11
Ze ziwaraneun du Zon nug gonugau tapaimaraneu dudu Yesus waugab palautarena, betemenin.
Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug salau mabun ze awaraimai, go uzan go uteimai, uzan ipal uzan go waiagabtal betei Uwait nugau Ze duailel mareun.
Ze ziwaraneun du, Zon go hiacaranem zau oug daimai, Kristus nug eruneun go ze go doimai, gonugau tapaimaraneu dudu Yesus waugab palautarena, betemen. Gonug ag Yesus guzenai kanababun awareun, “Ig abiu du banou tub alamau emen. Na du go ta, ta, ig du tub aiu ses alamaun gumamam ta?”
Yesus nug dudu go koli awareun, “Ag ein ze domen, agal ameag nug ein igul uligemen go unum, koli betei Zon auran. Ameag kumi dudu go koli ametem. Aramag eg dudu go koli abu aidarem. Dudu ebeu suiag gusig (leprosi) mui go koli naliu usalemen. Dabuiag utub dudu go koli ze suban domen. Noumemen dudu go koli awau asem. Ecesab tamacag dudu go Uwait nugau Ze Naliupet domen. Du in go iz en ougab petak aimai, go gusig tapai damau, du go gonugau ougab naliu usalamau.” Aisaia 35:5; 61:1
Zon nugau tapaimaraneu dudu go utei wanena, Yesus nug Zon nugau ze duailel gotulai daremen ebu awareun. Go guzenai kanabarai awareun, “Ag du tamacag uzan em ula ebu Zon waugab ein piabun betemenin? Ag waliwal tub wol nug patena piabun betemenin ta? Ag ein betei pemenin? Ag du tub tibur galau naliu iweiu arugai dareun betei pemenin ta? Guzeneneg dudu ag tibur galau naliu naliu mui iweiu arugaimai, ag gumaranemen dudu banban agal zau naliu ebu dacanemen. Bo, ag ein piabun betemenin, iz ailan. Ag Uwait nugau ze tub doimai, awaraneun du piabun betemenin ta? Go petak pet. Iz petak awarem, go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du. Gonug Uwait nugau ze doimai, awaranem dudu ipal zilarai dareu. 10 Uwait nugau ze nug Zon en guzenai ze meun, ‘Uwait nug eneun,
“Ag go don, izal ze oi awarabun du palautemin, amegai alai, nait abu tuguiai kalai mizamau.” ’ Malakai 3:1; Aisaia 40:3
11 Iz ag petak pet awarem, Zon nug em e ebuan duailel unum zilarai dareu. Bo, du in go Uwait nugau ameg ebu wanib banou tamacag, gonug eneu, ‘Uwait izal gumilaneu du banou, iz gonugau pigsal darem’ du go nug Zon zilauroi dareu. 12 Ze ziwaraneun du, Zon nugau ze maraneun ziwas, zoi zoi ulis, uteu, dudu gusig mui ipal agen Uwait agal Dubanou Ban sul ag gumarabun gusig patai moroi emenin. Gonun, ag Uwait nugau gumarabun igul naliu eg memenin. 13 Zon i usalau ebu, getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui, Moses nugau kasai ze mui, agenag Uwait ig gumigabun alamau aimai ze macanemen. 14 Dudu go agenag guzenai ze memen, ‘Elaiza koli alamau.’ Ag go dudu agal ze doimai, agal oiagab petak emenin, ag abiu Zon gotal go Elaiza, alamau emenin. 15 Duailel dabuiag a, ag ze go don!
16 Bo, iz ulisan duailel ag erunai pet awarai? Ag mogoi ginaginamul agen em nogoug ebu hoboi daimai, mogoi ipal abai onabun guzenai ularanem.
17 ‘Ig duair igarabun en pulel huemun, bo, ag ilanab tam.’ ‘Ig eb noumanemenin kabal wemun, bo, ag manil mab tam.’ 18 Zon go zoimai, ziwas ipal ebu go ee mui wain ze mui ur macaneun. Guzenina, duailel agen guzenai ze memenin, ‘Du go gue wes eg go ebu dareu.’ 19 Bo, Du Nugau Nag aleun, go ee mui wain ze mui zina, duailel agen guzenai ze memenin, ‘Du go uligan! Go ee mui wain ze asi asiu zaneu. Go takis aiwag wanemen dudu mui, igul eg macanemen dudu mui goagal zaiag!’ Ag guzenai ze memenin. Bo, Uwait nugau dabeleu naliu ag aiu ses uligaimai, abe mamamen gonugau igul naliupet pet.”
Bisomagar ipal uzanan duailel Yesus en oiagab petak ab tam.
(Luk 10:13-15)
20 Uzan ipal duailel go ebuan, Yesus nug gonugau gugeg beu beu go abai mareun. Go, go uligaimai, goagal igul eg uteimai, go oiagab kekulab tam. Guzenina, Yesus nug uzanan duailel go gusig ze awareun. 21 Go eneun, “Korasin uzanan duailel, iz ag bisomagar pem! Betsaida uzanan duailel, ag han bisomagar pem! Iz go gugeg banou beu beu Tair uzanan duailel mui, Saidon uzanan duailel mui, ag gugeg go abai maremin sul zob, go Umus ougan duailel ag oiagab eg ugaba, pigai tibur galau muz tugaimai, waibul ebu hoboi darem zob. Igul go guzenemenin, go agal igul eg ebuan koli oiagab kekulemen! 22 Iz ag petak pet awarem, aiu ses Uwait nug koli alai duailel sisiarabun ziwas ebu, Tair mui, Saidon duailel mui, ag uhu banou ginam umam, bo, ulisan duailel ag uhu banou pet umamen! 23 Ag Kapaneam duailel, ag agtal Mesgai wag simamen ta? Petak pet, ag i simamen. Uwait nug ag ob oug ab banou oug hiacaramau. Gugeg e ag abai marem sul Sodom uzanan duailel ag han guzenai gugeg abai maremin zob, go ulis darem zob! 24 Guzenaimai, iz ag awarem, ag guzenai dabilan, Uwait nug koli alai duailel sisiarabun ziwas ebu, Sodom uhu banou ginam umam, bo, ulisan duailel uhu banou pet umam”
Yesus nug duailel go waugab alai i mabun en ze awareun.
(Luk 10:21-22)
25 Ziwas go ebu Yesus nug eneun, “Mekai, na tutak Mesgai mui, em mui, agal Banou, iz nait wanim ulapwag mizem, einen, na nait igul naliu abiu macanemen duailel mui, abiu mabun betemen duailel agal ameagab ebu wagememen. Bo, na igul naliu go abiu tamacag duailel unum abai maremen. 26 Mekai igul go petak nagtal nait dabeleu eim guzenemen. 27 Izal Mekai nug ece unum izal ebe ebu meun. Du tub nug gonugau Nag i abe macaneu, memeg nugtal go abiu. Du tub nug nag gonugau memeg abe mabun iborain tam, gonugau nag nug sag memeg abiu. Go nag nug duailel gonugtal tapai maraimai, gonugau memeg abai maraba, go han go abe muramam. 28 Duailel, ag salau gusig maimai, uhu banou umkoskos gamai aidanemen, ulis ag unum iz waiab alaimai, i mai damamen. 29 Ag ze e izan ag abai maremin oiban, sesamoramamen. Go a tatau dudu bulumakau beu ebu maimai, ece keuai bitanemen sul. Einen, iz i aisisilaneu, iz duailel suban isanaranem. Guzenemin, agal oiagab iau selai damau. 30 Ag izal ze sesamoramamen, go uhu banou tam, ag sesamorabun iboin.” Jeremaia 6:16