21
Yesus go emgasag gumaraneu du tub king sul, Zerusalem uzan beteun.
1-2 Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai, Zerusalem ban uzan bitabun bete betei, Betpage uzan Oliv em manam ebu beteimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu du aliag palautaraimai, awareun, “Ag ulibe uzan ginampet ebu beteiban, egun donki gonugau nag dual, us sil kiarai memen darem uligaiban, us waipaiban, donki go gonugau nag dual iz waiab imarai alan. Bo, du tub nug ag kanabai ze awaraba, go donki atag du guzenai auran, ‘Go donki gonugau nag dual igual Dubanou Ban, go ag abai salau a.’ Guzenaimai, go pigai ag palautaraba, alamamen.”
Igul go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub nug ze aneun go unum usaleu.
“Ag Saion duailel guzenai awaramamen, ‘Agal emgasag gumarabun du banou aleu. Go nugtal gonugau wanib i ulagwag macaneu, go donki ebu hoboimai, aleu.’ ” Aisaia 62:11; Sekaraia 9:9
Guzenaimai, Yesus nugau tapaimaraneu du aliag agen gonugau ze awareun sultal guzenemenin. Guzenaimai, go donki nag Yesus waugab imai alaimai, goagal tibur galau huia donki nugau bugazig ebu duei mina, Yesus nug wag simai hoboun. Duailel ipal asiu agen goagal tibur galau oimai, abu ebu duei betemenin. Duailel ipal agen nun gau kuataraimai, abu ebu duei betemenin. Guzenaimai, duailel ipal agen Yesus ula maimai, amegai betemenin. Duailel ipal agen ses sesamoraimai, guzenai ul ai betemenin, “Devit nugau Ug gonugau wanib wag murab.
Du go gue Uwait Ban nugau wanib ebu aleu, ulagwag murab, Uwait nugau wanib sag ulagwag pet murab.” Buk Song 118:26
10 Yesus go Zerusalem ban uzan simai, uzanan duailel go agen go uligaimai, esilakaimai, guzenai ze memen, “Du go in?”
11 Go dual ereg betemenin duailel agen guzenai awaremenin, “Go Yesus, Uwait nugau ze doimai, awaraneu du. Go Nasaret uzan Galili agaigan.”
Yesus go Uwait ecesab muranemen zau banou wanib tempel zaueim sieun.
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Zon 2:13-22)
12 Yesus go Uwait ecesab muranemen zau banou tempel zau oug simai, duailel go ecesab palautaraimai, gaugau mai darena Yesus nug zamarina, unum wanemenin. Go dudu goagal aiwag ig wai wanemen biz mui, meg palautaimai daremen nugau biz mui oimai, hamareun. 13 Gonug dudu go awareun, “Uwait nugau ze sikut wai memen dareu,
‘Izal ecesab milanemen zau banou duailel goagen iz ibail ze mabun zau anem.’ Bo, ulis goagen zob dudu agal wageimai dabun empip sul usalai mem.” Aisaia 56:7; Jeremaia 7:11
14 Yesus go Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim darena, dudu ipal ameag kumi mui aramag eg mui go waugab alina, gonug kasareun. 15-16 Mogoi agen zaueim go daimai, guzenai ul emen, “Devit nugau Ug gonugau wanib wag macan.” Uwait ula dacanemen dudu banban mui kasai ze tapaimaranem dudu mui go Yesus nug gugeg ipal atai meun uligaimai, mogoi go agal ze doimai, oiagab eg wina, goagen Yesus guzenai kanabai ze auremen, “Na ze go zememen dom ta?” Yesus nug koli awareun, “Io. Iz dom. Bo, ag Uwait nugau ze go i nanalanemen ta?
‘Na mogoi mui, mogoi ginampet ap zanemen ipal mui, go nugtal ze abai marena, go agen nait wanim naliupet wag mizamam.’ ” Buk Song 8:2
17 Yesus go dudu go utaraimai, ban uzan utei betei, go Betani uzan nineun.
Yesus nug sabug a ze aurina, meu meun.
(Mak 11:12-14, 20-24)
18 Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai go umaseu pet koli ban uzan alabun alalai, Yesus go we weun. 19 Go abu gasag sabug a uligaimai, waugab beteun. Bo, go a dab useg tamacag, go gau sag darena, uligeun. Guzenaimai, gonug a go aureun. “Na dab kolital i mamam. Tam pet.” Gonug guzenai aurinatal, a go pigai meu meun.
20 Gonugau tapaimaraneu dudu agen igul go uligaimai, esilakaimai, goagen guzenai ze memen, “A go erunai pigai meu meun?”
21 Yesus nug koli gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Iz ag petak pet awarem, agal oiagab petak aimai, ag dabeleu aliag i umamen, iz a go guzenem sul, ag han guzenamamen. Bo, ag igul go sag i guzenamamen. Tam pet! Ag ulibe em tabag auramamen, ‘Na asaiba, ze unig oug kuanai numam!’ aurebi, go guzenamau. 22 Gonun, ag agal oiagab petak aimai, ein igul Uwait nug mabun auramamen, go igul go guzenamau.”
Yesus go inug gusig moroun dudu agen bigeg go piabun kanabai ze auremen.
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Yesus go koli Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim simai, duailel Uwait nugau ze abai marai daren daren, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, ze tapaimaranemen dudu ipal mui, go go waugab alaimai, go kanabai ze auremen, “Na ein gusig oimai, igul go guzenanem? In nug gusig go na mizeun?”
24 Yesus nug koli dudu go awareun, “Izan han ze tub kanabaramoroi. Agen amegai izal ze bigeg go kanabaramoroi ailebi, izan han iz ein gusig eiman igul go guzenanem bigeg go ag awarai. 25 Ze ziwaraneun du, Zon, gonugau gusig eru eiman aleun? Gusig go Uwait nug moroun ta, ta du tub nug gusig go moroun ta?”
Go ze go doimai, agzozou ze maimai, enemen, “Ig go ein ze aurab? Ig go Uwait nugau gusig eiman ze ziwaraneun emun, gonug aigamau, ‘Gonun, ag einen agal oiagab petak abun utemenin?’ 26 Bo, ‘Gonugau gusig go du nug moroun,’ guzenai auremun, duailel agen ig ein igul ig ebiligeb mamam aimai uminaremen. Einen, ag Zon go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du guzenai gusig dabilanem.” 27 Gonun, goagen Yesus koli auremen, “Ig i abiu.” Gonug koli dudu go awareun, “Iz han, inug iz gusig milena, igul go guzenanem ag i awarai.”
Yesus nug mogoi aliag agal tatau ze en meun.
28 Yesus nug koli awareun, “Agal dabeleu erunai dareu? Du tub go mogoi aliag a. Du go nug gonugau nag kaman betei, aureun, ‘Nagwai, ulis na wain ougem betei salau men.’ 29 Nag nug koli memeg aureun, ‘Iz ougem unabun utem.’ Guzenai ze meun, go koli dabeleu oimai, ougem betei salau meun. 30 Du gonug gonugau amag ginam guzental betei, aureun, ‘Na han wain ougem betei salau men.’ Gonug koli aureun, ‘Io, mekai, iz bitai.’ Bo, go guzenai auraimai, go ougem bitab tam. 31 Ziwas go ebu, nag in nug gonugau memeg nugau ze sesamoreu?” Duailel agen guzenai ze memen, “Mogoi kamam nug gonugau memeg nugau ze sesamoreun.”
Guzenaimai, Yesus nug dudu go awareun, “Iz ag petak pet awarem, takis aiwag wanemen dudu mui, abu ebuan ailel mui, ag amegai Uwait nugau duailel usalamamen. 32 Ze ziwaraneun du, Zon go waiagab alaimai, abu naliu abai mareun, ag go en agal oiagab petak ab tam. Guzenina, aiwag wanemen dudu mui, abu ebuan ailel mui, goagal oiagab go en petak emen. Ag duailel go agal igul uligaraimai, agen agal igul eg ebuan koli kekulab tam gonun, Zon en oiagab petak i eu.”
Dudu eg agen wain ougem gumanemen agal tatau ze.
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33 Yesus nug awareun, “Ag tatau ze tub don. Du tub go em banou mui, go wain ougem maimai, wain ug baimai, gilan otoi meun. Go wain ougem ebu dab pasiabun ob eleimai, ougem gumabun zau huia wag meun. wai unum suban darena, dudu ipal gonugau ougem salau mabun gau maraimai, salau mina mina, ougem atag du nug go uzan tub pulig waneun. Buk Song 80:8 34 Wain dab useg mina, wabun ziwas alina, ougem atag du gonug gonugau salau dudu ipal awarina, ‘Wain dab ipal wabun ougem gumanemen dudu go darem ebu beten,’ guzenai awarina, betemen.
35-36 Wain ougem gumanemen dudu agen salau dudu ainarai go gusig pataraimai, du tub wina, waneun, du tub wina, noumeun, du tub go aiwag sil wina, noumeun. Go guzenina, ougem atag du gonug koli gonugau salau dudu asiu palautarena, go wain ougem gumanemen dudu waiagab betemen. Dudu go agen salau dudu ainarai amegai ugaremenin sultal, salau dudu asiu go han guzental ugaremenin. 37 Guzenina, du gonug nug nugau nag pet palautina, dudu go daremen waiagab beteun. Memeg nug guzenai dabeleun, ‘Go izal nagwai nugau ze doimai, eg i muramam.’ 38 Bo, wai gumanemen dudu go agen ougem atag du nugau nag alina, uligaimai, go guzenai ze memen, ‘Gonug gonugau memeg noumaba, gonugau ecesab unum umau. Ig go wemun, noumaba, gonugau wain ougem ig umam. Go ig guzenamam.’ 39 Guzenaimai, go mogoi go wain ougem ebu imai noimai, ougem gasageim wai hina, noumeun.”
40 Yesus nug dudu daremen awareun, “Agal dabeleu erunai dareu? Wai atag du go wain ougem alaimai, wai gumanemen dudu go erunaramau?” 41 Goagen auremen, “Gonug, dudu eg go unum ugarai heimai, go koli dudu ipal go wain ougem gumabun imaramau. Aiu ses go wain useg maba, wabun ziwas ebu, wain ougem gumamam dudu goagen ougem atag du wain dab ipal muramam.”
42 Yesus nug koli awareun, “Ag Uwait nugau ze go ze meu nanalanemen ta?
Zau sanag go zau macanemen dudu agen eg aimai, gasag memen. Ulis, zau sanag go ula ebuan zau sanag gusig naliu usaleun. Uwait Ban nugtal sanag go salau banou moroun, go naliupet pet ig uligem.” Buk Song 118:22
43 Yesus nug dudu go awareun, “Getal Uwait nug ag gumaraneun, ulis Uwait nug ag utaraimai, duailel ipal go gonugau salau suban macanem gonug duailel go gumaramau. [ 44 Duair in sanag go ebu titou amau, duair go unum kitkuataba, sibsib mamau. Zau sanag gonug du tub ebu nuba, du go gue waibul sul usalamau.’]”
45 Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Parisi dudu mui, go agen Yesus nugau tatau ze doimai, go abiu memen, go goagal igul en ze meu. 46 Gonun, goagen go ebutal Yesus gusig pataporoi dabilemenin. Bo, go abiu duailel agen Yesus go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du aimai dabilemenin, gonun, go duailel uminaraimai, utemen.