná Eghá Re.
43 Aghade, Iesu da ambo nimbimi God da anomi eaveta, kae akokogo bubugea irari enembo jejebugeta urie. Taimu akokogo enemboda rova irita uria beago, númanena reaveta fuava isaghava bubuta urie. Kotú ivata anogha dumeni dumeni uaveta, natofo gigiguturota duduku-dadaka egegeta urie. 44  Eka 4:32-35Aghá egeguturota, Iesu da natofo danode iririguturota, númanda eini-eini mino-mino kavevera urota, vesa egegeta urie. 45 Númanda enda o gugua-ghayafa aná utua mino bubugea númanda enembo daba-dabada mema sonembeta egeguturie. 46 Númane danode rifo inono iiava, God du Tafaroro Ari Kambova* terua desea benunu egegea, bubua kambova iiava nundubari dabako urota, gangorogha undari undidigeta urie. 47 Aghá egeguturota, númane God raga regegutuaveta, enembo dano gangorogha Iesu da natofo neno bubugeta urie. Aghá uaveta, Jojabee na reaveta, dumeni fuava Iesu gaabee egeguturota, unda natofo egegeta urie.

2:1 Lev 23:15-21; Deut 16:9-11

*2:3 Ivari buburago Baruga gaami rera mo, Saghaideda gaami ivari avevago reta rousue-tago, Baruga da erodu nundubuturota, ivari buburago gefirere.

2:17 Joel 2:28-32

2:23 Mat 27:35; Mak 15:24; Luk 23:33; Jon 19:18

2:24 Mat 28:5-6; Mak 16:6; Luk 24:5

2:25 Ps 16:8-11

2:30 Ps 132:11; 2 Sam 7:12-13

2:34-35 Ps 110:1

2:42 Iesu gaabee ari enembo eghá egegeta uria-jogo. Númane danode desea undari undia, anada ambova, Iesu da ambubuturia-nu nundubuturota, Tamo kotú Tatangu Kakara ananu bubugeta uria-jogo.

2:44 Eka 4:32-35