19
Yesus nug duair egaraimai, koli uta utaranemenin en ze awareun.
Yesus nug duailel ze go marai poaimai, go Galili agaig uteimai, Zudia agaig Zordan Ze tubaim dareu ebu beteun. Betena, duailel asiu ebeu mui go sesamorai betena, gonug go ebu duailel ipal ebeu mui kasareun.
Parisi dudu ipal agen Yesus polumurabun en go waugab alaimai, guzenai kanabai ze auremen. “Igual kasai ze nug eneu, air tub igul eg i meun, gonugau gamu nug gonugau dabeleu eim utabun iboin ta, tam?”
Yesus nug koli guzenai awareun, “Ag Uwait nugau ze enai dareu i nanalanemen ta?
‘Amegai Uwait nug du mui, air mui, patarai meun.’ Stat 1:27
‘Igul go en, du gonugau wau dual eregtal atai daimai, agal enimag tutak tulamam.’ Stat 2:24
Gonun, du go air dual goagal enimag beu beu aliag i dareu, bo, goagal enimag tutak sul usalai damau. Guzenaimai, Uwait nug ag tutak enimag sul tulareun, gonun, duair tub nug koli i atalaramau.”
Guzenina, Parisi dudu agen Yesus guzenai auremen, “Nait ze petak zob, Moses nugau kasai ze nug einen guzenai aigeun, du tub gonugau air utaba, unabun en sikut tub waimai, gonugau wau muramau, go guzenaimai, petak gonugau wau utaba, unamau? Go einen guzenai ze meun?” Lo 24:1-4
Yesus nug koli awareun, “Moses nug agal oiagab gusig mina, uligaraimai, dudu ag ailel omenin, utarebi, unabun iboin awareun. Bo, getal du air dual patarai meun ziwas ebu, igul go enai i dareu. Iz ag petak awarem, du in gonugau wau wal igul i meun, du gonug gonugau wau gaul uteimai, go air tub umau, go go nugtal gonugau air uteimai, go nugtal duailel egaranemenin kasai ze etuburacamau.”
10 Parisi dudu go wanena, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen go guzenai auremen, “Air mui dabun igul enai, gonun, igual dabeleu enai dudu ag air i umamen gaul damamen, igul go naliu.”
11 Guzenina, Yesus nug koli guzenai awareun, “Gaul dabun en ze go duailel unum sesamorabun iborain tam. Bo, Uwait nug sag duailel ipal gusig marena, go ze gosag sesamoranem. 12 Ag go don! Dudu ipal ag air i egaranemen, gonugau bigeg enai: dudu ipal agal anaiagar agen ebeu eg mui soliag wemen, gonun, ag mogoi patabun iborain tam. Bo, dudu ipal agen dudu ipal eg maremenin, gonun, ag air wabun iborain tam. Dudu ipal ag Uwait nugau salau oimai, ag air i egaranemen. Du in go ze e doimai, sesamorabun go sesamoramau.”
Yesus nug mogoi ainagul ginaginampet suban dabun en ze mareun.
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Ziwas go ebu, duailel agen goagal geleagar aleagar Yesus nug goagal gagaliag pataba, Uwait nug go gusig marabun en aurabun go waugab imarai alemen. Bo, gonugau tapaimaraneu dudu agen duailel go zamaremenin. 14 Guzenina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag go mogoi ainagul utarebi, iz waiab alamam. Ag kuatai ze i awaran. Duailel ag mogoi ainagul ginaginam e sul, ag abiu Uwait go agal gumaraneu du banou.”
15 Go gonugau ebeg go mogoi ainagul goagal gagaliag ebu maimai, Uwait go auraimai, utei waneun.
Silin mogoi tub go ece asiu a.
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Silin mogoi tub go Yesus waugab alaimai, aureun, “Du Banou, iz ein igul naliu memin, izal dorop muzmuz awau damau?”
17 Guzenai aurina, Yesus nug aureun, “Na einen igul naliu mabun iz ailem? Du tub tutak go naliu. Bo, na awau dabun aiba, kasai ze unum sesamoramam.”
18 Du go nug koli Yesus aureun, “Ein kasai ze?”
Guzenai aurina, Yesus nug koli du go aureun, “Kasai ze enai,
‘Na du tub weben, i noumamau’, ‘Na du tub nugau air dual wal igul i men’, ‘Na dudu ipal agal ece zob i on’, ‘Na du tub nugau enib ebu polu ze i men’, 19 ‘Na nait memen anan agal ze unum sesamoren,’ ‘Na nag en ounab nug noumanem sul, dudu ipal en guzental guzenamam.’ ” Kisim Bek 20:12-16
20 Silin mogoi gonug koli guzenai aureun, “Is kasai ze go unum sesamoranem. Bo, ein igul naliu iz mab tam?”
21 Yesus nug du go koli guzenai aureun, Na du naliupet pet usalabun aba, na beteiba, nait ece unum dudu ipal mareben, goagen ece go gau mebi, aiwag go oiba, dudu ecesab tamacag aiwag go dou maramam. Na guzenemen, nait ece asiu pet Mesgai wag damau. Guzenaimai, na alaib iz sesamilen.”
22 Silin mogoi go ze go doimai, gonugau ougab uhu mina, go utei waneun. Einen, go ece asiu mui, gonun, igul go guzenabun iborain tam.
23 Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Iz ag petak pet awarem. Dudu ece asiu mui ag Uwait nugau duailel usalabun anmamamen.
24 Iz ze go koli awarem. Egun tub kamel go tibur galau sopwanem kulam nugau biag ougeim siabun anmamau. Bo, duailel ece asiu mui ag Uwait nugau duailel usalabun banban anmamamen.”
25 Gonugau tapaimaraneu dudu agen ze go doimai, go esilakaimai, enemen, “Guzenaba, Uwait nug du in imaba, go dual ereg muzmuz damau?”
26 Yesus nug uligaraimai, awareun, “Dudu agen igul go guzenabun iborain tam. Bo, Uwait nug sag igul go unum guzenabun iboin.”
27 Go guzenai ze mina, Pita nug koli aureun. “Na ig uligigen, ig igual ece unum uteimai, na sesamizai alemun. Ig ein ece umam?”
28 Yesus nug koli awareun, “Iz ag petak pet awarem, em awau usalaba, Du Nugau Nag go wanib banou mui gumaraneu du nugau biz ebu hubaba, ziwas go ebu ag iz sesamilanemen dudu ag han gumaranem dudu agal biz begurug ebu hoboimai, agal salau Israel agal ug tutak tutak begurug agal igul sisiaramamen. 29 Duair in izal wanim ulapwag mabun dabeleimai, go gonugau zau, gonugau apag, gonugau amag, gonugau abiag, gonugau memeg, gonugau anag, gonugau gelegul, gonugau alegul, gonugau em uteimai, izal igul sesamoreun, aiu ses Uwait nug ece go utei aleun sul, handret tutak muraba, go muzmuz naliu awau damau. 30 Ag go don, dudu asiu ag ulis wanimag banou a daremen, aiu ses ag wanimag tamacag gaul du sul damamen. Bo, dudu ulis gaul daremen, aiu ses ag wanimag banou a damamen.”