Jut
Iesu Gaabee Ari Kakatodu, Jut Da Gefiria Gaga Re.
Jut ená ingiso gefirota, umó avouvi jo isuri ambi re. Avotago Mat 13:55 kotú Mak 6:3 irugea, enembo oruabe nundubeta rousue, Jut mo, Iesu nue Meri da fumbari mendi eini re. Amindu rea, umó Jojabee Iesu da ikoko ra-jogo.
Pita unda ingiso ambova gefiria anada rova, umó irugari gavera kakatoda dibeva gaa ririe. Jut aná gaga dabako aghago nundubuturota, ená ingiso gefirie. Gefirota, neno erari gaga eghá ririe, “Gaabee ariva ano ea jijiregadi rere! Iesu da Gaga Taubana niningiguturota, mania gavera kakatoda gaga niningigata!”
Aghajora, umó ghaeko* 66-67 Iesu siroruturia-da ambova ená ingiso gefirie.
Jut Ená Buka Gefiria Gagada Mendó Mane, Aná Evere:
1-2 Jut enembo avodu gefiria, ananu ghanena uria re.
3-16 Nghaĩ itari gaveranu ningauve-degea riria re.
17-23 Namonde amó ano ea, jiria goghó egegore!
24-25 Jut Afa God du raga rirota, unda gaga rea, tano uria re.
1
Mat 13:55; Mak 6:3Iesu Keriso da sabua, kotú Jems da ikoko Jut, aná amó re. Yata bua gigige!
Nímane avonu God na neno rururota, aghi uria, kotú Iesu Keriso kaifa urota vitia enembodava, ená ingiso rei-gefere. Yata bua gigige!
God, nímandu neno mema urota, unda siriri aride neno baride utota ya, nímandava beda ea iroe!
3-16 Jut Na Nghaĩ Itari Gaga Gaveranu Ningauve-Degea Riria Re.
Ariee, anda neno bari kokomana! Amó ea gia, God na namonde andú vesa urota, jebuga reka ututuria-du nímanda ingisova gembaita nundubutare. Tago, aná gaga jo oreki rambi aita rore. Anda itatama ariva, aná doa, gaga eini gefirota, nímane daiyagha ano ea, namonde anda gaabee ari gangada egegadi gembasire! Ená gaabee ari rera, aná God na unda natofodu ututurieta vitia, avore. Jo rekago gaabee ari dibe eini utambi aita rouvie. Namonde anda gaabee ari gangada egegadi rera-da bee, aná evere. Enembo dumeni God nundubambi egegeta rousua-mi seibe nenomi terua, God da natofoda rova vitie. Númanda tamo firída uno egegaita rea, kotú dita faima egegaita rea, God da Gagava unda sonembadu gefirieta vitia-nu, númanena righia biruru ea, sembago egegeta rousue. Aghá urota, namonde anda Beforo Righari kotú Jojabee dabako, Iesu Keriso umonu injigha urota, undú goitu ututa rousue. Enembo aghago eta rousua-du eghá gembari vitie: númane aghá egegeta rousua-du God na númanda mino akuago simbuguturieta vitie.
Ex 12:51; Num 14:29-30Nímane dano reisi-geroravore-tago, rekago nundubadi rere. Jojabee God unda natofo roo enda Isip reta unumbea bua fufuguturie. Tago, ambova aná enembo avona umó gaabee ambi egeguturia-nu derurieta ambubuguturie. Kotú anera dumeni beago, gogore ea, God na buro donu egegari-du ano ututuria-de kotú God da númandu gateguturia irari kambeside dano dodoguturieta, God númane nandia, seinimi bunditurieta bingoi rova vitie. Anava iririguturota, God na Irurari Fefera Jojabeva furota, númane iruraita rouvia-nu kaifa egeguturota vitie.
Gen 19:1-24Kotú gaga aghago eini evereta, gigige! Sodom, Gomora, kotú bogu naa dumeni kasava vitiria-de daiyagha egeguturia-da gaganu nundubadi rere. Númane dita faima urota, mino-mino toobu-toova virirota, ari bari sembago mane egegeta urie. Rourogo aghá egegara-degea, God númane beforo isagha ari-du rea, umó erea, ivari bua fugiturieta vorea, aná bogu naa mane gambua evia sidara urie. Tumanadu irari ivarimi númane evirota, mema itatama urota iririgaita rousue.
Emboro dabako aghago, ená enembo retora, barauva donu gigigeta rousua-mi, nendufa númanda tamo bebeta egeguturota, God da Gagadu goitu fotiturota, anera duroghadeda tamova gaga sembago regegeta rousue. Dan 10:13, 21; 12:1; Amb 12:7; Deut 34:6; Zech 3:2Nímane gigige! Anera maneda beforo righari, ragaro Maikel, umó jojabe re-tago, jo aghá ambi re. Unona Moses da tamo baita rea, ungá Satan gha besiga urota, Satan da dibeva undufa unda ragarova gaga fakara eini jo rambi urie. Tago, Jojabeeda ragarova tufoko ririe, “Jojabee na imó dibeva rae!” 10 Tago, aná enembo asisida irari o asisida jebuga kotú ivata jo tanana egegambi urota, gaga sembago regeguturota kavaga eta rousue. Kotú númane eini-eini esiko-esiko tanana ambi ea, eto-bato nino oka tamo firída uno nuenembo tanana egegeta rousua aghago urota, númanda tamo firída unonu egegeta rousua anami, nendufako bebeta egegea daghea, ambubugaita rousue. 11  Gen 4:3-8; Num 22:1-35; Num 16:1-35Atá ambova númanda mino akuago tatambugaita rousua, aná jo ijoko irambi re. Anada bee mo, eto-bato Kein* Embó ragaro Kein reiria, umó Adam da mendi bego re. Unda ikoko unona derurieta ambubuturie. Kotú Balam reiria, umó feroveta eini, bogu naa Petro, uvu jojabe ragaro Yufretis, anava vitirie. Umó Moab enemboda kini ragaro Balak da guri baita rirota, Israel enembo simboro aita arie-tago, God umó bureguturie. Kotú, embó ragaro Kora, umó Jiusi enemboda abua ragaro Levi da embó eini re. Avotago, umó daiyagha Moses ungá Aron ghada kambesi bua, Israel enemboda beforo righari asua-nu nundubuturota, Moses ungá Aron ghada tamova gaga rirota, neno akuago urieta-gea, God ririeta, endami be angiturieta, Kora unda natofode dano anava vorea sirivu egeguturie. na ari sembagoda emboro gategea anava aria, aghagonu eta rousue. Kotú eto-bato Balam guridu begera urota baita uria, aghagonu eta rousue. Eto-bato, Kora gogore ea, undufa unda ragaro righota erari-du ueta, God umó derurieta ambubuturia aghagonu, númane mino akuago beenu tatambugaita rousue.
12 Nímane dano Jojabee nundubuturota, unda banau undidigaita rea, danode deseta rosora mo, aná enembo, númanda uno nuenembo urota, meka jo gigigambi uvu fakara undia beforo biruru eta rouvia-mi, nímanda banau bebeta eta rousue. Númane eto-bato yaurami gooso righia dirigeaveta, boruma jo vorambi eta rouvia, aghago re. Dabako aghago, númane eto-bato ika eini, vuri jo righambi vitia-va evia gharasa eaveta, riribugha danode duria fugeta rousua aghago re. Namonde amó, aná enembo sembago aghagodava jebuga o sonemba eini jo bubugambi aita rosore. 13 Karaje akuago bejutuaveta, mangosava ghuná-ghuná fugeaveta, mangosa gari akuago eta rouvia aghagonu, númanda jebugava ari-bari akokogo nanjogo isagha eta rouvie. Tago, númandava meka tefo re. Númane eto-bato isia jeghimi uutuva dorea sumbua iiava, sidara eaveta, jo gambi eta rousua aghagonu, númane fefera tufoko duroghade irirota iiava, sidara eta rousue. Enembo aghagodu God kambesi tumba bingoi beenu simbuguturieta vitie. Númane anava ya terua, tumanadu iririgaita rousue.
14  Gen 5:18, 21-24Namonde anda abua tutuno beeva Adam da vee dano ingo yoveni yoveniva dabako seriguturia-da ambova Enok siroruturie. Jojabee ambova, donu aná enembo sembagodava aita rei-nundubuturia-nu, Enok na isaghava riria, aná evere: “Gigige! Ambova, Jojabee unda anera kakara jede dano, irugari katogo irambi, nemonde furaita rousue. 15 Umó enembo dano iruraita reifie. Aghade, enembo umó nundubambi ari-bari akokogo eta rousua-de, kotú enembo avona unda tamova gaga akokogo regegeta rousua-de dano, gia iruruturota, númanda mino sembago utaita reifie.”
16 Atá aná enembo sembago reta rousua, númane tumanadu yove gaje rirota, enembo dumenidava dinunu tava eta rousue. Kotú númane fefera inono, númanda uno akokogonu ambo-ambo urota irita rousue. Númane nendufako raga regegeta rousue. Aghade, enembo dumeni númane sonembari-du rea, be vivi rirota, bee tefo nendufako raga regegeta rousue.
17-23 Namonde Amó Ano Ea, Jiria Goghó Egegore!
17 Avotago, anda neno bari kokomana, namonde anda Jojabee Iesu Keriso da aghi enembo seibe dara reifia-da gaga regeguturia-nu nundubadi rere. 18  2 Pi 3:3Aná evere: “Fefera ambova furá bubadua, enembo dumeni ereregea, God nundubambi, tamo firída unonu urota, nímane kuvia gegha regegaita rousue.”
19 Ená enembo rera, God da Asisi jo bubugambi irirota, tamo firída unonu urota vitie. Aghá egeguturota, númanena God da natofo aná righia sariguturieta oreki airo-airo ea vitie. 20 Tago, anda kokomana, nímane eghá egegadi rere. Mino-mino sonembutu-gea, nímanda gaabee ari kakarago bee bariroe! Aghade, Asisi Kakarada anomi benunu urota iririgadi rere! 21 Aghá egegutu-gea, God da neno barimi gangada urota, anada rova nendufako kaifa egeguturota iririgadi rere. Aghade, namonde anda Jojabee Iesu Keriso neno mema ea, namonde andú jebuga tumanadu irari utaita rouvia-nu baita kaifa egegadi rere.
22 Enembo avona mana-mana urota vitia-du, neno mema egeguturota sonembadi rere. 23 Kotú, eto-bato eini-eini donu ivariva juaveta, tutomi toká ea bua, airo itita rosora, aghagonu, enembo dumeni Satan da ingova rougea bubuge, númanda ari-bari akokogoda mino seserigoe! Kotú enembo dumeni ari bari akokogo eghá ea oghá ea rousua-nu sonembaita regegadora mo, rourogo nendufa bebeta egegara-degea, númanda ari-bari aná injigha urota, nímane orugha dano ya sonembaita rosoravore.
24-25 Jut Unda Gaga Tano Urota, Afa God Du Raga Riria Re.
24 Avore, God Afa umó eini-eini nanjogo ari inono re. Nímane, rourogo gofegea jujugara-degea, nímane unda anomi kaifa ea goghó eta rouvie. Kotú nímanda ari-bari akokogo seghea fugota, taubana kakara bee egegota, nímane unumbea bua ya, unda dibeva itota, gangorogha unda unana rova iririgaita rosoravore. Nímane sonemba aghá ari, undava inono bee inono re. 25 Amindu rea, namonde anda God dabako bee dabako namonde anda Sonemba Katodu raga regegore! Unona namonde anda Jojabee Iesu Keriso, ututurieta furia, namonde amó sonembutueta, namonde umode dano takembea vitera-da anomi namonde amó undú raga regegore! Undava unana duroghagha, beforo righarida ano kotú bingáde vitirie, vitie, tumanadu iraita rouvia-du unda ragaro righota eroe! Ai, gaa bee re.
Avore. Amó Jut re.

1:1 Mat 13:55; Mak 6:3

1:5 Ex 12:51; Num 14:29-30

1:7 Gen 19:1-24

1:9 Dan 10:13, 21; 12:1; Amb 12:7; Deut 34:6; Zech 3:2

1:11 Gen 4:3-8; Num 22:1-35; Num 16:1-35

*1:11 Embó ragaro Kein reiria, umó Adam da mendi bego re. Unda ikoko unona derurieta ambubuturie. Kotú Balam reiria, umó feroveta eini, bogu naa Petro, uvu jojabe ragaro Yufretis, anava vitirie. Umó Moab enemboda kini ragaro Balak da guri baita rirota, Israel enembo simboro aita arie-tago, God umó bureguturie. Kotú, embó ragaro Kora, umó Jiusi enemboda abua ragaro Levi da embó eini re. Avotago, umó daiyagha Moses ungá Aron ghada kambesi bua, Israel enemboda beforo righari asua-nu nundubuturota, Moses ungá Aron ghada tamova gaga rirota, neno akuago urieta-gea, God ririeta, endami be angiturieta, Kora unda natofode dano anava vorea sirivu egeguturie.

1:14 Gen 5:18, 21-24

1:18 2 Pi 3:3