Zut
Agau e nugau zebigeg
Zems nugau amag gonugau wanib Zut nug agau e sikut weun. Gonugau apag Zems go Uwait nugau duailel Zerusalem ban uzan darem goagal gumaraneu du banou. Abiu dudu ipal agen guzenai dabeleu omen, Zut go Yesus nugau amag. Sikut go Mak 6:3 ebu dareu.
Zut nug duailel inen en sikut wai mareu go ig i abiu. Zut go polu ze maranem dudu agen Uwait nugau duailel Yesus en goagal oiagab petak emen utabun en, polu ze awaranemen ze go doimai, guzenai sikut weun. Go guzeneun, “Ag dudu goagal ze i don. Ag Yesus nugau ze amegai domen go tutak sesamorai dan. Uwait nug aiu ses imaigamau.”
1
Zut nug Kristen duailel sikut wai mareun.
O Zaiar, iz Zut, iz Zems nugau amag, Yesus Kristus nugau salau du.
Izan ag duailel Uwait nug ularena, sesamoremenin en ag sikut e wai marem. Memenig Uwait nugtal ag en ougab noumaneu, Yesus Kristus nug ag suban gumaraneu.
Uwait nug gonugau ougab ag en noumaimai, ag en bisomag peimai, suban gumaraneu. Gonun, agal oiagab iau selai damau.
Uwait nug polu ze macanemen dudu go eg maramau.
O zaiar, iz amegai, Uwait nug ig unum imaigabun salau meun en sikut wai marabun aimai dabelemin. Bo, ulis iz ag sikut wai maraimai, igual oigeb petak emun go gusig pataimai, iwai zaiger go zilarabun aimai sikut wai marabun gusig dabelem. Ziwas tutak ebutal, Uwait nug ig gonugau duailel gusig migena, igual oigeb petak emun, gonun, du tub nug igual dabeleu kekulabun iborain tam. Iz ze go awarem, einen, polumanemen dudu ipal ze go wage wageimai duailel awaranemen go Yesus en oiagab petak emen go ula zoi darem. Dudu go Uwait nugau Ze naliu semuranemen. Aiu ses Uwait nug ag sisiaramau. Ag Yesus Kristus, go sag igual Dubanou Ban, semuroimai, Uwait nug ig bisomig peun ze koli kekulai maimai, wal igul eg asiu macanemen. Getal Uwait nugau ze nug guzeneun, go guzenanemen dudu Uwait nug eg maramau.
Ag igul go abiu, bo, iz ag Uwait en koli dabeleu maramoroi. Ag abiu Uwait Banou nug getal Israel duailel Izip emgasag ebuan imaraimai, aleun. Bo, dai dai, duailel go ipal ag go en agal oiagab petak ab tam, gonun, gonug wagarina, noumemen. Ag tibur goagal empip naliu utei wanemen dabilan. Getal Uwait nugau tibur inain han, Uwait nug salau banou mareun suban gumab tam. Goagal uzan naliu daremen uteimai, Uwait nug go us gusig sil kiaraimai, hiacaranem zau oug umaum mareun muzmuz darem. Go Uwait nugau sisiarabun ziwas gumei darem. Getal duailel Sodom Gomora mui, ban uzan ipal uzan go waugab daremen go igul eg Uwait nugau tibur agen guzenemen sultal guzenanemen. Ag wal igul eg macanemen, igul eg asiu mabun agal oiagab asaneu. Guzenina, Uwait nug ab sil agareun. Igul go guzeneun, go ig peimai, igul go i guzenabun aimai abai migeu.
Dudu go danemen sul, ag ulis daremen. Ag wabil ebu igul eg guzenina, ag agtal agal enimag eg wanemen. Ag Uwait nugau Ze i sesamoranemen, ag Uwait nugau tibur Mesgai wag darem ze biabial kuai awaranemen. Getal Uwait nugau tibur tub nug tibur ipal gumaraneu wanib Maikel. Gonug igul go guzenab tam. Ziwas go ebu, go Satan dual ze alalaimai, inug Moses nugau noumeun enib umau, aimai go Satan ze biabial kuai aurab tam. Gonug aureun, “Uwait Banou nug sag nait igul eg dareu aizamau.” 10 Bo, dudu go ag ein igul go gonugau bigeg i abiu, agen ze biabial kuai macanemen. Ag egun sul dabeleu tamacag, ein igul eg ata atai guzenanemen, ag go guzenina agal doropag eg wai macanemen.
11 Dudu ag bisomag pem, ag Kain nugau igul sesamoraneu sul sesamoremen. Getal Balam nug aiwag wabun igul eg guzeneun sul agen guzenemen. Getal Kora nug Uwait nugau Ze sesamorab tam, gonug guzeneun sul agen guzenemen. Igul go ebu ag unum tamamamen.
12 Ag Kristen duailel oiagab tutak maimai, ee zabun gotulanemen ebu, dudu go igul eg mui polumaimai, ag abai ereg gotulabun i uminanemen. Go agental dabilanem. Dudu go ag pi ausiau ze i alina wol nug patarai beu beu hiacaraneu sul, gonun, ag duailel i isanaranem. Go a dab naliu i useg macanemen sul, go a dudu agen kasina, noumaneu sul guzenanem. 13 Ag zewei siwalkuk suban pianemen sul, ag agal aipag nuabun igul araog uliganemen. Dudu go ag ureb emes wageim silai nuaneu sul, Uwait nug dudu goagal empip umaum muzmuz dabun tapai mareun dareu.
14-15 Du tub wanib Enok go Adam nugau asagul zoi kwali. Gonug dudu go en igul ses ag ebalagab zumau en, eneun, “Ag pian! Uwait Banou, gonugau tibur asiu pet abai alaimai, dudu unum sisiaramam. Dudu go unum gonugau ze i sesamoranemen eg maraba, go goagal igul eg macanemen koli dabilamam. Ag igul eg macanemen dudu, ag Uwait unum semoroimai, ze biabial kuai asiu Uwait ebu memen, gonun, Uwait nug ag eg maramau.” 16 Dudu go ag seiagab ze macanemen dudu, ein igul ag ebalagab zuna, ag oiagab eg dacaneu, ag igul eg mabun oiagab asaneu, ag ze ata atai maraimai, agal wanimag wag macanemen dudu, ag dudu ipal polumaraimai, goagal ece gaul wanemen. Dudu go ag Uwait nug eg maramau.
Ag oiagab petak aiban, gusig tapai dan.
17 O izal zaiar, ag getal igual Dubanou Ban Yesus Kristus nugau ze oi aidanemen dudu agen ze memenin dabilan. 18 Goagen tamabun ziwas zuba, dudu ipal agen zoimai, Uwait ze biabial kuai murabun en awaremen. Dudu goagen Uwait semoroimai, igul eg mabun oiagab asaneu. 19 Goagen em ebuan dabeleu egonou sesamoraimai, Uwait nugau Ah Wes i sesamoranem. Ag ipal go dudu goagal ze sesamoramamen, ipal i sesamoramamen, gonun, dudu go agen ag atalaramam.
20 Bo, ag izal zaiar, agal oiagab Uwait en petak emen umkoskos gusig patai dan. Ag umkoskos Ah Wes nugau gusig mui Uwait auran. 21 Uwait nug ag en gonugau ougab noumeu, gonun, ag go waugab dan. Guzenaiban, agal oiagab gusig maiban, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug ig en bisomig peimai, awau muzmuz dabun igul migabun en gumei dan. 22 Dudu ipal agal dabeleu aliag mui en bisomagar piaran. 23 Dudu ipal go ab unig oug sul noi darem, gonun, agen dudu go pigai koli imaran. Dudu ipal en bisomagar piaraiban, uminai mui isanaramamen. Bo, agal muz igul eg tibur galau go unu mui sul ag igul go peiban, atai beu dan.
Uwait nugau wanib wag murab.
24 Uwait nugtal ag suban gumaraba, ag i alai numamen. Gonug ag imaraimai, gonugau uzan naliu ebu imarai simau. Ag go ebu ag ze tamacag, banban siksikai damamen. 25 Go Uwait tutak igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau salau ebu ig imaigeun, gonun, ig gonugau wanib tutak wag murab. Go tutak ig gumigabun du banou damau. Go gusig banou mui gonug ece unum gumaneu. Go muzmuz guzenaital dacaneu, ulis han dareu, go aiu ses guzenaital muzmuz damau. Petak.