5
Timoti erunai Uwait nugau duailel gumaramau.
Timoti, na du ureg tub igul eg maba, i gusig ze auren, na nait memen ze iau auranem sul, du go han guzental ze auren. Na nait apanar amaiar suban gumaranemen sul, dudu ipal han suban gumaramam. Na nait anan isanuranem sul ailel ureg ipal han suban isanaramam. Na nait abianar isanaranem sul ailel ipal han suban isanaramam. Guzenemen, duailel ipal agen na igul eg macanemen aimai i ze mamam.
Bo, wab ailel ag duailel ipal agen ag i gumarebiag na subantal gumaramam. Bo, wab ailel ag agal geleagar ta, agal asanagar dabi geleagar asanagar go nagen go Uwait nugau igul sesamorabun abai maremen, go ailel go gumarabun suban abai maramam. Einen, getal ailel ureg go agen ag suban gumaremen sul, agen han koli go gumaramamen. Ag igul naliu go guzenina, Uwait nug igul go en ougab siksikaneu.
In wab air go du tub nug gumab tam, go ece tamacag dareu, go gonugau ougab Uwait en petak aimai, umaum amban go umkoskos Uwait nug go isanorabun gumei daimai, Uwait aurai damau. Bo, in wab air go gonugau enib siksikabun dabeleimai, igul eg mai aidaneu, go nug ‘Iz awau darem’ aneu, bo, gonugau dorog go noumeun. Guzenaimai, na wab ailel goagal ug mui gusig ze go awaren. Guzenemen, duailel ipal agen agal enimag ebu ze i mamam. Bo, duair in go gonugau ug mui, atagul abai nugtal suban gumarab tam, gonugau ougab petak eun go nugtal uteu. Duailel ipal agal oiagab petak ab tam, ag igul eg go i guzenanemen. Guzenaimai, duair go agal igul eg banou pet.
Na wab ailel ipal goagal wai houhou was olig (60) mab tam agal agau ebu goagal wanimag i sikut wai macan. Na wab ailel ipal goagal wai houhou was olig (60) go zilauroi, goagal wanimag sag sikut wai men. Guzenemen, oiagab petak emen duailel agen ereg gotulaimai, ailel go isanaramam. Ailel ureg go ag du tutak sag oi dacanemen. 10 Ailel go ureg mab tam ebu go salau naliu macanemen, gonun, duailel ipal agal ameagab ebu goagal wanimag naliu mui. Guzenai ailel ag agal geleagar suban gumaranemenin, ag uzan tuban duailel agal zaueim imarai beteimai, ee maranemen. Ag agtal agal wanimag i wag macanemen, gonun, Uwait nugau duailel agen suban isanaramam. Ag abu alina, agal aramag ze sil ulusai maranemen. Duailel ipal uhu mui agen isanaremen, go agtal umkoskos salau naliu macanemen. Guzeneneg ailel sag agal wanimag sikut wai men.
11 Bo, wab ailel ag ureg pet mab tam, agal wanimag i sikut wan. Einen, agal oiagab asaimai, koli du awau wabun dabeleu usalaba, ag Kristus semuramamen. 12 Guzenaba, ag amegai Kristus dual gonugau salau mabun baib memen kuatamamen, gonun, ag Uwait nugau ameg ebu ze a. 13 Igul go tutak tam, ag wasig wagena, duailel ipal agal zaueim beu beten alen ai, aidanemen. Bo, ag igul eg go sag i macanemen, ag duailel ipal agal enimag ebu ze mai aidanemen, ag duailel ipal agal salau en enimag ebu gaul ze ze mai aidanemen. Igul go guzenanemen go naliu tam. 14 Guzenaimai, ag wab ailel ag ureg pet tam, ag koli du awau oimai, mogoi tub soligwaimai, agal zau suban gumabun awaranem. Ag igul naliu go guzenebi, igual iwai zaiger agen Kristen duailel enimag ebu ze i mamam. 15 Na abiu, wab ailel ipal agal oiagab petak emen, igul go uteimai, go Satan nugau igul sesamoremenin.
16 Duair in go ougab petak eun gonugau ug eim wab ailel dabi, nugtal wab ailel go suban gumarai damau. Go Kristen duailel ipal wab ailel go gumarabun uhu i maramau. Guzenebi, Kristen duailel ag gotulaimai, wab ailel ipal agtal bisomagar aimai, isanaramamen.
17 Kristen duailel agal gumaremen dudu go salau naliu mebi goagal wanimag wag maraimai, salau go ebuan ece maran. Du inug Uwait nugau Ze duailel awaraneu mui, du inug gonugau ze abai maraneu mui, agen dudu go suban gumaraimai, ece naliu maramamen. 18 Einen, ig abiu, Uwait nugau ze nug guzenai aneu,
“Bulumakau nug wit dab tapaba tapaba, gonugau ogusau i kiai macan. Wit dab ipal utebi, zimau.” Lo 25:4
Ig abiu, “Salau du go gonugau salau meun go aiwag umau.” Luk 10:7
19 Timoti, du tub nug na ze aizamau, “Igual gumiganeu du go igul eg tub meun.” Guzenai aizaba na gonugau ze i don. Bo, dudu aliag ta, dudu ainarai agen gonugau igul uligemen guzenai aizebi petak na goagal ze doimai, suban sisiamam. 20 Bo, gumaranemen dudu go igul eg mebi na dudu go imarai alai gumaranemen dudu ipal agal ameagab ebu gusig ze maren. Na igul go guzenemen, goagal zaiagar igul go uligaimai, igul eg mabun uminamam.
21 Timoti, iz Uwait dual, Yesus Kristus mui, Uwait nugau tibur naliu mui, goagal ameagab ebu gusig ze e aizem, na suban sesamoren. Na duailel unum ebalagab igul tutak sag men. Na dudu banban mui, nait zaunar mui, sag i isanaren, duailel unum isanaren. 22 Na du tub Uwait nugau salau murabun tapai moroimai, gonugau gagalig pigai i paten. Dudu ipal go igul eg mebi na go abai i tulen. Na guzenemen, dudu ipal agen nait enim ebu ze tub i mamam. Na suban tapai daimai, Uwait nugau ameg ebu igul naliu sag menen.
23-25 Dudu ipal agal igul eg araog guzenanemen. Guzenina, duailel ipal agen piaraimai, pigai sisiaramam. Bo, dudu ipal ag igul eg wageimai guzenanemen. Guzenina, agal igul eg go wageimai daneu. Bo, dai dai, aiu ses araog usalamau. Guzenaital, igul naliu go araog usalina, pianemen. Igul naliu ipal wageimai daneu, go unum i wageimai damau, aiu ses araog usalamau.
Timoti, na ulis ze sag i zen. Na wain ginampet ze ebu maimai, zenen. Gonug isanizeimai, nait bigun oug ebeu dareu amen pasaba, na ebeu umkoskos wanem utizamau.