27
Yesus go Pontias-Pailot waugab imai betemen.
Em wagena, umaseu, Uwait ula dacanemen dudu banban mui uzanan ipal dudu banban mui, agen Yesus webi, noumabun ze patemenin. Gonun, go us sil ebeg kiai maimai, Rom agal gumaraneu du Pailot ebeg ebu mabun imai betemen.
Zudas nugtal beu us waimai, noumeun.
(Aposel 1:18-19)
Zudas go, Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab mareun, go Pailot nug Yesus waba, noumabun uligaimai, go koli Yesus en bisou peimai, koli betei Uwait ula dacanemen dudu banban mui dudu banban ipal mui go aiwag 30 go oun koli marabun beteun. Go betei, dudu go awareun, “Iz igul eg memin go du gue igul eg tub mab tam, izan gonugau iwai zaugul ebeagab memin, gonun, go wina, noumamoroi.” Goagen koli auremen, “Igul go iguan guzenemun ta? Nagtal guzenemen!”
Guzenai aurina, Zudas go aiwag go Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim hamaraimai, utei betei nugtal beu us waimai, noumeun.
Uwait ula dacanemen dudu banban agen aiwag go oimai, enemen, “Go ee og esab memun aiwag, go igual kasai ze nug eneun, go unu a, gonun, ig Uwait ecesab muranemen zau banou ebuan aiwag mui i gotulai mab.” Go aiwag go oimai, mis patai macanemen dudu agal em tub gau maimai, uzan tuban duailel noumina, go ebu ob hiaranemen. Gonun, em go wanib ‘Es em’ anem. Em go ulis han wanib patemen.
9-10 Getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Zeremaia nug ze go mareun go petak usaleu.
‘Goagen aiwag 30 go Israel duailel agen go ee ogog esab memen aiwag oimai, go mis patai macanemen dudu agal em gau memen. Go Uwait nug iz aileun sultal.’ Sekaraia 11:12-13
Pailot nug Yesus kanabai aureun.
(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Zon 18:33-38)
11 Yesus Pailot amegwab tapai mina, Pailot nug kanabeun. “Na Zuda duailel agal gumaranemen du banou king ta?” Yesus nug koli aureun, “Io, na anem guzental.” 12 Bo, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, uzanan ipal dudu banban mui, agen Yesus enib ebu ze polumorona, gonug koli ze tub awarab tam. 13 Guzenina, Pailot nug aureun, “Bo, ze go nait enim ebu memen, na duab tam ta?”
14 Guzenai aurina, Yesus nug ze ginampet tub koli aurab tam. Guzenina, Pailot go dabeleu asiu oun.
Pailot nug Yesus webi, noumabun en awareun.
(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Zon 18:38b–19:16)
15 Agal i mabun ziwas wanib Pasowa ebu, Rom agal gumaraneu du banou nug wai tutak tutak ziwas go ebu du tub hiacaranem zau oug daneu utena, unaneu. Duailel agtal alai gotulaimai, du tub utena, unabun aurina, gonug du go utena, unaneu. 16 Ziwas go ebu du tub gonugau wanib Barabas gonugau igul egonou wanib mui, go hiacaranem zau oug daneu. 17 Gonun, duailel alai gotulina, Pailot nug awareun. “Ag dabileimen du in utemin, go unamau? Barabas ta, Yesus go Kristus em ta?” 18 Pailot go abiu Zuda duailel go Yesus nugau igul naliu en acagsisilai usalemen, gonun, go waugab imai alemen.
19 Guzenina, Pailot go ze sisiaraneu biz ebu hoboi darena, gonugau wau nug ze tub palautai moroimai, aureun, “Nagen igul eg tub du go ebu i men. Go du go igul naliu macaneu. Iz umaum nineimai, wabil ebu go pemin, gonun, izal oiab uhu pet meu.”
20 Uwait ula dacanemen dudu banban mui dudu banban ipal agen duailel dabuiag pataimai, awaremen, “Pailot auran, Barabas utaba, unamau. Yesus waba, noumamau.” 21 Pailot nug kolital duailel kanabarai awareun, “Agal dabeleu du e aliag, iz du in utemin, unamau?” Goagen koli auremen, “Barabas utemen, unamau.”
22 Guzenina, Pailot nug koli awareun, “Yesus, go Kristus emen, iz go erunai?” Goagen oiagsau tutak maimai, auremen, “Go a gegeulanau ebu asai men!”
23 Pailot nug awareun, “Einen? Go ein igul eg meun?” Agen koli go a gegeulanau ebu asai memun, noumabun aimai gusig ze memen.
24 Go duailel uligareun go malaininabun sul usalina, Pailot go ze tub marabun iborain tam, gonug, ze tebil mui oimai, duailel ameagab gonugau ebeg uluseun. Gonug eneun, “E izal uhu tam, izan du go wemin, i noumamau. Agenag guzenabun guzenan!”
25 Duailel agen koli auremen, “Erunamau go noumaba, uhu go igual geleiger abai ereg umam.”
26 Guzenina, Pailot nug Barabas utena, waneun. Guzenaimai, gonug gonugau malai du tub aurina, gonug Yesus esalau sul oimai, malai dudu ipal marena, agen a gegeulanau ebu asai mabun imai betemen.
Malai dudu agen Yesus ze biabial kuai auraimai, weloromen.
(Mak 15:16-20; Zon 19:2-3)
27 Malai dudu agen Yesus Pailot nugau zau wanib Pretoriam zaueim imai betena, malai dudu ipal zaueim daremen ereg alai go tali talioroi daremen. 28 Guzenaimai, malai dudu agen gonugau tibur galau zilagai moroimai, tibur galau tub epeu go ebu kulai moromen. 29 Guzenaimai, go us kulam mui oimai, kukotoimai, gonugau gagalig ebu kulai memen. Ait kabit tub oimai, gonugau ebeg naliu eiman memen. Guzenaimai, go go waugab taubib waimai, ze biabial kuai auremen. “Na Zuda agal gumaranemen du banou, king, ig nait wanim ulapwag mem.” 30 Goagen sino oroimai, ebeg ebuan ait kabit ebegalau oimai, go ait kabit gotal oimai gagalig poai memen. 31 Ag go ze biabial kuai unum aurai heimai, tibur galau go go ebuan zilagai oimai, koli gonugau tibur galau arugai moromen. Guzenaimai, go imai aimai, a gegeulanau ebu asai mabun imai betemen.
Yesus a gegeulanau ebu asai memenin.
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Zon 19:17-27)
32 Rom agal malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu wabun abu ebu imai betena betena, du tub go Sairini uzanan koli ban uzan siabun aleun. Gonugau wanib Saimon, go abu ebu peimai, gusig pataimai, Yesus nugau a gegeulanau oimai, Saimon gamai morona, go Yesus sesamorai beteun. 33 Go em tub wanib Golgota betemen. Go em wanib bigeg enai ‘eb gagalig gulam’. 34 Guzenaimai, goagen wain ze gubugub munug sul mui kekulaimai, Yesus zabun aimai moromen. Bo, go wain ze go minob sil helwaipeun munugina, go i zeun.
35 Guzenaimai, malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu asai maimai, go gonugau tibur galau ata atai wabun aimai, aiwag oimai, onemen. 36 Guzenaimai, go Yesus a gegeulanau ebu asai maimai, go ebu gumei daremen. 37 Ag go asai maimai, tabaugab dudu ipal agen ze tub enib ebu memen go guzenai sikut wai memen. ‘Du e Yesus, go Zuda duailel agal gumaraneu du banou, king.’ 38 Guzenaimai, Yesus a gegeulanau ebu asai maimai, goagen igul eg memen du aliag imaraimai, du tub Yesus nugau ebeg naliu eiman asai memen, tub ebeg nanai eiman asai memen. 39 Guzenina, duailel agen abu eiman beten alan ai daremen, go uligaimai, tabaiag kunkunaimai, ze biabial kuai aurai aurai wane anemen. 40 Goagen guzenai ze menen, “Nagen guzen anemen, na Uwait ecesab muranemen zau banou tigalaimai, gil ainarai ebu koli zau awau mai anemen. Guzenaimai, na Uwait nugau Nag zob, nagtal koli nait enim isanoroimai, a gegeulanau ebuan utei non.”
41 Uwait ula dacanemen dudu banban mui kasai ze tapaimaranem dudu mui agen han guzental ze biabial kuai auremen. 42 Go guzenai ze memen, “Go duailel ipal isanareun, nugtal koli enib isanorabun iborain tam! Zuda duailel agal gumarabun du banou king zob, go a gegeulanau ebuan utei nuba, ig go uligaimai, igual oigeb go en petak amam. 43 Gonugau ougab Uwait nug en petak aimai, en aneu, ‘Iz Uwait nugau Nag aneu.’ Gonun, Uwait nug go isanuramau ta, ig uligai damam.” Buk Song 22:8
44 Igul eg memen dudu aliag goagen han go guzental ze biabial kuai auremen.
Yesus noumeun.
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Zon 19:28-30)
45 Am gusig ban ula, am ilab tam, em unum umaum sul usalai betei am ameg ainarai umusig. 46 Guzenai daren daren, am ameg ainarai waugab usalina, Yesus nug guzenai uleun, “Eloi, eloi, lama sabaktani.” Ze go bigeg enai.
‘Izal Uwait, izal Uwait, na einen iz utilem?’ Buk Song 22:1
47 Guzenina, duailel ipal go ebu tapai daremen agen go ul doimai, enemen, “Go du go Elaiza ulorou!” 48 Guzenaimai, du tub nug pigai betei ecesab tub ambig sul oimai, wain ze munug, ait kabit ebu maimai, Yesus zabun muramoroi dabeleun. 49 Bo, duailel ipal agen du go auremen, “Ig gumei damun, Elaiza nug alai, isanuramau ta, ig uligai damam!”
50 Yesus nug kolital gusig pet ulaimai, gonugau dorog utei waneun. 51 Ziwas go ebutal, laplap Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim asai memen dareun, wag eiman bigagai noi betei, aliag usaleun. Guzenina, mim banou zoimai, aitabag banban ula ebutal gugai heicareun. 52 Guzenaimai, eb ob han oitina, getalan duailel go goagal oiagab Uwait en petak emen, noumemen, go koli unum wasemenin. 53 Yesus go koli wasena, go noumemen duailel wasemenin go Zerusalem ban uzan betena, duailel asiu agen piaremen. 54 Malai dudu agal du banou go gonugau malai dudu abai go Yesus gumei daremen, mim zoimai, igul beu beu zuna, uligaimai, go banban uminaimai, enemen, “Petak pet, go du go Uwait nugau Nag.”
55 Ailel asiu getal Galili agaig eiman Yesus isanorabun sesamorai alemen, go ereg tubaiman tapai daimai, Yesus erunamam aimai uligai daremen. 56 Ailel go ula, air tub gonugau wanib Maria go Magdala uzanan, air tub gonugau wanib Maria go Zems amag Zosep goagal anaiag, air tub go Zebedi nugau wau, mui, daremen.
Yesus nugau enib oi aizau oug emen.
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Zon 19:38-42)
57 Umusig usalina, du tub aiwag asiu a du aleun. Gonugau wanib Zosep, go Arimatea uzanan, go han Yesus nugau tapaimaraneun du tub. 58 Go Pailot waugab beteimai, Yesus nugau noumeun enib wabun kanabai aureun. Guzenina, Pailot nug gonugau malai dudu awarina, goagen Yesus nugau noumeun enib oi moromen. 59 Guzenina, Zosep nug Yesus nugau noumeun enib oimai, tibur galau awau naliu ausiau sil kulai meun. 60 Go gonugau ob awau nugtal nug nugau enib mabun outai meun, Yesus nugau noumeun enib aizau ob go oug meun. Guzenaimai, aitabag banou oimai, aizau ogusau tapelai maimai, utei waneun. 61 Maria go Magdala uzanan, air tub gonugau wanib Maria, go ob waugab hoboimai, uligai daremen.
Malai dudu agen Yesus nugau ob gumei daremen.
62 Nineimai, umaseu, imabun gil ebu Uwait ula dacanemen dudu banban mui kasai ze tapaimaranem dudu mui go Pailot dual alai gotulemen. 63 Goagen guzenai auremen, “Du banou, ig ze tub getal du go polu ze meun, du gonug guzeneun domun dabelem, ‘Aiu ses gil ainarai ebu uteimai, iz koli asanai’ eun. 64 Guzeneun, gonun, na nait malai dudu awaremun, goagen eb ob suban gumei damam, betei gil ainarai utamam. Guzenemun, gonugau tapaimaraneun dudu agen gonugau noumeun enib i zob umam. Na go i guzenab, goagen gonugau noumeun enib zob umam. Guzenaimai, duailel guzenai awaramam, ‘Go noumaimai, koli ob oug eiman waseun.’ Getal go guzenai polu ze meun, ‘Iz Kristus.’ Go ulis guzenai polumamam, ‘Go noumaimai, koli waseun.’ Go ulisan polu ze nug getal polu ze mareun zilauramau.”
65 Guzenai aurina, doimai, Pailot nug dudu banban go awareun, “Malai dudu ipal imaraiban, betei go ob suban gusig gumamamen.”
66 Guzenaimai, go betei ob ebu aitabag banou us sil kiai maimai, seg maimai, malai dudu ipal agen go ob gumei daremen.