17
Yesus nugau enib ataipet kekuleun.
Gil wasolig uteimai, Yesus nug Pita, zaug Zems, gonugau amag Zon mui go sag gonug imaraimai, em tabag banou tub wag siemen. Go agal ameag ebu, Yesus nugau enib kekulaimai, ataipet usaleun uligemen. Gonugau siameg am ameg sul uligemen, gonugau tibur galau han am nugau hilaneu sul. Guzenina, Moses, zaug Elaiza dual zoimai, Yesus dual ze ze mai darena, uligaremen. Guzenaimai, Pita nug Yesus guzenai aureun, “Dubanou Ban, ig e ebu dabun naliu! Na ze memen, iz e ebu agal zau ainarai manai, tub nait, tub Moses nugau, tub Elaiza nugau.”
Go guzenai zeze mai darena, pi tub ausiau pet alai kularena, Uwait nug ze tub pi go oug guzenai ze mareun, “Go mogoi go petak izal nagwai pet, iz go en izal oiab nug noumaneu, iz gonugau igul uligaimai, izal oiab naliu meu. Ag gonugau ze dumamen!”
Ziwas go ebu, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu agen zeu go doimai, go banban uminaimai, em ebu gabuai mai oiag tonoi eim daremen. Guzenina, Yesus go waiagab zoimai, pataraimai, gonug guzenai awareun, “Ag asan. Ag i uminan!” Guzenina, go asaimai, goagal ameag nug uligemen, go du tub piab tam, Yesus nugtal dareun uligemen.
Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai em tabag utei noi noimai, go guzenai ze awareun, “Ag igul e ag ameagab ebu usaleun uligemen ag betei duair i awaran, bo, Du Nugau Nag noumaimai, koli ob ougan usaba, ziwas go ebu ag ein igul uligemen go petak duailel awaran.”
10 Bo, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen go guzenai kanabai ze auremen, “Kasai ze tapaimaranem dudu agen einen Elaiza go amegai alamau aimai ze manem?”
11 Yesus nug koli guzenai awareun, “Ag go petak ze macanemen, Uwait nugau ze nug guzenai ze meun, Elaiza go amegai alaimai, go koli ece unum suban mamau. 12 Bo, iz ag petak awarem, Elaiza go amegai aleun, duailel ag go suban abe mab tam, agen agal dabeleu eim igul eg beu beu go ebu memenin. Ag go guzenai daremen sultal agal igul eg Du Nugau Nag ebu guzenamamen.”
13 Go guzenai ze mina, gonugau tapaimaraneu dudu go abe memen, go ze ziwaraneun du, Zon nug en ze meu aimai ze memen.
Yesus nug mogoi tub wes eg mui kasai meun.
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)
14-15 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai duailel asiu gotulai daremen ebu betena, du tub nug Yesus waugab zoimai, taubib aimai, eneun, “Dubanou Ban, na izal nagwai bisou peiba, kasen! Go ebeu eg oimai, siloisiloianeu. Go guzenina, umkoskos ab oug nuaneu. Ipal ziwas ebu, ze oug nuaneu. 16 Iz nait tapaimaranem dudu go waiagab imai alemin, bo, goagen go kasurabun iborain tam.”
17 Yesus nug duailel en acegsisilaimai, awareun, “Ei, einen agal oiagab petak ab tam! Ag gagaliag gusig macanemen. Gil eiceisab iz koli ag abai danai? Gil eiceisab iz ag en koli agal uhu gamahai. Ag mogoi go iz waiab imai alan.” 18 Go mogoi go imai alina, Yesus nug wes eg go mogoi go ebu dareun gusig ze aurina, ziwas go ebutal wes eg mogoi go utei waneun. Mogoi go koli naliu usaleun.
19 Go guzenina, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen wage wageimai zoimai, Yesus guzenai kanabai ze auremen, “Ig einen wes eg go oiabun iborain tam?”
20 Yesus nug koli awareun, “Ag agal oiagab petak emen go ginampet pet. Gonun, ag iborain tam. Iz ag petak awarem, agal oiagab petak emenin paipai a ug ginampet go sul, agen em tabag e guzenai auramamen, ‘Na e eiman asaiba, ulib e beten,’ guzenai aurebi, go bitamau. Agal oiagab petak pet anemen, ag ein salau mabun go mamamen. 21 [Bo, abu tub eiman wes eg go oiabun iborain tam. Uwait auraimai, ee ur maimai, go eim sag petak guzenamamen.”]
Yesus nug noumaimai, koli usabun en ze gonugau tapaimaraneu dudu koli awareun.
(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)
22 Ziwas tub ebu, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg Galili bitabun bete betei, gonug guzenai awareun, “Dudu ipal agen Du Nugau Nag ebegarab durub waimai, dudu ipal agal ebeag ebu mamam. 23 Dudu go agen go webi, noumamau. Guzenebi, gil ainarai ebu go koli ob ougan usamau.” Gonugau tapaimaraneu dudu go ze go doimai, goagal oiagab uhu pet usaleun.
Yesus nug Nou zaueim aiwag macanemen en ze awareun.
24 Ziwas go ebu Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai Kapaneam uzan betena, Nou zaueim aiwag wanemen dudu agen alai Pita kanabai ze auremen, “Agal tapaimaraneu du go aiwag Nou Zaueim macaneu ta?”
25 Pita nug eneun, “Io, go macaneu.” Guzenaimai, Pita go zaueim sinai, Yesus nug amegai go kanabai aureun, “Saimon na einai dabelem? E emgasag gumaranemenin dudu banban agen dudu inen ebuan aiwag wanemen? Goagal emgasag ebuan dudu ta, emgasag ipal ebuan dudu?”
26 Guzenai aurina, Pita nug koli Yesus aureun, “Emgasag tub ebuan dudu agen aiwag mamam!” Yesus nug koli go guzenai aureun, “Guzenaimai, emgasag e ebuan dudu ag aiwag i mamamen, ag gaul damamen. 27 Bo, ig dudu go abai i alalamam. Gonun, na nait karuk wabun kuai oiba, betei ze unig ebu karuk wabun kuai heiba, karuk amegai umam. Go karuk gonugau ogusau oug aiwag tub dareu uligaimai, umam. Go iboin, nagen aiwag go oi betei Nou Zaueim maremen, aiwag go igual ereg tutak.”