15
Asaniger agal kasai ze.
Parisi dudu ipal, kasai ze tapaimaranem dudu mui, go Zerusalem uzanan alaimai, Yesus guzenai kanabai ze auremen, “Einen nait tapaimaranem dudu agen igual asaniger agal kasai ze i sesamoranem? Ag ee zabun agal ebeag kasai ze meun sul i ulusanemen.”
Yesus nug koli awareun, “Ag einen Uwait nugau ze i sesamoranemen, ag agal asanagar agal igul sag sesamoranemen? Uwait nug eneun,
‘Na nait memen anan nugau ze sesamoren.’ Go koli eneun, ‘Du in go gonugau memeg anag ze biabial kuai auramau, dudu ipal agen go webi, noumamau.’ Kisim Bek 20:12, 17
Bo, ag guzenai ze macanemen, ‘Du in go ece mui, gonugau memeg anag dual isanarabun iboin, bo, go ag awaraneu. “Iz ece go Uwait murabun sag tapai memin dareu. Guzenaimai, iz ag isanarabun iborain tam.” ’ Ag Parisi dudu guzenai ze macanemen, ‘Go iboi, go gonugau memeg anag i isanaramau.’ Go igul ebu ag Uwait nugau ze tonoi maimai, agal asanagar agal ze sag petak sesamoranemen. Ag polumanemen dudu! Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, Aisaia nug ag en petak ze meun. Go guzenai sikut weun,
‘Uwait nug eneun,
“Duailel go agen gaul oiagsau nug izal wanim ulapwag macanem, bo, agal oiagab nug iz en noumab tam. Ag izal ze awaranem ag suban i sesamoranem. Ag du tub nugau kasai ze sesamoraimai, ag guzenai ze macanem go Uwait nugau ze. Ag polu ze sesamoraimai, ag izal wanim gaul ulapwag macanem!” ’ ” Aisaia 29:13
Ein ece gonug dudu unu maraneun.
(Mak 7:14-23)
10 Yesus nug duailel asiu ularena, go waugab alina, guzenai awareun, “Ag ze e awarai doiban, suban abe macan! 11 Du tub go ee zaneu gonug Uwait nugau amegwab unu i muraneu. Dabeleu eg ougab oug dareu asina, gonugau ogusau nug ze maneu gonug petak go unu muraneu.”
12 Ziwas go ebu, gonugau tapaimaraneu dudu agen go waugab alaimai, guzenai auremen, “Na ze go ze memen en Parisi dudu ze go doimai, goagal oiagab eg weun, na go abiu ta?”
13 Yesus nug koli gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Izal Mekai go Mesgai wag dareu, go ougem a. Ee ug, ebeg sil bab tam, go unum goagal ginib mui silaicamau. 14 Ag dudu go utarebi, damam. Dudu go ameag kumi, ag zaiagar ipal ameag kumi abu abai marabun iborain tam. Du ameg kumi tub gonug ameg kumi zaug tub abu abai morom aimai, go zaug dual ereg alanoimai, ob oug numam.”
15 Guzenai ze mina, Pita nug Yesus guzenai aureun, “Na tatau ze go bigeg ig aigemen, dumam.”
16 Yesus nug awareun, “Iz ag ze asiu abai maremin, bo, agal dabeleu naliu usalab tam. 17 Ag igul go i abiu ta? Ein ee zanemen go biguiag oug noi daneu, go koli biguiag ougan alaimai, nuaneu. 18 Bo, dabeleu eg oiagab oug daneu asina, oiagsau eim zuaneu, dabeleu gonug sag duailel petak unu maraneu. 19 Oiagab eim, duailel go dabeleu eg guzenai wanemen: Ag duailel ugarina, noumabun dabilanemen, ag du omenin ailel eg marabun dabilanemen, ag igul eg pet ipal mabun en dabilanemen, ag ece zob wabun dabilanemen, ag ece uligaimai, ameag nug alaneu, ag polu ze mabun, duailel enimag ebu ze mabun mui dabilanemen. 20 Igul eg go gonug duailel unu maraneu. Bo, ag ebeag ze ulusab tam, ee zanemen gonug duailel Uwait nugau amegwab unu i maraneu.”
Kanan air tub go Yesus en ougab petak eun.
(Mak 7:24-30)
21 Yesus gue uzan go uteimai, emgasag tub Tair ban uzan mui Saidon ban uzan ula ebu beteun. 22 Kanan air tub go uzan go dacaneun, go zoimai, Yesus aureun, “Du banou, na Devit nugau Ug, na iz en bisom peiba, iz isanilen! Izal ainag wes eg nug unum eg wai moroun dareu.”
23 Bo, Yesus nug air go koli ze tub aurab tam. Gonugau tapaimaraneu dudu agen go waugab zoimai, guzenai auremen, “Air gue, go ig sesamigai alaimai, ul mui alai dareu, gonun, na go palautemen, koli unamau!”
24 Guzenina, gonug koli awareun, “Israel duailel ag sipsip sul gumarabun du tamacag. Izal mekai nug go Israel duailel ag en sag iz palautilena, gumarabun alemin.”
25 Guzenai awarina, air go gue Yesus waugab zoimai, patai weinaimai, guzenai aureun, “Du banou, na iz isanilen.”
26 Yesus nug koli guzenai aureun, “Ig mogoi agal ee oimai, bau hamacai i maranem. Go igul eg.”
27 Guzenina, air gonug Yesus guzenai aureun, “Du banou, na petak ze mem, bo, bau agal memeagar eebiz ebu ee zina, ee sibsib em ebu nuna, goagal bau agen go ee sibsib oi zanemen.” Buk Song 62:12
28 Guzenina, Yesus nug air go aureun, “Air, nait ounab petak emen go banou pet! Nait ein igul iz na isanizabun ailem, go isanizai.” Yesus air go guzenai aurinatal, air gonugau aleg go koli naliu usaleun.
Yesus nug duailel asiu ebeu beu beu mui kasareun.
29 Yesus go uzan go uteimai, Galili Ze Unig gasageim beteun. Go em manam tub ebu simai, hoboi dareun. 30 Duailel ipal agen duailel asiu, ameag kumi, aramag eg, oiagsau tapeleun, ebeu dudu ipal mui, go Yesus waugab imarai alai memenin. Gonug duailel go ebeu mui unum kasareun. 31 Guzenina, go igul go meun uligaimai, go dabeleu asiu omenin. Oiagsau tapeleun dudu go koli suban ze memenin, aramag ilueun dudu go koli tuguiai tapemenin, ameag kumi dudu go ametaimai, ece pemenin, i aidanemen aramag eg dudu go koli aidanemenin, dudu ipal go ebeu beu beu mui go naliu memenin. Guzenina, duailel goagen Israel agal Uwait wanib ulagwag moromenin.
Yesus nug dudu tausen iwanarai (4,000) ee mareun.
(Mak 8:1-10)
32 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ularena, alina, guzenai awareun, “Iz duailel e gil ainarai ee tamacag ig ibaig ereg gaul daremen uligaraimai, bisomag pem. Go abu ebu betei we en noumamam. Gonun, iz gaul goagal uzan palautaremin, i unamam.”
33 Gonugau tapaimaraneu dudu agen koli guzenai auremen, “Ig du tamacag uzan e darem, duailel e asiu, ig ee eruan oimai, duailel maremun, zimam?”
34 Yesus nug koli awareun, “Ag bret eiceisab dareu?” Goagen koli auremen, “Ig ee asiu oi alab tam, bret kwali mui, karuk ipal ginaginam mui dareu.”
35 Guzenina, Yesus nug koli duailel em ebu hubamam aimai awarina, go hobomen. 36 Gonug bret kwali mui, karuk mui oimai, Uwait ‘Ese-e’ aureun. Guzenaimai, gonugau tapaimaraneu dudu marena, goagen han duailel go marena, zemenin. 37 Duailel go ee go zaimai, unum biguiag zoun. Ee ogog ipal utemenin Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen gom gau zo kwali oimai, ee zemenin ogog go zulagai mina, kapeun. 38 Ee zemenin dudu go tausen iwanarai (4,000), bo, ailel geleagar aleagar abai go nanalab tam.
39 Gonun, Yesus nug duailel go palautarena, goagal uzan wane anena, go tebil wag simai, Magadan em ebu beteun.