12
Parisi dudu agen goagal imabun gil ebu Yesus kanabai ze auremen.
Zuda agal imanem gil tub ebu, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai go wit ougem ula betemenin. Gonugau tapaimaraneu dudu go we wagena, ougem go ebuan wit dab oimai, zemenin. Parisi dudu ipal agen igul go guzenemen en uligaimai, goagen Yesus auremen, “Na go uligen! Nait tapaimaranemen dudu agen igual imabun gil ebu igul eg go guzenem. Go igual kasai ze etuburacanem.”
Yesus nug koli awareun, “Devit gonugau dudu abai we wagena, ein igul minar? Ag ze go nanalemenin ta? Devit gonugau dudu abai we wagena, Uwait nugau Nou Zaueim simai, bret go Uwait moromenin oimai, zinar. Go kasai ze sesamorab tam, bret go dudu gaugaul agen i zanemen, Uwait ula dacanemen dudu sag go zanemen. Ag Moses nugau kasai ze agau nanalanemen ta, imabun gil ebu Uwait ula dacanemen dudu agen Uwait ecesab muranemen zau banou oug agal salau macanemen. Dudu go ag imabun gil ebu kasai ze suban i sesamoranem, bo, ag Uwait nugau amegwab ze tamacag. Iz ag petak pet awarem, du tub e dareu gonug Uwait nugau ecesab muranemen zau zilauroi dareu. Uwait nugau ze nug guzenai aneu,
‘Ag egun agaimai, iz milamamen, go iz oiab i siksikeu. Ag igul go i guzenan. Dudu ipal ag en bisomag piaraimai, isanaramamen, go petak iz oiab siksikamau.’ Hosea 6:6
Ag ze go bigeg abe maiban, ag dudu ipal igul eg i macanemen goagal enimag ebu guzenai polumaraimai, ag igul eg memenin aimai i awaran. Einen, Du Nugau Nag go sag imabun gil gumaneu.”
Yesus nug du tub ebeg eg a kaseun.
(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)
Yesus uzan go uteimai, go Zuda agal gotulanemen zaueim sieun. 10 Zaueim go du tub go ebeg eg mui dareun. Dudu ipal agen Yesus igul eg tub maba, piabun aimai, go kanabai ze auremen, “Igual kasai ze sesamoraimai, ig igual imabun gil ebu dudu ebeu mui kasarabun iboin ta, tam ta?”
11 Yesus nug koli guzenai awareun, “Du tub nugau sipsip imabun gil ebu ob oug numau, ag erunamamen? Ag sipsip go ob ougan i mai umamen ta? 12 Du go dorog mui, go sipsip zilauroi dareu, gonun, igual kasai ze nug io aigeun, ig dudu ipal imabun gil ebu isanaramam.”
13 Gonug du go ebeg eg mui aureun, “Nait eben henen.” Guzenai aurina, du go nug gonugau ebeg hina, ebeg naliu tub dareu sul, gonugau ebeg naliu usaleun. 14 Guzenina, Parisi dudu go utei beteimai, Yesus wai hiabun en ze patemenin.
Uwait nug Yesus gonugau salau murabun tapai moroun.
15 Yesus go wabun en ze mina doimai, go uzan go utei waneun. Duailel asiu go sesamorai betena, gonug ebeu duailel unum kasareun. 16 Yesus nug duailel go gusig ze awareun, “Ag iz en duailel ipal i awaran.” 17 Go ze go guzenai awareun, go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nug ze sikut weun ze go ulis petak usaleu. 18 Uwait nug eneun,
‘E izal salau du, go izanag tapai memin, go en izal oiab nug noumeun, go en izal oiab naliu usaleun. Izal Ah Wes go ebu palautemin, gonug koli alai emgasag ipal ebuan duailel sisiarai en ze unum awaramau. 19 Go gusig ze i mamau, go abu ebu ze banban ze ze mai i aidamau. 20 Gonug dudu ipal gusig tamacag darem isanaramau, dudu ipal agen goagal zaiagar gusig tamacag isanaranemen gonug isanaramau. Gonugau salau go meun nug aiu ses gonugau sisiarabun igul naliu sil igul naliu ipal unum zilacaramau. 21 Em gasag duailel unum go en goagal oiagab petak aimai, go gumei damam’ Aisaia 42:1-4
Dudu ipal agen Yesus go Belsebul (gonugau wanib tub Satan) nugau zaug emen.
(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10)
22 Ziwas go ebu, dudu ipal agen du tub wes eg nug ameg kumi usalaimai, ogusau tapelai meun Yesus waugab imai alemen. Yesus nug wes eg go du go ebuan oi hina, du go ze maimai, go koli ameg ameiteun. 23 Yesus nug igul guzenina, duailel agen uligaimai, esilakaimai, go enai ze memenin, “Go Devit nugau Mogoi ta, go tam ta?”
24 Parisi dudu ze go doimai, go agen duailel guzenai awaremen, “Go Belsebul, wes eg agal gumaraneu du banou, nug gusig morona, go wes eg oi hiacaneu,” guzenai ze memenin.
25 Yesus goagal dabeleu abe maimai, guzenai ze meun, “Emgasag tub ebuan duailel ag agzozou alalaimai, agzozou doun damamen, ag ziwas huia i damamen. Uzan tub duailel ag han agzozou alalaimai, agzozou doun damamen, ag eg umamen. Ug tub han guzental guzenamam. 26 Gonun, wes eg go Satan nugau uzan darem, agal zaiagar abai agzozou alalaimai, agzozou doun damam, ag erunai damamen? 27 Agen iz en guzenai ze memenin, ‘Go Belsebul nug gusig morona, go wes eg oi hiacaneun.’ Igul go guzenanem zob, in nug agal tapaimaranemen dudu gusig marena, goagen wes eg oi hiacaranem? Agal tapaimaranemen dudu agen agal ze go iboin tam anem! 28 Bo, iz Belsebul nug gusig i milaneu, Uwait nugau Ah Wes nug iz gusig milena, iz wes eg oi hiacaranemin. Gonun, ag go abe mamamen Uwait nugau gumarabun ziwas ag waiagab ulis alai dareu.
29 Du tub nug du gusig tub nugau zaueim bigagai simai, amegai go zau atag du go ebeg arab us sil kiai maimai, gonugau zauan ece unum umau.
30 Duair in izal zai tam, go izal iwai zai. Duair in iz isanileimai, dudu ipal iz waiab imarai alab tam, go duailel zamarina, go wane anemen.
31 Gonun, iz ag petak pet awarem, du in go igul eg macaneu mui, ze eg maraneu, Uwait nug igul eg go zilagai imau, bo, du in go Uwait nugau Ah Wes ze biabial kuai auramau, Uwait nug du go nugau igul eg i zilagai muramau. 32 Duair in go Du Nugau Nag enib ebu ze eg muraba, Uwait nug go gonugau igul eg zilagai muramau, bo, go Uwait nugau Ah Wes ebu ze eg muramau, Uwait nug ze go ulis i zilagai muramau, aiu ses han i zilagai muramau. Du gonugau igul eg meun go ze a, go guzental muzmuz damau.”
A eg gonugau dab eg, a naliu gonugau dab naliu.
(Luk 6:43-45)
33 Yesus nug koli awareun, “A naliu pianemen, go gonugau dab han naliu. A eg go gonugau dab han eg. Dudu ag a gonugau dab uligaimai, ag abiu macanemen go a naliu ta, eg acanemen. 34 Ag go don, ag dudu eg, man abau inain sul. Agal oiagab oug igul eg kapai dareu? Agal oiagsau eim ze naliu erunaimai, ze macanemen? 35 Du naliu go gonugau dabeleu naliu mui, go ze naliu gonugau ougab oug zuna, ze macaneu. Du eg go gonugau dabeleu eg mui, go ze eg macaneu. Ein dabeleu gonugau ougab oug dareu, go gonugau ogusau eim ze macaneu. 36 Uwait nug koli alai em e ebuan duailel sisiaramaun ziwas ebu, ag ein ze gau gaul macanemen, Uwait amegwab erunai ze macanemen ag guzental auramamen. 37 Agal ein ze macanemen, go ze nugtal koli ag sisiaramau. Ag ze naliu macanemen, Uwait guzental sisiaraimai, ag duailel naliu amau. Ag ze eg macanemen guzental sisiaraimai, ag duailel igul eg macanemen amau.”
Dudu ipal agen Yesus gugeg beu beu mina, piabun aimai auremen.
(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)
38 Ziwas go ebu kasai ze tapaimaranem dudu ipal mui, Parisi dudu ipal mui, goagen Yesus auremen. “Abai maranemen du, ulis, nait gugeg tub abai migemen, ig pimam.”
39 Yesus nug koli awareun, “Ag ulisan duailel, ag igul eg macanemen. Ag Uwait nugau ze i sesamoranemen. Agen iz gugeg tub memin, piabun aimai kanabai ailemen ta? Tam pet tam! Iz Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Zona nugau gugeg sag go petak abai maremin, ag go petak pimamen. 40 Zona go amban ainarai, umaum ainarai, go karuk banou nugau ougab oug dareun sul, Du Nugau Nag han guzental, amban ainarai, umaum ainarai mui, go ob oug damau. 41 Aiu ses, Uwait nug koli alai em e ebuan duailel sisiaramaun ziwas ebu Niniwe uzanan duailel noumemenin koli asaimai, Uwait nugau amegwab ulisan duailel abai ereg tapai daimai, auramam, ‘Ulisan duailel ag igul eg macanemen’. Einen, Niniwe uzanan duailel ag Zona nug Uwait nugau ze mareun, agal igul eg uteimai, koli oiagab kekulaimai, Uwait en agal oiagab petak emen. Iz ag petak pet awarem, ulis e ebu du tub dareu go banou, gonug Zona zilauroi dareu. Ag du banou gonugau ze duabun utemen. 42 Aiu ses Uwait nug koli alai em e ebuan duailel sisiaramaun ziwas ebu, Siba emgasag gumaraneun air go noumeun koli asaimai, go Uwait nugau amegwab tapai daimai, auramau, ‘Ulisan duailel ag igul eg macanemen’. Einen, go air go abu ebu abu pulig alaimai, gumaraneun du Solomon nugau ze duabun aleun. Iz ag petak pet awarem, e ebu du tub dareu, go banou, gonug Solomon zilauroi dareu. Ag du banou gonugau ze duabun utemen!”
Wes eg koli gonugau zaueim aleun.
(Luk 11:24-26)
43-44 Yesus nug koli eneun, “Wes eg du enib ougan oi hina, go beteimai, du tamacag uzan imai dabun empip itanamau. Go betei imabun empip i peimai, wes eg go go koli dabeleimai, eneun, ‘Iz koli izal zau muz oug bitai.’ Guzenaimai, go koli betei zau go em kalai suban memenin, gaul dareun peun. 45 Peimai, go betei wes eg kwali goagal igul eg pet mui, imaraimai, koli zau oug go ereg dabun alemenin. Gonun, wes eg inain go agen du go ebu igul eg pet mina, go, go gonugau getal eg dareun sul tam, go ulis eg pet pet dareu. Igul go guzental ulisan duailel ebalagab zumau.”
Yesus nugau anag amagul abai Yesus aurabun alemen.
(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)
46 Yesus go duailel abai zaueim ze marai darena, gonugau anag amagul abai alemen. Go uzaneim alai tapai daimai, guzenai ze memen, “Ig Yesus dual ze mabun alem.” 47 [Gonun, du tub nug piaraimai, gonug simai Yesus aureun, “Nait anan amaiar abai na peizabun go alai uzaneim tapai darem, go na ibaiz ze mabun darem.”]
48 Yesus nug koli du go aureun, “Izal anikai in? Izal magite inen?” 49 Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ebeg sil abai maraimai, awareun, “Ag uligaran, duailel e darem, go izal anikai te magi te! 50 Duair in go izal Mekai Mesgai wag dareu gonugau dabeleu sesamoraneu, duair go petak go izal anikai, izal abi, izal magi.”