2
Ureb nanalanemen dudu go Yesus piabun alemenin.
Yesus go anag nug Betlehem uzan Zudia agaig ebu nanag soligweun. Ziwas go ebu, Herot go gue emgasag gumaraneun du banou king dareun. Maria mogoi soligwai darena, am zuaneun ebuan abiu macanemen dudu ipal go ureb awau usalina, uligaimai, ag go ureb sesamorai Zerusalem ban uzan alemen. Go alaimai, goagenag dudu go ebuan guzenai kanabai awaremen, “Zuda agal gumarabun mogoi awau usaleun, go erueim dareu? Ig gonugau ureb am zuaneun eiman usalina, uligaimai, ig go ulagwag murabun alem.” Emgasag gumaraneun du Herot ze go doimai, go ougab eg weun, duailel Zerusalem uzanan unum go ereg oiagab eg wemenin. Gonun, Herot nug Uwait ula dacanemen dudu banban mui kasai ze tapaimaranemen dudu mui go unum ze palautai marena, alina, kanabai awareun, “Kristus, Uwait nug go palautaba, alamau, go du go eru ebu zoi dareu?”
Goagen koli go auremen, “Betlehem uzan Zudia agaig ebu. Getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du nug guzenai sikut wai meun:
‘Betlehem, na uzan ginampet Zudia agaig ebu, na uzan ipal piagsal i damam. Tam pet. Nait du banou tub usalamau. Du go usalamau go izal Israel duailel gumaramau.’
Gonun, go Betlehem uzan usalamau.” Maika 5:2
Guzenai aurina, Herot nug wage wageimai, dudu go am zuaneun ebuan kanabai awareun, “Go ureb ein ziwas ebu usaleun?” Goagal ze koli doimai, go Betlehem uzan palautaraimai, guzenai ze awareun: “Ag beteiban, mogoi go suban itanai betei peiban, iz koli alai ailan. Guzenebi, izaban beteimai ulagwag murai.” Go mogoi go betei wai hiabun aimai guzenai polu ze go awareun.
9-10 Gonun, ureb nanalanemen dudu go Herot nugau ze doimai, utei wanemenin. Go abu bete betei, ureb go getal am zuaneun eiman uligemen. Ureb go amegai betei mogoi go dareun zau ebu wag dareun uligaimai, ag oiagab naliu usalina, siksikemenin. 11 Ag betei zaueim go simai, mogoi go gonugau anag dual dareun uligaraimai, taubib waimai, mogoi go ulagwag moromen. Guzenaimai, ag ecesab ipal wanib aiwag gol mui, garai ipal mui, a ilau nugau sous naliu mui, unum oimai, mogoi go gotulai moromen.
12 Ag mogoi go ece moroimai, daren daren, Uwait nug wabil eiman ze guzenai awareun, “Ag koli Herot waugab i bitamamen.” Gonun, dudu go abu tub eiman goagal uzan koli wanemenin.
Zosep wau Maria dual go mogoi imai aimai, uminai Izip emgasag wanemenin.
13 Ureb nanalanemen dudu utei wanena, Uwait nugau tibur tub nug zoimai, wabil eiman Zosep guzenai aureun, “Herot nug mogoi wai hiabun itanai dareu. Gonun, na pigai asaiba, mogoi anag dual imaraiba, Izip emgasag betei dacan. Aiu ses, izanag koli aizemin, ag koli alamamen.”
14 Go umaumtal, Zosep go asaimai, mogoi anag dual Izip emgasag imarai beteun. 15 Go, go ebu betei darena, Herot noumeun. Guzenaimai, ze go getal Uwait Ban nug gonugau ze doimai, awaraneun du eiman aneun go petak usaleun,
‘Izal mogoi Izip emgasag ebuan ulina, aleun.’ Hosea 11:1
Mogoi ginaginamul unum wagarina, noumemen.
16 Zosep go Izip emgasag wanena, Herot go ureb nanalanemen dudu agen polu moroimai, wanemen ze doimai, go aigsisileun. Gonun, gonugau malai dudu awarina, go Betlehem uzan mui, uzan ipal Betlehem uzan waugab daremen mui, ag go uzanan mogoi ginaginamul ap zanemen, wai aliag a mui, ulisan mogoi ginaginamul mui, unum wagarina, noumemenin. Einen, ureb nanalanemen dudu go agen ziwas go ebu ureb go usaleun auremen.
17 Igul go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Zeremaia nug ze meun ulis petak usaleu:
18 Go guzeneun,
‘Rama uzan weinemen saiu domenin. Resel go gonugau gelegul en manil mai dareu. Ailel ipal agen gonugau ougab naliu usalabun ze aurina, go agal ze duab tam. Go koli manil mai dareun. Gonugau gelegul i daremen, unum noumemenin.’ Jeremaia 31:15
Zosep wau Maria dual koli Yesus imai aimai, Nasaret uzan betemenin.
19 Dai dai, Herot noumina, Uwait nugau tibur nug Zosep Izip emgasag dareun wabil eiman zoimai aureun, 20 “Na asaiba, mogoi gonugau anag dual koli Israel agal em ebu imarai bitamam. Einen, dudu go ag mogoi wai hiabun emen go noumemen.” 21 Gonun, Zosep go asaimai, mogoi go anag dual koli Israel goagal em ebu imarai beteun.
22 Herot go noumina, Arkelaus go gonugau memeg nugau empip zoi oimai, Zudia agaig gumeun. Zosep go ze go doimai, go ebu bitabun umineun. Go uminina, Uwait nug wabil eiman ze asiu suban morona, go Zudia agaig siab tam, Galili agaig beteun. 23 Go betei Nasaret uzan em oun. Guzenaimai, Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu agen ze memen go petak usaleun: ‘Go Nasaret uzanan du.’