16
Parisi dudu, Sadiusi dudu mui, goagen Yesus nug gugeg tub maba, piabun aimai kanabai ze auremen.
Parisi dudu ipal, Sadiusi dudu mui, goagen Yesus polumurabun alemenin. Goagen Yesus auremenin, “Na gugeg tub abai migen. Guzenemen, ig abiu mamam, na Uwait Mesgai wag dareu nugtal gusig go mizaneu.” [ Bo Yesus nug koli guzenai awareun, “Ag umusig am noimai, emes epelina, uligaimai, ag guzenai ze macanemen, ‘Tuaba gil naliu.’ Umaseu ag emes epelaneu mui, pi mutuaneu mui, uligaimai, guzenai ze macanemen, ‘Ze numau.’ anemen. Ag emes uligaimai, igul go ag petak abiu macanemen. Bo, ein igul ulis zou, ag bigeg go i abiu.] Ag duailel eg, ag Uwait nugau igul naliu i sesamoranemen! Agen iz gugeg tub memin, piabun kanabai ailemen ta? Bo, iz ag gugeg go i abai marai! Zona nugau gugeg tutak abai maremin, go petak ag pimamen.”
Guzenai awaraimai, Yesus go utarai waneun.
Yesus nug Parisi, Sadiusi agal igul bret agena, neleimai, suaizuaneun marasin wanib zis sul en ze meun.
(Mak 8:14-21)
Yesus nugau tapaimaraneu dudu go dabuiag sikena, bret ipal i omen, go gaul Galili Ze Unig heimai, tubaim betemenin. Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Ag Parisi, Sadiusi dudu, goagal bret agena, neleimai suaizuaneun marasin wanib zis go suban uligan.”
Agzozou guzenai ze maimai, enemen, “Ig bret oi alab tam, gonun, go ze go aigeu.”
Yesus goagal ze ze mai daremen abiu maimai, gonug guzenai kanabai awareun, “Ag einen guzenai ze mai daremen? ‘Ig bret oi alab tam.’ Agal oiagab petak emen go ginampet! Bo, ag dabeleu naliu tamacag ta? Iz bret tabkuai oimai, kikakaraimai, dudu tausen tabkuai (5,000) marena, zemenin, ag go en dabelab tam ta? Ag gom gau zo eiceisab oimai, bret ogog zulagai mina, kapeun? 10-11 Ziwas tub ebu, iz bret kwali oimai, dudu tausen iwanarai (4,000) marena, zemenin ag go en dabeleu omen ta? Ag gom gau zo eiceisab oimai, bret ogog oi zulagai mina, kapeun? Ag einen go dabelab utemen? Ulis iz ag bret en awarab tam. Iz ag Parisi, Sadiusi dudu mui, agal zis go suban piabun aimai iz ag awarem!”
12 Guzenina, gonugau tapaimaraneu dudu go koli abe memenin. Yesus go bret agena, neleimai suaizuaneun marasin wanib zis go en awarab tam, bo, go Parisi, Sadiusi dudu mui, goagal ze tapaimaranemen suban sisiarabun en awareun.
Pita nug Yesus nugau wanib araog meun.
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai go Sisaria-Pilipai agaig ebu beteimai, gonugau tapaimaraneu dudu guzenai kanabai awareun, “Duailel agen Du Nugau Nag go in anem?”
14 Go koli auremen, “Duailel ipal agen guzenai ze macanem, ‘Go ze ziwaraneun du, Zon.’ Duailel ipal agen guzenai ze macanem, ‘Go Elaiza.’ Duailel ipal agen enanem, ‘Go Zeremaia ta, go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub ta.’ ”
15 Guzenai aurina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Agenag iz en in anemen?”
16 Saimon-Pita nug koli aureun, “Na Kristus, na Uwait, awau muzmuz dacaneu, gonugau nag.”
17 Yesus nug Saimon koli guzenai aureun, “Saimon, Zona nugau nag, na siksiken! Em ebuan du tub nug ze go na aizab tam, bo, nait ze go izal mekai Mesgai wag dareu, nugtal na abai mizeun. 18 Gonun, iz na aizem, na Pita, aitabag sul. Iz izal duailel aitabag go wag gotularai, bo, noumabun igul nug duailel go i zilaramau. 19 Iz nait wanim banou mizem. Na duailel sisiaraimai, du tub guzenai auramam, ‘Na igul go guzenabun iboin.’ Na du tub guzenai auren, ‘Na igul go i guzenen.’ Duair in na em ebu auramam, ‘Na igul go i guzenen,’ Uwait nug han Mesgai wag guzental auramau. Duair in na em ebu auramam, ‘Na igul go guzenabun iboin.’ Uwait nug han Mesgai wag guzental auramau.”
20 Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ze guzenai awareun, “Ag duailel ipal guzenai i awaran, ‘Yesus go Kristus.’ ”
Yesus nug noumaimai, koli usamaun en ze gonugau tapaimaraneu dudu mareun.
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 Ziwas go ebu, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu araog ze mareun, “Iz Zerusalem uzan betemin, go ebuan dudu banban mui, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu go, agen iz mu banou milamam. Iz mu banou mileimai, goagen iwebi, noumanai, bo, gil ainarai ebu, iz koli asanai.”
22 Pita nug Yesus wage wageimai gasageim ze gusig aurabun imai waneun. Pita nug guzenai ze gusig aureun, “Tam pet! Igul go na ebizab i zumau!”
23 Guzenina, Yesus nug koli kekulaimai, Pita guzenai aureun, “Satan, na iz seiab beten! Na izal ame zoi i tapelai dan, iz abu piamoroi. Na dudu agal dabeleu sag sesamoranem, na Uwait nugau dabeleu naliu i sesamoranem.”
24 Go Pita guzenai auraimai, go gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Du in iz sesamilai zuabun, go nug en i dabilamau, go gonugau a gegeulanau nugtal gamacaimai, iz sesamilamau. 25 Du in go gonugau dorog awau dabun dabilaneu, go gonugau dorog eg umau. Bo, du in gonugau dorog iz en noumaneu, du go gonugau dorog muzmuz suban naliu damau. Go naliu dabun abu itanamau. 26 Du tub em ebuan ece unum umau, go noumamau. Ece gonug gonugau dorog awau dabun erunai isanuramau? Go ein ece oimai, koli gonugau dorog awau dabun gau mamau? Tam, go koli nugtal gonugau dorog gau mabun iborain tam. 27 Bo, Du Nugau Nag gonugau memeg nugau al mui, gonugau tibur inain abai ereg alaimai, duailel sisiaramau. Duailel inen ag igul naliu macanemen, go ece naliu maramau. Duailel inen ag igul eg macanemen, go ece i maramau. Go duailel unum sisiaramau. 28 Iz ag petak pet awarem, dudu ipal ag ulis em e ebu daremen, ipal noumabun uhu unum i pimamen, bo, ag dabi dabi, Du Nugau Nag gumaraneun du banou sul alaba, ag pimamen.”