6
Salau duailel (slev) ag gumaranemen dudu agal piagsal daremen, ag unum agal gumaraneu du banou nugau ze suban sesamoran. Ag igul go guzenebi, dudu ipal agal igul naliu uligaimai, ag Uwait ze biabial kuai i auramam. Dudu go agen han ze go iguanag duailel abai maranem en ze biabial kuai i mamam. Salau dudu (slev) agal gumaranemen dudu Yesus en oiagab petak emen agen guzenai i dabilan, “Igual gumiganemen dudu ag ulis Kristen usalemen, gonun, ag igual zaiger. Gonun, ig agal ze i sesamoramam.” Ag guzenai i dabilan, go igul eg. Bo, ag agal gumaranemen dudu agal ze suban sesamoraimai, agal salau naliu maramamen. Einen, go guzenai dabilamam, “Iguanag agal salau naliu maramam, einen, ag ulis Yesus en oiagab petak emen, gonun, ag igual zaiger, ig ag en oigeb nug noumanem.”
Dudu ipal aiwag asiu wabun polu ze abai maranem.
Na ze e duailel abai maraimai, go ze go sesamorabun gusig awaramam. 3-5 Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau ze nug ig Uwait nugau igul abai miganeu. Du tub nug ze tub Yesus gonugau ze sul meun tam duailel abai maraimai ig abiu du go nugau wanib gaul wag macaneu, go karweun du sul. Go igul naliu mabun dabeleu i waneu. Kristus nugau Ze Naliupet en dudu ipal abai ze eim alalaneu, go ag abai umkoskos alalabun guzenaneu. Guzenaimai, igul gonug, duailel ipal ag agal zaiagar agal ece wabun oiagab alemen, ag ze eim alalanemen, ag dudu ipal agal enimag ebu ze biabial kuai macanemen, agal zaiagar en dabeleu eg wanemen, ag umkoskos ze ginigono anemen. Guzenai polu ze abai maranemen dudu ag dabeleu eg mui, Uwait nugau petak ze omen suban abe i memen, gonun, utemenin. Ag guzenai dabilanemen, ‘Ig Uwait nugau igul sesamoraimai, ig ece asiu umam.’
Go petak, Uwait nugau igul unum sesamoraimai, ig oigeb siksikamam. Go igual ameg naliu om. Em e ebu, igual anaiger agen solig igemen ziwas ebu, ig ece tub mui alab tam. Ig noumaimai, ece tub oi i bitamam. Bo, ee ta, tibur galau ta, ginampet damau, go iboi. Ig oigeb siksikaimai damam. Dudu ag ece asiu wabun anemen, dudu go ag Satan nug bimaiag piaraimai, igul eg beu beu mamamen. Ag egun inain elet ebu nuanemen sul numamen. Igul eg beu beu go nug keuaraimai, unum eg maramau. 10 Aiwag asiu wabun oiagab nug alemen, go igul eg unum goagal bigeg. Duailel ipal ag aiwag wabun dabeleu asiu oimai, agal oiagab petak emen go utanemen. Guzenaimai, ag uhu asiu pet oimai, agal oiagab eg pet macanemen.
Pol nug Timoti Uwait nugau igul naliu suban patai dabun aureun.
11 Bo, na, Uwait nugau du, igul eg go unum uteiba, semoren. Guzenaimai, na igul naliu maimai, Uwait nugau igul sag sesamoramam. Na nait ounab petak emen gusig mabun, mui, na duailel ipal en ounab noumabun, mui, na uhu umam ziwas gusig tapai dabun, mui, na duailel ipal abai iau dabun mui, salau gusig men. 12 Oiagab petak emen duailel ag dudu ece ameg wabun gurguranem sul. Na han gurguraimai, nait dorop muzmuz awau dabun gusig umam. Getal na duailel agal ameagab ebu izal oiab Yesus en petak em anena, Uwait nug na awau muzmuz dabun en ulizeun. Guzenaimai, nait dorop awau muzmuz dabun gusig patai dan.
13 Iz na gusig ze aizamoroi. Ece unum awau dareu go Uwait nug usalai meun. Yesus Kristus nug Pontias-Pailot nugau ameg ebu gonugau ze araog aureun. Uwait gonugau nag Yesus Kristus dual ameagab izan na gusig ze go guzenai aizem. 14 Na izal ze domen unum suban sesamoren. Guzenemen, du tub nug na igul eg mem aizabun iborain tam. Guzenaital sesamorai betei igual Dubanou Ban, Yesus Kristus go alamau. 15 Yesus alabun ziwas, go Uwait nugtal tapai moroun dareu. Uwait go wanib banou mui, nug sag em ebuan duailel unum gumaraneu. Go emgasag gumaranemen dudu banban agal gumaraneu du banou, go mui dudu banban agal Dubanou Ban. 16 Go i noumaneu, go al hilanau banou ebu daneu, du tub nug al go waugab bitabun iborain tam. Go du tub nug getal piab tam. Du tub nug go piabun iborain tam. Ig gonugau wanib ulagwag moroimai, enab, go muzmuz gusig damau. Petak.
17 Timoti, na dudu em ebuan ece asiu mui darem guzenai awaramam, “Ag ece asiu go en agal wanimag i wag macan. Ag ece go nug ag isanaramau aimai i dabilan, ece go unum pigai eg umau. Uwait nug ag isanarabun en gusig dabilan.” Nugtal ece naliu asiu igual oigeb siksikabun miganeu. 18 Na duailel ecesab asiu mui guzenai awaren, “Ag umkoskos igul naliu duailel ipal isanarabun macan. Ag oiagab siksikaimai, agal ecesab doun mizanaraimai, duailel ipal ecesab tamacag maran.” 19 Ag igul naliu go guzenebi, agal ece asiu naliu Mesgai wag gotulamen, go aiu ses umamen. Guzenaimai, petak ag awau muzmuz Uwait nug dual naliu damamen.
20 Timoti, Uwait nug na salau mizeun, salau go suban gumamam. Dudu ipal go Uwait nugau dabeleu sesamorab tam goagal dabeleu eiman polu ze macanemen, na ze go i sesamoren. Dudu ipal agen polu ze maimai, Uwait nugau Ze mui alalanemen. Dudu go agal dabeleu eim ‘igual dabeleu naliu mui’ anemen, bo, goagal dabeleu naliu tam. 21 Dudu ipal ag igul go sesamoraimai, agal oiagab petak emen utemen.
Uwait gonugau ougab naliu eim ag isanaraimai, ag abai damau.