9
Yesus nug du tub arab ebeg egugweun kaseun.
Yesus go koli tebil ebu simai, Galili Ze Unig matelai, gonugau uzan Kapaneam beteun. Dudu ipal agen ebeu du tub gonugau arab ebeg egugweun mui biz ebu maimai, Yesus waugab imai alemen. Dudu go agal oiagab Yesus en petak emen uligaraimai, du go arab ebeg egugweun mui aureun, “Nagwai, nait ounab iau damau, iz nait igul eg zilagai mizem.”
Guzenai aurina, kasai ze tapaimaranem dudu ipal agen go agal oiagab eim agzozou guzenai dabilemenin, “Du go gue Uwait ze biabial kuai aureu.”
Yesus go dudu go agal dabeleu abe maimai, awareun, “Ag einen agal oiagab eim go dabeleu eg oi daremen? Iz ein ze mabun iboin, ein ze mabun iborain tam? ‘Nait igul eg zilagai mizem,’ iz guzenai ze mai ta, ‘Na asaiba, alien,’ iz guzenai ze mai ta? Iz ein ze mai, ag agal oiagab iz en petak amamen? Bo, ag Du Nugau Nag go wanib a, go em e ebuan igul eg zilagabun iboin abe mabun en iz guzenai.” Guzenai ze maimai, gonug ebeu du go aureun, “Na asaiba, nait biz oiba, nait uzan beten!”
Guzenina, du go asaimai, gonugau uzan waneun. Duailel go igul go uligaimai, go Uwait nugau wanib ulagwag memenin. Einen, gonug Yesus gusig morona, gonug dudu asai maraneun.
Yesus nug Matiu uloroun.
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Yesus go Kapaneam uzan uteimai, abu ebu betei, du tub gonugau wanib Matiu go takis aiwag waneun du gonugau salau macaneun zaueim hoboi dareun uligeun. Go Matiu guzenai aureun, “Na alai, iz sesamilen.” Guzenai aurina, Matiu go asaimai, Yesus sesamorai waneun.
10 Yesus go Matiu nugau zaueim ee zina zina, aiwag wanemen dudu ipal mui, igul eg macanemen dudu abai zoimai, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai hoboi dacanemen eebiz ebu zoimai, ereg hoboi mai ee zemen. 11 Parisi dudu ipal agen dudu go uligaraimai, Yesus nugau tapaimaraneu dudu kanabai awaremen, “Agal tapaimaraneun du go einen go aiwag wanemen dudu mui, igul eg macanemen dudu abai ereg ee zai dareu?”
12 Yesus go ze go doimai, awareun, “Duailel ebeu tamacag go ebeu kasaraneun du waugab i bitanemen, duailel ebeu mui sag petak go ebeu kasaraneun du waugab bitamamen. 13 Ag ze go Uwait nug aneun ag betei bigeg itanaiban, abe mamamen. ‘Egun agaimai, iz milamamen go iz oiab i naliu mamau.’ Ag igul go i guzenan, ag dudu ipal en bisomagar piaraiban, isanaramamen go izal oiab naliu mamau. Iz duailel igul naliu macanemen ularabun alab tam. Iz duailel igul eg macanemen ularabun alemin.”
Yesus nug duailel ee ur mabun en ze awareun.
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Ziwas go ebu Zon, ze ziwaraneun du nugau tapaimaraneu dudu agen Yesus waugab alaimai, guzenai kanabemen, “Ig Parisi dudu abai ziwas ipal ebu ee ur macanem. Nait tapaimaremen dudu einen ee ur i macanem?”
15 Yesus nug koli awareun, “Du tub go air awau wabun aimai, gonugau zaugul abai daimai, goagal oiagab eg mui dacanemen ta? Tam! Dudu ipal agen du go air oun gusig pataimai, imai wanebi, go ag abai i daba, ziwas go ebu, ag oiagab eg waimai, ee ur damamen.
16 Du tub nug gonugau tibur galau bigageun, tibur galau zig awau oimai, tibur galau muzinan ebu i galia mamau. Tibur galau go ze ulusabun ziwas ebu, tibur galau awau ginampet usalaimai, gonugau tibur galau koli bigagaimai, biag banou usalamau.
17 Du tub nug wain ze awau meme galau muzinan ebu i goriai macaneu. Go guzenamau, wain ze awau go siwalkuk aimai, muzinan meme galau bigagaimai, wain ze em ebu esikai numau. Go meme galau han ereg zilagamau. Wain ze awau go meme galau awau ebu goriai memen, go naliu damau.”
Yesus nug ainag noumeun mui, ebeu air mui, kasareun.
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Yesus go duailel ze go mare marena, Zuda du tub banou gonug Yesus waugab zoi taubib waimai, aureun, “Izal ainag ulis noumeun, bo, na beteib, nait eben go ebu memen, go koli usamau.”
19 Guzenai aurina, Yesus go asaimai, du go sesamorai beteun. Gonugau tapaimaraneu dudu han go ereg betemenin.
20 Air tub go geil ebeu umkoskos waneu, ebeu gonugau wai begurug dareun. Yesus go bete betena, go Yesus seugab zoimai, Yesus nugau tibur galau siu pateun. 21 Air go gonugau ougab eim dabeleun, ‘Iz gonugau tibur galau sag patai, iz koli naliu usalai.’
22 Yesus go koli kekulaimai, air go uligeun, gonug guzenai ze meun, “Aleguai, nait ounab iau selanau mui damau. Na iz en ounab petak emen, gonun, na naliu usalamam.” Ziwas go ebutal, air go koli naliu usaleun.
23 Guzenaimai, Yesus go du banou nugau zaueim beteun. Duailel go gonugau aleg noumina, dudu ipal go balau huai daremen, duailel ipal go weinai daremen picareun. 24 Gonug awareun, “Ag duailel unum uzaneim non! Ainag go go noumab tam, go gaul gabuai dareu!” Yesus nug guzenai ze mina, duailel agen go peimai, welemen. 25 Duailel go unum uzaneim utei nuna, Yesus go ainag gonugau zau empip oug simai, gonugau ebeg aliag patena, ainag go koli aseun. 26 Go igul go meun ulag go emgasag unum iboreun.
Yesus nug du aliag ameag kumi kasareun.
27 Yesus go uzan go uteimai, abu ebu betei beteimai, du ameag kumi aliag agen go sesamorai beteimai, gusig ulemen. “Devit nugau Nag, na ig en bisomig peiba, na ig isanigen.”
28 Yesus go zau tub simai, dudu aliag agen go waugab sina, gonug kanabai awareun, “Agal oiagab iz ag isanarabun en petak eu ta?” Zaug dual agen koli guzenai auremen, “Dubanou Ban, io, na iboin, guzenai igul mamam.”
29 Yesus nug goagal ameag pataimai, enai ze meun, “Agal oiagab iz en petak emenin, gonun, agal ameag waipamau!” 30 Yesus nug guzenai ze mina, dudu aliag go agal ameag waipeun. Yesus nug koli guzenai gusig ze awareun, “Ag betei, duailel i awaran!”
31 Bo, dudu aliag go uzaneim noimai, Yesus nug kasareun en ze emgasag unum ze betei maremen.
Yesus nug du tub ogusau tapeleun kasai meun.
32 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai unabun ina, duailel ipal agen du tub ogusau tapeleun wes eg mui Yesus waugab imai alemen. 33 Guzenina, Yesus nug wes eg go ogusau tapeleun du dual dacaneun oi heun. Guzenina, du go ze meun, duailel go dabeleu asiu oimai, guzenai ze memen, “Ig igul go getal Israel duailel ula ebu piab tam.”
34 Bo, Parisi dudu agen guzenai ze memen, “Go wes eg goagal du banou nug go gusig morona, go wes eg oi hiacaraneu.”
Yesus nug duailel bisomag piareun.
35 Yesus go ban uzan mui, uzan ginampet mui, unum beteimai, goagal gotulanemen zaueim duailel ze mareun. Uwait nug duailel gumarabun en alamau Ze Naliupet gusig mareun. Go duailel ebeu beu beu mui kasaraneun. 36 Go duailel asiu alai go tulina, uligaraimai, bisomagar piareun, einen, ag du tub nug i isanaraneu, ag agal dabeleu beu beu daremen igul go ag sipsip gumarabun dudu tamacag sul. 37 Gonun, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Go ougem ee asiu iboin usalai dareu, ougem go ee egeimai, gotulabun salau dudu asiu tam. 38 Ag ougem atag du go aurebi, gonug salau dudu ipal palautaraba, goagen betei ee go gotulai mamam.”