26
Dudu banban agen Yesus webi, noumamaun en dabeleu omen.
Yesus nug ze go awaraimai, gil go ebutal gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag abiu imabun ziwas gonugau wanib Pasowa gil aliag bitaba, ziwas go zumau. Du Nugau Nag ziwas go ebu gonugau iwai zaugul agen eg moroimai, a gegeulanau ebu asai mamam.”
Go ziwas ebutal Uwait ula dacanemen dudu banban ipal mui, uzan gumanemen dudu banban mui agen Uwait ula dacanemen dudu agal gumaraneu du banou, gonugau wanib Kaiapas nugau zaueim betei gotulemen. Guzenaimai, go Yesus gusig pataimai, webi, noumabun ze wage wageimai patemenin. Bo, go enemen, “Ig go imabun ziwas go ebu i wab, duailel agen asaimai, ig ibaig banban alalamam.”
Air tub nug a ilau sous naliu mui oimai, Yesus nugau gagalig ebu esikeun.
(Mak 14:3-9; Zon 12:1-8)
Betani uzan du tub, gonugau wanib Saimon, getal go ebeu gusig sug (leprosi) mui dacaneun, Yesus simai gonugau zaueim dareun. Guzenaimai, go zaueim hoboimai, ee zina zina, salau air tub nug dalim naliu a ilau sous naliu mui oi zoimai, Yesus nugau gagalig ebu esikeun. Air go getal aiwag banou sil a ilau go gau meun. Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen igul go uligaimai, aicag sisilai zuna, guzenai ze menen, “Air go nug einen a ilau sous naliu mui gaul sakeu? Ig a ilau go dudu ipal maremun, gau mebi, gonun aiwag banou oimai, duailel ecesab tamacag marabun iboin.”
10 Guzenina, Yesus goagal dabeleu abiu maimai, gonug guzenai awareun, “Ag einen air go ougab eg moroimai, uhu moromen? Go igul naliu pet go iz ebilab guzeneu. 11 Duailel ecesab tamacag go ag abai umkoskos damamen. Bo, iz ag abai umkoskos ban i danai. 12 Air go a ilau sous naliu mui izal enim ebu esikeun, go iz noumemin, ob heilabun enim tabug suban uluseu. 13 Iz ag petak pet awarem, dudu agen Uwait nugau Ze Naliupet e em e ebu duailel unum awarai aidaimai, igul go air e nug meun go han awaramam. Guzenaimai, duailel ag go en dabilamamen.”
Zudas nug Yesus dudu banban ebeagab mabun baib meun.
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14-15 Yesus nugau tapaimaraneu dudu begurug ebuan du tub, gonugau wanib Zudas Iskariot, go Uwait ula dacanemen dudu banban waiagab beteimai, gonug guzenai kanabarai awareun, “Iz Yesus agal ebeagab memin, agen iz ein ece milamamen?” Guzenina, goagen aiwag houhou ainarai (30) nanalaimai, go moromen. 16 Ziwas go ebu Zudas go Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab mabun abu itanai dareun.
Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai Pasowa gil ebu ee zemenin.
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Zon 13:21-30)
17  Bret zis tamacag agaimai zanemen gil go amegai zuna, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen go guzenai kanabai ze auremen, “Ig nait Pasowa gil ebu ee zabun empip eru ebu kasai mizamam?”
18 Guzenina, gonug gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Ag Zerusalem ban uzan sieiban, go ebu du go guzenai auran. ‘Igual Dubanou Ban nug, guzenai aigeun, “Izal utarai unabun gil waiagab go zou, gonun, iz izal tapaimaranem dudu abai Pasowa gil ebu nait zaueim alai ee zamam.” ’ ”
19 Guzenina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ze go awareun sul, go betei, Pasowa gil ebu ee zabun empip kasai memenin.
20 Umusig mina, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai zaueim go ee zabun hobemen. 21 Go hoboimai, ee zai zai darena, gonug guzenai awareun, “Iz ag petak pet awarem, du tub ag ula dareu gonug iz izal iwai zaiar agal ebeagab mamau.”
22 Go guzenai ze mina, goagal oiagab uhu usaleun. Go tutak tutak agen go guzenai kanabai ze auremen, “Dubanou Ban, na iz en anem ta? Iz tam ta?”
23 Yesus nug koli awareun, “Du go iz ibail ereg tebil tutak ebu gonugau bret il oug maimai, oimai zimau, gonug iz izal iwai zaiar agal ebeagab mamau. 24 Uwait nugau ze nug eneun sul, Du Nugau Nag unamau, bo, du gonug gonugau iwai zaugul agal ebeagab mareun, du go gue bisoua. Du go anag nug soligweun ziwas ebu noumeun zob, go uhu ginampet. Guzenab tam, gonun, aiu ses Mesgai wag go uhu banou pet umau.”
25 Du go Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab marabun du, Zudas gonug guzenai ze meun, “Abai maranemun du, petak izan na igul go ebitab mai ta?” Guzenai aurina, Yesus nug koli aureun, “Io, nagtal go anem.”
Yesus nug bret wain ze mui gonugau tapaimaraneu dudu mareun.
(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)
26 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai hoboi ee zai zai daren, go bret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, ebeg sil kikakaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maraimai, eneun, “Ag oiban, zan. E izal enim tabug.”
27 Guzenaimai, go koli wain ze gap mui oimai, Uwait auraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maraimai, awareun, “Ag unum e gap ebuan ze zan. 28 E izal esep, Uwait nug izal esep sil ag abai baib [awau] meu. Izal esep esikaba, gonug duailel asiu agal igul eg zilagai maramau. 29 Iz ag petak pet awarem, iz koli e wain dab ebuan ze i zai, betei iz wain ze awau tub go izal Mekai nugau gumarabun uzan ag abai koli zai.”
30 Guzenaimai, go kabal tub waimai, uzaneim noimai, Oliv em manam ebu betemenin.
Yesus nug Pita guzenai aureun, “Nagen duailel iz en awaramam, ‘Iz go i abiu.’ ”
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Zon 13:36-38)
31 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ulis e umaum igul tub iz ebilab zuba, ag uligaimai, ag iz utilaimai, uminai unamamen. Uwait nugau ze nug guzenai ze meu.
‘Sipsip gumaneu du go izan wemin, sipsip inain go uminai beu beu teliteliamam.’ Sekaraia 13:7
32 Go guzenamam, bo, iz noumaimai, koli usaimai, amegai Galili agaig ebu betemin, ag sesamilai bitamamen.”
33 Pita nug Yesus koli aureun, “Igul eg na ebizab zuba, uligaimai, go unum na utizai unamam. Iz tutak na i utizai.”
34 Yesus nug koli guzenai aureun, “Iz na petak pet aizem, ulis umaum toi i ulau ebu nagen izal wanim wagemaimai, ‘Iz go i abiu’ aimai ziwas ainarai ze mamam.”
35 Pita nug koli aureun, “Petak pet, iz guzenai ze i mai. Bo, iz na ibaiz ereg noumanai.” Guzenina, tapaimaraneu dudu ipal agen han guzental auremenin.
Yesus go Getsemani ougem betei Uwait aurai dareun.
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai em tub wanib Getsemani beteimai, guzenai awareun, “Ag e ebu hoboi dan, iz ulib e Uwait aurabun betem.” 37 Gonug Pita mui Zebedi nugau gelegul aliag abai imarai waneun. Gonugau ougab eg pet wina, go siksikab tam. 38 Yesus nug dudu ainarai go awareun, “Izal oiab uhu pet mina, wauiag kuatina, noumamoroi. Ag iz ibail e ebu awau tapai dan.”
39 Go empip go uteimai, nugtal betei wageimai daimai, go ougab uhu mina, em ebu alai noimai, Uwait guzenai aureun. “O Mekai, nagen iz ebilab ebuan uhu oi amam go iboi. Bo, na izal dabeleu i sesamoren, na nait dabeleu tutak sesamoren.”
40 Guzenaimai, go gonugau tapaimaraneu dudu ainarai go gabuai daremen zoi uligaraimai, asareun. Go Pita aureun, “Ag iz gumilaimai, awau dab einen utemen? 41 Ag i gabuan, awau daiban, Uwait auran. Guzenebi, Satan nug bimaiag i pimau. Iz abiu ag igul naliu guzenaporoi, bo, agal enimag gusig tam.”
42 Guzenaimai, go kolital Uwait aurabun beteimai, Uwait guzenai aureun, “O Mekai, iz e noumabun gap nagen i oi hen, iz go zaimai, iboin nait igultal sesamorai.”
43 Go koli zoi gonugau tapaimaraneu dudu go kolital guzental gabuai daremen uligareun. Go ames wagena, awau dabun iborain tam.
44 Gonun, go koli utarai Uwait aurabun waneun. Go amegai Uwait aureun sultal ze gotal koli aureun.
45 Bo, go koli zoimai, gonugau tapaimaraneu dudu gabuai daremen uligaraimai, asaraimai, guzenai awareun, “Ag gabuaimai, i mai darem ta? Ag go don! Du Nugau Nag ebegarab durub waimai, dudu igul eg macanemen agal ebeag ebu mabun ziwas aleu. 46 Ag uligan! Du ulibe nug iz izal iwai zaiar ebeag ebu marabun go aleu. Ag asan! Ig betei go tulorabun unab.”
Zudas nug Yesus gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu meun.
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Zon 18:3-12)
47 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ze go awarina awarina, gonugau tapaimaraneu dudu begurug ebuan du tub gonugau wanib Zudas nug go waugab aleun. Uzanan dudu banban mui, Uwait ula dacanemen dudu banban mui agen dudu asiu Yesus gusig patabun palautarena, Zudas sesamorai betemen. Go malaimanem maulzag mui malai hog mui patai alemen. 48 Zudas nug getal dudu go guzenai awareun, “Iz du go betei sibeg zukemina, ag guzenai dabilan du gotal ag gusig patamamen.”
49 Gonun, Zudas go pigai Yesus waugab beteimai, guzenai aureun, “Umaseu, tapaimiganeu du!” auraimai, sibeg zukeun.
50 Guzenina, Yesus nug koli aureun, “Zai, na erunabun alemen aiba na pigai guzenen.” Go guzenai ze mina, dudu goagen pigai zoimai, Yesus gusig patemen. 51 Guzenina, du tub Yesus dual dareun nug, gonugau maulzag huia oimai, Uwait ula dacanemen dudu agal gumaranem du banou nugau salau du wai aimai gonugau dabug gau kuatai heun.
52 Guzenina, Yesus nug du go aureun, “Nait maulzag oiba, koli gonugau zo oug zulagai men. Dudu ag siag sil malaimanemen ag siag sil ugarebi, noumamamen. 53 Bo, na i abiu ta? Iz izal Mekai auremin, gonug iz isanileimai, gonugau tibur asiu emgasag begurug eiman agal malai dudu sul zilaramau go palautarabun iboin. 54 Bo, izal Mekai nug isanilaba, gonugau ze agau ebu dareu go petak i zumau. Gonun, igul go nugtal iz ebilab zuabun eun zumau.”
55 Guzenaimai, Yesus nug gonugau iwai zaugul awareun, “Ag malai mabun malai hog mui maulzag mui oimai, iz zob du sul gusig patilaimai, iwabun alemen ta? Iz gil umkoskos Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim duailel tapaimaranemin, ag go ebu gusig patilabun utanemen. 56 Bo, ag igul go guzenina, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen gonugau ze sikut wai memen go petak zoun.” Guzenina, ziwas go ebu gonugau tapaimaraneu dudu unum uminai wanemenin.
Yesus go dudu banban ameagab ebu wina, noumabun aimai polumoromen.
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Zon 18:13-14, 19-24)
57 Dudu go agen Yesus gusig pataimai, Uwait ula dacaneu du banou pet gonugau wanib Kaiapas nugau zaueim imai betemen. Go ebu kasai ze tapaimaranem dudu mui uzanan dudu banban abai ereg go tulai daremen. 58 Dudu go agen Kaiapas nugau zaueim Yesus imai siena, Pita go sesamarai, wage wageimai holoi holoi beteun. Guzenina, Pita simai, go ebu em gumaneu dudu abai hoboimai, Yesus erunaimai, koli imai numam, piabun aimai dareun. 59 Uwait ula dacanemen dudu banban mui Zuda dudu banban ipal mui agen polu ze ipal Yesus enib ebu moroimai, erunai webi, noumabun aimai guzenemenin. 60 Dudu asiu zoimai, go enib ebu polu ze memen. Bo, go gonugau igul sisiai uligemen, go igul eg tub i meun. Dudu asiu ze mina, dudu aliag zoimai tapai daremen. 61 Goagen guzenai ze memen, “Du go nug guzenai ze meun, ‘Iz go Uwait ecesab muranemen zau banou tigalaimai, gil ainarai ebu koli mai,’ gonug guzenai ze meun.” 62 Guzenina, Uwait ula dacaneu du banou pet, Kaiapas nug goagal ameagab ebu tapai daimai, koli Yesus guzenai kanabai aureun, “Na einen go dudu agal ze aizemen koli awarabun utem? Na erunemen, gonun, na enim ebu ze mem.” 63 Bo, Yesus go ze mab tam.
Gonun, Kaiapas nug kolital aureun, “Na Uwait, go muzmuz awau daneu, nugau wanib pataimai, nait ze gusig maimai, na ig aigen, na Kristus, Uwait nugau Nag ta, tam?” 64 Guzenai aurina, Yesus nug koli aureun, “Io, nagen anem sul. Iz ag unum petak pet awarem, ziwas go ebu, Du Nugau Nag go Uwait, go gusig banou mui nugau ebeg naliu eiman hoboimai, Mesgai wag pi eiman koli alamau, pimamem.” Buk Song 110:1; Daniel 7:13
65 Kaiapas go ze go doimai, gonugau tibur galau bigagaimai, guzenai ze meun, “Du go gue Uwait ze biabial kuai ze aureu! Ig einen dudu ipal awaremun, alai gonugau enib ebu ze ipal mamam? Go Uwait ze biabial kuai ze aureun, ag domenin. 66 Ke, ag pen, agal dabeleu go erunamamen?” Go agen koli ze memen, “Go ze a, gonun, webi, noumamau.”
67-68 Guzenaimai, goagen Yesus ebu sinocoroimai, ebeag sil wemen. Dudu ipal agen sibeg waimai, goagen go auremen, “Na Kristus, na ze doimai, awaranemen du aba, na ig aigen, io aigen, in nug na niweu?”
Pita nug ‘Iz Yesus i abiu’ aimai ze meun.
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Zon 18:15-18, 25-27)
69 Pita go Uwait ula dacanemen dudu agal gumaraneu du banou, Kaiapas nugau zau go gasageim hoboi darena, salau air tub nug zoimai, aureun. “Na Galili agaigan du, Yesus nugau zaug.”
70 Guzenai aurina, Pita nug dudu go ameagab ebu Yesus nugau wanib wageimai maimai, eneun, “Na ze go anem go gonugau bigeg iz i abiu.”
71 Guzenaimai, go koli zau og eiman tapai darena, salau air tub nug zoimai, duailel awareun, “Du e han go Nasaret uzanan, Yesus dual aidaneun du.”
72 Guzenina, Pita nug ebeg wag maimai, koli eneun, “Petak pet, iz du go i abiu.”
73 Dai dai, dudu ipal pulig daremen, Pita waugab zoimai, guzenai auremen, “Petak pet, na Yesus nugau tapaimizaneu du tub. Nait ze mem zep nug na araog mizeu.”
74 Bo, Pita nug ebeg wag maimai, kolital eneun, “Petak pet, iz ag awarem! Iz polu ze mai uhu tub iz ebilab zumau. Iz du go i abiu!”
Go guzenai ze mina mina, toi ul eun. 75 Guzenina, Pita go Yesus nug ze getal aureun, koli dabeleun. “Toi i ulau ebu, na izal wanim wagemaimai, ‘iz go i abiu’ aimai ainarai ziwas ze mamam.” Gonun, Pita go uzaneim noimai, banban weineun.