13
Du ee ug heun en tatau ze.
Yesus go nineun zau uteimai, betei Galili Ze Unig gasag eim hoboi daimai, duailel Uwait nugau Ze mareun. Duailel asiu pet alai go waugab gotulaimai kapatotuai darena, go tebil tub wag simai hoboi darena, duailel go ze gasageim tapai daremen. Go tatau ze eimantal igul asiu awaraneun. Go guzenai awareun, “Ziwas tub ebu du tub ee ug hiacabun gonugau ougem beteun. Go ee ug go ougem eim hiacabun oi betei betena, ee ug ipal abu ebu ululai noun. Guzenina, meg agen zoi oi zemen. Ee ug ipal ai em ebu nomenin. Em naliu asiu tam, gonun, ee ug go pigai walu zoimai, gau mui usalemen. Bo, am gusig zoimai, ee ug go walu zomenin unum elareun. Goagal ginib em oug suban nuab tam, gonun, unum gulaleun. Ee ug ipal eb geleu kulam ziu oug noimai, walu zomenin. Kulam nug oi zina, suban simai useg suban mabun iborain tam. Bo, ee ug ipal em naliu ebu nomenin, ee ug go walu zoimai, suban useg memenin. Useg ipal asi asiu pet memenin, useg ipal asiu memenin, useg ipal tutak tutak memenin.”
Yesus nug tatau ze go awaraimai, go guzenai ze meun, “Duailel ag dabuiag a aba, ag tatau ze go doimai, bigeg abiu mamamen!”
Yesus nug einen duailel tatau ze eiman awaraneu.
(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)
10 Yesus nugau tapaimaraneu dudu go waugab alaimai, kanabai ze auremen. “Na einen tatau ze eiman duailel ze awaranem?”
11 Yesus nug koli guzenai awareun, “Uwait nug duailel gumarabun igul getal wageimai dareun. Ulis ag izal tapaimaranem dudu, gonun, bigeg go abai marem. Bo, duailel ipal go bigeg go abai marab tam. 12 Du tub go dabeleu naliu ipal mui, du go Uwait nug dabeleu naliu ipal han muramau. Guzenaba, go dabeleu naliupet pet umau. Bo, du in go dabeleu naliu tamacag, Uwait nug gonugau dabeleu ginampet patai dareu go unum koli ebegalaumau. 13 Iz tatau ze eim duailel ipal awaranem, iz go guzenemin, ag ein ece agal ameag nug pianemen, bo, ag suban i pianemen, ag ein ze agal dabuiag nug duaneu, bo, ag suban i doimai, bigeg abiu i mamamen. 14 Gonun, Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia, go dudu go en ze maraneun, ulis petak usaleu. Uwait guzenai ze meu,
‘Ag ze agal dabuiag nug duaneu, bo, ag suban i doimai, bigeg abiu macanemen, ag ece ameag nug pianeu, bo, ag suban i pianemen. 15 Duailel go ag suban i dabilanemen, go agal dabuiag utub, ameag kumi dacanemen, Ag igul go i guzenamamen, agal ameag nug ein igul pimamen, agal dabuiag nug ein ze dumamen, agal dabeleu naliu zuba, ag bigeg go abe mamamen, ag agal igul eg uteimai, koli oiagab kekulebi, iz agal igul eg zilagai marai.’ Uwait nug guzenai ze meu. Aisaia 6:9-10
16 Ulis, ag izal ze tapaimaranemin dudu, ag agal oiagab naliu usalamau! Agal ameag nug ece pimamen, agal dabuiag nug ze dumamen. 17 Iz ag petak pet awarem, getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui, dudu ipal Uwait nugau amegwab naliu dacanemen mui, ag ece go ag ulis uligemen sul piabun en guzenemen, ag i pemen. Ze ulis ag domen sul getalan dudu ag duabun en guzenemen, ag i domen.”
Yesus nug du ee ug heun tatau ze en bigeg gonugau tapaimaraneu dudu awareun.
(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)
18 Guzenaimai, Yesus nug gonugau ze tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Ag du tub nug ougem ee ug heun, tatau ze go gonugau bigeg enai ag go don. 19 Dudu asiu ag Uwait nug gonugau duailel gumarabun ze awarina, duanem, gonugau bigeg ag suban i abiu, duailel ag ee ug abu ebu nomenin sul. Guzenina, Satan go pigai ag ebalagab zoimai, Uwait nug gonugau ze agal oiagab oug meun pigai oi hiacaneu. 20 Ee ug ipal ai em ebu noimai, walu zomenin, go gonugau bigeg enai, duailel ipal ag Uwait nugau ze doimai, pigai siksikanemen. 21 Bo, ze naliu go agal oiagab oug umkoskos i daneu. Gonun, ze naliu go igul ipal en agal oiagab eg wina, Uwait nugau ze go unum utanemen. 22 Duailel ipal ag ee ug eb geleu kulam ziu oug walu zomenin, go gonugau bigeg enai, duailel ipal ag Uwait nugau ze duanemen, bo, ag em e ebuan igul dabeleimai, ece asi asiu en agal oiagab nug noumaimai, Uwait nugau ze utanemen. Ze naliu go ag omenin go eb geleu kulam nug ee ug oi zaneu sul suban i useg macaneu. 23 Ee ug ipal em naliupet ebu noimai, walu zomenin, go gonugau bigeg enai, duailel ipal ag ze doimai, agal oiagab oug memenin. Ag Uwait nugau ze go bigeg suban abe memenin, ze naliu go omenin ee asi asiu useg macaneu sul, useg ipal asiu pet 100 macaneu, ipal 60 macaneu, ipal tutak tutak 30 macaneu.”
Eb geleu eg nugau tatau ze.
24 Yesus nug tatau ze tub gonugau ze tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Uwait nugau duailel gumarabun igul enai, du tub nug wit ug naliu gonugau ougem heun. 25 Guzenina, umtabag umaum tub duailel unum ninena, du go nugau iwai zaug nug zoimai, gonugau wit ug heun ougem eb geleu ug eg heimai, go utei waneun, 26 Dai dai, go wit ug walu zoimai, eb geleu eg mui ereg walu zuna, uligemen. 27 Go ougem gumanemen salau dudu agen ougem atag du waugab beteimai, guzenai auremen, ‘Banou, ig na ee ug naliu nait ougem hemen aimai dabilanemun. Eb geleu eg go nait ougem erunai usalai dareu?’ 28 Gonug koli guzenai awareun, ‘Go igual iwai zaicig tub nug go guzeneun.’ Gonugau salau dudu agen koli ougem atag du guzenai auremen, ‘Ig betei go eb geleu eg ulei hemam ta?’ 29 Du go nug guzenai awareun, ‘Tam, ag eb geleu eg uleimai, wit mui uleicamamen, gonun, go i guzenan. 30 Ag eb geleu utebi, wit mui eregtal damam. Aiu ses wit wabun ziwas ebu, ag amegai eb geleu eg oi aimai, sisiaimai, agamamen, wit naliu sag oimai, izal ee macanem zaueim betei mamamen!’ ”
Yesus nug tatau ze tub paipai dab en ze meun.
(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)
31 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu tatau ze tub guzenai awareun, “Uwait nug duailel gumaraneu igul enai. Du tub nug a tub wanib paipai dab ginampet pet oimai, gonugau ougem beun. 32 Go paipai dab go ginampet pet, ee dab ipal sul tam, bo, go paipai dab walu zoimai, ipal ougeman ee ug unum zilaraneu, go a banou pet usalamau. A go bigeg banou usalina, meg inain go alai a ebeg go ebu teu macanemen.”
Yesus nug tatau ze tub bret aganemen marasin gonugau wanib zis en ze mareun.
(Luk 13:20-21)
33 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu tatau ze tub guzenai awareun. “Uwait nug duailel gumaraneu igul go marasin tub wanib zis sul. Air tub nug zis ginampet oimai, plaua gap 40 ulei oimai, tulaimai, ipulaimai, plaua go neleimai, suai banou zuaneu.”
Yesus nug duailel ze awarabun go tatau ze eim sag awaraneu.
(Mak 4:33-34)
34 Ze asiu go Yesus nug duailel tatau ze eim awaraneu, go ze tub araog awarab tam, go tatau ze eim sag awaraneu. 35 Go tatau ze maraneu go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du nug duailel awaraneun, ze go ulis petak usaleu. Gonug guzenai sikut weun,
‘Iz tatau ze eim duailel ze awaranem. Ze, em e usalai meun ziwas ebu, zoizoi ulis wageimai dareun, iz ag awarem.’ Buk Song 78:2
Yesus nug eb geleu eg nugau tatau ze bigeg en gonugau tapaimaraneu dudu awareun.
36 Yesus go dudu asiu utaraimai, go zaueim sieun, gonugau tapaimaraneu dudu agen zoimai, guzenai auremen, “Na ig eb geleu ug eg ougem walu zoun nugau tatau ze bigeg en aigamam.”
37 Yesus nug koli guzenai awareun, “Du ee ug naliu heun, go Du Nugau Nag. 38 Ougem go em e, ee ug naliu go Uwait nug gumaraneu duailel, eb geleu eg go ag Satan nugau duailel. 39 Eb geleu ug eg ougem heun du, go igual iwai zaicig, Satan. Ougem nugau ee ug wabun ziwas igual Uwait nug koli alai duailel sisiaramau, ee wabun dudu go Uwait nugau tibur. 40 Eb geleu eg sisiaimai, ab ebu agamam, aiu ses Uwait nug sisiaramaun ziwas ebu, em e ebu guzental guzenaramam. 41 Du Nugau Nag nug gonugau tibur palautaraba, alaimai, goagen Uwait nugau duailel ula ebu duailel ipal igul eg mabun emen mui, dudu ipal ereg igul eg macanemen abai unum oi hiacaramau. Sefanaia 1:3 42 Duailel go ab banou elei dareu, oug hiacaramam, go ab oug noi weinaimai, goagal aiag katutai damam. 43 Ziwas go ebu, Uwait agal memeag nug duailel gumarabun igul araog zuba, duailel oiagab petak emen ag am nugau al sul hilamamen. Duailel ag dabuiag a, go ze doimai, bigeg abiu mamamen.” Daniel 12:3
Yesus nug tatau ze tub guzeneun, du tub nug aiwag ot tub em ougan oun.
44 Yesus nug guzenai ze meun, “Em ebuan duailel ag Uwait nugau duailel usalabun go enai, du tub nug gonugau aiwag asiu ot oug maimai, gonugau ougem wageimai meun. Du go noumina, du tub nug aiwag ot go uligaimai, gonug koli wageimai meun. Go siksikaimai, gonugau ece unum dudu ipal marena, gau mina, gonug aiwag go oimai, betei ougem go gau meun. Guzenaimai, aiwag ot oug dareun, gonugau usaleun.”
Du tub go aiwag naliu wanib kelek gau macaneun en tatau ze.
45 Yesus nug koli eneun, “Uwait nug duailel gumaraneu igul tub go enai. Du tub go aiwag naliu wanib kelek, aiwag banou sil gau mabun itanai ai dareun. 46 Go aiwag wanib kelek naliupet pet tub uligaimai, go koli betei gonugau ece unum dudu ipal marena, gau mina, gonug han aiwag go oimai, betei go aiwag kelek naliu gau meun. Guzenaimai, go aiwag kelek gonugau pet usaleun.”
Karuk wanemen zo nugau tatau ze.
47 Yesus nug kolital eneun, “Uwait nug duailel gumaraneu gonugau igul tub go enai. Karuk wanemen dudu ipal agen karuk wabun zo ze unig oug heimai, karuk asiu eg mui, naliu mui, gaul omenin.
48 Karuk asiu nug zo kapina, go karuk zo mui patai keuina, gasageim alina, go hoboimai, karuk sisiaremen. Karuk naliu go agal tebil oug memen, karuk eg hamaremen. 49-50 Tatau ze go gonugau bigeg enai, Uwait nug koli alai duailel sisiaramaun ziwas ebu, gonugau tibur agen Satan nugau duailel go Uwait nugau duailel abai ereg gotulai darem ebuan sisiai imaraimai, ab banou muzmuz elei dacaneu ebu betei, ab unig oug hiacaraba, goagal aiag kititkatitai, weinai damam.”
Getalan ze mui ulisan ze awau mui.
51 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu kanabarai awareun, “Ag ze go bigeg ag abiu ta?” Goagen koli go auremen, “Io, ig abiu.”
52 Yesus nug guzenai awareun, “Ze go gonugau bigeg enai. Kasai ze tapaimaraneu du go Uwait nugau gumarabun igul abiu maimai, go izal tapaimaranem du usalabun, go simai, zauan go ece muzin mui awau mui oi alaneu.”
Nasaret uzanan duailel agen Yesus semoromenin.
(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)
53 Yesus go, go tatau ze awaraimai, uzan go utei waneun. 54 Guzenaimai, gonugau muz uzan koli beteun. Go duailel goagal gotulanemen zaueim simai, Uwait nugau ze mareun. Duailel agen gonugau ze doimai, esilakemenin. Guzenaimai, goagen guzenai ze memenin, “Du go dabeleu naliu mui, igul go eruan oun? 55 Go gugeg beu beu mabun gusig eruan oun? Go igual zau macaneun du nugau nag tam ta? Maria go gonugau anag ta? Zems, Zosep, Saimon, Zudas go gonugau amagul ta? 56 Gonugau abiagul e ebu darem ta? Go igul go eruan oun?” 57 Go guzenai ze maimai, Yesus semoromenin. Guzenina, Yesus nug guzenai awareun, “Uzan ipal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, go wanib ulagwag a, duailel agen goagal oiagab eim go en petak anemen, bo, nug nugau uzan wanib ulagwag tamacag, gonun, gonugau duailel mui, gonugau ug mui agenag go semoromenin.” 58 Go ebuan duailel agal oiagab petak ab tam, gonun, go uzan go igul ipal asiu abai mab tam.