8
Yesus nug du tub ebeu eg leprosi mui kaseun.
Yesus go em manam wag eim utei nuna, duailel asiu go sesamorai betemenin. Du tub ebeu eg leprosi mui gonug Yesus waugab alaimai, taubib waimai, aureun, “Dubanou Ban, na, izal sui eg zilagai milabun iboin, aba, nait dabeleu eim guzenen. Na iz kasilemen, iz naliu usalai.”
Yesus gonugau ebeg nug du go pataimai, aureun, “Izan aizem. Na naliu usalamam.” Ziwas go ebutal, Yesus nug du go leprosi mui kasai meun. Guzenaimai, Yesus nug aureun, “Iz igul e guzenem na betei duailel ipal i awaren. Bo, na Uwait ula dacaneu du waugab beteimai, nait enim naliu usaleun abai moromen, peizamau. Peizaimai, na Moses nugau kasai ze sesamoreiba, egun oiba, Uwait ulagwag moromen, go petak duailel unum abiu mamam, na koli naliu usalemen.” Wok Pris 13:49
Yesus nug malai dudu agal du banou nugau salau du kaseun.
(Luk 7:1-10)
Ziwas go ebu, Yesus go Kapaneam uzan beteimai, Rom malai dudu agal du banou nug zoimai, gonugau salau du kasurabun aimai Yesus aureun, “Dubanou Ban, izal salau du go ebeu banou oimai, go mu banou mui aidabun iborain tam, go zaueim biz ebu gabuai dareu.”
Yesus nug koli aureun, “Iz beteimai, du go kasai mai.”
Malai dudu go agal du banou nug koli Yesus aureun, “Dubanou Ban, iz igul eg macanem du, gonun, na izal zaueim i beten. Bo, na onsau eim sag ze memen, izal salau du go naliu usalamau. Iz han dudu banban agal piagsal danem. Malai dudu ipal go izal pisal dacanem. Izal malai du tub auranem, ‘Na e alen,’ aurina, alaneu. Tub auranem, ‘Na ulib go beten,’ aurina, bitaneu. Izal salau du go ‘Na salau e men,’ aurina, salau macaneu.”
10 Yesus go malai dudu agal du banou gonugau ze doimai, go esilakaimai, duailel sesamorai betemen go guzenai awareun, “Iz petak pet awarem, iz Israel du tub du e sul gonugau ougab petak eun sul i pemin. 11 Iz ag petak pet awarem, duailel am zuaneun ebuan mui, am nuaneun ebuan mui, alaimai, Abraham, Aisak, Zekop mui alai Uwait nugau gumaraneun uzan gotulaimai, Uwait nug dual hoboimai, ereg ee zai damamen. 12 Bo, dudu ipal ag Uwait nugau ameg ebu ze a daremen, ag oi hiacaraba, umaum damamen, duailel go ag agal aiag kititkatitai, weinai damamen.”
13 Guzenaimai, Yesus nug malai dudu agal du banou aureun, “Na nait uzan beten! Iz nait ounab petak emen uligizem. Go petak zumau.” Ziwas go ebutal, malai dudu agal du banou nugau salau du naliu usaleun.
Yesus nug duailel asiu ebeu mui kasareun.
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Yesus go Pita nugau zaueim simai, go Pita nugau tanau air ebeu enib zabeg mui, biz ebu gabuai dareun uligeun. 15 Yesus nug air gonugau ebeg patena, ebeu air go ebu dareun utei waneun. Air go asaimai, Yesus nugau ee zabun suban kasai moroun.
16 Umusig mina, duailel ipal agen duailel asiu wes eg go agal oiagab oug daremen Yesus waugab imarai alemen. Yesus nug duailel go wes eg mui, ogusau eim awarina, wes eg go duailel oiagab an utarai wanemen. Yesus nug duailel ipal ebeu mui han kasareun. 17 Go igul go guzenina, go ze go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, Aisaia nug ze mareun,
‘Du go nugtal igual ebeu mui, wes eg mui, zilagai migeimai, oi waneun.’ Aisaia 53:4
Ze go petak usaleu.
Duailel agen Yesus sesamoraporoi emenin.
(Luk 9:57-62)
18 Dudu asiu go Yesus waugab gotulaimai, tali talioroi darena, gonug uligaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu Galili Ze Unig tubaim bitabun aimai awareun. 19 Kasai ze tapaimaraneu du tub nug Yesus waugab alaimai, Yesus aureun, “Du Banou, na eru unamam, iz na umkoskos sesamizai bitai.”
20 Yesus nug koli aureun, “Gaian egun zag inain go ninabun empip a, meg inain go ninabun teu mui, bo, Du Nugau Nag go ninabun empip tamacag.”
21 Yesus nugau tapaimaraneu du tub nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, amegai na iz utileben, betei izal mekai ob oug heimai, koli alai, na sesamizai.”
22 Yesus nug koli aureun, “Na iz ulis sesamilen. Noumemen dudu agtal goagal zaiagar noumemen ob oug hiacaramam.”
Yesus nug wol banou aurina, poeun.
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai tebil ebu ereg simai, betemenin. 24 Wol banou zoimai, ze isacasoi ina, tebil ibut ze unig oug nuamoroi eun. Bo, Yesus go gabuai dareun. 25 Gonugau tapaimaraneu dudu agen beteimai, go asoroimai, auremen, “Dubanou Ban, na ig isanigen. Ig ze nug oigai zamoroi!”
26 Yesus nug koli awareun. “Ag einen uminai daremen? Agal oiagab petak eun go ginampet!” Guzenaimai, go asaimai, wol mui, ibut ze mui, gusig ze awarina, saipag socemen. Ibut ze gonugau dareun go sultal iau dareun.
27 Guzenina, dudu unum dabeleu asiu oimai, agzozou enemen, “E du ein du eneneg? Wol mui ibut ze mui gonugau ze sesamoranem!”
Yesus nug du aliag wes eg mui kasareun.
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Ziwas go ebu Yesus go Gadara duailel agal em ebu, ban ze tubaim gasag beteun. Uzan tub dudu noumanemen ob oug hiacaranemen empip eim du aliag go ob dareun eim, zoimai, abu ebu Yesus tuloromen. Du zaug dual go wes eg mui, kar wagareun. Duailel unum go kar wageun dudu aliag uminaraimai, abu go eiman i bitanemen. 29 Dudu aliag go Yesus gusig uloroimai, guzenai auremen, “Na Uwait nugau Nag, na ig erunigabun alem? Na ig uhu migabun alem ta? Igual sisicigabun ziwas ulis tam, aiu ses alamau.”
30 Dudu aliag go dacanemen ebu, bo asiu go ebu tubaiman eim ee zai daremen. 31 Gonun, wes eg go agen Yesus gusig ze auremen, “Na ig palautigeben, ig ulib e, bo inain darem goagal oiagab oug palautigemen, numam.”
32 Yesus nug wes eg awareun, “Ag alian!” Guzenina, wes eg go bo agal oiagab oug utei siemen. Bo go pigai uminaimai, em eg eiman betei ban ze oug noi beteimai, ze zaimai, noumemenin.
33 Bo gumaranemenin dudu go igul go uligaimai, pigai goagal ban uzan uminai beteimai, dudu aliag go wes eg mui erunaremen ze unum duailel ipal awaremen. 34 Gonun, uzanan duailel go unum Yesus piabun betemen, go betei uligaimai, goagal em uteimai, uzan tub bitabun aimai gusig ze auremen.