Ambova Siroraita Rouvie.
Fefera Ambova Daiyagha Siroraita Rouvia Reta, Jon Na Gia, Ená Gaga Gefirie.
Embó ragaro Jon na ená buka gefirie. Ekaresiada* beforo ririkigari sei siroruturia-da nundubari mo, Jojabee Iesu da ambo nimbi eini, Jon na ghaeko* 95 Iesu siroruturia-da ambova aghago ená buka gefirie.
Ená buka gefiria fefera aghade, Rom enemboda gavanami kuristini enembodu gitofo urota, mema kotú bouvu fakarago bee ututuaveta itatama egegeta urie. Aghá ua-du, númane rourogo mana-mana egeguturota, neno jurauve-degea unda buka gefirie.
God da gitofodava ambova daiyagha siroraita rouvia-de, kotú God na unda natofo daiyagha sonembea, vesa taubana númandu utaita rouvia-deda gaga iruguturieta, Jon na gia, ená buka gefirie. Fefera ambova daiyagha siroraita rouvia-nu Jon na barauva gia, ená buka gefirie.
Jon Ená Buka Gefiria Gagada Mendó Mane, Aná Evere:
1:1-8 Jon na Jojabeeda ragarova natofo dano ghanena urota, ená gaga tutuno urie.
1:9-3:22 Jon barauva Jojabee Iesu geruria-da gaga gefirie. Kotú Jojabee Iesu na ekaresia dano 7 du gaga rieta ningia, Jon na gembua númandu vesa uria re.
4:1-8:1 Ingiso eini eghovea, unda beva finje 7 mi takembuturia-nu Jojabee Iesu ifegutueta, bouvu mema dibe eini be eini endava siroruturia re.
8:2-11:19 Anera dano 7 mi tavuya furitueta, mema dibe eini be eini siroruturia-nu, Jon na gia, anadu gefirie.
12:1-13:18 Satan, unda ambo nimbi ungaghami nino oka aghago nindia ya, endava isagha aita rousua-da gaga re.
14:1-15:8 God na neno akuago ea, oya ambo jetuko endava enembodava utaita simbugutueta, Jon unda dibe mokomi gerurie.
16:1-21 God neno akuago ea ririeta kibubu 7 oya akuagomi beda uria-nu anera manemi bua, endava enembodava averegutueta, Jon gerurie.
17:1-20:10 God na, Babilon bogu naa data bejota, Iesu kaverea furá Satan nandia bua, ivariva fugota voraita rouvia-da gaga re.
20:11-15 Irurarida fefera re.
21:1-22:5 God da irari kambesi rekade, uutu enda rekade, kotú Jerusalem bogu naa rekade dano Jon unda dibe mokomi gia, isagha urie.
22:6-21 Jon na Jojabee Iesu kaverea furari-du benunu urota, unda banuna gaga gefirie.
1
1:1-3 Ená Gaga Gembari-Du Rea, Iesu Unda Anera Eini Ninenguturieta, Jon Dava Aria Re.
1-2 Ambova eini-eini donu gaimbo ambi siroraita rouvia reta, God na Iesu Keriso dava irugutata-gea, Iesu na unda buro kakato niningigari-du rea, unda anera ninegutata andava futa, aná eini-eini irugutata, amó gia tanana utare. Amó Jon, Iesu da, buro kato eini re. God unda gaga, Iesu dava ututa-nu, kotú Iesu Keriso na amó kena iruguta-nu dano ená bukava rei-gefere. Enembo avona ená buka natofodu irugadua, God na umó ea simbugaita rouvie. Kotú avona ená bukava donu ambova siroraita rouvia-da bingá ningia, gaga daiyagha gembari vitia-nu ambo-ambo adua, umó beago God na ea simbugaita rouvie. Anada bee mo, fefera etia, utuvako rouvie.
1:4-8 Ekaresia Dumeni Esia Frovensivanu Jon Na Ghanena Uria Re.
4-5  Ex 3:14; Amb 4:5; Is 55:4; Ps 89:27Ekaresia* ingo yoveni yoveniva ungagha Esia frovensiva vitera, nímane anona ghanena bee rore. Amó Jon re. God seibe vitiria, oreki vitia, kotú dabako unona tumanadu iraita rouvia-na, kotú, unda Asisi dano ingo yoveni yoveniva ungagha* Enava gaga God unda Asisi ingo yoveni yoveniva ungaghareiria mo, Asisi Kakaradu reirie. unda avo asumbarida dibe kena jiria vitia-de, kotú Iesu Keriso numonde dano sonembade, kotú siriride utota nímandava iroe! Kotú ená Iesu Keriso rera, unda gaga andú isaghava rirota, gaa bee nuenembo ritata niningare. Aghade enembo avona amburarivareta jebugea eraita rouvia-da bego, umó re. Kotú ená endava vitia kini mane nanjogoda Jojabee, aná umó re.
Unona namonde amó neno rururota, unda amburarimi, namonde anda ari-bari akokogoda mino ututurieta, namonde amó jejebugea vitere. Ex 19:6; Amb 5:10Kotú, namonde amó gategea, unda Afa God da natofo* ea, kotú unda buro egegari-du rea, unona ririeta, namonde amó unda fristi* ea vitere. Avore, Iesu Keriso dava duroghade anode dano vitia-du undú tumanadu raga regeguturota iririgore! Aĩ gaa bee re.
Dan 7:13; Mat 24:30; Mak 13:26; Luk 21:27; 1 Te 4:17; Zech 12:10; Jon 19:34, 37; Zech 12:10; Mat 24:30Gigige! Jojabee gooso rova vorefurota gigigaita rosore! Umó vorefuradua, enembo dano, undú injigha ea bua gaegeguturia-de dano, umó gigiguturota, jii raita rousue. Aghá siroraita rouvie! Gaa bee re!
Amb 22:13; Ex 3:14Jojabee God, eghá reirie. “God ano tofo, seibe vitiria, vitia kotú tumanadu iraita rouvia, aná amó re. Kotú eini-eini nanjogoda ifegari kato kotú gajari kato, aná amó re.”
1:9-20 Jon Unda Dibe Mokomi Geruria-Nu Tutuno Ea Gefiria, Aná Evere.
Amó Jon, nímanda ikoko mendi eini re. Namonde amó dano Iesu da natofo* re. Namonde andava Iesu da gitofomi mema utuaveta durumugea itatama egegeta rosora-da embó eini amó re. Iesu da Gaga bee, kotú God da Gaga, anona minono rirota vitirera-du, amó nandia bua furia, butu ragaro, Patmos enava itia dotutata vitere. 10 Fura Jojabe einiva Asisi Kakarami vorea, andava asugutata, beda ero jojabe tavuyada erogomi anda ambo kenava rieta, amó niningare. 11 Niningueta, eghá rita, “Imó doreta rei-gerora, aná bukava gembua utu, ekaresia* bogu naa ingo yoveni yoveniva ungagha vitia dava yae! Aná bogu naa mane rera, Efesus, Smerna, Pergamas, Taiyataira, Sardis, Filadelfia kotú Laodisia dedava utadi yae!”
12 Aghá rea sidara utata, aná gaga avona rita-nu, gaita kaverutare. Kaverutara mo, nanefa jirari sinakefi aghago, auri goldi mi ari dano ingo yoveni yoveniva ungaghade, anada itiva nanefa ingo yoveni yoveniva ungaghade dungitata irieta gerare. 13  Dan 7:13; Dan 10:5Aná nanefa jirari sinakefida rorova, enembo bee eini aghago jiria irieta gerare. Unda asugari dighari koburu ea kotú, unda ukóva sangorova eembo auri goldi mi arinu asugea jiria irieta gerare. 14  Dan 7:9; 10:6Unda fouma saghai forosago re. Unda dibe eto-bato ivarida buburago re. 15  Ezek 1:24; 43:2Unda eka aná eto-bato auri ivariva ingeaveta, evia imu raira ee-rouvia aghago re. Unda beda ero rita, aná eto-bato uria bubua, ero rei-rouvia-da ero aghago re. 16 Unda ingo bee kenava damana dano ingo yoveni yoveniva ungagha bua righia jiria irieta gerare. Unda be rova, kaiya yoveni-yoveni dii riribago reta buburitueta gerare. Kotú unda dibeva, feferada unana aghago janimbuta. 17  Is 44:6; 48:12; Amb 2:8; 22:13Umó gerurota, amó ambua irari embó aghago ea, unda eka tuva jua vasia vitare. Vasia irieta, unda ingo bee kenami sinia, anda tamova ririkurota, eghá rita. “Andú mania oru ata! Eini-eini nanjogoda tutuno ari kotú tano ari aná amó re. 18 Jebugada ruru aná amó re. Gaa bee re, amó ambubutare. Tago, nundubea gi! Amó amburarivareta jebugea erea vitere. Kotú tumanadu iraita rore. Amburari, aná anda rari ningari re. Kotú amburari enemboda bebatoda boraga anona bua kaifa rore.
19 Amindu rea, donu inda dibe mokomi gadora, ananu gembu! Eini-eini oreki donu sirorea vitia-de, kotú ambova siroraita rouvia-de dano, ená bukava gembu iroe! 20 Eini-eini kivumi vitia-da bee, aná evere: aná damana ingo yoveni yoveniva ungagha anda ingo bee kena bua righia irieta, rei-gerora-da bee aná evere. Bogu naa dano ingo yoveni yoveniva ungagha anada ekaresiada anera mane ingo yoveni yoveniva ungagha, aná númane re. Kotú nanefa jirari sinakefi auri goldi mi ari dano ingo yoveni yoveniva ungagha rei-gerora-da bee aná evere. Bogu naada ekaresia ingo yoveni yoveniva ungagha retora, aná númane re.” aghá rita.

1:4-5 Ex 3:14; Amb 4:5; Is 55:4; Ps 89:27

*1:4-5 Enava gaga God unda Asisi ingo yoveni yoveniva ungaghareiria mo, Asisi Kakaradu reirie.

1:6 Ex 19:6; Amb 5:10

1:7 Dan 7:13; Mat 24:30; Mak 13:26; Luk 21:27; 1 Te 4:17; Zech 12:10; Jon 19:34, 37; Zech 12:10; Mat 24:30

1:8 Amb 22:13; Ex 3:14

1:13 Dan 7:13; Dan 10:5

1:14 Dan 7:9; 10:6

1:15 Ezek 1:24; 43:2

1:17 Is 44:6; 48:12; Amb 2:8; 22:13